Mẫu biên bản kiểm tra đề án

Mẫu biên bản kiểm tra đề án là gì? Mẫu biên bản kiểm tra đề án gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản kiểm tra đề án là gì?

Mẫu biên bản kiểm tra đề án là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm tra đề án. Mẫu nêu rõ nội dung biên bản, thông tin kiểm tra… Mẫu được ban hành theo Thông tư 26/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Mẫu biên bản kiểm tra đề án

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ (PHỐI HỢP)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:

……, ngày tháng năm 20…

BIÊN BẢN KIỂM TRA
Đề án “………………………………………………”

Thực hiện Quyết định số…… ngày … tháng … năm 20.. của ……………………… về việc kiểm tra đề án………, từ ngày …. đến ngày … tháng … năm 20…, Đoàn kiểm tra ………… đã tiến hành kiểm tra công tác (thực địa, văn phòng,…) đề án do đơn vị ……. thực hiện (chủ trì).

I. Thành phần đoàn kiểm tra:

II. Đơn vị thi công (chủ trì):

III. Nội dung kiểm tra, tài liệu kiểm tra (thống kê danh mục các hạng mục, tài liệu kiểm tra, nội dung kiểm tra):

IV. Đánh giá của đoàn kiểm tra

1. Những kết quả đề án đạt được (ưu điểm):

2. Những vấn đề còn tồn tại:

V. Kiến nghị của đơn vị

VI. Kết luận và kiến nghị của Đoàn kiểm tra

1. Kết luận

2. Kiến nghị

a) Đối với đơn vị chủ trì (thi công).

b) Đối với Tổng cục.

c) …………………………

Biên bản này được lập thành X bản, gửi Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo) và các đơn vị liên quan (………) để phối hợp chỉ đạo, thực hiện./.

Trưởng Đoàn kiểm tra
(Ký, họ tên)

Đại diện Đơn vị chủ trì
(Ký, tên, đóng dấu)

Mẫu biên bản kiểm tra đề án

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé


Thông tin thêm về Mẫu biên bản kiểm tra đề án

Mẫu biên bản kiểm tra đề án là gì? Mẫu biên bản kiểm tra đề án gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
1. Định nghĩa mẫu biên bản kiểm tra đề án là gì?
Mẫu biên bản kiểm tra đề án là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm tra đề án. Mẫu nêu rõ nội dung biên bản, thông tin kiểm tra… Mẫu được ban hành theo Thông tư 26/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Mẫu biên bản kiểm tra đề án

CƠ QUAN CHỦ QUẢNĐƠN VỊ CHỦ TRÌ (PHỐI HỢP)——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số:

……, ngày …tháng …năm 20…

BIÊN BẢN KIỂM TRAĐề án “………………………………………………”
Thực hiện Quyết định số…… ngày … tháng … năm 20.. của ……………………… về việc kiểm tra đề án………, từ ngày …. đến ngày … tháng … năm 20…, Đoàn kiểm tra ………… đã tiến hành kiểm tra công tác (thực địa, văn phòng,…) đề án do đơn vị ……. thực hiện (chủ trì).
I. Thành phần đoàn kiểm tra:
II. Đơn vị thi công (chủ trì):
III. Nội dung kiểm tra, tài liệu kiểm tra (thống kê danh mục các hạng mục, tài liệu kiểm tra, nội dung kiểm tra):
IV. Đánh giá của đoàn kiểm tra
1. Những kết quả đề án đạt được (ưu điểm):
2. Những vấn đề còn tồn tại:
V. Kiến nghị của đơn vị
VI. Kết luận và kiến nghị của Đoàn kiểm tra
1. Kết luận
2. Kiến nghị
a) Đối với đơn vị chủ trì (thi công).
b) Đối với Tổng cục.
c) …………………………
Biên bản này được lập thành X bản, gửi Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo) và các đơn vị liên quan (………) để phối hợp chỉ đạo, thực hiện./.

Trưởng Đoàn kiểm tra(Ký, họ tên)

Đại diện Đơn vị chủ trì(Ký, tên, đóng dấu)

Mẫu biên bản kiểm tra đề án

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé

#Mẫu #biên #bản #kiểm #tra #đề #án


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button