Mẫu giấy phép hoạt động điện lực do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp

Mẫu giấy phép hoạt động điện lực do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp là gì? Mẫu giấy phép gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy phép hoạt động điện lực do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp là gì?

Mẫu giấy phép hoạt động điện lực do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp là mẫu giấy phép được lập ra để ghi chép về việc cho phép hoạt động điện lực. Mẫu nêu rõ thông tin cơ sở hoạt động điện lực, nội dung cho phép hoạt động… Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT của Bộ Công thương.

2. Mẫu giấy phép hoạt động điện lực do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ…
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…/GP-UBND

... , ngày... tháng… năm…

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ THÀNH PHỐ….

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số…/2018/TT-BCT ngày… tháng… năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của… (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức:…………………………………………………………………………………………

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………………………..

3. Đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành (đối với lĩnh vực phát điện nếu có):

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do… cấp, mã số doanh nghiệp………, đăng ký lần… ngày… tháng… năm…

hoặc Quyết định thành lập số:…………., ngày… tháng… năm…

5. Trụ sở chính………………….; Điện thoại:………….; Fax:………… Email:…………..

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1……………………………………………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………………………………………..

Điều 3. Phạm vi và thời hạn hoạt động

Lĩnh vực 1:……………………………………………………………………………………………..5

Thời hạn đến ngày… tháng… năm….

Lĩnh vực 2:………………………………………………………………………………………………

Thời hạn đến ngày… tháng… năm….

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

1…. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ duy trì điều kiện hoạt động được cấp phép và báo cáo cơ quan cấp giấy phép theo quy định;

2…. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. UBND TỈNH/THÀNH PHỐ…
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu giấy phép hoạt động điện lực do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.


Thông tin thêm về Mẫu giấy phép hoạt động điện lực do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp

Mẫu giấy phép hoạt động điện lực do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp là gì? Mẫu giấy phép gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
1. Định nghĩa mẫu giấy phép hoạt động điện lực do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp là gì?
Mẫu giấy phép hoạt động điện lực do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp là mẫu giấy phép được lập ra để ghi chép về việc cho phép hoạt động điện lực. Mẫu nêu rõ thông tin cơ sở hoạt động điện lực, nội dung cho phép hoạt động… Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT của Bộ Công thương.
2. Mẫu giấy phép hoạt động điện lực do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ…——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số:…/GP-UBND

… , ngày… tháng… năm…

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ THÀNH PHỐ….
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
Căn cứ Thông tư số…/2018/TT-BCT ngày… tháng… năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;
Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của… (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:
1. Tên tổ chức:…………………………………………………………………………………………
2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………………………..
3. Đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành (đối với lĩnh vực phát điện nếu có):
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do… cấp, mã số doanh nghiệp………, đăng ký lần… ngày… tháng… năm…
hoặc Quyết định thành lập số:…………., ngày… tháng… năm…
5. Trụ sở chính………………….; Điện thoại:………….; Fax:………… Email:…………..
Điều 2. Lĩnh vực hoạt động
1……………………………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………………..
Điều 3. Phạm vi và thời hạn hoạt động
Lĩnh vực 1:……………………………………………………………………………………………..5
Thời hạn đến ngày… tháng… năm….
Lĩnh vực 2:………………………………………………………………………………………………
Thời hạn đến ngày… tháng… năm….
Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép
1…. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ duy trì điều kiện hoạt động được cấp phép và báo cáo cơ quan cấp giấy phép theo quy định;
2…. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện các quy định của pháp luật khác có liên quan.
Điều 7. Hiệu lực thi hành
Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. UBND TỈNH/THÀNH PHỐ…CHỦ TỊCH(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu giấy phép hoạt động điện lực do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #giấy #phép #hoạt #động #điện #lực #UBND #tỉnh #thành #phố #trực #thuộc #Trung #ương #cấp


  • Tổng hợp: Du Học Mỹ Âu
  • #Mẫu #giấy #phép #hoạt #động #điện #lực #UBND #tỉnh #thành #phố #trực #thuộc #Trung #ương #cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button