Quyết định 14/2013/QĐ-TTg

Vendimi 14/2013/QD-TTg për zbatimin e regjimit të rotacionit me afat të caktuar për praktikuesit në institucionet e ekzaminimit dhe trajtimit mjekësor, i shpallur nga Kryeministri.

KRYEMINISTËR
————
Numri: 14/2013/QD-TTg

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi

——————————————

Hanoi, 20 shkurt 2013

VENDIM
MBI ZBATIMIN E regjimit të rotacionit të afatit për praktikuesit në institucionet e ekzaminimit dhe trajtimit mjekësor

Në bazë të Ligjit për Organizimin e ChiQeveria e 25 Dhjetoritdhjetor 2001;

Në bazë të Ligjit të Mirëm i sëmurë, trajtim mjekësor më 23 nëntor 2009;

Baza Ligji për punonjësit publik 15 nëntor viti 2010;

Me propozim të Ministrit të Shëndetësisë;

Kryeministri ChiQeveria nxjerr Vendim për zbatimin e regjimit të rotacionit me afat të caktuarme praktikues në institucione të tjeram sëmundje, shërim,

Neni 1. Fushëveprimi

Ky vendim parashikon zbatimin e një regjimi me rotacion me kohë të caktuar për praktikuesit në institucionet e ekzaminimit dhe trajtimit mjekësor nga niveli qendror në atë krahinor, nga niveli krahine në qark dhe në nivel qarku në nivel komune, nga niveli qarku. në nivel rrethi.me kushte jo të vështira socio-ekonomike në rajone me kushte të vështira socio-ekonomike dhe rajone me kushte jashtëzakonisht të vështira socio-ekonomike.

Për të shkuarPyetja 2. Kuizikona e aplikacionit

1. Ky Vendim zbatohet për mjekët, infermierët, mamitë, teknikët (në tekstin e mëtejmë: praktikuesit) që punojnë në institucionet publike të ekzaminimit dhe trajtimit mjekësor.

2. Ky vendim nuk zbatohet për praktikantët në institucionet e ekzaminimit dhe trajtimit mjekësor të Forcave të Armatosura.

Neni 3. Subjektet që kanë të drejtë Përjashtim nga regjimi i rotacionit

1. Praktikuese femra që janë shtatzënë ose rritin fëmijë nën 36 muajsh, vetëm burra që rrisin fëmijë nën 36 muaj.

2. Praktikuesi ka punuar në zona të thella, të largëta ose zona me kushte jashtëzakonisht të vështira socio-ekonomike për 24 muaj ose më shumë.

3. Praktikantë me rrethana jashtëzakonisht të vështira: Të qenit fëmija i vetëm në një familje me prindër të moshuar; personi që kujdeset drejtpërsëdrejti për babanë ose nënën e moshuar ose të paaftë ose të sëmurë; keni një bashkëshort (ose bashkëshort) me aftësi të kufizuara, të paaftë për t’u kujdesur për fëmijët; Nuk mund të garantoj shëndetin tim që të punoj larg shtëpisë.

4. Praktikuesi është mashkull mbi 55 vjeç dhe femër mbi 50 vjeç (me përjashtim të rasteve vullnetare).

5. Raste të tjera të veçanta shqyrtohen dhe vendosen nga drejtuesit e agjencive ose njësive për praktikuesit nën drejtimin e tyre.

Neni 4. Parimet e zbatimit

1. Në përputhje me kërkesën për sasi dhe cilësi të ekspertizës së nivelit më të ulët që ka nevojë për mbështetje dhe kapacitetin e nivelit të lartë për t’iu përgjigjur.

2. Prioritet i jepet zbatimit të regjimit të rotacionit të mjekëve shtesë për një kohë të kufizuar për institucionet e ekzaminimit dhe trajtimit mjekësor në nivel bazë dhe në rajone me kushte të vështira dhe jashtëzakonisht të vështira social-ekonomike.

3. Siguroni drejtësi, efikasitet, shmangni humbjen e burimeve njerëzore.

4. Rrotullimi me afat të kufizuar duhet të jetë në përputhje me planin e miratuar, sipas autoritetit dhe në rendin e duhur.

Neni 5. Forma, adhuriminë kohë realenë modalitetin alternativ

1. Emërimi i praktikuesve me rotacion për një kohë të caktuar në formën e dërgimit të individëve ose grupeve të profesionistëve.

2. Praktikantët zbatojnë regjimin e rotacionit me afat të caktuar me një periudhë minimale 06 muaj dhe maksimum 12 muaj (me përjashtim të rastit të udhëtimit vullnetar për një periudhë më të gjatë kohore).

3. Praktikantët mund të dërgohen me rotacion për një afat të caktuar në disa grupe dhe në vende të ndryshme me kërkesë të nivelit më të ulët. Çdo grup udhëtimesh rrotullohet sipas nevojave të punës së vendit të caktuar, është e nevojshme të organizohen njerëzit që të punojnë në mënyrë alternative 2 ditë/javë, 1 javë/muaj dhe të grumbullohet koha e fazave për të llogaritur kohën totale për të përfunduar skemën. shkallë e alternuar. Kohëzgjatja maksimale e çdo rrotullimi nuk është më shumë se 60 ditë.

4. Praktikantët të cilët kanë pasur një kohë të caktuar rotacioni sipas vendimit të organit kompetent para hyrjes në fuqi të këtij vendimi do të zbriten nga koha e rotacionit sipas dispozitave të këtij vendimi.

Neni 6. Përgjegjësitë e praktikuesve në rotacion

1. Të respektojnë rregullat e brendshme, rregulloret dhe drejtimin dhe administrimin e drejtuesve të agjencive dhe njësive që vijnë në punë me rotacion.

2. Të respektojë vendimet e dërgimit të drejtuesve të agjencive ose njësive të dërguara me rotacion për një periudhë të caktuar kohore; të kryejë siç duhet fushëveprimin e caktuar të punës, kohën dhe vendin e punës.

3. Respektoni rregullat dhe etikën profesionale të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë.

4. Raport mbi rezultatet e kryerjes së detyrës gjatë kohës së dërgimit në rotacion me një kohë të caktuar në njësinë e dërguar direkt në rotacion.

Neni 7. Regjimi i zbatueshëm për praktikuesit gjatë rotacionitel

1. Regjimi aktual i pagave dhe shtesave:

a) 100% e pagës, shtesat në bazë të pagës (duke përjashtuar shtesat për nxitje profesionale);

b) Kompensimi për nxitje në punë, shtesa toksike, shtesa speciale; shtesat rajonale (nëse ka) si për praktikuesit në destinacionin e punës. Në rast se destinacioni alternativ i bën këto lejime më të ulëta se người nào në njësinë dërguese, niveli aktual i përfitimeve do të mbahet i pandryshuar;

c) Shtesa të posaçme për punonjësit e shëndetësisë si p.sh.: Shtesa për këmbëngulje, pagesa kirurgjikale, kompensim procedural, kompensim kundër epidemisë dhe punë nate, jashtë orarit (nëse ka) sipas regjimit të përcaktuar;

d) Përfitime të tjera si: Të ardhura shtesë, bonus (nëse ka).

2. Mënyra speciale për praktikuesit që shkojnë në mënyrë alternative

a) Një shtesë mujore e barabartë me 50% të pagës aktuale plus shtesën për pozicione drejtuese dhe shtesa për punë jashtë orarit përtej grupit (nëse ka);

b) Shpërblimi për hartimin e kurrikulave, materialeve mësimore dhe trajnuese; Raportuesit do të paguhen sipas regjimit aktual të trajnimit dhe rikualifikimit të nëpunësve publikë dhe punonjësve publikë kur marrin pjesë në kurse trajnimi gjatë periudhës së rotacionit.

3. Mënyra e prioritetit

Praktikantët që kryejnë me sukses detyrat e tyre gjatë periudhës së rotacionit (me vendim shpërblimi të njësisë, ku praktikuesi vjen me alternativë) do të konsiderohen me përparësi për të rritur para kohe nivelin e pagës, për të ndryshuar titullin e punës. biznes kur plotësojnë plotësisht kushtet të përcaktuara me ligj dhe gëzojnë regjime të tjera shpërblimi të përcaktuara nga njësia.

Neni 8. Burimet e financimit dhe përgjegjësitë për pagesën e regjimit

Burimet e financimit për zbatimin e regjimeve për praktikuesit në institucionet publike të ekzaminimit dhe trajtimit mjekësor do të përfshihen në vlerësimet vjetore të buxhetit të shtetit që u caktohen ministrive, agjencive qendrore dhe lokaliteteve sipas ndarjes granti aktual i buxhetit të shtetit; atje:

1. Institucionet e ekzaminimit dhe trajtimit mjekësor që dërgojnë praktikuesit me rotacion në nivele më të ulëta për një periudhë të caktuar kohore janë përgjegjëse për pagesën e përfitimeve të përcaktuara në pikat a dhe b, pika 1 dhe 2, të nenit 7 të këtij vendimi për pacientin. njësinë që u është caktuar të rrotullojnë. Në rast se njësia ku alternon praktikuesi ka rregulluar një dhomë pushimi, pagesa për akomodimin nuk do të bëhet.

2. Institucionet e ekzaminimit dhe trajtimit mjekësor që pranojnë praktikues nga nivelet më të larta në mënyrë alternative janë përgjegjëse për pagesën e regjimeve të përcaktuara në pikën c, pika 1, neni 7 dhe përfitime të tjera si: të ardhura shtesë, shpërblime (nëse ka), mirëqenia kolektive e njësitë e tyre për praktikuesit që janë caktuar të rrotullohen.

3. Regjimi i tarifës së udhëtimit të punës:

Shpenzimet e udhëtimit të punës së praktikantëve me rotacion paguhen nga njësia dërguese sipas regjimit të përcaktuar.

Neni 9. Përgjegjësitë e Ministrisë së Shëndetësisë

1. Organizon zbatimin dhe drejton zbatimin e regjimit të rotacionit me kohë të caktuar nga praktikuesit; monitorojnë dhe përmbledhin zbatimin e këtij vendimi në shkallë vendi dhe i raportojnë çdo vit Kryeministrit.

2. Drejton zbatimin e regjimit të rotacionit me kohë të caktuar të praktikantëve për institucionet e ekzaminimit dhe trajtimit mjekësor në varësi të Ministrisë së Shëndetësisë.

2. Miraton planin e rotacionit të njësive në varësi të Ministrisë përpara datës 30 qershor të çdo viti.

Për të shkuarNeni 10. Përgjegjësitë e KomisionitKomiteti Popullor miliardëNh, një qytet drejtpërdrejt nën Qeverinë Qendrore

1. Organizimi i zbatimit dhe orientimi i zbatimit të regjimit të rotacionit në kohë të caktuar të praktikantit për institucionet e ekzaminimit dhe trajtimit mjekësor nën menaxhimin e lokalitetit.

2. Miratimi i programeve, planeve dhe politikave me rotacion me afat të caktuar për praktikuesit në krahinë përpara datës 30 qershor çdo vit.

3. Ndarja e fondeve për zbatimin e regjimit të rotacionit të praktikantëve për një kohë të caktuar, në përputhje me këtë vendim.

Neni 11. Përgjegjësianga Departamenti i Shëndetësisë

1. Formulon dhe paraqet në Komitetin Popullor të Krahinës draftet e programeve, planeve dhe politikave për rotacionin e praktikantëve me afat të caktuar në krahinë.

2. Drejton, drejton, inspekton dhe organizon zbatimin e programeve, planeve dhe politikave vendore me rotacion, me afat të caktuar, pasi miratohen nga Komiteti Popullor i krahinës për institucionet e ekzaminimit dhe trajtimit mjekësor, trajtimi mjekësor në menaxhim.

3. Administron dhe përdor buxhetin e shtetit për kryerjen e detyrave me rotacion të praktikantit me afat të caktuar; mobilizoni burimet për socializim për aktivitetet në të cilat praktikuesi rrotullohet për një kohë të kufizuar.

4. Të vendosë për lavdërime ose të propozojë autoritetet kompetente për të shpërblyer organizatat dhe individët me arritjet në zbatimin e regjimit të rotacionit në kohë të caktuar.

5. Drejton, drejton dhe organizon punën statistikore, raporton në Ministrinë e Shëndetësisë për zbatimin e regjimit të caktuar të rotacionit.

Neni 12. Përgjegjësitë e aplikantëven të emëruarUnë praktikoj në mënyrë alternative

1. Të anketojë dhe të përcaktojë nevojat e njësive dhe lokaliteteve për të pranuar praktikues që vijnë në rotacion për një kohë të caktuar; kontratat e përgjegjësisë me lokalitetet dhe njësitë për numrin, kualifikimet profesionale dhe kohën e punës së praktikantëve që vijnë për të kryer detyrën.

2. Hartimi i planeve vjetore, nëpërmjet organizatave politike, socio-politike të njësisë, publikimi i planit në të gjithë njësinë dhe mobilizimi ose kërkesa e autoriteteve kompetente për mobilizimin e praktikantëve, me radhë me afate të planifikuara.

3. Ndarja e fondeve për zbatimin e regjimit të njësisë së praktikuesve me rotacion për një periudhë të caktuar, siç përcaktohet në nenin 8 të këtij vendimi.

Neni 13. Përgjegjësitë e njësive pranuese të praktikantëve për zbatimin e regjimit të rotacionit

1. Përcaktimi i nevojës për burime njerëzore shtesë dhe fuqizimi në përputhje me kërkesat aktuale, hartimi i një plani për pranimin e praktikuesve që të rrotullohen brenda një afati kohor të caktuar dhe për të ofruar mbështetje teknike.

2. Organizoni akomodimin, mjetet e punës, shpërndani zakonet dhe zakonet e banorëve vendas tek praktikuesit që vijnë me rotacion për një kohë të kufizuar.

3. Të caktohen fonde për rregullimin e regjimeve për praktikuesit me rotacion për një periudhë të caktuar kohore në njësinë siç parashikohet në nenin 8 të këtij vendimi dhe fonde për të siguruar kushte materiale për punën profesionale për praktikuesit për të punuar.

4. Formulimi dhe shpallja e rregulloreve për koordinimin e punës ndërmjet praktikuesve që shkojnë me rotacion me afat të caktuar dhe praktikuesve të njësisë.

5. Konfirmoni rezultatet e punës së praktikuesve që vijnë në mënyrë alternative.

Neni 14. Efektiuc ekzekutuar

Ky vendim hyn në fuqi nga data 15 prill 2013.

Për të shkuarNeni 15. Përgjegjësiaprovim qepë

Për zbatimin e këtij vendimi janë përgjegjës ministrat, drejtuesit e agjencive të nivelit ministror, ​​drejtuesit e agjencive të atashuara pranë Qeverisë, kryetarët e Komiteteve Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra./.

Marrësit:
– Sekretariati i KQ të Partisë;
– Kryeministri, zëvendëskryeministrat;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë në varësi të Qeverisë;
– Zyra e Komitetit Qendror për Antikorrupsion;
– Këshillat Popullore, Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Zyra Qendrore dhe Komitetet e Partisë;
– Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm;
– Zyra e Presidentit;
– Këshilli Etnik dhe Komisionet e Kuvendit Kombëtar;
– Zyra e Kongresit;
– Gjykata e Lartë Popullore;
– Prokuroria Popullore e Lartë;
– Kontrolli i Shtetit;
– Komisioni Kombëtar i Mbikëqyrjes Financiare;
– Banka për Politika Sociale;
– Banka e Zhvillimit të Vietnamit;
– Komiteti Qendror i Frontit Atdhetar të Vietnamit;
– Organi qendror i sindikatave;
– Zyra e Qeverisë: BTCN, PCN-të, Asistentët e Komunikimeve Qeveritare, Portali, Departamentet, Departamentet, njësitë e lidhura, Gazeta Zyrtare;
– Ruaj: Dokument, KGVX (3b).

KRYEMINISTËR

(E nënshkruar)

Nguyen Tan Dung

.


Thông tin thêm về Quyết định 14/2013/QĐ-TTg

Quyết định 14/2013/QĐ-TTg về tiến hành cơ chế luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ———– Số: 14/2013/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————–
Hà Nội, ngày 20 tháng 02 5 2013

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ LUÂN PHIÊN CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 5 2009;
Căn cứ Luật nhân viên ngày 15 tháng 11 5 2010;
Theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Y tế;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc tiến hành cơ chế luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh,
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định tiến hành cơ chế luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến trung ương xuống tuyến tỉnh, từ tuyến tỉnh xuống tuyến huyện và tuyến huyện xuống tuyến xã, từ vùng có điều kiện kinh tế – xã hội ko gian khổ tới vùng có điều kiện kinh tế – xã hội gian khổ và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc trưng gian khổ.
Điều 2. Nhân vật vận dụng
1. Quyết định này vận dụng đối với thầy thuốc, điều dưỡng viên, bảo sanh viên, kỹ thuật viên (sau đây gọi chung là người hành nghề) làm việc trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.
2. Quyết định này ko vận dụng đối với người hành nghề thuộc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của lực lượng vũ trang.
Điều 3. Nhân vật được miễn tiến hành cơ chế luân phiên
1. Người hành nghề là nữ đang mang thai hoặc nuôi con bé dưới 36 tháng tuổi, nam nuôi con bé 1 mình dưới 36 tháng tuổi.
2. Người hành nghề đã có thời kì công việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc trưng gian khổ từ 24 tháng trở lên.
3. Người hành nghề có cảnh ngộ đặc trưng gian khổ: Là con duy nhất trong gia đình có bố, mẹ già; người trực tiếp bố, mẹ già yếu hoặc tật nguyền, ốm đau thường xuyên; có vợ (hoặc chồng) bị tật nguyền ko có bản lĩnh con cái; bản thân ko đảm bảo sức khỏe để công việc xa nhà.
4. Người hành nghề là nam quá 55 tuổi, nữ quá 50 tuổi (trừ trường hợp tình nguyện).
5. Các trường hợp đặc trưng khác do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê chuẩn, quyết định đối với người hành nghề thuộc quyền điều hành.
Điều 4. Nguyên tắc tiến hành
1. Phù hợp với nhu cầu về số lượng và chất lượng chuyên môn của tuyến dưới cần cung ứng và bản lĩnh phục vụ của tuyến trên.
2. Dành đầu tiên tiến hành cơ chế luân phiên có thời hạn người hành nghề đẩy mạnh cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở tuyến cơ sở, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội gian khổ và đặc trưng gian khổ.
3. Đảm bảo tính công bình, hiệu quả, tránh phí phạm nguồn nhân công.
4. Chế độ luân phiên có thời hạn phải tiến hành theo kế hoạch được duyệt, đúng thẩm quyền và đúng trình tự.
Điều 5. Bề ngoài, thời kì tiến hành cơ chế luân phiên
1. Việc cử người hành nghề đi luân phiên có thời hạn theo bề ngoài cử tư nhân hoặc theo nhóm chuyên môn.
2. Người hành nghề tiến hành cơ chế luân phiên có thời hạn với thời kì tối thiểu là 06 tháng, tối đa là 12 tháng (trừ trường hợp tình nguyện đi thời kì dài hơn).
3. Người hành nghề có thể được cử đi luân phiên có thời hạn theo nhiều đợt, ở nhiều nơi theo đề xuất của tuyến dưới. Mỗi đợt đi luân phiên theo nhu cầu công tác của nơi được cử tới cần sắp xếp người tới luân phiên làm việc 2 ngày/tuần, 1 tuần/tháng và được cộng dồn thời kì của các đợt để tính tổng thời kì kết thúc cơ chế luân phiên. Thời gian tối đa của mỗi đợt đi luân phiên ko quá 60 ngày.
4. Người hành nghề đã có thời kì đi luân phiên có thời hạn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trước lúc Quyết định này có hiệu lực thì được tính trừ vào thời kì đi luân phiên theo quy định của Quyết định này.
Điều 6. Trách nhiệm của người hành nghề đi luân phiên
1. Chấp hành nội quy, quy chế và sự lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu tư quan, đơn vị tới làm việc theo cơ chế luân phiên.
2. Chấp hành hình định điều động của người đứng đầu tư quan, đơn vị cử đi luân phiên có thời hạn; tiến hành đúng khuôn khổ chuyên môn, thời kì, vị trí làm việc được giao.
3. Chấp hành các quy chế chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Bộ Y tế.
4. Báo cáo kết quả thật hiện nhiệm vụ chỉ cần khoảng được cử đi luân phiên có thời hạn cho đơn vị trực tiếp cử đi luân phiên.
Điều 7. Chế độ vận dụng đối với người hành nghề chỉ cần khoảng đi luân phiên
1. Chế độ tiền công, phụ cấp hiện hưởng:
a) 100% tiền công, các khoản phụ cấp theo lương (ko bao gồm phụ cấp khuyến mại nghề);
b) Phụ cấp khuyến mại nghề, phụ cấp độc hại, phụ cấp đặc trưng; phụ cấp khu vực (nếu có) như đối với người hành nghề tại nơi tới công việc. Trường hợp nơi tới luân phiên tiến hành các mức phụ cấp này thấp hơn tại đơn vị được cử đi thì được giữ nguyên mức hiện hưởng;
c) Phụ cấp đặc trưng đối với nhân viên y tế như: Phụ cấp túc trực, phụ cấp giải phẫu, thủ thuật, phụ cấp chống dịch và cơ chế làm đêm, thêm giờ (nếu có) theo cơ chế quy định;
d) Các lợi quyền khác như: Thu nhập ngày càng tăng, tiền thưởng (nếu có).
2. Chế độ đặc trưng với người hành nghề đi luân phiên
a) Trợ cấp hằng tháng bằng 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức phận chỉ đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có);
b) Thù lao biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, đào tạo; tiền báo cáo viên theo cơ chế tập huấn, bồi dưỡng công chức, nhân viên nhà nước hiện hành lúc tham dự các lớp đào tạo chỉ cần khoảng đi luân phiên.
3. Chế độ dành đầu tiên
Người hành nghề kết thúc tuyệt vời nhiệm vụ chỉ cần khoảng đi luân phiên (có quyết định khen thưởng của đơn vị, nơi người hành nghề tới luân phiên) thì được xét dành đầu tiên nâng bậc lương trước thời hạn, chỉnh sửa chức danh nghề nghiệp lúc đủ điều kiện theo quy định của luật pháp và thừa hưởng các cơ chế khen thưởng khác do đơn vị quy định.
Điều 8. Nguồn kinh phí và phận sự chi trả cơ chế
Nguồn kinh phí tiến hành các cơ chế đối với người hành nghề trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập được sắp xếp trong dự toán ngân sách nhà nước hằng 5 ủy quyền các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; trong đấy:
1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cử người hành nghề đi luân phiên có thời hạn xuống tuyến dưới có phận sự trả tiền các cơ chế quy định tại Điểm a, b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 7 của Quyết định này cho người hành nghề thuộc đơn vị mình đã được cử đi luân phiên. Trường hợp đơn vị nơi người hành nghề tới luân phiên đã sắp xếp phòng nghỉ thì ko tiến hành trả tiền tiền thuê chỗ nghỉ.
2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhận người hành nghề từ tuyến trên tới luân phiên có phận sự trả tiền các cơ chế quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 7 và các lợi quyền khác như: Thu nhập ngày càng tăng, tiền thưởng (nếu có), phúc lợi số đông của đơn vị mình cho người hành nghề được cử tới luân phiên.
3. Chế độ công việc phí:
Công việc phí của người hành nghề đi luân phiên do đơn vị cử đi chi trả theo cơ chế quy định.
Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Y tế
1. Tổ chức khai triển, chỉ dẫn việc tiến hành cơ chế luân phiên có thời hạn của người hành nghề; theo dõi, tổng hợp tình hình tiến hành Quyết định này trong toàn quốc và định kỳ hằng 5 báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2. Chỉ đạo tiến hành cơ chế luân phiên có thời hạn của người hành nghề đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế.
2. Phê duyệt kế hoạch đi luân phiên của các đơn vị trực thuộc Bộ trước 30 tháng 6 hằng 5.
Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban quần chúng tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương
1. Tổ chức khai triển, chỉ dẫn việc tiến hành cơ chế luân phiên có thời hạn của người hành nghề đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc quyền điều hành của địa phương.
2. Phê duyệt các chương trình, kế hoạch, chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề trên khu vực tỉnh trước 30 tháng 6 hằng 5.
3. Xếp đặt kinh phí tiến hành cơ chế luân phiên có thời hạn người hành nghề theo quy định của Quyết định này.
Điều 11. Trách nhiệm của Sở Y tế
1. Xây dựng và trình Ủy ban quần chúng cấp tỉnh các dự thảo chương trình, kế hoạch, chế độ luân phiên có thời hạn người hành nghề trên khu vực tỉnh.
2. Chỉ đạo, chỉ dẫn, rà soát và tổ chức tiến hành chương trình, kế hoạch, chế độ luân phiên có thời hạn của địa phương sau lúc được Ủy ban quần chúng cấp tỉnh xem xét đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc quyền điều hành.
3. Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chi cho việc tiến hành nhiệm vụ luân phiên có thời hạn người hành nghề; huy động các nguồn lực xã hội hóa cho các hoạt động luân phiên có thời hạn người hành nghề.
4. Quyết định khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tổ chức, tư nhân có thành quả trong tiến hành cơ chế luân phiên có thời hạn.
5. Chỉ đạo, chỉ dẫn và tổ chức tiến hành công việc thống kê, báo cáo Bộ Y tế về việc tiến hành cơ chế luân phiên có thời hạn.
Điều 12. Trách nhiệm của các đơn vị cử người hành nghề đi luân phiên
1. Thực hiện dò hỏi, xác định nhu cầu của đơn vị, địa phương tiếp thu người hành nghề tới luân phiên có thời hạn; giao kèo phận sự với địa phương, đơn vị về số lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thời kì làm việc của người hành nghề tới làm nhiệm vụ.
2. Xây dựng kế hoạch hằng 5, phê chuẩn các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội của đơn vị, công khai kế hoạch trong toàn đơn vị và điều động hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều động người hành nghề đi luân phiên có thời hạn theo kế hoạch.
3. Xếp đặt kinh phí để tiến hành cơ chế luân phiên có thời hạn người hành nghề của đơn vị theo quy định tại Điều 8 của Quyết định này.
Điều 13. Trách nhiệm của các đơn vị tiếp thu người hành nghề tới tiến hành cơ chế luân phiên
1. Xác định nhu cầu về nhân công cần bổ sung, đẩy mạnh thích hợp với đề xuất thực tiễn, lập mưu hoạch tiếp thu người hành nghề tới luân phiên có thời hạn và kỹ thuật chuyên môn cần cung ứng.
2. Bố trí chỗ ở, công cụ làm việc, tầm thường về phong tục tập quán của đồng bào địa phương cho người hành nghề tới luân phiên có thời hạn.
3. Xếp đặt kinh phí để khắc phục cơ chế cho người hành nghề luân phiên có thời hạn ở đơn vị theo quy định tại Điều 8 của Quyết định này và kinh phí để đảm bảo các điều kiện vật chất dùng cho công việc chuyên môn cho người hành nghề tới làm việc.
4. Xây dựng và ban hành quy chế phối hợp làm việc giữa người hành nghề đi luân phiên có thời hạn và người hành nghề của đơn vị.
5. Công nhận kết quả làm việc của người hành nghề tới luân phiên.
Điều 14. Hiệu Iực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 5 2013.
Điều 15. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quần chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương chịu phận sự thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: – Ban Bí thơ Trung ương Đảng; – Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; – VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; – HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; – Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; – Văn phòng Tổng Bí thơ; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; – Văn phòng Quốc hội; – Tòa án quần chúng vô thượng; – Viện kiểm sát quần chúng vô thượng; – Kiểm toán Nhà nước; – Ủy ban Giám toán vốn đầu tư Quốc gia; – Ngân hàng Chính sách xã hội; – Ngân hàng Phát triển Việt Nam; – UBTW Trận mạc Quốc gia Việt Nam; – Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; – VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; – Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

TagsDownload.vn Tài liệu Văn bản luật pháp Y tế Sức khỏe

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #142013QĐTTg


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Quyết #định #142013QĐTTg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button