Mẫu góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01, 02, 03, 04

Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung các thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên. Các giáo viên trên khắp cả nước đang phải làm Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư 01, 02, 03, 04 để nêu ý kiến của bản thân đối với dự thảo này. Mời các bạn tham khảo mẫu góp ý dưới đây.

Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư 01, 02, 03, 04 năm 2022

GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

CÁC THÔNG TƯ SỐ 01,02,03,04

(Kèm theo Công văn 1097/SGDĐT-TCHC ngày 26/5/2022)

1. Báo cáo tóm tắt các vướng mắc khi triển khai thực hiện các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT

…………………………

2. Ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT

STT Nội dung sửa đổi, bổ sung theo dự thảo Thông tư Nội dung đồng ý (nêu rõ khoản, điểm) Nội dung không đồng ý (nêu rõ khoản, điểm) Lý do Đề xuất, kiến nghị
I. Đối với cấp mầm non (Điều 1 dự thảo Thông tư)
1 Nhiệm vụ của giáo viên
2 Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp
3 Quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN
4 Quy định về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên
5 Điều khoản áp dụng
6 Tổ chức thực hiện
II. Đối với cấp tiểu học (Điều 2 dự thảo Thông tư)
1 Nhiệm vụ của giáo viên Điều 1
2 Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp Điều 2a
3 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo Điều 3
4 Quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN Đồng ý
5 Quy định về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên – Khoản 3 Điều 7

– Điều 9

– Điểm 9 Khoản 4 Điều 5

– Khoản 4 Điều 4

– Thời gian giữ hạng quá lâu

– Thời gian giữ hạng quá lâu

– Giảm xuống còn 3 năm

– Giảm xuống còn 3 năm

6 Điều khoản áp dụng Đồng ý
7 Tổ chức thực hiện Đồng ý
III. Đối với cấp trung học cơ sở (Điều 3 dự thảo Thông tư)
1 Nhiệm vụ của giáo viên
2 Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp
3 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo
4 Quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN
5 Quy định về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên
6 Điều khoản áp dụng
7 Tổ chức thực hiện
IV. Đối với cấp trung học phổ thông (Điều 4 dự thảo Thông tư)
1 Nhiệm vụ của giáo viên
2 Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp
3 Quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN
4 Điều khoản áp dụng
5 Tổ chức thực hiện
V Điều khoản thi hành (Điều 5 dự thảo Thông tư)        
VI Nội dung đề xuất khác (nếu có)        

3. Đánh giá chung

  • Những vướng mắc đã được tháo gỡ:
  • Những vướng mắc còn tồn tại hoặc phát sinh thêm (nếu có):

4. Đề xuất, kiến nghị

——-

Lưu ý: Đề nghị cung cấp thông tin cán bộ đầu mối báo cáo để tiện liên lạc (họ và tên, chức vụ, đơn vị, điện thoại, email).

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Du Học Mỹ Âu.


 

Thông tin thêm về Mẫu góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01, 02, 03, 04

Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung các thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên. Các giáo viên trên khắp cả nước đang phải làm Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư 01, 02, 03, 04 để nêu ý kiến của bản thân đối với dự thảo này. Mời các bạn tham khảo mẫu góp ý dưới đây.
Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư 01, 02, 03, 04 năm 2022
GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
CÁC THÔNG TƯ SỐ 01,02,03,04
(Kèm theo Công văn 1097/SGDĐT-TCHC ngày 26/5/2022)
1. Báo cáo tóm tắt các vướng mắc khi triển khai thực hiện các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT
…………………………
2. Ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT

STT

Nội dung sửa đổi, bổ sung theo dự thảo Thông tư

Nội dung đồng ý (nêu rõ khoản, điểm)

Nội dung không đồng ý (nêu rõ khoản, điểm)

Lý do

Đề xuất, kiến nghị

I. Đối với cấp mầm non (Điều 1 dự thảo Thông tư)

1

Nhiệm vụ của giáo viên

2

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

3

Quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN

4

Quy định về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên

5

Điều khoản áp dụng

6

Tổ chức thực hiện

II. Đối với cấp tiểu học (Điều 2 dự thảo Thông tư)

1

Nhiệm vụ của giáo viên

Điều 1

2

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

Điều 2a

3

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo

Điều 3

4

Quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN

Đồng ý

5

Quy định về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên

– Khoản 3 Điều 7
– Điều 9

– Điểm 9 Khoản 4 Điều 5

– Khoản 4 Điều 4

– Thời gian giữ hạng quá lâu

– Thời gian giữ hạng quá lâu

– Giảm xuống còn 3 năm

– Giảm xuống còn 3 năm

6

Điều khoản áp dụng

Đồng ý

7

Tổ chức thực hiện

Đồng ý

III. Đối với cấp trung học cơ sở (Điều 3 dự thảo Thông tư)

1

Nhiệm vụ của giáo viên

2

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

3

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo

4

Quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN

5

Quy định về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên

6

Điều khoản áp dụng

7

Tổ chức thực hiện

IV. Đối với cấp trung học phổ thông (Điều 4 dự thảo Thông tư)

1

Nhiệm vụ của giáo viên

2

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

3

Quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN

4

Điều khoản áp dụng

5

Tổ chức thực hiện

V

Điều khoản thi hành (Điều 5 dự thảo Thông tư)

VI

Nội dung đề xuất khác (nếu có)

3. Đánh giá chung
Những vướng mắc đã được tháo gỡ:
Những vướng mắc còn tồn tại hoặc phát sinh thêm (nếu có):
4. Đề xuất, kiến nghị
——-
Lưu ý: Đề nghị cung cấp thông tin cán bộ đầu mối báo cáo để tiện liên lạc (họ và tên, chức vụ, đơn vị, điện thoại, email).
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Du Học Mỹ Âu.

#Mẫu #góp #dự #thảo #Thông #tư #sửa #đổi #bổ #sung #các #Thông #tư #số


  • Tổng hợp: Du Học Mỹ Âu
  • #Mẫu #góp #dự #thảo #Thông #tư #sửa #đổi #bổ #sung #các #Thông #tư #số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button