Quyết định 2912/2012/QĐ-UBND

Quyết định 2912/2012/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013-2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

———

Số: 2912/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Thái Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2013 – 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020;

Căn cứ Công văn số 2722/LĐTBXH-BTXH ngày 08/8/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020;

Xét đề nghị của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 180/TTr-SLĐTBXH ngày 23 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013-2020.

Điều 2. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và y ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ LĐTBXH;
– TT Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
– Lưu: VT, TH, VX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)


Cao Thị Hải


Thông tin thêm về Quyết định 2912/2012/QĐ-UBND

Quyết định 2912/2012/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013-2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ———
Số: 2912/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————
Thái Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2013 – 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020;
Căn cứ Công văn số 2722/LĐTBXH-BTXH ngày 08/8/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020;
Xét đề nghị của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 180/TTr-SLĐTBXH ngày 23 tháng 11 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013-2020.
Điều 2. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: – Như Điều 3; – Bộ LĐTBXH; – TT Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; – Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; – Lãnh đạo VPUBND tỉnh; – Lưu: VT, TH, VX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Cao Thị Hải

TagsVăn hóa Xã hội

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #29122012QĐUBND


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Quyết #định #29122012QĐUBND

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button