Tất cả các bài dự thi sẽ thuộc quyền sở hữu của Ban tổ chức và không được trả lại cho thí sinh trong bất kỳ trường hợp nào.

Back to top button