Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch là biểu mẫu được cá nhân lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền để xin được cấp bản sao trích lục hộ tịch.

Nội dung trong mẫu tờ khai cần trình bày rõ thông tin cá nhân của người yêu cầu. Đây là mẫu tờ khai mới nhất theo quy định hiện hành được ban hành theo Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch. Vậy sau đây là mẫu tờ khai và cách viết mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o———

TỜ KHAI
CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

Kính gửi: (1)………………………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:……………………………..

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………..

Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch:

Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục(4) ………………..
cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………….

Giới tính: ………Dân tộc…………… Quốc tịch:……………….

Nơi cư trú: (2)………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân:(3)…………………………………………………..

Số định danh cá nhân (nếu có):………………………………….

Đã đăng ký tại: (5)……………………………………………….

ngày ………. tháng ……….. năm ………….. số……………… Quyển số: ………………..

Số lượng bản sao yêu cầu cấp:…………………..bản(6).

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình

Làm tại: , ngày tháng năm

Người yêu cầu

(ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Cách lập tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

(1) Ghi tên cơ quan đề nghị thực hiện việc cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây, nay đề nghị cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký hộ tịch trước đây.

Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

(6) Ghi rõ số lượng bản sao đề nghị cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button