Quyết định 1895/QĐ-TTg Đề án tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên

Ngày 11/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1895/QĐ-TTg về việc phê chuẩn Chương trình “Tăng nhanh giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng quá trình 2021-2030”.

Theo ấy, các tiêu chí giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng như sau: hằng 5, cố gắng 100% thanh niên học trò, sinh viên và ít ra 80% thiếu niên, nhi đồng tham dự các hoạt động xã hội, hoạt động lao động cộng đồng trong và ngoài nhà trường; giới thiệu trên 2 triệu sum họp ưu tú cho Đảng, trong ấy tới 5 2025 ít ra 850 ngàn và tới 5 2030 ít ra 1 triệu sum họp ưu tú được kết nạp vào Đảng;…

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
—————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–
Số: 31/2021/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 11 5 2021

QUYẾT ĐỊNH 31/2021/TT-BGDĐT

Phê duyệt Chương trình “Tăng nhanh giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng quá trình 2021 – 2030”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 5 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 5 2019;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 5 2020;

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 5 2016;

Căn cứ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 5 2017 của Chính phủ quy định cụ thể 1 số điều của Luật Trẻ em;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm2021 về Chương trình hành động của Chính phủ tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 5 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và tập huấn, phục vụ đề nghị công nghiệp hóa, tiên tiến hóa trong điều kiện kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 5 2015 của Ban Bí thơ Trung ương Đảng về tăng nhanh sự chỉ huy của Đảng đối với công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống văn hóa cho lứa tuổi trẻ quá trình 2015 – 2030;

Căn cứ Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ tiến hành Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 5 2019 của Ban Bí thơ về tiếp diễn tiến hành Nghị quyết số 29-NQ/TW;

Theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình “Tăng nhanh giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng quá trình 2021 – 2030” (sau đây gọi tắt là Chương trình) với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

Tiếp tục tăng nhanh, tạo chuyển biến hăng hái, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng góp phần xây dựng lứa tuổi thanh niên, thiếu niên, nhi đồng có đạo đức trắng trong, lối sống văn hóa, tuân thủ luật pháp, khả năng chính trị vững vàng, bền chí lý tưởng cách mệnh; có nghĩa vụ đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kĩ năng sống, kĩ năng nghề nghiệp, tay nghề cao.

Khơi dậy trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng ý thức thi đua học tập, đoàn luyện; mong ước, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, tăng trưởng tổ quốc trong bối cảnh cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, gồm các tiêu chí sau đây:

– Hằng 5, cố gắng 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, nhân viên, thanh niên học trò, sinh viên và ít ra 75% tổng số thanh niên Việt Nam còn lại ở trong nước và nước ngoài được tham dự vào các hoạt động do cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, tầm thường, học tập nghị quyết của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước.

– Hằng 5, cố gắng 100% thanh niên là học trò, sinh viên được tham dự các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tầm thường tri thức luật pháp, kĩ năng sống và kĩ năng mềm.

– Hằng 5, cố gắng 100% thanh niên học trò, sinh viên và ít ra 80% thiếu niên, nhi đồng tham dự các hoạt động xã hội, hoạt động lao động cộng đồng trong và ngoài nhà trường.

– Giới thiệu trên 2 triệu sum họp ưu tú cho Đảng, trong ấy tới 5 2025 ít ra 850 ngàn và tới 5 2030 ít ra 1 triệu sum họp ưu tú được kết nạp vào Đảng.

– Tới 5 2025 đạt trên 80% thanh niên học trò, sinh viên ở đô thị, trên 70% thanh niên học trò, sinh viên ở nông thôn, 60% thanh niên học trò, sinh viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc thù gian nan được tham dự các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt số đông tại nơi học tập, làm việc và trú ngụ; đến năm 2030 đạt trên 85%, trên 75% và 65% các tiêu chí tương ứng.

– Đến 5 2025 đạt 70% và đến 5 2030 đạt 90% trở lên hộ gia đình được cung cấp kiến thức, kỹ năng về giáo dục đời sống gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, phòng, chống 3̣o lực gia đình; , 3̉o vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em, 3̉o đảm quyền tham dự của trẻ em trong gia đình; phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình.

– Đến 5 2030 đạt 90% trở lên hộ gia đình cam kết thực hiện bộ chỉ tiêu ứng xử trong gia đình.

2. Khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên học trò, sinh viên, gồm các tiêu chí sau đây:

– Hằng 5, cố gắng 100% thanh niên học trò, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị tri thức, kĩ năng nghề nghiệp, kĩ năng về khởi nghiệp trước lúc tốt nghiệp; 100% sinh viên các trường đại học, cao đẳng được trang bị tri thức về hội nhập quốc tế và biến đổi số.

– Hằng 5, 30% ý nghĩ, dự án khởi nghiệp của thanh niên học trò, sinh viên được kết nối với các công ty, quỹ đầu cơ mạo hiểm hoặc được cung ứng đầu cơ từ nguồn kinh phí thích hợp.

– Phấn đấu 100% thanh niên học trò, sinh viên hưởng ứng, xung kích, tự nguyện tham dự các hoạt động vì số đông, xã hội; tăng trưởng kinh tế – xã hội; giải quyết hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ giàng thứ tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh tổ quốc.

– Phấn đấu tới 5 2025 đạt 25% thanh niên học trò, sinh viên được phần mềm, khai triển ý nghĩ thông minh, công trình nghiên cứu khoa học chuyên dụng cho sản xuất và đời sống, 25% công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì, 20% thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ; cố gắng tới 5 2030 đạt 30%, 30% và 25% các tiêu chí tương ứng.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiều chủng loại hoá nội dung, bí quyết, vẻ ngoài giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng
a) Thực hiện nội dung, chương trình giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống đảm bảo thích hợp với từng nhóm nhân vật; liên thông giữa các ngành học, trình độ tập huấn; phục vụ tiêu chí giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc, tinh hoa văn hoá loài người trong bối cảnh hội nhập quốc tế; tiếp diễn tăng mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh.

– Đối với giáo dục măng non: Tổ chức các hoạt động giáo dục tinh thần về bản thân; bản lĩnh nhận diện và trình bày tình cảm, xúc cảm với con người, sự vật, hiện tượng bao quanh; tăng trưởng kĩ năng sống, kĩ năng xã hội (chăm ngoan, lễ độ, tiến hành tốt 5 Điều Bác Hồ dạy, dạn dĩ, tự tin, tôn trọng, hiệp tác, gần gũi, ân cần, san sẻ, tiến hành luật lệ, quy định trong sinh hoạt ở trường, lớp măng non, gia đình và nơi công cộng, ân cần tới bảo vệ môi trường,…) để tạo nên những nhân tố trước tiên của tư cách, đặt nền móng cho việc học tập, đoàn luyện ở các ngành học tiếp theo.

– Đối với giáo dục phổ quát: Thực hiện nội dung dạy học các môn Đạo đức, Giáo dục công dân trong chương trình, sách giáo khoa hiện hành; khai triển hiệu quả các nội dung tích hợp, lồng ghép giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức trong các môn học (Tiếng Việt, Ngữ văn, Lịch sử,…), các hoạt động giáo dục trong ấy vào các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; giáo dục hành vi, chuẩn mực đạo đức, tinh thần tuân thủ luật pháp, kĩ năng sống, trị giá sống trong chương trình giáo dục phổ quát mới.

– Đối với giáo dục nghề nghiệp: Triển khai hiệu quả chương trình tăng nhanh công việc tầm thường, giáo dục luật pháp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; liên kết công việc giáo dục luật pháp với công việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, nghĩa vụ nghề nghiệp cho học trò, sinh viên phục vụ đề nghị tập huấn nhân công trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

– Đối với giáo dục đại học: Thực hiện chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị, bồi dưỡng cho sinh viên lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống; kĩ năng, nghĩa vụ và đạo đức nghề nghiệp; năng lực tự học, thông minh và tự đổi mới kiến thức; làm chủ khoa học và công nghệ; có ý thức lập nghiệp; có tinh thần chuyên dụng cho quần chúng, cố gắng biến thành công dân học tập trong nền kinh tế số, xã hội số.

b) Tiếp tục đổi mới bí quyết dạy học; tăng lên chất lượng môn học Đạo đức, các môn lý luận chính trị và hiệu quả hoạt động giáo dục theo nguyên tắc học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tế. Phát huy tính hăng hái, niềm đam mê; khơi dậy ý chí vươn lên, khát vọng góp sức ở mỗi học trò, sinh viên.

c) Áp dụng các vẻ ngoài tổ chức giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống văn hoá cho học trò, sinh viên cởi mở, thông minh, thích hợp với sự tăng trưởng về thể chất, trí não, tâm sinh lý thế hệ và bản lĩnh của người học. Tổ chức hiệu quả tuần sinh hoạt công dân – học trò, sinh viên, các hoạt động trải nghiệm, hoạt động cộng đồng, lao động, vệ sinh trường, lớp học, hoạt động xã hội; diễn đàn, câu lạc bộ thị hiếu, tài năng, các phong trào thi đua trong cơ sở giáo dục phổ quát, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học.

2. Tiếp tục đổi mới công việc tuyên truyền; tăng lên nhận thức của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và nghĩa vụ của các ngành, các cấp trong công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức

a) Đổi mới nội dung tuyên truyền: Tập hợp tuyên truyền, tầm thường cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; gương tiêu biểu hiện đại, gương người tốt, việc tốt; giáo dục cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng truyền thống yêu nước, chủ nghĩa người hùng cách mệnh, ý thức nghĩa vụ đối với bản thân, gia đình, góp sức vì ích lợi của số đông, xã hội; tinh thần xây dựng và bảo vệ Quốc gia.

b) Phát huy hiệu quả các vẻ ngoài và dụng cụ tuyên truyền: Phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương và nhân rộng mẫu hình hiệu quả, gương tiêu biểu hiện đại trong giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho học trò, sinh viên; tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua, cuộc thi, hội thi, tọa đàm trực tiếp và online đảm bảo thích hợp với điều kiện, đặc điểm, nhu cầu, ước vọng chính đáng của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Quản lý nội dung và khai thác hiệu quả hệ thống truyền thông, văn hóa, thể thao sẵn có và tăng nhanh phần mềm thành tích khoa học và công nghệ, mạng xã hội để chuyên dụng cho công việc tuyên truyền.

c) Phát triển màng lưới hợp tác viên tham dự tuyên truyền, tăng lên nhận thức về lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; phát huy vai trò của các tổ chức, tư nhân có uy tín, có tác động xã hội trong việc truyền cảm hứng hăng hái cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; hợp nhất nhận thức, hành động của các ngành, các cấp trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

d) Tổ chức trại hè, học tập, giao lưu tại Việt Nam cho thanh niên học trò, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc, tình cảm yêu quê hương, tổ quốc; tạo thời cơ để các lứa tuổi thanh niên kiều bào về với nguồn cội, tri ân, trải nghiệm và góp sức cho Quốc gia.

3. Tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mệnh của Đoàn, Hội, Đội trong và ngoài nhà trường để giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng
a) Triển khai hiệu quả các phong trào do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương phát động; tổ chức tiến hành các hoạt động xung kích, tự nguyện vì số đông, công trình, phần việc thanh niên bám sát nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị theo quy mô 4 cấp của Đoàn.

b) Tăng lên chất lượng tổ chức hoạt động Đoàn, Hội, Đội. Phát huy vai trò, nghĩa vụ của tổ chức và hàng ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

c) Khuyến khích, tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động thông minh văn hóa, nghệ thuật trong thanh niên trí thức trẻ, văn nghệ sĩ trẻ. Đổi mới và tăng lên chất lượng tổ chức trại sáng tác văn chương nghệ thuật của Đoàn, Hội, Đội.

d) Nghiên cứu, kiểm tra và đổi mới nội dung, vẻ ngoài đoàn luyện đội viên, sum họp trong và ngoài nhà trường; phát huy tính đi đầu, năng động thông minh, ý thức góp sức và tinh thần nghĩa vụ của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Quốc gia.

đ) Triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên ko gian mạng theo Chương trình, Đề án được duyệt.

4. Tổ chức các hoạt động tham mưu tâm lý và giáo dục kĩ năng sống, trị giá sống, văn hoá xử sự cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

a) Phát huy vai trò của cán bộ, thầy cô giáo kiêm nhiệm, hiệp đồng chuyên trách công việc tham mưu tâm lý, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, thầy cô giáo chủ nhiệm và các thành viên khác tiến hành công việc tham mưu tâm lý, giáo dục kĩ năng sống, trị giá sống, văn hoá xử sự cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong nhà trường.

b) Phối hợp với các chuyên gia, các trung tâm sự vấn tâm lý trong hoạt động cung ứng, tham mưu về các vấn đề xã hội, tham mưu tâm lý học đường, giáo dục kĩ năng phòng, chống các bệnh về học đường, tệ nạn xã hội và các kĩ năng thiết yếu cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

c) Chú trọng tham mưu tâm lý về vấn đề dân tộc, giới tính, thế hệ, học tập, mối quan hệ xã hội, hướng nghiệp, cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; tư vấn tâm lý với những trường hợp gian nan, cần sự viện trợ can thiệp.

d) Liên kết tham mưu, tư vấn trực tiếp và thiết lập đường dây hot, chuyên trang, phân mục, diễn đàn, hộp thư, mạng xã hội để tiếp thu thông tin và tham mưu tâm lý cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

đ) Triển khai hiệu quả chương trình sức khoẻ học đường nhằm đảm bảo sự tăng trưởng toàn diện về thể chất, ý thức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

5. Xây dựng và tiến hành hiệu quả chế độ phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội
a) Phát huy vai trò, nghĩa vụ của gia đình trong việc , giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng:

– Các bậc ông bà, bác mẹ được tuyên truyền, tăng lên nhận thức về quyền, trách nhiệm của trẻ con, tiêu chí giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ; tăng trưởng tốt nhất tiềm năng của mỗi thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

– Chủ động phối hợp với nhà trường và các đoàn thể trong việc giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

– Thực hiện cam kết với cơ sở giáo dục về tiến hành đầy đủ phận sự , giáo dục và tạo môi trường tốt nhất, góp phần chỉ dẫn, điều hành con em học tập, đoàn luyện.

– Phối hợp với chính quyền địa phương các ngành, các cấp và các tổ chức đoàn thể trong việc cung ứng, cảm hóa thanh niên, thiếu niên, nhi đồng chậm tiến.

b) Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, gần gũi:

– Tăng lên hiệu quả thật hiện Quy tắc xử sự văn hóa trong các nhà trường.

– Tiếp tục tiến hành phong trào thi đua “Đổi mới, thông minh trong điều hành, giảng dạy và học tập”, “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học gần gũi, học trò hăng hái”, “Học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”; cuộc chuyển động “Mỗi thầy, cô giáo là 1 tấm gương đạo đức, tự học và thông minh” trong các ngành học.

– Tạo điều kiện thuận tiện để thanh niên, thiếu niên, nhi đồng học tập, đoàn luyện, tăng lên trình độ và khẳng định năng lực của bản thân.

– Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường trung học phổ quát, trung học cơ sở có bộ phận tham mưu và xếp đặt cán bộ, thầy cô giáo đảm trách, kiêm nhiệm công việc tham mưu tâm lý, hướng nghiệp.

c) Tăng nhanh nghĩa vụ của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể:

– Xác định công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là nhiệm vụ chính trị của chính quyền địa phương các ngành trong việc lãnh đạo tiến hành.

– Đảm bảo an ninh, thứ tự, an toàn cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, các cơ sở giáo dục, tập huấn trên khu vực.

– Chỉ đạo chính quyền địa phương các ngành định kỳ hằng 5 gặp mặt, hội thoại, nắm bắt tâm sự, tình cảm, định hướng tư tưởng, khắc phục kịp thời nhu cầu, ước vọng chính đáng, chăm lo, bảo vệ lợi quyền và nghĩa vụ của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

– Tăng lên hiệu quả của các trung tâm học tập số đông trong việc tuyên truyền, tăng lên nhận thức của ông bà, bác mẹ học trò về giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

– Củng cố, nhân rộng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các mẫu hình giáo dục luật pháp, cảm hóa thanh niên, thiếu niên chậm tiến.

6. Tăng lên năng lực hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, giảng sư, hợp tác viên đảm trách công việc giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn, Hội, Đội

a) Tổ chức bồi dưỡng tăng lên trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo giảng dạy môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, các môn lý luận chính trị, thầy cô giáo làm công việc tham mưu tâm lý, tổng đảm trách đội, thầy cô giáo làm công việc Đoàn, Hội, Đội, trợ lý thanh niên, thầy cô giáo chủ nhiệm lớp trong các nhà trường.

b) Bồi dưỡng, phát huy hiệu quả hàng ngũ đảm trách công việc học trò, sinh viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

c) Huấn luyện, tăng lên nghiệp vụ cho hàng ngũ làm công việc xã hội ở cấp xã, phường về công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

d) Cập nhật, hoàn thiện nội dung, chương trình tập huấn đối với các trường sư phạm, cơ sở giáo dục có khoa sư phạm; bổ sung các chuyên đề tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên tham dự công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng sau lúc tốt nghiệp.

đ) Đề cao vai trò nêu gương và nghĩa vụ của người đứng đầu các cơ sở giáo dục; tăng lên phẩm giá đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và tạo động lực đổi mới bí quyết giảng dạy, rà soát, bình chọn cho hàng ngũ cán bộ điều hành, thầy cô giáo trong việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

7. Tăng cường phần mềm công nghệ thông tin và biến đổi số trong giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

a) Khai thác hiệu quả các trang thông tin điện tử, phần mềm công nghệ thông tin và từng bước tiến hành biến đổi số trong công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

b) Khuyến khích cán bộ, nhà giáo, học trò, sinh viên trong các cơ sở giáo dục xây dựng, tầm thường tin, bài, bài giảng về giáo dục đạo đức, lối sống thích hợp với từng độ tuổi, từng nhóm nhân vật trên diễn đàn, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nhóm xã hội.

c) Phổ biến, giáo dục, tăng lên năng lực khai thác, sử dụng công nghệ thông tin và thiết bị sáng dạ cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; phòng, chống tác hại, bảo vệ sự an toàn của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên ko gian mạng.

d) Phần mềm các ứng dụng, phương tiện trên ko gian mạng (máy tính, dế yêu sáng dạ) trong điều tra, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận thanh niên; chiến đấu phản bác các luận điệu xuyên tạc, mưu mô diễn biến hòa bình của các thần thế cừu địch trên các diễn đàn mạng, trang thông tin điện tử.

8. Kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện chế độ cung ứng việc tiến hành chương trình giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

a) Kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện chế độ cung ứng việc tiến hành chương trình giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, văn hoá xử sự cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

b) Nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu bình chọn việc đoàn luyện lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống của học trò, sinh viên.

c) Kiểm tra, bổ sung các văn bản quy định, quy chế về công việc phối hợp nhà trường – gia đình – xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

d) Nghiên cứu, đề nghị chế độ cung ứng hàng ngũ làm công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

đ) Nghiên cứu, đề nghị chế độ khuyến khích, ghi nhận, suy tôn, biểu dương, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, gia đình, tư nhân tham dự cung ứng các nguồn lực để khai triển hoạt động giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

9. Đảm bảo các thể chế và điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

a) Xây dựng chuyên trang tuyên truyền trên các cổng thông tin của bộ, ngành, địa phương về nội dung giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

b) Tăng lên hiệu quả sử dụng sân chơi, các công trình văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thể chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; xã hội hóa các nguồn lực để upgrade hạ tầng chuyên dụng cho nhu cầu vui chơi, tiêu khiển lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

c) Củng cố vai trò của hệ thống cơ quan sưu tầm, phòng truyền thống, thư viện trường học, thư viện cá nhân có chuyên dụng cho số đông, các thể chế, công trình văn hoá, lịch sử trong việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

10. Tăng lên hiệu quả công việc điều hành, thanh tra, rà soát, giám sát

a) Đổi mới công việc điều hành trong các nhà trường; tăng lên hiệu quả khai triển lồng ghép quy chế dân chủ trong điều hành các hoạt động giáo dục; đảm bảo thuận tiện cho việc tham dự của người học, gia đình học trò, sinh viên và xã hội trong các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

b) Các bộ, ngành, địa phương tổ chức hoặc phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết, bình chọn các phong trào, chiến dịch, hoạt động khai triển giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng để cổ vũ, khen thưởng, đôn đốc, nhắc nhở và xử lý kịp thời các vi phạm.

c) Tăng cường công việc điều hành nhà nước đối với việc kiểm soát, phê chuẩn các thông tin, sách báo, ấn phẩm…; thanh tra xử lý sai phép đối với công việc tạp chí, xuất bản phẩm và thông tin trên mạng xã hội liên can tới hoạt động giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; tăng nhanh lãnh đạo, điều hành công việc giáo dục chính trị tư tưởng trong các cơ sở giáo dục có nhân tố nước ngoài, các trường dân lập, các chương trình tập huấn kết hợp với nước ngoài.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

a) Nguồn ngân sách nhà nước xếp đặt trong dự toán ngân sách hàng 5 của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.

b) Nguồn kinh phí hợp lí của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

c) Tài trợ, trợ giúp quốc tế và huy động từ xã hội, số đông.

d) Các nguồn hợp lí khác.

2. Hằng 5, căn cứ nhiệm vụ tại Chương trình, các bộ, ngành trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí tiến hành, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hằng 5 của bộ, ngành trung ương và địa phương trình cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Giáo dục và Huấn luyện

a) Chủ trì, túc trực giúp Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo hợp nhất việc tổ chức tiến hành Chương trình.

b) Xây dựng kế hoạch khai triển Chương trình; chủ trì tiến hành nhiệm vụ, biện pháp số 1, 4, 6, 7a, 7b, 8; phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành liên can điều phối và chỉ dẫn tổ chức tiến hành các nhiệm vụ và biện pháp của Chương trình; xây dựng nội dung, tài liệu chỉ dẫn các văn bản quy phạm luật pháp về công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

c) Chủ trì kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện chỉ tiêu bình chọn việc đoàn luyện lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và trình bày khát vọng góp sức của học trò, sinh viên và chỉ tiêu bình chọn hiệu quả công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho học trò, sinh viên.

d) Chủ trì tiến hành các đề tài khoa học, xây dựng các bộ tài liệu về giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, tổ chức các khóa học, lớp bồi dưỡng, đào tạo cho hàng ngũ tiến hành công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

đ) Tổng hợp, báo cáo tiến hành các tiêu chí thống kê về giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên là học trò, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

e) Xây dựng kế hoạch khai triển Chương trình; rà soát, giám sát, tổng hợp tình hình tiến hành Chương trình; định kỳ hàng 5 tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình tiến hành Chương trình. Chủ trì tổ chức sơ kết Chương trình vào 5 2025, tổng kết Chương trình và đề nghị xây dựng kế hoạch quá trình tiếp theo vào 5 2030.

2. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

a) Chủ trì khai triển nhiệm vụ số số 2c, 3, 7c, 7d và các nội dung, tiêu chí, biện pháp liên can của Chương trình.

b) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện chỉ tiêu bình chọn việc đoàn luyện lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và trình bày khát vọng góp sức của học trò, sinh viên và chỉ tiêu bình chọn hiệu quả công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho học trò, sinh viên.

c) Chỉ đạo chỉ dẫn trong hệ thống Đoàn, Hội, Đội khai triển tiến hành hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Chương trình; lãnh đạo các đơn vị tạp chí của Đoàn tiếp diễn xây dựng các chuyên trang, phân mục, diễn đàn để tuyên truyền về các nhiệm vụ, biện pháp, các nội dung khai triển Chương trình.

d) Xây dựng kế hoạch khai triển Chương trình; phối hợp rà soát, bình chọn, rút kinh nghiệm hằng 5 về việc khai triển tiến hành Chương trình, tổ chức sơ kết Chương trình vào 5 2025, tổng kết và xây dựng kế hoạch quá trình tiếp theo vào 5 2030.

đ) Triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên ko gian mạng.

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì khai triển các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình liên can tới khuôn khổ công dụng điều hành nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

b) Xây dựng kế hoạch tiến hành Chương trình; chỉ dẫn, rà soát, giám sát, bình chọn kết quả thật hiện Chương trình trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc khuôn khổ điều hành.

c) Phối hợp rà soát, bình chọn rút kinh nghiệm; tổ chức sơ kết Chương trình vào 5 2025 và tổng kết Chương trình vào 5 2030; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả khai triển Chương trình và đề nghị nội dung giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho học trò, sinh viên trong quá trình tiếp theo.

4. Bộ Vốn đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các địa phương và các cơ quan có liên can xếp đặt kinh phí từ ngân sách nhà nước để tiến hành Chương trình theo quy định của luật pháp về ngân sách nhà nước.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo cơ quan thông tấn, tạp chí tăng mạnh công việc thông tin, truyền thông về nội dung, hoạt động của Chương trình.

b) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện trong việc khai triển nhiệm vụ, biện pháp số 2.

c) Xây dựng kế hoạch khai triển Chương trình; tăng nhanh lãnh đạo, chỉ dẫn các cơ quan tạp chí Trung ương, địa phương và hệ thống thông tin cơ sở thông tin, tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Tăng cường công việc điều hành nhà nước đối với việc kiểm soát, thanh tra xử lý sai phép đối với công việc tạp chí, xuất bản phẩm và thông tin trên mạng xã hội.

d) Phối hợp tổ chức giám sát, tổng hợp tình hình tiến hành Chương trình; tổ chức sơ kết, tổng kết gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Huấn luyện để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả khai triển Chương trình và đề nghị nội dung giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho học trò, sinh viên trong quá trình tiếp theo.

6. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên can tiến hành các nhiệm vụ, biện pháp số 5a, 5c, 9; tăng mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, khát vọng sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tại thư viện, cơ quan sưu tầm, nhà văn hoá, các thể chế văn hóa thể thao, câu lạc bộ; phối hợp với các bộ ngành liên can xây dựng chương trình, hoạt động để giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, khát vọng sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tại các di tích lịch sử cách mệnh.

b) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện chỉ tiêu bình chọn việc đoàn luyện học trò, sinh viên và trình bày khát vọng góp sức của học trò, sinh viên và chỉ tiêu bình chọn hiệu quả công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho học trò, sinh viên.

c) Xây dựng kế hoạch khai triển Chương trình; chỉ đạo các sở, ban, ngành ở địa phương chủ động lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong công đoạn triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

d) Phối hợp tổ chức giám sát, tổng hợp tình hình tiến hành Chương trình; tổ chức sơ kết, tổng kết gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Huấn luyện để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả khai triển Chương trình và đề nghị nội dung giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho học trò, sinh viên trong quá trình tiếp theo.

7. Bộ Nội vụ

a) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện nghiên cứu kiểm tra, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm luật pháp về công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong và ngoài nhà trường; chế độ chế độ cho hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo làm công việc thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

b) Xây dựng kế hoạch khai triển Chương trình; phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện khai triển Chương trình và các nhiệm vụ công việc về thanh niên, học trò, sinh viên trong các cơ sở giáo dục theo công dụng, nhiệm vụ được cắt cử.

8. Bộ Công an

a) Xây dựng kế hoạch khai triển Chương trình; phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện khai triển Chương trình, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương tăng nhanh công việc đảm bảo an ninh thứ tự trên các địa bàn; chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tầm thường, giáo dục luật pháp cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong trường học và trên các địa bàn dân cư.

b) Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp diễn khai triển, tiến hành các Nghị quyết liên tịch phối hợp về phòng chống phạm nhân, ma túy trong thanh thiếu niên; giáo dục tù nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp sức họ tái hòa nhập số đông; lãnh đạo các đơn vị công dụng phối hợp với các tổ chức Đoàn, Hội trên các địa bàn trong chỉ dẫn, tổ chức các hoạt động thanh niên tham dự đảm bảo an ninh thứ tự trên các địa bàn.

c) Phối hợp tổ chức giám sát, tổng hợp tình hình tiến hành Chương trình; tổ chức sơ kết, tổng kết gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Huấn luyện để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả khai triển Chương trình và đề nghị nội dung giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho học trò, sinh viên trong quá trình tiếp theo.

d) Tổ chức giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức trong thanh niên công an và trong các cơ sở giáo dục, đơn vị thuộc khuôn khổ điều hành của Bộ Công an.

9. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ

a) Xây dựng kế hoạch khai triển Chương trình; khai triển tiến hành các nhiệm vụ, biện pháp liên can và chịu nghĩa vụ về công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống văn hóa đối với lứa tuổi trẻ trong hệ thống các nhà trường theo phân cấp điều hành và hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên trẻ.

b) Tạo mọi điều kiện thuận tiện để cung ứng các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, khát vọng sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; tổ chức biên soạn các tài liệu giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng theo công dụng và nhiệm vụ của từng bộ, ngành; phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Huấn luyện và các cơ quan có liên can trong khai triển tiến hành các nhiệm vụ của Chương trình, rà soát, thanh tra, giám sát các hoạt động khai triển Chương trình trên khuôn khổ toàn quốc.

10. Đài Truyền hình Việt Nam
a) Xây dựng kế hoạch khai triển Chương trình; phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện để tuyên truyền và khai triển các nhiệm vụ, biện pháp để tiến hành Chương trình.

b) Tăng nhanh thời lượng, chất lượng tin, bài nhằm tăng lên nhận thức, biến đổi hành vi của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong việc đoàn luyện đạo đức, lối sống và tạo nên mong ước, hoài bão lập thân, lập nghiệp.

c) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện xây dựng, khai triển các chương trình mới về giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho học trò, sinh viên trên nền móng công nghệ số, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần tăng lên hiệu quả công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho học trò, sinh viên, mang lại những chuyển biến hăng hái trong nhận thức, hành vi và tăng lên kĩ năng sống của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

11. Đài Tiếng nói Việt Nam

a) Xây dựng kế hoạch khai triển Chương trình; phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện để tuyên truyền và khai triển các nhiệm vụ, biện pháp để tiến hành Chương trình.

b) Tăng nhanh thời lượng, chất lượng tin, bài nhằm tăng lên nhận thức, biến đổi hành vi của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong việc đoàn luyện đạo đức, lối sống và tạo nên mong ước, hoài bão lập thân, lập nghiệp.

c) Xây dựng chương trình, phân mục phát thanh và tăng trưởng các thành phầm trên nền móng số để tăng lên nhận thức, giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Xây dựng các phóng sự nêu gương thanh niên, thiếu niên có hoài bão, lý tưởng và nhiều đóng góp cho số đông, khát vọng lập thân lập nghiệp; các chương trình phát thanh chỉ dẫn lối sống đẹp cho thanh niên, thiếu niên đặc thù là ở vùng sâu, vùng xa, vùng gian nan, biên cương hải đảo.

12. Yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương: Tham gia định hướng lãnh đạo, phối hợp rà soát việc xây dựng các chương trình hoạt động, hệ thống tài liệu, sách bồi dưỡng chuyên dụng cho cho việc tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mệnh cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng do các cơ quan khai triển tiến hành; phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện rà soát, giám sát việc tiến hành Chương trình.

13. Yêu cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Phối hợp khai triển Chương trình; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật tri thức cho nhân vật giảng sư lý luận chính trị tại học viện, các trường chính trị tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương, các trường đại học và cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

14. Yêu cầu Ủy ban trung ương Chiến trận Quốc gia Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội ở trung ương liên can

a) Ủy ban trung ương Chiến trận Quốc gia Việt Nam

Phối hợp khai triển Chương trình, tăng nhanh giám sát chuyên đề về giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; phối hợp tuyên truyền, chuyển động quần chúng hăng hái tham dự giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống, khát vọng góp sức cho thanh thiếu nhi; lồng ghép vào hoạt động của cuộc chuyển động “Toàn dân kết đoàn xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

b) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đổi mới nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng cho người lao động, nhân viên, lao động gắn với công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho người lao động, nhân viên lao động trẻ.

c) Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Phối hợp khai triển Chương trình, tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong các phong trào đang khai triển. Tuyên truyền, chuyển động việc xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò nêu gương của ông bà, bác mẹ trong giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên nhi đồng.

d) Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Phối hợp khai triển Chương trình, tham dự tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mệnh cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; tuyên truyền, chuyển động xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò nêu gương của các hội viên trong gia đình, tại địa phương để giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Tham gia trực tiếp các chuyên đề giáo dục, tuyên truyền lịch sử, truyền thống người hùng của dân tộc tại các cơ sở giáo dục.

đ) Hội Dân cày Việt Nam

Phối hợp khai triển Chương trình, tham dự tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mệnh cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; tuyên truyền, chuyển động xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò nêu gương của các hội viên trong gia đình để giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Phối hợp xây dựng các chuyên trang, phân mục, diễn đàn luận bàn trên hệ thống tạp chí; xây dựng hàng ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở khu vực nông thôn với nội dung trọng điểm nhằm tiến hành các nhiệm vụ, biện pháp của Chương trình.

e) Hội Khuyến học Việt Nam

Phối hợp khai triển Chương trình, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong xây dựng và khai triển Bộ chỉ tiêu của các mẫu hình học tập, đặc thù là Bộ chỉ tiêu của mẫu hình “Công dân học tập”; phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

15. Ủy ban quần chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương
a) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch khai triển Chương trình; ban hành các quy định, chế độ chi tiết và lãnh đạo, chỉ dẫn các cơ quan, tổ chức liên can khai triển tiến hành Chương trình tại địa phương.

b) Sắp đặt kinh phí, huy động nguồn lực, tăng mạnh xã hội hóa thích hợp với điều kiện của địa phương để khai triển tiến hành Chương trình; ân cần xếp đặt cán bộ chuyên trách tiến hành công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho học trò trong các cơ sở giáo dục.

c) Theo dõi, đôn đốc, tổ chức thanh tra, rà soát, giám sát việc tiến hành Chương trình tại địa phương.

d) Định kỳ hằng 5 gửi báo cáo tình hình, kết quả thật hiện Chương trình về Bộ Giáo dục và Huấn luyện; tổ chức sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Huấn luyện theo kế hoạch để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương chịu nghĩa vụ thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Ban Bí thơ Trung ương Đảng;
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thị thành trực thuộc t rung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;
– Văn phòng Tổng Bí thơ;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án n hân dân vô thượng;
– Viện kiểm sát n hân dân vô thượng;
– Kiểm toán n hà nước;
– Ủy ban t rung ương Chiến trận Quốc gia Việt Nam;
– Cơ quan t rung ương của các đoàn thể;
– Hội Khuyến học Việt Nam ;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ C ổng TTĐT, các Vụ, Cục ;
– Lưu: VT, KGVX (2b). Sơn.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam

Phụ lục

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, BAN, NGÀNH, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 5 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

STT/

Nhiệm vụ

Thành phầm

Cơ quan chủ trì

Cơ quan

phối hợp

Thời hạn chấm dứt

1

Xây dựng và nhân rộng các mẫu hình về giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng .

Tất cả các bộ, ngành , UBND các tỉnh/thị thành

2022 -2030

2

Thiết kế sổ tay chỉ dẫn khai triển giáo dục và khơi dậy khát vọng góp sức cho cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong các cơ sở giáo dục.

Bộ Giáo dục và Huấn luyện

Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch

2022

3

Xây dựng phim ngắn về giáo dục đạo đức, trị giá sống, kĩ năng sống cho cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng , khơi dậy khát vọng góp sức cho lứa tuổi trẻ.

Đài Truyền hình Việt Nam

Bộ Giáo dục và Huấn luyện,

T rung ương Đoàn T hanh khô niên Cộng sản Hồ Chí Minh,

VOV và các cơ quan tạp chí

H ằng 5

4

Xây dựng chương trình, phân mục phát thanh chỉ dẫn lối sống đẹp cho cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng đặc thù là ở vùng sâu, vùng xa, vùng gian nan, biên cương hải đảo; phóng sự về những tấm gương thanh niên, thiếu niên có hoài bão, lý tưởng và nhiều đóng góp cho số đông; khát vọng lập thân, lập nghiệp.

Đài Tiếng nói Việt Nam

VTV, VOV và các cơ quan tạp chí, Bộ Giáo dục và Huấn luyện , các bộ, ban ngành liên can

Từ 5 2022 – 2030

5

Xây dựng Chương trình giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên ko gian mạng.

T rung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Bộ Giáo dục và Huấn luyện , các bộ, ngành liên can

Từ 5 2021 tới 2030

6

Xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học: 1 số chỉnh sửa tâm lý trong tương tác xã hội của cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng .

Bộ Giáo dục và Huấn luyện

T rung ương Đoàn T hanh khô niên Cộng sản Hồ Chí Minh , các bộ, ngành, UBND các ngành

2026

7

Tổ chức tham mưu, cung ứng tâm lý cho cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên cơ sở lồng ghép, bổ sung nhiệm vụ cho các cơ sở viện trợ xã hội .

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Bộ Giáo dục và Huấn luyện, các bộ, cơ quan liên can

Hằng 5

8

Nghiên cứu kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện chỉ tiêu bình chọn việc đoàn luyện lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và trình bày khát vọng góp sức của học trò, sinh viên và chỉ tiêu bình chọn hiệu quả công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho HSSV trong các cơ sở giáo dục.

Bộ Giáo dục và Huấn luyện

Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch; T rung ương Đoàn T hanh khô niên Cộng sản Hồ Chí Minh , bộ, ban ngành liên can

2022, 2023

9

Nghiên cứu đề nghị bổ sung, hoàn thiện vẻ ngoài khen thưởng, suy tôn cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng có thành tựu điển hình trong đoàn luyện lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và hăng hái góp sức cho số đông, xã hội.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Bộ Giáo dục và Huấn luyện, các bộ, ban, ngành liên can

2022

10

Tổ chức Lễ tuyên dương cộng đồng, tư nhân học trò, sinh viên điển hình trong tu dưỡng, đoàn luyện lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và góp sức cho số đông.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Bộ Giáo dục và Huấn luyện, các bộ, ngành, đơn vị liên can

2025, 2030

.


Thông tin thêm về Quyết định 1895/QĐ-TTg Đề án tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên

Ngày 11/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1895/QĐ-TTg về việc phê chuẩn Chương trình “Tăng nhanh giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng quá trình 2021-2030”.Theo ấy, các tiêu chí giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng như sau: hằng 5, cố gắng 100% thanh niên học trò, sinh viên và ít ra 80% thiếu niên, nhi đồng tham dự các hoạt động xã hội, hoạt động lao động cộng đồng trong và ngoài nhà trường; giới thiệu trên 2 triệu sum họp ưu tú cho Đảng, trong ấy tới 5 2025 ít ra 850 ngàn và tới 5 2030 ít ra 1 triệu sum họp ưu tú được kết nạp vào Đảng;…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ—————CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———–Số: 31/2021/TT-BGDĐTHà Nội, ngày 10 tháng 11 5 2021QUYẾT ĐỊNH 31/2021/TT-BGDĐTPhê duyệt Chương trình “Tăng nhanh giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng quá trình 2021 – 2030”THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 5 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 5 2019;Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 5 2020;Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 5 2016;Căn cứ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 5 2017 của Chính phủ quy định cụ thể 1 số điều của Luật Trẻ em;Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam;Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm2021 về Chương trình hành động của Chính phủ tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 5 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và tập huấn, phục vụ đề nghị công nghiệp hóa, tiên tiến hóa trong điều kiện kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 5 2015 của Ban Bí thơ Trung ương Đảng về tăng nhanh sự chỉ huy của Đảng đối với công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống văn hóa cho lứa tuổi trẻ quá trình 2015 – 2030;Căn cứ Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ tiến hành Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 5 2019 của Ban Bí thơ về tiếp diễn tiến hành Nghị quyết số 29-NQ/TW;Theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện.QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phê duyệt Chương trình “Tăng nhanh giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng quá trình 2021 – 2030” (sau đây gọi tắt là Chương trình) với những nội dung sau:I. MỤC TIÊUTiếp tục tăng nhanh, tạo chuyển biến hăng hái, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng góp phần xây dựng lứa tuổi thanh niên, thiếu niên, nhi đồng có đạo đức trắng trong, lối sống văn hóa, tuân thủ luật pháp, khả năng chính trị vững vàng, bền chí lý tưởng cách mệnh; có nghĩa vụ đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kĩ năng sống, kĩ năng nghề nghiệp, tay nghề cao.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Khơi dậy trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng ý thức thi đua học tập, đoàn luyện; mong ước, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, tăng trưởng tổ quốc trong bối cảnh cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH1. Giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, gồm các tiêu chí sau đây:- Hằng 5, cố gắng 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, nhân viên, thanh niên học trò, sinh viên và ít ra 75% tổng số thanh niên Việt Nam còn lại ở trong nước và nước ngoài được tham dự vào các hoạt động do cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, tầm thường, học tập nghị quyết của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước.- Hằng 5, cố gắng 100% thanh niên là học trò, sinh viên được tham dự các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tầm thường tri thức luật pháp, kĩ năng sống và kĩ năng mềm.- Hằng 5, cố gắng 100% thanh niên học trò, sinh viên và ít ra 80% thiếu niên, nhi đồng tham dự các hoạt động xã hội, hoạt động lao động cộng đồng trong và ngoài nhà trường.- Giới thiệu trên 2 triệu sum họp ưu tú cho Đảng, trong ấy tới 5 2025 ít ra 850 ngàn và tới 5 2030 ít ra 1 triệu sum họp ưu tú được kết nạp vào Đảng.- Tới 5 2025 đạt trên 80% thanh niên học trò, sinh viên ở đô thị, trên 70% thanh niên học trò, sinh viên ở nông thôn, 60% thanh niên học trò, sinh viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc thù gian nan được tham dự các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt số đông tại nơi học tập, làm việc và trú ngụ; đến năm 2030 đạt trên 85%, trên 75% và 65% các tiêu chí tương ứng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Đến 5 2025 đạt 70% và đến 5 2030 đạt 90% trở lên hộ gia đình được cung cấp kiến thức, kỹ năng về giáo dục đời sống gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, phòng, chống 3̣o lực gia đình; , 3̉o vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em, 3̉o đảm quyền tham dự của trẻ em trong gia đình; phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình.- Đến 5 2030 đạt 90% trở lên hộ gia đình cam kết thực hiện bộ chỉ tiêu ứng xử trong gia đình.2. Khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên học trò, sinh viên, gồm các tiêu chí sau đây:- Hằng 5, cố gắng 100% thanh niên học trò, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị tri thức, kĩ năng nghề nghiệp, kĩ năng về khởi nghiệp trước lúc tốt nghiệp; 100% sinh viên các trường đại học, cao đẳng được trang bị tri thức về hội nhập quốc tế và biến đổi số.- Hằng 5, 30% ý nghĩ, dự án khởi nghiệp của thanh niên học trò, sinh viên được kết nối với các công ty, quỹ đầu cơ mạo hiểm hoặc được cung ứng đầu cơ từ nguồn kinh phí thích hợp.- Phấn đấu 100% thanh niên học trò, sinh viên hưởng ứng, xung kích, tự nguyện tham dự các hoạt động vì số đông, xã hội; tăng trưởng kinh tế – xã hội; giải quyết hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ giàng thứ tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh tổ quốc.- Phấn đấu tới 5 2025 đạt 25% thanh niên học trò, sinh viên được phần mềm, khai triển ý nghĩ thông minh, công trình nghiên cứu khoa học chuyên dụng cho sản xuất và đời sống, 25% công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì, 20% thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ; cố gắng tới 5 2030 đạt 30%, 30% và 25% các tiêu chí tương ứng.III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP1. Nhiều chủng loại hoá nội dung, bí quyết, vẻ ngoài giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồnga) Thực hiện nội dung, chương trình giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống đảm bảo thích hợp với từng nhóm nhân vật; liên thông giữa các ngành học, trình độ tập huấn; phục vụ tiêu chí giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc, tinh hoa văn hoá loài người trong bối cảnh hội nhập quốc tế; tiếp diễn tăng mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Đối với giáo dục măng non: Tổ chức các hoạt động giáo dục tinh thần về bản thân; bản lĩnh nhận diện và trình bày tình cảm, xúc cảm với con người, sự vật, hiện tượng bao quanh; tăng trưởng kĩ năng sống, kĩ năng xã hội (chăm ngoan, lễ độ, tiến hành tốt 5 Điều Bác Hồ dạy, dạn dĩ, tự tin, tôn trọng, hiệp tác, gần gũi, ân cần, san sẻ, tiến hành luật lệ, quy định trong sinh hoạt ở trường, lớp măng non, gia đình và nơi công cộng, ân cần tới bảo vệ môi trường,…) để tạo nên những nhân tố trước tiên của tư cách, đặt nền móng cho việc học tập, đoàn luyện ở các ngành học tiếp theo.- Đối với giáo dục phổ quát: Thực hiện nội dung dạy học các môn Đạo đức, Giáo dục công dân trong chương trình, sách giáo khoa hiện hành; khai triển hiệu quả các nội dung tích hợp, lồng ghép giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức trong các môn học (Tiếng Việt, Ngữ văn, Lịch sử,…), các hoạt động giáo dục trong ấy vào các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; giáo dục hành vi, chuẩn mực đạo đức, tinh thần tuân thủ luật pháp, kĩ năng sống, trị giá sống trong chương trình giáo dục phổ quát mới.- Đối với giáo dục nghề nghiệp: Triển khai hiệu quả chương trình tăng nhanh công việc tầm thường, giáo dục luật pháp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; liên kết công việc giáo dục luật pháp với công việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, nghĩa vụ nghề nghiệp cho học trò, sinh viên phục vụ đề nghị tập huấn nhân công trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong bối cảnh hội nhập quốc tế.- Đối với giáo dục đại học: Thực hiện chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị, bồi dưỡng cho sinh viên lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống; kĩ năng, nghĩa vụ và đạo đức nghề nghiệp; năng lực tự học, thông minh và tự đổi mới kiến thức; làm chủ khoa học và công nghệ; có ý thức lập nghiệp; có tinh thần chuyên dụng cho quần chúng, cố gắng biến thành công dân học tập trong nền kinh tế số, xã hội số.b) Tiếp tục đổi mới bí quyết dạy học; tăng lên chất lượng môn học Đạo đức, các môn lý luận chính trị và hiệu quả hoạt động giáo dục theo nguyên tắc học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tế. Phát huy tính hăng hái, niềm đam mê; khơi dậy ý chí vươn lên, khát vọng góp sức ở mỗi học trò, sinh viên.c) Áp dụng các vẻ ngoài tổ chức giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống văn hoá cho học trò, sinh viên cởi mở, thông minh, thích hợp với sự tăng trưởng về thể chất, trí não, tâm sinh lý thế hệ và bản lĩnh của người học. Tổ chức hiệu quả tuần sinh hoạt công dân – học trò, sinh viên, các hoạt động trải nghiệm, hoạt động cộng đồng, lao động, vệ sinh trường, lớp học, hoạt động xã hội; diễn đàn, câu lạc bộ thị hiếu, tài năng, các phong trào thi đua trong cơ sở giáo dục phổ quát, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Tiếp tục đổi mới công việc tuyên truyền; tăng lên nhận thức của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và nghĩa vụ của các ngành, các cấp trong công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiếna) Đổi mới nội dung tuyên truyền: Tập hợp tuyên truyền, tầm thường cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; gương tiêu biểu hiện đại, gương người tốt, việc tốt; giáo dục cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng truyền thống yêu nước, chủ nghĩa người hùng cách mệnh, ý thức nghĩa vụ đối với bản thân, gia đình, góp sức vì ích lợi của số đông, xã hội; tinh thần xây dựng và bảo vệ Quốc gia.b) Phát huy hiệu quả các vẻ ngoài và dụng cụ tuyên truyền: Phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương và nhân rộng mẫu hình hiệu quả, gương tiêu biểu hiện đại trong giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho học trò, sinh viên; tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua, cuộc thi, hội thi, tọa đàm trực tiếp và online đảm bảo thích hợp với điều kiện, đặc điểm, nhu cầu, ước vọng chính đáng của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Quản lý nội dung và khai thác hiệu quả hệ thống truyền thông, văn hóa, thể thao sẵn có và tăng nhanh phần mềm thành tích khoa học và công nghệ, mạng xã hội để chuyên dụng cho công việc tuyên truyền.c) Phát triển màng lưới hợp tác viên tham dự tuyên truyền, tăng lên nhận thức về lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; phát huy vai trò của các tổ chức, tư nhân có uy tín, có tác động xã hội trong việc truyền cảm hứng hăng hái cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; hợp nhất nhận thức, hành động của các ngành, các cấp trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.d) Tổ chức trại hè, học tập, giao lưu tại Việt Nam cho thanh niên học trò, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc, tình cảm yêu quê hương, tổ quốc; tạo thời cơ để các lứa tuổi thanh niên kiều bào về với nguồn cội, tri ân, trải nghiệm và góp sức cho Quốc gia.3. Tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mệnh của Đoàn, Hội, Đội trong và ngoài nhà trường để giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồnga) Triển khai hiệu quả các phong trào do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương phát động; tổ chức tiến hành các hoạt động xung kích, tự nguyện vì số đông, công trình, phần việc thanh niên bám sát nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị theo quy mô 4 cấp của Đoàn.b) Tăng lên chất lượng tổ chức hoạt động Đoàn, Hội, Đội. Phát huy vai trò, nghĩa vụ của tổ chức và hàng ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.c) Khuyến khích, tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động thông minh văn hóa, nghệ thuật trong thanh niên trí thức trẻ, văn nghệ sĩ trẻ. Đổi mới và tăng lên chất lượng tổ chức trại sáng tác văn chương nghệ thuật của Đoàn, Hội, Đội.d) Nghiên cứu, kiểm tra và đổi mới nội dung, vẻ ngoài đoàn luyện đội viên, sum họp trong và ngoài nhà trường; phát huy tính đi đầu, năng động thông minh, ý thức góp sức và tinh thần nghĩa vụ của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Quốc gia.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})đ) Triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên ko gian mạng theo Chương trình, Đề án được duyệt.4. Tổ chức các hoạt động tham mưu tâm lý và giáo dục kĩ năng sống, trị giá sống, văn hoá xử sự cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồnga) Phát huy vai trò của cán bộ, thầy cô giáo kiêm nhiệm, hiệp đồng chuyên trách công việc tham mưu tâm lý, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, thầy cô giáo chủ nhiệm và các thành viên khác tiến hành công việc tham mưu tâm lý, giáo dục kĩ năng sống, trị giá sống, văn hoá xử sự cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong nhà trường.b) Phối hợp với các chuyên gia, các trung tâm sự vấn tâm lý trong hoạt động cung ứng, tham mưu về các vấn đề xã hội, tham mưu tâm lý học đường, giáo dục kĩ năng phòng, chống các bệnh về học đường, tệ nạn xã hội và các kĩ năng thiết yếu cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.c) Chú trọng tham mưu tâm lý về vấn đề dân tộc, giới tính, thế hệ, học tập, mối quan hệ xã hội, hướng nghiệp, cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; tư vấn tâm lý với những trường hợp gian nan, cần sự viện trợ can thiệp.d) Liên kết tham mưu, tư vấn trực tiếp và thiết lập đường dây hot, chuyên trang, phân mục, diễn đàn, hộp thư, mạng xã hội để tiếp thu thông tin và tham mưu tâm lý cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.đ) Triển khai hiệu quả chương trình sức khoẻ học đường nhằm đảm bảo sự tăng trưởng toàn diện về thể chất, ý thức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.5. Xây dựng và tiến hành hiệu quả chế độ phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hộia) Phát huy vai trò, nghĩa vụ của gia đình trong việc , giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng:- Các bậc ông bà, bác mẹ được tuyên truyền, tăng lên nhận thức về quyền, trách nhiệm của trẻ con, tiêu chí giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ; tăng trưởng tốt nhất tiềm năng của mỗi thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.- Chủ động phối hợp với nhà trường và các đoàn thể trong việc giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.- Thực hiện cam kết với cơ sở giáo dục về tiến hành đầy đủ phận sự , giáo dục và tạo môi trường tốt nhất, góp phần chỉ dẫn, điều hành con em học tập, đoàn luyện.- Phối hợp với chính quyền địa phương các ngành, các cấp và các tổ chức đoàn thể trong việc cung ứng, cảm hóa thanh niên, thiếu niên, nhi đồng chậm tiến.b) Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, gần gũi:- Tăng lên hiệu quả thật hiện Quy tắc xử sự văn hóa trong các nhà trường.- Tiếp tục tiến hành phong trào thi đua “Đổi mới, thông minh trong điều hành, giảng dạy và học tập”, “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học gần gũi, học trò hăng hái”, “Học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”; cuộc chuyển động “Mỗi thầy, cô giáo là 1 tấm gương đạo đức, tự học và thông minh” trong các ngành học.- Tạo điều kiện thuận tiện để thanh niên, thiếu niên, nhi đồng học tập, đoàn luyện, tăng lên trình độ và khẳng định năng lực của bản thân.- Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường trung học phổ quát, trung học cơ sở có bộ phận tham mưu và xếp đặt cán bộ, thầy cô giáo đảm trách, kiêm nhiệm công việc tham mưu tâm lý, hướng nghiệp.c) Tăng nhanh nghĩa vụ của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể:- Xác định công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là nhiệm vụ chính trị của chính quyền địa phương các ngành trong việc lãnh đạo tiến hành.- Đảm bảo an ninh, thứ tự, an toàn cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, các cơ sở giáo dục, tập huấn trên khu vực.- Chỉ đạo chính quyền địa phương các ngành định kỳ hằng 5 gặp mặt, hội thoại, nắm bắt tâm sự, tình cảm, định hướng tư tưởng, khắc phục kịp thời nhu cầu, ước vọng chính đáng, chăm lo, bảo vệ lợi quyền và nghĩa vụ của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.- Tăng lên hiệu quả của các trung tâm học tập số đông trong việc tuyên truyền, tăng lên nhận thức của ông bà, bác mẹ học trò về giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.- Củng cố, nhân rộng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các mẫu hình giáo dục luật pháp, cảm hóa thanh niên, thiếu niên chậm tiến.6. Tăng lên năng lực hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, giảng sư, hợp tác viên đảm trách công việc giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn, Hội, Đội(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})a) Tổ chức bồi dưỡng tăng lên trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo giảng dạy môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, các môn lý luận chính trị, thầy cô giáo làm công việc tham mưu tâm lý, tổng đảm trách đội, thầy cô giáo làm công việc Đoàn, Hội, Đội, trợ lý thanh niên, thầy cô giáo chủ nhiệm lớp trong các nhà trường.b) Bồi dưỡng, phát huy hiệu quả hàng ngũ đảm trách công việc học trò, sinh viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội.c) Huấn luyện, tăng lên nghiệp vụ cho hàng ngũ làm công việc xã hội ở cấp xã, phường về công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.d) Cập nhật, hoàn thiện nội dung, chương trình tập huấn đối với các trường sư phạm, cơ sở giáo dục có khoa sư phạm; bổ sung các chuyên đề tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên tham dự công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng sau lúc tốt nghiệp.đ) Đề cao vai trò nêu gương và nghĩa vụ của người đứng đầu các cơ sở giáo dục; tăng lên phẩm giá đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và tạo động lực đổi mới bí quyết giảng dạy, rà soát, bình chọn cho hàng ngũ cán bộ điều hành, thầy cô giáo trong việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.7. Tăng cường phần mềm công nghệ thông tin và biến đổi số trong giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồnga) Khai thác hiệu quả các trang thông tin điện tử, phần mềm công nghệ thông tin và từng bước tiến hành biến đổi số trong công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.b) Khuyến khích cán bộ, nhà giáo, học trò, sinh viên trong các cơ sở giáo dục xây dựng, tầm thường tin, bài, bài giảng về giáo dục đạo đức, lối sống thích hợp với từng độ tuổi, từng nhóm nhân vật trên diễn đàn, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nhóm xã hội.c) Phổ biến, giáo dục, tăng lên năng lực khai thác, sử dụng công nghệ thông tin và thiết bị sáng dạ cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; phòng, chống tác hại, bảo vệ sự an toàn của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên ko gian mạng.d) Phần mềm các ứng dụng, phương tiện trên ko gian mạng (máy tính, dế yêu sáng dạ) trong điều tra, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận thanh niên; chiến đấu phản bác các luận điệu xuyên tạc, mưu mô diễn biến hòa bình của các thần thế cừu địch trên các diễn đàn mạng, trang thông tin điện tử.8. Kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện chế độ cung ứng việc tiến hành chương trình giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồnga) Kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện chế độ cung ứng việc tiến hành chương trình giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, văn hoá xử sự cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.b) Nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu bình chọn việc đoàn luyện lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống của học trò, sinh viên.c) Kiểm tra, bổ sung các văn bản quy định, quy chế về công việc phối hợp nhà trường – gia đình – xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.d) Nghiên cứu, đề nghị chế độ cung ứng hàng ngũ làm công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.đ) Nghiên cứu, đề nghị chế độ khuyến khích, ghi nhận, suy tôn, biểu dương, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, gia đình, tư nhân tham dự cung ứng các nguồn lực để khai triển hoạt động giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.9. Đảm bảo các thể chế và điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồnga) Xây dựng chuyên trang tuyên truyền trên các cổng thông tin của bộ, ngành, địa phương về nội dung giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.b) Tăng lên hiệu quả sử dụng sân chơi, các công trình văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thể chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; xã hội hóa các nguồn lực để upgrade hạ tầng chuyên dụng cho nhu cầu vui chơi, tiêu khiển lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.c) Củng cố vai trò của hệ thống cơ quan sưu tầm, phòng truyền thống, thư viện trường học, thư viện cá nhân có chuyên dụng cho số đông, các thể chế, công trình văn hoá, lịch sử trong việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.10. Tăng lên hiệu quả công việc điều hành, thanh tra, rà soát, giám sáta) Đổi mới công việc điều hành trong các nhà trường; tăng lên hiệu quả khai triển lồng ghép quy chế dân chủ trong điều hành các hoạt động giáo dục; đảm bảo thuận tiện cho việc tham dự của người học, gia đình học trò, sinh viên và xã hội trong các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.b) Các bộ, ngành, địa phương tổ chức hoặc phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết, bình chọn các phong trào, chiến dịch, hoạt động khai triển giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng để cổ vũ, khen thưởng, đôn đốc, nhắc nhở và xử lý kịp thời các vi phạm.c) Tăng cường công việc điều hành nhà nước đối với việc kiểm soát, phê chuẩn các thông tin, sách báo, ấn phẩm…; thanh tra xử lý sai phép đối với công việc tạp chí, xuất bản phẩm và thông tin trên mạng xã hội liên can tới hoạt động giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; tăng nhanh lãnh đạo, điều hành công việc giáo dục chính trị tư tưởng trong các cơ sở giáo dục có nhân tố nước ngoài, các trường dân lập, các chương trình tập huấn kết hợp với nước ngoài.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN1. Nguồn kinh phía) Nguồn ngân sách nhà nước xếp đặt trong dự toán ngân sách hàng 5 của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.b) Nguồn kinh phí hợp lí của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.c) Tài trợ, trợ giúp quốc tế và huy động từ xã hội, số đông.d) Các nguồn hợp lí khác.2. Hằng 5, căn cứ nhiệm vụ tại Chương trình, các bộ, ngành trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí tiến hành, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hằng 5 của bộ, ngành trung ương và địa phương trình cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn.V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN1. Bộ Giáo dục và Đào tạoa) Chủ trì, túc trực giúp Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo hợp nhất việc tổ chức tiến hành Chương trình.b) Xây dựng kế hoạch khai triển Chương trình; chủ trì tiến hành nhiệm vụ, biện pháp số 1, 4, 6, 7a, 7b, 8; phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành liên can điều phối và chỉ dẫn tổ chức tiến hành các nhiệm vụ và biện pháp của Chương trình; xây dựng nội dung, tài liệu chỉ dẫn các văn bản quy phạm luật pháp về công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.c) Chủ trì kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện chỉ tiêu bình chọn việc đoàn luyện lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và trình bày khát vọng góp sức của học trò, sinh viên và chỉ tiêu bình chọn hiệu quả công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho học trò, sinh viên.d) Chủ trì tiến hành các đề tài khoa học, xây dựng các bộ tài liệu về giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, tổ chức các khóa học, lớp bồi dưỡng, đào tạo cho hàng ngũ tiến hành công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.đ) Tổng hợp, báo cáo tiến hành các tiêu chí thống kê về giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên là học trò, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.e) Xây dựng kế hoạch khai triển Chương trình; rà soát, giám sát, tổng hợp tình hình tiến hành Chương trình; định kỳ hàng 5 tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình tiến hành Chương trình. Chủ trì tổ chức sơ kết Chương trình vào 5 2025, tổng kết Chương trình và đề nghị xây dựng kế hoạch quá trình tiếp theo vào 5 2030.2. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minha) Chủ trì khai triển nhiệm vụ số số 2c, 3, 7c, 7d và các nội dung, tiêu chí, biện pháp liên can của Chương trình.b) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện chỉ tiêu bình chọn việc đoàn luyện lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và trình bày khát vọng góp sức của học trò, sinh viên và chỉ tiêu bình chọn hiệu quả công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho học trò, sinh viên.c) Chỉ đạo chỉ dẫn trong hệ thống Đoàn, Hội, Đội khai triển tiến hành hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Chương trình; lãnh đạo các đơn vị tạp chí của Đoàn tiếp diễn xây dựng các chuyên trang, phân mục, diễn đàn để tuyên truyền về các nhiệm vụ, biện pháp, các nội dung khai triển Chương trình.d) Xây dựng kế hoạch khai triển Chương trình; phối hợp rà soát, bình chọn, rút kinh nghiệm hằng 5 về việc khai triển tiến hành Chương trình, tổ chức sơ kết Chương trình vào 5 2025, tổng kết và xây dựng kế hoạch quá trình tiếp theo vào 5 2030.đ) Triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên ko gian mạng.3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộia) Chủ trì khai triển các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình liên can tới khuôn khổ công dụng điều hành nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.b) Xây dựng kế hoạch tiến hành Chương trình; chỉ dẫn, rà soát, giám sát, bình chọn kết quả thật hiện Chương trình trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc khuôn khổ điều hành.c) Phối hợp rà soát, bình chọn rút kinh nghiệm; tổ chức sơ kết Chương trình vào 5 2025 và tổng kết Chương trình vào 5 2030; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả khai triển Chương trình và đề nghị nội dung giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho học trò, sinh viên trong quá trình tiếp theo.4. Bộ Vốn đầu tưChủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các địa phương và các cơ quan có liên can xếp đặt kinh phí từ ngân sách nhà nước để tiến hành Chương trình theo quy định của luật pháp về ngân sách nhà nước.5. Bộ Thông tin và Truyền thônga) Chỉ đạo cơ quan thông tấn, tạp chí tăng mạnh công việc thông tin, truyền thông về nội dung, hoạt động của Chương trình.b) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện trong việc khai triển nhiệm vụ, biện pháp số 2.c) Xây dựng kế hoạch khai triển Chương trình; tăng nhanh lãnh đạo, chỉ dẫn các cơ quan tạp chí Trung ương, địa phương và hệ thống thông tin cơ sở thông tin, tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Tăng cường công việc điều hành nhà nước đối với việc kiểm soát, thanh tra xử lý sai phép đối với công việc tạp chí, xuất bản phẩm và thông tin trên mạng xã hội.d) Phối hợp tổ chức giám sát, tổng hợp tình hình tiến hành Chương trình; tổ chức sơ kết, tổng kết gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Huấn luyện để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả khai triển Chương trình và đề nghị nội dung giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho học trò, sinh viên trong quá trình tiếp theo.6. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịcha) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên can tiến hành các nhiệm vụ, biện pháp số 5a, 5c, 9; tăng mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, khát vọng sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tại thư viện, cơ quan sưu tầm, nhà văn hoá, các thể chế văn hóa thể thao, câu lạc bộ; phối hợp với các bộ ngành liên can xây dựng chương trình, hoạt động để giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, khát vọng sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tại các di tích lịch sử cách mệnh.b) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện chỉ tiêu bình chọn việc đoàn luyện học trò, sinh viên và trình bày khát vọng góp sức của học trò, sinh viên và chỉ tiêu bình chọn hiệu quả công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho học trò, sinh viên.c) Xây dựng kế hoạch khai triển Chương trình; chỉ đạo các sở, ban, ngành ở địa phương chủ động lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong công đoạn triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.d) Phối hợp tổ chức giám sát, tổng hợp tình hình tiến hành Chương trình; tổ chức sơ kết, tổng kết gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Huấn luyện để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả khai triển Chương trình và đề nghị nội dung giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho học trò, sinh viên trong quá trình tiếp theo.7. Bộ Nội vụa) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện nghiên cứu kiểm tra, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm luật pháp về công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong và ngoài nhà trường; chế độ chế độ cho hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo làm công việc thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})b) Xây dựng kế hoạch khai triển Chương trình; phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện khai triển Chương trình và các nhiệm vụ công việc về thanh niên, học trò, sinh viên trong các cơ sở giáo dục theo công dụng, nhiệm vụ được cắt cử.8. Bộ Công ana) Xây dựng kế hoạch khai triển Chương trình; phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện khai triển Chương trình, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương tăng nhanh công việc đảm bảo an ninh thứ tự trên các địa bàn; chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tầm thường, giáo dục luật pháp cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong trường học và trên các địa bàn dân cư.b) Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp diễn khai triển, tiến hành các Nghị quyết liên tịch phối hợp về phòng chống phạm nhân, ma túy trong thanh thiếu niên; giáo dục tù nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp sức họ tái hòa nhập số đông; lãnh đạo các đơn vị công dụng phối hợp với các tổ chức Đoàn, Hội trên các địa bàn trong chỉ dẫn, tổ chức các hoạt động thanh niên tham dự đảm bảo an ninh thứ tự trên các địa bàn.c) Phối hợp tổ chức giám sát, tổng hợp tình hình tiến hành Chương trình; tổ chức sơ kết, tổng kết gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Huấn luyện để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả khai triển Chương trình và đề nghị nội dung giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho học trò, sinh viên trong quá trình tiếp theo.d) Tổ chức giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức trong thanh niên công an và trong các cơ sở giáo dục, đơn vị thuộc khuôn khổ điều hành của Bộ Công an.9. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủa) Xây dựng kế hoạch khai triển Chương trình; khai triển tiến hành các nhiệm vụ, biện pháp liên can và chịu nghĩa vụ về công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống văn hóa đối với lứa tuổi trẻ trong hệ thống các nhà trường theo phân cấp điều hành và hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên trẻ.b) Tạo mọi điều kiện thuận tiện để cung ứng các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, khát vọng sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; tổ chức biên soạn các tài liệu giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng theo công dụng và nhiệm vụ của từng bộ, ngành; phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Huấn luyện và các cơ quan có liên can trong khai triển tiến hành các nhiệm vụ của Chương trình, rà soát, thanh tra, giám sát các hoạt động khai triển Chương trình trên khuôn khổ toàn quốc.10. Đài Truyền hình Việt Nama) Xây dựng kế hoạch khai triển Chương trình; phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện để tuyên truyền và khai triển các nhiệm vụ, biện pháp để tiến hành Chương trình.b) Tăng nhanh thời lượng, chất lượng tin, bài nhằm tăng lên nhận thức, biến đổi hành vi của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong việc đoàn luyện đạo đức, lối sống và tạo nên mong ước, hoài bão lập thân, lập nghiệp.c) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện xây dựng, khai triển các chương trình mới về giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho học trò, sinh viên trên nền móng công nghệ số, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần tăng lên hiệu quả công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho học trò, sinh viên, mang lại những chuyển biến hăng hái trong nhận thức, hành vi và tăng lên kĩ năng sống của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.11. Đài Tiếng nói Việt Nama) Xây dựng kế hoạch khai triển Chương trình; phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện để tuyên truyền và khai triển các nhiệm vụ, biện pháp để tiến hành Chương trình.b) Tăng nhanh thời lượng, chất lượng tin, bài nhằm tăng lên nhận thức, biến đổi hành vi của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong việc đoàn luyện đạo đức, lối sống và tạo nên mong ước, hoài bão lập thân, lập nghiệp.c) Xây dựng chương trình, phân mục phát thanh và tăng trưởng các thành phầm trên nền móng số để tăng lên nhận thức, giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Xây dựng các phóng sự nêu gương thanh niên, thiếu niên có hoài bão, lý tưởng và nhiều đóng góp cho số đông, khát vọng lập thân lập nghiệp; các chương trình phát thanh chỉ dẫn lối sống đẹp cho thanh niên, thiếu niên đặc thù là ở vùng sâu, vùng xa, vùng gian nan, biên cương hải đảo.12. Yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương: Tham gia định hướng lãnh đạo, phối hợp rà soát việc xây dựng các chương trình hoạt động, hệ thống tài liệu, sách bồi dưỡng chuyên dụng cho cho việc tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mệnh cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng do các cơ quan khai triển tiến hành; phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện rà soát, giám sát việc tiến hành Chương trình.13. Yêu cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Phối hợp khai triển Chương trình; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật tri thức cho nhân vật giảng sư lý luận chính trị tại học viện, các trường chính trị tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương, các trường đại học và cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân.14. Yêu cầu Ủy ban trung ương Chiến trận Quốc gia Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội ở trung ương liên quana) Ủy ban trung ương Chiến trận Quốc gia Việt NamPhối hợp khai triển Chương trình, tăng nhanh giám sát chuyên đề về giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; phối hợp tuyên truyền, chuyển động quần chúng hăng hái tham dự giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống, khát vọng góp sức cho thanh thiếu nhi; lồng ghép vào hoạt động của cuộc chuyển động “Toàn dân kết đoàn xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.b) Tổng Liên đoàn Lao động Việt NamĐổi mới nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng cho người lao động, nhân viên, lao động gắn với công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho người lao động, nhân viên lao động trẻ.c) Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt NamPhối hợp khai triển Chương trình, tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong các phong trào đang khai triển. Tuyên truyền, chuyển động việc xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò nêu gương của ông bà, bác mẹ trong giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên nhi đồng.d) Hội Cựu chiến binh Việt NamPhối hợp khai triển Chương trình, tham dự tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mệnh cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; tuyên truyền, chuyển động xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò nêu gương của các hội viên trong gia đình, tại địa phương để giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Tham gia trực tiếp các chuyên đề giáo dục, tuyên truyền lịch sử, truyền thống người hùng của dân tộc tại các cơ sở giáo dục.đ) Hội Dân cày Việt NamPhối hợp khai triển Chương trình, tham dự tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mệnh cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; tuyên truyền, chuyển động xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò nêu gương của các hội viên trong gia đình để giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Phối hợp xây dựng các chuyên trang, phân mục, diễn đàn luận bàn trên hệ thống tạp chí; xây dựng hàng ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở khu vực nông thôn với nội dung trọng điểm nhằm tiến hành các nhiệm vụ, biện pháp của Chương trình.e) Hội Khuyến học Việt NamPhối hợp khai triển Chương trình, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong xây dựng và khai triển Bộ chỉ tiêu của các mẫu hình học tập, đặc thù là Bộ chỉ tiêu của mẫu hình “Công dân học tập”; phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.15. Ủy ban quần chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ươnga) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch khai triển Chương trình; ban hành các quy định, chế độ chi tiết và lãnh đạo, chỉ dẫn các cơ quan, tổ chức liên can khai triển tiến hành Chương trình tại địa phương.b) Sắp đặt kinh phí, huy động nguồn lực, tăng mạnh xã hội hóa thích hợp với điều kiện của địa phương để khai triển tiến hành Chương trình; ân cần xếp đặt cán bộ chuyên trách tiến hành công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho học trò trong các cơ sở giáo dục.c) Theo dõi, đôn đốc, tổ chức thanh tra, rà soát, giám sát việc tiến hành Chương trình tại địa phương.d) Định kỳ hằng 5 gửi báo cáo tình hình, kết quả thật hiện Chương trình về Bộ Giáo dục và Huấn luyện; tổ chức sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Huấn luyện theo kế hoạch để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương chịu nghĩa vụ thi hành Quyết định này. Nơi nhận: – Ban Bí thơ Trung ương Đảng;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- HĐND, UBND các tỉnh, thị thành trực thuộc t rung ương;- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;- Văn phòng Tổng Bí thơ;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;- Văn phòng Quốc hội;- Tòa án n hân dân vô thượng;- Viện kiểm sát n hân dân vô thượng;- Kiểm toán n hà nước;- Ủy ban t rung ương Chiến trận Quốc gia Việt Nam;- Cơ quan t rung ương của các đoàn thể;- Hội Khuyến học Việt Nam ;- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ C ổng TTĐT, các Vụ, Cục ;- Lưu: VT, KGVX (2b). Sơn. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Vũ Đức Đam (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({}) Phụ lục PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, BAN, NGÀNH, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 5 2021 của Thủ tướng Chính phủ) STT/ Nhiệm vụ Thành phầm Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời hạn chấm dứt 1Xây dựng và nhân rộng các mẫu hình về giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng .Tất cả các bộ, ngành , UBND các tỉnh/thành phố2022 -20302Thiết kế sổ tay chỉ dẫn khai triển giáo dục và khơi dậy khát vọng góp sức cho cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong các cơ sở giáo dục.Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch20223Xây dựng phim ngắn về giáo dục đạo đức, trị giá sống, kĩ năng sống cho cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng , khơi dậy khát vọng góp sức cho lứa tuổi trẻ.Đài Truyền hình Việt NamBộ Giáo dục và Huấn luyện,T rung ương Đoàn T hanh khô niên Cộng sản Hồ Chí Minh,VOV và các cơ quan báo chíH ằng năm4Xây dựng chương trình, phân mục phát thanh chỉ dẫn lối sống đẹp cho cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng đặc thù là ở vùng sâu, vùng xa, vùng gian nan, biên cương hải đảo; phóng sự về những tấm gương thanh niên, thiếu niên có hoài bão, lý tưởng và nhiều đóng góp cho số đông; khát vọng lập thân, lập nghiệp.Đài Tiếng nói Việt NamVTV, VOV và các cơ quan tạp chí, Bộ Giáo dục và Huấn luyện , các bộ, ban ngành liên quanTừ 5 2022 – 20305Xây dựng Chương trình giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên ko gian mạng.T rung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí MinhBộ Giáo dục và Huấn luyện , các bộ, ngành liên quanTừ 5 2021 tới 20306Xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học: 1 số chỉnh sửa tâm lý trong tương tác xã hội của cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng .Bộ Giáo dục và Đào tạoT rung ương Đoàn T hanh khô niên Cộng sản Hồ Chí Minh , các bộ, ngành, UBND các cấp20267Tổ chức tham mưu, cung ứng tâm lý cho cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên cơ sở lồng ghép, bổ sung nhiệm vụ cho các cơ sở viện trợ xã hội .Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộiBộ Giáo dục và Huấn luyện, các bộ, cơ quan liên quanHằng năm8Nghiên cứu kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện chỉ tiêu bình chọn việc đoàn luyện lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và trình bày khát vọng góp sức của học trò, sinh viên và chỉ tiêu bình chọn hiệu quả công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng góp sức cho HSSV trong các cơ sở giáo dục.Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ Văn hóa, thể thao và Du lịch; T rung ương Đoàn T hanh khô niên Cộng sản Hồ Chí Minh , bộ, ban ngành liên quan2022, 20239Nghiên cứu đề nghị bổ sung, hoàn thiện vẻ ngoài khen thưởng, suy tôn cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng có thành tựu điển hình trong đoàn luyện lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và hăng hái góp sức cho số đông, xã hội.Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí MinhBộ Giáo dục và Huấn luyện, các bộ, ban, ngành liên quan202210Tổ chức Lễ tuyên dương cộng đồng, tư nhân học trò, sinh viên điển hình trong tu dưỡng, đoàn luyện lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống và góp sức cho số đông.Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí MinhBộ Giáo dục và Huấn luyện, các bộ, ngành, đơn vị liên quan2025, 2030

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #1895QĐTTg #Đề #án #tăng #cường #giáo #dục #đạo #đức #lối #sống #cho #thanh #thiếu #niên


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Quyết #định #1895QĐTTg #Đề #án #tăng #cường #giáo #dục #đạo #đức #lối #sống #cho #thanh #thiếu #niên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button