Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tính đóng BHXH 2022

Ngày 31 tháng 12 5 2021, Bộ trưởng Bộ Lao động – Người khuyết tật và Xã hội ban hành Thông tư 36/2021 / TT-BLĐTBXH quy định tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Vì thế, từ ngày 01/01/2022 sẽ có nhiều chỉnh sửa, công nhân cần xem xét.

1. Nhân vật điều chỉnh tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội

Nhân vật điều chỉnh tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm 1 và điểm 2 Điều 10 Nghị định 115/2015 / NĐ-CP bao gồm:

  • Người lao động đang tiến hành cơ chế tiền công do Nhà nước quy định, mở đầu tham dự bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 5 2016 trở đi thì hưởng an sinh xã hội 1 lần hoặc chết thì thân nhân được lợi trợ cấp tuất 1 lần trong 5 con đẻ. Từ ngày 1 tháng 1 5 2022 tới ngày 31 tháng 12 5 2022.
  • Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo cơ chế trả lương do người sử dụng lao động quy định, hưởng lương hưu, trợ cấp sau lúc nghỉ hưu, an sinh xã hội liên tục hoặc nhắm mắt xuôi tay và thân nhân được lợi trợ cấp liên tiếp chỉ mất khoảng từ. Từ ngày 1 tháng 1 5 2022 tới ngày 31 tháng 12 5 2022.

2. Điều chỉnh tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động thuộc nhân vật tiến hành cơ chế tiền công do Nhà nước quy định và mở đầu tham dự BHXH từ ngày 01/01/2016 trở đi / do người sử dụng lao động quyết định thì hưởng BHXH 1 lần hoặc chết. thân nhân được lợi trợ cấp tuất chỉ mất khoảng từ ngày 01 tháng 01 5 2022 tới ngày 31 tháng 12 5 2022, tiền công tháng trả cho an sinh xã hội được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng BHXH sau lúc điều chỉnh hàng 5

=

Tổng tiền công tháng đóng đảm bảo xã hội hàng 5

x

Điều chỉnh tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội cho từng 5 tương ứng

Việc điều chỉnh tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội của 5 tương ứng được tiến hành theo Bảng 1 dưới đây:

5

trước
1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Chừng độ quy định

5,01

4,33

4.09

3,96

3,68

3.53

3.58

3.59

3,46

3,35

3,11

2,87

2,67

2,47

2,01

5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5 2020

5 2021

2022

Chừng độ quy định

1,88

1,72

1,45

1,33

1,25

1,2

1.19

1.16

1.12

1,08

1,05

1,02

1,0

1,0

3. Các nhân vật có thu nhập theo quy định hàng tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Nhân vật điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm 2 Điều 4 Nghị định số 134/2015 / NĐ-CP là người tham dự bảo hiểm xã hội tình nguyện, hưởng lương hưu, trợ cấp liên tục. lương hưu, trợ cấp xã hội kế tục hoặc người chết và thân nhân của họ được lợi trợ cấp tuất 1 lần từ ngày 01 tháng 01 5 2022 tới hết ngày 31 tháng 12 5 2022.

4. Quy định mức thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Thu nhập tháng đóng đảm bảo xã hội được quy định theo công thức sau:

Thu nhập tháng đóng BHXH tình nguyện sau lúc điều chỉnh hàng 5

=

Tổng thu nhập hàng tháng để trả an sinh xã hội hàng 5

x

Điều chỉnh thu nhập hàng tháng đã đóng bảo hiểm xã hội trong 5 tương ứng

Mức điều chỉnh mức thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của 5 tương ứng tiến hành theo Bảng 2 dưới đây:

5

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Chừng độ quy định

2,01

1,88

1,72

1,45

1,33

1,25

1,2

1.19

5

2016

2017

2018

2019

5 2020

5 2021

2022

Chừng độ quy định

1.16

1.12

1,08

1,05

1,02

1,0

1,0

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 2 5 2022. Các quy định của thông tư được vận dụng tính từ lúc ngày 1 tháng 1 5 2022.


Thông tin thêm về Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tính đóng BHXH 2022

Ngày 31/12/2021, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH. Theo đấy, tính từ lúc ngày 01/01/2022 sẽ có nhiều chỉnh sửa, nên công nhân cần xem xét.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mức điều chỉnh tiền công, thu nhập tính đóng BHXH 20221. Nhân vật điều chỉnh tiền công đã đóng BHXH2. Mức điều chỉnh tiền công tháng đã đóng BHXH3. Nhân vật điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH4. Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH1. Nhân vật điều chỉnh tiền công đã đóng BHXHĐối tượng điều chỉnh tiền công đã đóng BHXH theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP bao gồm:Người lao động thuộc nhân vật tiến hành cơ chế tiền công do Nhà nước quy định mở đầu tham dự BHXH từ ngày 01/01/2016 trở đi, hưởng BHXH 1 lần hoặc bị chết nhưng thân nhân được lợi trợ cấp tuất 1 lần chỉ mất khoảng từ ngày 01/01/2022 tới ngày 31/12/2022.Người lao động đóng BHXH theo cơ chế tiền công do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp 1 lần lúc nghỉ hưu, BHXH 1 lần hoặc bị chết nhưng thân nhân được lợi trợ cấp tuất 1 lần chỉ mất khoảng từ ngày 01/01/2022 tới ngày 31/12/2022.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mức điều chỉnh tiền công tháng đã đóng BHXHĐối với công nhân thuộc nhân vật tiến hành cơ chế tiền công do Nhà nước quy định mở đầu tham dự BHXH từ ngày 01/01/2016 trở đi/do người sử dụng lao động quyết định, hưởng BHXH 1 lần hoặc bị chết nhưng thân nhân được lợi trợ cấp tuất 1 lần chỉ mất khoảng từ 01/01/2022 tới 31/12/2022, tiền công tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo công thức sau:Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng 5=Tổng tiền công tháng đóng BHXH của từng nămxMức điều chỉnh tiền công đã đóng BHXH của từng 5 tương ứngMức điều chỉnh tiền công đã đóng BHXH của 5 tương ứng được tiến hành theo Bảng 1 dưới đây: 5 Trước 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mức điều chỉnh 5,014,334,093,963,683,533,583,593,463,353,112,872,672,472,01 5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Mức điều chỉnh 1,881,721,451,331,251,21,191,161,121,081,051,021,01,0(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Nhân vật điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXHĐối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP là người tham dự BHXH tình nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp 1 lần lúc nghỉ hưu, BHXH 1 lần hoặc bị chết nhưng thân nhân được lợi trợ cấp tuất 1 lần chỉ mất khoảng từ ngày 01/01/2022 tới ngày 31/12/2022.4. Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXHThu nhập tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo công thức sau:Thu nhập tháng đóng BHXH tình nguyện sau điều chỉnh của từng 5=Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng nămxMức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của 5 tương ứngMức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của 5 tương ứng được tiến hành theo Bảng 2 dưới đây: 5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mức điều chỉnh 2,011,881,721,451,331,251,21,19 5 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Mức điều chỉnh 1,161,121,081,051,021,01,0Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/02/2022. Các quy định tại Thông tư vận dụng từ ngày 01/01/2022.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mức #điều #chỉnh #tiền #lương #thu #nhập #tính #đóng #BHXH


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Mức #điều #chỉnh #tiền #lương #thu #nhập #tính #đóng #BHXH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button