Nghị định 134/2021/NĐ-CP Hướng dẫn Luật phòng, chống tham nhũng

Vào ngày 30 tháng 12 5 2021, Chính phủ ban hành Nghị định 134/2021 / NĐ-CP Sửa đổi và bổ sung 1 số điều của Nghị định 59/2019 / ND-CP ngày 1 tháng 7 5 2019 quy định 1 số bài báo và giải pháp tiến hành luật chống tham nhũng.

Do đấy, 1 trong những chỉnh sửa rõ ràng là việc hỗ trợ để khôi phục các quyền và ích lợi hợp lí của 1 người giữ địa điểm và quyền lực sau lúc 1 cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền kết luận rằng người đấy chẳng thể bằng lòng được. Tham gia vào thực hành tham nhũng. Vậy sau đây là thông tin cụ thể, mời các bạn theo dõi tại đây.

CHÍNH QUYỀN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————-

NR: 134/2021 / ND-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 5 2021

Nghị định 134/2021 / ND-CP

Sửa đổi và bổ sung cho 1 số điều của Nghị định số. 59/209 / ND-CP Ngày 1 tháng 7 5 2019 của Chính phủ Chi tiết về 1 số bài báo và giải pháp tiến hành phòng chống luật pháp và chống tham nhũng

Theo quy định của Luật 19 tháng 6 5 2015 về Tổ chức Chính phủ; Luật sửa đổi và bổ sung 1 số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 5 2019;

Theo quy định của Luật ngày 20 tháng 11 5 2018 về chống tham nhũng;

Về yêu cầu của Tổng Thanh tra Chính phủ;

Chính phủ công bố 1 nghị định sửa đổi và bổ sung 1 số điều của Nghị định số. 59/201 / ND-CP ngày 1 tháng 7 5 2019 của Chính phủ quy định 1 số bài báo và giải pháp tiến hành Luật phòng dự phòng và kiểm soát. Tham nhũng.

Điều 1. Sửa đổi và bổ sung 1 số điều của Nghị định của Chính phủ NO. 59/2019 / ND-CP ngày 1 tháng 7 5 2019, quy định cụ thể 1 số bài báo và giải pháp tiến hành Luật chống tham nhũng

1. Điểm tôi Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi như sau:

“I) Điều 94 về việc ứng phó với các vi phạm luật pháp khác về chống tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức và đơn vị.”

2. Sửa đổi điểm 3, Điều 21 như sau:

“3. Bộ trưởng, người đứng đầu tư quan cấp bộ và chủ tịch Hoa hồng cấp tỉnh chịu nghĩa vụ với Thủ tướng Chính phủ về kết quả bình chọn của các đơn vị quản lý và chừng độ tương ứng của họ và gửi kết quả bình chọn cho Thanh tra Chính phủ để coi xét. Bình chọn và tổng hợp “.

3. Sửa đổi điểm 1, Điều 31 như sau:

“Trước nhất. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị điều hành và sử dụng những người có địa điểm và năng lực có thẩm quyền nhận và xử lý thông tin và báo cáo về xung đột ích lợi. Trong vòng 5 ngày làm việc bắt đầu từ ngày nhận thông tin và báo cáo, người đứng đầu, người đứng đầu của cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị quyết định hoặc đề xuất người có thẩm quyền điều hành 1 người tương tự để vận dụng 1 trong các giải pháp sau: Kiểm soát xung đột ích lợi quy định tại Điều 32, 33 và 34 của Nghị định này hoặc đối xử với họ theo pháp luật ” .

4. Sửa đổi điểm 2, Điều 34 như sau:

“2. Trong vòng 05 ngày bắt đầu từ ngày nhập cảnh quy định tại Điểm 1 của Điều này, người đứng đầu tư quan, tổ chức hoặc đơn vị quyết định hoặc đề xuất 1 người có thẩm quyền điều hành người giữ địa điểm và quyền lực quyết định đình chỉ nhiệm vụ và nhiệm vụ chính thức. Dành cho những người có địa điểm và năng lực “.

5. Điểm B, điểm 2, Điều 44 được sửa đổi như sau:

“B) hủy bỏ quyết định tạm bợ đình chỉ công tác hoặc tạm bợ chuyển sang địa điểm công tác khác cho 1 người có địa điểm thẩm quyền và thẩm quyền sau lúc 1 cơ quan có thẩm quyền kết luận rằng người đấy đã ko tiến hành các hành vi tham nhũng.

6. Điểm D Điểm 1 Điều 45 được sửa đổi như sau:

“D) Đề xuất người đã ban hành hình định tạm bợ đình chỉ công tác hoặc tạm bợ chuyển sang địa điểm công tác khác để hủy bỏ quyết định đình chỉ tạm bợ hoặc chuyển nhượng tạm bợ cho 1 địa điểm khác lúc cơ quan có thẩm quyền ko tìm thấy người đấy thì ko 1 thực hành tham nhũng. “

7. Sửa đổi điểm 1, Điều 48 như sau:

“Trước nhất Trong vòng 5 ngày làm việc bắt đầu từ ngày 1 cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền kết luận rằng 1 người đang giữ 1 địa điểm hoặc thẩm quyền đã ko cam kết các hành vi tham nhũng, người ban hành hình định phải hủy bỏ quyết định đình chỉ công tác tạm bợ.” “Tạm bợ chuyển tới 1 địa điểm công tác khác cho những người có địa điểm và năng lực. “

8. Sửa đổi Điều 52 như sau:

“Điều 52 khôi phục quyền và ích lợi của những người có thái độ và năng lực đằng sau các cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền hợp lí để kết luận rằng những người này đã ko tiến hành các hành vi tham nhũng

Những người tạm bợ bị đình chỉ công tác hoặc tạm bợ chuyển tới 1 địa điểm công tác khác có thể quay về địa điểm công tác lúc đầu sau lúc 1 cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền kết luận rằng người đấy đã ko tiến hành các hành vi tham nhũng; “Anh ta có thể xin lỗi, tu sửa công khai và được đền bù thiệt hại do các hành vi trái phép trong việc đưa ra quyết định đình chỉ tạm bợ công tác hoặc chuyển nhượng tạm bợ cho 1 công tác khác theo quy định của luật pháp.”

9. Điểm D Điểm 2 Điều 76 được sửa đổi như sau:

“D) 1 trường hợp tham nhũng đặc trưng nghiêm trọng là 1 trong đấy 1 người tiến hành các hành vi tham nhũng bị phạt tù hơn 15 5 tới 20 5, tù chung kết hoặc án xử tử.”

10. Sửa đổi tiểu mục 1, phần IX và Phần B của Phụ lục vào danh sách các địa điểm công tác theo biến đổi định kỳ như sau:

“1. Phát hành chứng chỉ quyền sử dụng đất, cho thuê đất, giao đất, quyền sở hữu và sử dụng quyền sở hữu gắn liền với đất.”

11. Sửa đổi tiểu mục 1, Phần X, Phần phụ lục của Phần B Danh sách các địa điểm việc tuân theo biến đổi định kỳ như sau:

“1. Quản lý động vật trong danh sách hiếm.”

Điều 2. Điều kiện tiến hành

Nghị định này vào vũ lực vào ngày 15 tháng 2 5 2022.

Điều 3. Chịu nghĩa vụ tiến hành

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban dân chúng cấp tỉnh và thành thị trung tâm của chịu nghĩa vụ thi hành Nghị định này.

Người nhận:

– Ban thư ký của Ủy ban Trung ương đảng;
– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan cấp bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
– Hội đồng dân chúng và Ủy ban dân chúng tỉnh và thành thị trực thuộc trung ương;
– Trụ sở chính và ủy ban đảng;
– Văn phòng Tổng thư ký;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và Ủy ban Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án dân chúng vô thượng;
– Công tố viên của người dân vô thượng;
– kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Gisát hại Vốn đầu tư Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương chiến trường nội địa Việt Nam;
– Thân thể trung tâm của các công đoàn;
– Văn phòng chính phủ: BTCN, PCNS, TTG Trợ lý, giám đốc điều hành của Cổng thông tin điện tử, Sở, Cục, Đơn vị kết hợp, Công báo;
– Lưu: VT, VI (2b).

TM. CHÍNH QUYỀN
KT. đứng đầu
Phó Thủ tướng Chính phủ
Lê Minh Khai

.


Thông tin thêm về Nghị định 134/2021/NĐ-CP Hướng dẫn Luật phòng, chống tham nhũng

Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 quy định cụ thể 1 số điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.Theo đấy, 1 trong những nội dung được sửa đổi đáng để ý là quy định về khôi phục lại quyền, ích lợi hợp lí của người có chức phận, quyền hạn sau lúc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đấy ko có hành vi tham nhũng. Vậy sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.CHÍNH PHỦ——-CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số: 134/2021/NĐ-CPHà Nội, ngày 30 tháng 12 5 2021 (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})NGHỊ ĐỊNH 134/2021/NĐ-CPSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNGCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 5 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 5 2019;Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 5 2018;Theo yêu cầu của Tổng Thanh tra Chính phủ;Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 5 2019 của Chính phủ quy định cụ thể 1 số điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.Điều 1. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 5 2019 của Chính phủ quy định cụ thể 1 số điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. Sửa đổi điểm i khoản 1 Điều 1 như sau:“i) Điều 94 về xử lý hành vi khác vi phạm luật pháp về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.”2. Sửa đổi khoản 3 Điều 21 như sau:“3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban dân chúng cấp tỉnh chịu nghĩa vụ trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả bình chọn của ngành, cấp mình và gửi kết quả bình chọn để Thanh tra Chính phủ kiểm tra, bình chọn và tổng hợp.”3. Sửa đổi khoản 1 Điều 31 như sau:“1. Người đứng đầu tư quan, tổ chức, đơn vị điều hành, sử dụng người có chức phận, quyền hạn có thẩm quyền tiếp thu, xử lý thông tin, báo cáo về xung đột ích lợi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày thu được thông tin, báo cáo thì người đứng đầu tư quan, tổ chức, đơn vị quyết định hoặc yêu cầu người có thẩm quyền điều hành người đấy vận dụng 1 trong các giải pháp kiểm soát xung đột ích lợi quy định tại các Điều 32, 33 và 34 của Nghị định này hoặc xử lý theo quy định của luật pháp.”4. Sửa đổi khoản 2 Điều 34 như sau:“2. Trong thời hạn 05 ngày, bắt đầu từ ngày có căn cứ được quy định tại khoản 1 Điều này thì người đứng đầu tư quan, tổ chức, đơn vị quyết định hoặc yêu cầu người có thẩm quyền điều hành người có chức phận, quyền hạn quyết định đình chỉ việc tiến hành nhiệm vụ, công vụ đối với người có chức phận, quyền hạn.”(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})5. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 44 như sau:“b) Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công việc, tạm bợ chuyển địa điểm công việc khác đối với người có chức phận, quyền hạn sau lúc cơ quan có thẩm quyền kết luận người đấy ko có hành vi tham nhũng.”6. Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 45 như sau:“d) Yêu cầu người ra quyết định tạm đình chỉ công việc, tạm bợ chuyển địa điểm công việc khác hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ, tạm bợ chuyển địa điểm công việc khác sau lúc cơ quan có thẩm quyền kết luận người đấy ko có hành vi tham nhũng.”7. Sửa đổi khoản 1 Điều 48 như sau:“1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người có chức phận, quyền hạn ko có hành vi tham nhũng thì người đã ra quyết định phải hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công việc, tạm bợ chuyển địa điểm công việc khác đối với người có chức phận, quyền hạn.”8. Sửa đổi Điều 52 như sau:“Điều 52. Khôi phục lại quyền, ích lợi hợp lí của người có chức phận, quyền hạn sau lúc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đấy ko có hành vi tham nhũngNgười bị tạm đình chỉ công việc, tạm bợ chuyển địa điểm công việc khác được quay về địa điểm công việc lúc đầu sau lúc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đấy ko có hành vi tham nhũng; được xin lỗi, cải chính công khai và được đền bù thiệt hại do hành vi trái luật pháp trong việc ra quyết định tạm đình chỉ công việc, tạm bợ chuyển địa điểm công việc khác theo quy định của luật pháp.”9. Sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 76 như sau:“d) Vụ việc tham nhũng đặc trưng nghiêm trọng là vụ việc nhưng mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng bề ngoài phạt tù từ trên 15 5 tới 20 5, tù chung thân hoặc xử tử.”(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})10. Sửa đổi tiểu mục 1, Mục IX, Phần B Phụ lục Danh mục địa điểm công việc phải định kỳ biến đổi như sau:“ 1. Cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất, cho thuê đất, giao đất, quyền sở hữu, sử dụng của cải gắn liền với đất.”11. Sửa đổi tiểu mục 1, Mục X, Phần B Phụ lục Danh mục địa điểm công việc phải định kỳ biến đổi như sau:“ 1. Quản lý động vật thuộc danh mục quý hiếm.”Điều 2. Điều khoản thi hànhNghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 5 2022.Điều 3. Trách nhiệm thi hànhBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương chịu nghĩa vụ thi hành Nghị định này.Nơi nhận:- Ban Bí thơ Trung ương Đảng;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- HĐND, UBND các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương;- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;- Văn phòng Tổng Bí thơ;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;- Văn phòng Quốc hội;- Tòa án dân chúng vô thượng;- Viện kiểm sát dân chúng vô thượng;- Kiểm toán nhà nước;- Ủy ban Gisát hại vốn đầu tư Quốc gia;- Ngân hàng Chính sách xã hội;- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;- Ủy ban trung ương Chiến trường Quốc gia Việt Nam;- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;- Lưu: VT, V.I (2b).TM. CHÍNH PHỦKT. THỦ TƯỚNGPHÓ THỦ TƯỚNGLê Minh Khái

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Nghị #định #1342021NĐCP #Hướng #dẫn #Luật #phòng #chống #tham #nhũng


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Nghị #định #1342021NĐCP #Hướng #dẫn #Luật #phòng #chống #tham #nhũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button