Biểu Mẫu

Phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn được mở đầu bằng thông tin về sinh viên thực tập, bao gồm họ và tên sinh viên, thông tin lớp, khóa, khoa và trường trực thuộc. Tiếp theo là thời hạn và địa điểm mà sinh viên vừa hoàn thành quá trình thực tập tốt nghiệp. Nội dung chi tiết của mẫu phiếu nhận xét này mời các bạn tham khảo chi tiết dưới đây.

  • Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập
  • Giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập

Phần nội dung chính của phiếu nhận xét, giáo viên sẽ đưa ra các nhận xét và đánh giá về quá trình thực tập của sinh viên, bao gồm kết quả tại đơn vị thực tập, việc thực hiện báo cáo thực tập và đánh giá chung. Cuối cùng là phần cho điểm thực tập tốt nghiệp dựa trên các đánh giá chi tiết ở trên.

1. Mẫu phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn số 1

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN

Họ và tên sinh viên : ……………………………………………………………………………………

MSSV : ……………………………………………………………………………………………………….

Lớp : ………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian thưc tập: Từ …………… đến ………………..

Tại đơn vị: ………………………………………………………………….

Trong quá trình viết báo cáo thực tập sinh viên đã thể hiện :

Thực hiện viết báo cáo thực tập theo quy định:

☐Tốt    ☐Khá    ☐Trung bình    ☐Không đạt

2. Thường xuyên liên hệ và trao đổi chuyên môn với Giảng viên hướng dẫn :

☐Thường xuyên    ☐Ít liên hệ    ☐Không

3. Đề tài đạt chất lượng theo yêu cầu :

☐Tốt     ☐Khá     ☐Trung bình    ☐Không đạt

……, ngày …. tháng ….năm 20…

Giảng viên hướng dẫn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên sinh viên:………………………………………………………………………………………

Lớp:…………… Khoa:………………… Khóa:…………………. Trực thuộc trường………………………

Trong thời gian từ ngày……….tháng………..năm…………đến ngày………..tháng………..năm………..

Tại:………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

Sau quá trình thực tập của sinh viên, giáo viên hướng dẫn nhận xét, đánh giá như sau:

1. Đánh giá quá trình thực tập tại đơn vị thực tập:

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

2. Thực hiện báo cáo thực tập:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Đánh giá chung sau khi thực tập:

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Kết quả sau khi thực tập:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Điểm đánh giá về thực hiện báo cáo thực tập: ……/10.

Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày….tháng….năm………..

Giáo viên hướng dẫn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page