Mẫu phương án vay vốn mới nhất Phương án vay vốn ngân hàng

kế hoạch cho vay là phương án mẫu dành cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu vay vốn kinh doanh để mở rộng quy mô, hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ví dụ về kế hoạch cho vay nhà trẻ và trường tiểu học tư nhân được xây dựng theo Quyết định 11/2022 / QĐ-TTg.

Vay thương mại là hình thức cho vay có giấy phép thương mại dành cho những người có nhu cầu vay để kinh doanh và sử dụng giấy phép thương mại để vay vốn tại ngân hàng nhằm bổ sung vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Dưới đây là mẫu cho vay trường mầm non, tiểu học tư thục, mời các bạn theo dõi tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———-

KẾ HOẠCH VAY

Đắt tiền: Ngân hàng chính sách xã hội….

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên trường mầm non, tiểu học ngoài công lập: ……………………

Tên tổ chức / cá nhân vay vốn: …………………………………………………….

2. Họ, tên người đại diện: …………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân / hộ chiếu / thẻ căn cước: …………………….

Ngày và nơi cấp:……………………………………………

3. Giấy ủy quyền (nếu có) số ngày… /… / .. kể từ ngày …………………….

4. Địa chỉ: ………………………………………………………….

5. Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………….

6. Mã số thuế: ………………………………………………………………….

7. Quyết định cho phép định cư số: …… .. ngày… ../… ../…. bằng trợ cấp.

8. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có) Số: …… ngày…. /… ../… .. do ………… cấp. đồng ý.

9. Số tài khoản thanh toán: …………… ..với Ngân hàng …………………… ..

10. Vốn tự có / vốn cổ phần / vốn góp: …………………………………………………….

11. Khoảng thời gian tắt máy theo yêu cầu phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 từ… .tháng…. năm… đến ngày… .tháng… .năm… ..

II. NỘI DUNG VAY

1. Nội dung phương án vay: …………………………………………………….

– Sửa chữa các cài đặt: …………………………………………………….

+ Sửa chữa: …………………………………………….

+ Chi phí sửa chữa: …………………………………………………….

– Cung cấp thiết bị và vật tư y tế để phòng chống COVID-19:

+ Giới tính: ……………………………………………………………………………………….

+ Số lượng: ……………………………………………………………………………………………….

+ Giá trị: ………………………………………………………………….

– Mua sắm trang thiết bị để nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục: …………

+ Giới tính: …………………………………………………….

+ Số lượng: …………………………………………………….

+ Giá trị: …………………………………………………….

– …………………………………………………… ..

2. Tổng vốn thực hiện kế hoạch: VNĐ, trong đó:

– Vốn chủ sở hữu: ………… ..VND …………………… ..

– Vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội: ………… ..đ.

– Thời hạn thực hiện kế hoạch: từ một tháng …. năm … đến tháng …. năm…

Thời gian dự kiến ​​tiếp tục hoạt động trong trường hợp ngừng hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập: ………… ..

III. VAY ĐỀ XUẤT

Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay số tiền: VNĐ.

(Toàn bộ: ……) được sử dụng cho:

STT Mục đích sử dụng vốn vay Định lượng Tiền mặt (VND)

– Nguồn tiền trả nợ ngân hàng: …………………….

– Thời hạn vay: ……………… tháng

+ Khấu hao: ……………… đồng;

+ Lợi nhuận và các nguồn khác: ……………… đồng;

+ Tổng số tiền dự kiến ​​trả nợ trong năm: ………… .. đồng, trong đó:

Số tiền hoàn lại: ……………………………………… ..; trả lãi:

IV. CAM KẾT TỔ CHỨC / CÁ NHÂN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin và nội dung trên.

2. Tiếp tục duy trì hoạt động hoặc thiết lập lại hoạt động sau khi nhận vốn vay.

3. Sử dụng vốn vay một cách khôn ngoan, trả nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

4. Tuân thủ quy chế cho vay, chịu sự kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

5. Cam kết lưu giữ đầy đủ sổ đăng ký, tài liệu, chứng từ chứng minh việc sử dụng vốn vay theo tiến độ thực hiện phương án, cung cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội nơi vay vốn và cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu. .

6. Sử dụng tài sản nắm giữ hợp pháp của mình để trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội.

…, ngày tháng năm …

XÁC NHẬN LỰA CHỌN CPC / PHƯƠNGUhNG / ĐI BỘHởĐÀN BÀ

Xác nhận của cơ sở giáo dục mầm non / tiểu học
…… ngừng hoạt động theo yêu cầu để phòng chống và kiểm soát COVID-19 kể từ ngày… tháng… năm… cho đến khi
ngày… tháng… năm… tại địa phương.

ĐẠI DIỆN

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Thông tin thêm về Mẫu phương án vay vốn mới nhất Phương án vay vốn ngân hàng

Phương án vay vốn là mẫu phương án dành cho những cá nhân, tổ chức muốn vay vốn kinh doanh để phát triển quy mô, hoạt động sản xuất kinh doanh. Mẫu phương án vay vốn của các trường mầm non, tiểu học tư thục được thực hiện theo Quyết định 11/2022/QĐ-TTg.
Vay vốn kinh doanh là hình thức vay bằng giấy phép kinh doanh dành cho những người muốn vay để thực hiện việc kinh doanh của mình và dùng giấy phép kinh doanh để vay vốn ngân hàng bổ sung nguồn vốn để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Vậy dưới đây là mẫu phương án vay vốn của các trường mầm non, tiểu học tư thục, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-
PHƯƠNG ÁN VAY VỐN
Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội….
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập:…………………
Tên tổ chức/cá nhân vay vốn:………………………………………………………..
2. Họ và tên người đại diện:………………………………………………………….
Chức vụ:………………………………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số:…………….
Ngày cấp: ………………………….Nơi cấp:……………………………………………
3. Giấy ủy quyền (nếu có) số ngày… /… /.. của…………………………………..
4. Địa chỉ:……………………………………………………………………………………
5. Điện thoại:……………………………………………………………………………….
6. Mã số thuế:…………………………………………………………………………….
7. Quyết định cho phép thành lập số: …….. ngày …../…../…. do cấp.
8. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có) số: …… ngày …./…../….. do ………. cấp.
9. Tài khoản thanh toán số: ……………..tại Ngân hàng……………………..
10. Vốn tự có/vốn điều lệ/vốn góp:……………………………………………….
11. Thời gian ngừng hoạt động theo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 từ ngày….tháng…. năm… đến ngày ….tháng….năm …..
II. NỘI DUNG VỀ PHƯƠNG ÁN VAY VỐN
1. Nội dung phương án vay vốn:……………………………………………….
– Sửa chữa cơ sở vật chất:………………………………………………………
+ Sửa chữa:…………………………………………………………………………….
+ Chi phí sửa chữa:…………………………………………………………………….
– Mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19:
+ Chủng loại:………………………………………………………………………….
+ Số lượng:…………………………………………………………………………..
+ Giá trị:……………………………………………………………………………….
– Mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục:………………………
+ Chủng loại:…………………………………………………………………………….
+ Số lượng:…………………………………………………………………………….
+ Giá trị:……………………………………………………………………………………
– …………………………………………………………………………………………..
2. Tổng nguồn vốn thực hiện phương án: đồng, trong đó:
– Vốn tự có:………….. đồng…………………………………..
– Vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội: ………………………..đồng.
– Thời gian thực hiện phương án: từ tháng…. năm… đến tháng…. năm…
– Thời gian dự kiến hoạt động trở lại đối với trường hợp cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập dừng hoạt động: …………..
III. ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay số tiền: đồng.
(Bằng chữ:……) để dùng vào việc:
STT
Mục đích sử dụng vốn vay
Số lượng
Thành tiền (đồng)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Nguồn tiền trả nợ ngân hàng:……………………………….
– Thời hạn vay vốn:…………………………………………… tháng
+ Từ khấu hao: ………………………………………………đồng;
+ Lợi nhuận và các nguồn khác: …………………………đồng;
+ Dự kiến tổng số tiền trả nợ một năm:……….. đồng, trong đó:
Trả nợ gốc: ………………………………………..; trả lãi:
IV. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của các thông tin và nội dung nêu trên.
2. Tiếp tục duy trì hoạt động hoặc khôi phục hoạt động sau khi được vay vốn.
3. Sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi cho Ngân hàng Chính sách xã hội đầy đủ, đúng hạn.
4. Tuân thủ các quy định về vay vốn, chịu sự kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.
5. Cam kết lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc sử dụng vốn vay theo tiến độ thực hiện phương án, cung cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay và cơ quan chức năng khi được yêu cầu.
6. Dùng các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình để trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội.

…, ngày … tháng … năm …

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/ PHƯỜNG/THỊ TRẤN
Xác nhận Cơ sở giáo dục mầm non/tiểu học …… dừng hoạt động theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm … tại địa phương.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

#Mẫu #phương #án #vay #vốn #mới #nhất #Phương #án #vay #vốn #ngân #hàng


  • Tổng hợp: Du Học Mỹ Âu
  • #Mẫu #phương #án #vay #vốn #mới #nhất #Phương #án #vay #vốn #ngân #hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button