Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá là gì? Mẫu đơn đề nghị gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, lý do xin cấp lại…

2. Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……/…

………, ngày…… tháng……. năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy)

Kính gửi: ……………….(1)

1. Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính:………………Điện thoại:……………………. Fax:…………….

3. Địa điểm sản xuất………………………………………………………………….…………

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số……….. do……………………….cấp ngày……..tháng……… năm………

5. Đã được…..(1) cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá số…ngày…tháng…năm… và đã được cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ… (nếu có)…..(2)

6. Đề nghị .…(1) xem xét cấp lại Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá với lý do sau:………………………………………………………………………(3)

Hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định gồm:…………………………..(4)

…….(5) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Doanh nghiệp xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép.

(2): Nếu Giấy phép đã được cấp sửa đổi, bổ sung thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ mấy

(3): Ghi rõ lý do đề nghị cấp lại Giấy phép.

(4): Hồ sơ liên quan đến nội dung đề nghị cấp lại Giấy phép.

(5): Tên doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy phép.

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.


Thông tin thêm về Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá là gì? Mẫu đơn đề nghị gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá là gì?
Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, lý do xin cấp lại…
2. Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

TÊN DOANH NGHIỆP——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số: ……/…

………, ngày…… tháng……. năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠIGIẤY PHÉP CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy)
Kính gửi: ……………….(1)
1. Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………………
2. Địa chỉ trụ sở chính:………………Điện thoại:……………………. Fax:…………….
3. Địa điểm sản xuất………………………………………………………………….…………
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số……….. do……………………….cấp ngày……..tháng……… năm………
5. Đã được…..(1) cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá số…ngày…tháng…năm… và đã được cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ… (nếu có)…..(2)
6. Đề nghị .…(1) xem xét cấp lại Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá với lý do sau:………………………………………………………………………(3)
Hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định gồm:…………………………..(4)
…….(5) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Doanh nghiệp xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp(ký tên và đóng dấu)

Chú thích:
(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép.
(2): Nếu Giấy phép đã được cấp sửa đổi, bổ sung thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ mấy
(3): Ghi rõ lý do đề nghị cấp lại Giấy phép.
(4): Hồ sơ liên quan đến nội dung đề nghị cấp lại Giấy phép.
(5): Tên doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy phép.
Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #đơn #đề #nghị #cấp #lại #giấy #phép #chế #biến #nguyên #liệu #thuốc #lá


  • Tổng hợp: Du Học Mỹ Âu
  • #Mẫu #đơn #đề #nghị #cấp #lại #giấy #phép #chế #biến #nguyên #liệu #thuốc #lá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button