Mẫu Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Báo cáo kết quả công việc rà soát, giám sát, kỷ luật đảng là biểu mẫu được lập ra để báo cáo kết quả công việc rà soát, giám sát, kỷ luật đảng trong Đảng ủy.

Báo cáo này được ủy ban rà soát cơ sở gửi về ủy ban rà soát Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh trước ngày 17 của tháng cuối quý. Vậy sau đây là 2 mẫu báo cáo, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Báo cáo kết quả công việc rà soát, giám sát Đảng – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ……..

ĐẢNG ỦY ……

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số – BC/ĐU ….., ngày …… tháng …. 5

BÁO CÁO
Kết quả công việc rà soát, giám sát, kỷ luật đảng
6 tháng… (hoặc 5 …) và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng… (hoặc 5 …)

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

(Tình hình đơn vị, tổ chức đảng; những thuận tiện, gian khổ khai triển tiến hành công việc rà soát, giám sát)

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công việc rà soát, giám sát của cấp ủy:

– Số tổ chức đảng được rà soát: ………………………….

Nội dung ……………………………………………………………..

Kết quả: ……………………………………………………………..

– Số đảng viên được rà soát: ……………………………….

Nội dung ……………………………………………………………..

Kết quả: ……………………………………………………………..

– Số tổ chức đảng được giám sát: ………………………….

Nội dung ……………………………………………………………..

Kết quả: ……………………………………………………………..

– Số đảng viên được giám sát: …………………….

Nội dung ……………………………………………………………..

Kết quả: ……………………………………………………………..

2. Công việc rà soát, giám sát của UBKT Đảng ủy:

2.1. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới lúc có tín hiệu vi phạm:

– Tổng số được rà soát: …..

– Nhân vật được rà soát: Chi bộ: ….. Chi uỷ …..

Kết luận có vi phạm: ………………. trong ấy phải xử và đề xuất xử lý: …………….

Đã xử lý: …………..Vẻ ngoài xử lý: Khiển trách: ………….. Cảnh cáo: …………….

Tóm lược lỗi phạm:

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

2.2. Kiểm tra đảng viên lúc có tín hiệu vi phạm:

– Tổng số đảng viên được rà soát: …..

– Nhân vật được rà soát:

+ Đảng uỷ viên: …………………….. Chi uỷ viên ……………………………

+ Đảng viên là cán bộ thuộc diện điều hành của cấp uỷ cơ sở:………………..

+Đảng viên ko giữ chức phận: …………………………….

Kết luận:

– Có vi phạm: …………….. (%) số phải xử lý hoặc đề xuất xử lý: …………………

– Đã xử lý: …………..Vẻ ngoài xử lý: Khiển trách: ………….. Cảnh cáo: ……….

Tóm lược lỗi phạm:……………………………………………………….

(Chú ý: UBKT Đảng uỷ cơ sở hàng 5 nên rà soát 1 tổ chức đảng trực thuộc và từ 1-2 đảng viên lúc có tín hiệu vi phạm).

2.3. Giám toán đảng viên và tổ chức đảng:

* Giám toán thường xuyên theo chương trình và phê duyệt công việc điều hành đảng viên hàng 5:

– Tổng số tổ chức đảng được giám sát: …………………………………………………….

– Tổng số đảng viên được giám sát: ………… ………………………………………………

– Bình chọn kết quả giám sát: …………………… ………………………………………………

* Giám toán theo chuyên đề:

– Đối với tổ chức đảng:

+ Tổng số được giám sát: ………………………. ………………………………………………

+ Nội dung giám sát: ………………………………. …………………………………………….

+ Bình chọn kết quả giám sát: …………………… ……………………………………………..

– Đối với đảng viên:

+ Tổng số được giám sát: ………………………. ………………………………………………

+ Nội dung giám sát: ……………………………… ……………………………………………..

+ Bình chọn kết quả giám sát: ………………….. ………………………………………………

2.4. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề xuất thi hành kỷ luật trong Đảng:

* Giấy tờ đề xuất cấp ủy cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật:

– Tổng số đảng viên: …………………………………….

– Tổng số tổ chức đảng cấp dưới: …………………

* Thi hành kỷ luật đảng viên:

– Số đảng viên bị thi hành kỷ luật: …………………………………

– Nhân vật bị thi hành kỷ luật: Đảng uỷ viên cơ sở:….., Chi uỷ viên: ……., Đảng ủy viên bộ phận:….., đảng viên thuộc diện cấp trên điều hành mà chẳng phải cấp uỷ viên cùng cấp: ……, đảng viên ko giữ chức phận: ……….

– Vẻ ngoài kỷ luật: Khiển trách: ………., Cảnh cáo: …….., Cất chức: …………,

– Thẩm quyền thi hành kỷ luật:

Đảng uỷ cơ sở: ……………………………………………………………

Chi bộ: ………………………………………………………..

Tóm lược lỗi phạm bị thi hành kỷ luật:………………………………………………

* Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật tổ chức đảng:

– Số tổ chức bị thi hành kỷ luật: …………………………………

– Nhân vật bị thi hành kỷ luật: Đảng uỷ bộ phận:…….., Ban thường vụ:…………

Chi bộ: ………………, Chi uỷ: ………………………..

– Vẻ ngoài kỷ luật: Khiển trách: ………., Cảnh cáo: ……..,

Tóm lược lỗi phạm bị thi hành kỷ luật:………………………………………………………….

2.5. Gicửa ải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về kỷ luật Đảng:

* Gicửa ải quyết khiếu nại đảng viên:

– Tổng số đơn thu được: ………

Trong ấy: Đơn do cấp trên chuyển tới: …………, đơn nhận trực tiếp: …………….

– Phân loại đơn: Đơn có ký tên: ….., đơn ko ký tên: ….., đơn mạo xưng: …..

– Nhân vật bị khiếu nại: Đảng uỷ viên: ….., Chi uỷ viên: …….., Cán bộ thuộc diện cấp uỷ điều hành mà chẳng phải cấp uỷ viên cùng cấp: …., Đảng viên ko giữ chức phận: ……………………..

– Số đơn phải khắc phục: ………

– Số đơn ko thuộc thẩm quyền khắc phục, đã chuyển cấp thẩm quyền khắc phục: ……………………………………………………………….

Tóm lược nội dung khiếu nại:………………………… ………………………………………..

Kết quả khắc phục:………………………………… ……………………………………….

* Gicửa ải quyết khiếu nại Tổ chức Đảng:

– Tổng số đơn thu được: ………, Số đơn phải khắc phục: ……………………………

Trong ấy: Đơn do cấp trên chuyển tới: …………, đơn nhận trực tiếp: …………….

– Phân loại đơn: Đơn có ký tên: ….., đơn ko ký tên: ….., đơn mạo xưng: …..

– Nhân vật bị khiếu nại: Chi bộ: ………, Chi uỷ: ……

Tóm lược nội dung khiếu nại:………………………… ……………………………………

Kết quả khắc phục:………………………………… …………………………….

* Gicửa ải quyết tố cáo kỷ luật:

– Tổng số đơn thu được: …Trong ấy: Đơn do cấp trên chuyển tới: …, đơn nhận trực tiếp: ……………., Số đơn phải khắc phục: ………

Tóm lược nội dung tố cáo:………. Kết quả khắc phục:…………………..

2.6. Kiểm tra vốn đầu tư:……………………………………………………..

III/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG…. (HOẶC NĂM….):

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

IV/ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

Nơi nhận:

– UBKT Đảng uỷ khối Doanh nghiệp;

– Đảng uỷ …………………………;

– Lưu.

T/M ĐẢNG UỶ

BÍ THƯ

Chú ý: Báo cáo này đề xuất UBKT cơ sở gửi về UBKT Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh trước ngày 17 của tháng cuối quý.

Báo cáo kết quả công việc rà soát, giám sát Đảng – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ……..

ĐẢNG ỦY ……

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số – BC/ĐU ….., ngày …… tháng …. 5

BÁO CÁO
Công việc rà soát, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng 5 20…..

I. Đặc điểm tình hình chi bộ:

+ Tổng số cán bộ thầy cô giáo, viên chức: ………..

+ Số đảng viên: ….. đạt 33,3%. Trong ấy đảng viên chính thức: 11 đồng đội.

+ Cấp ủy chi bộ: 03/01.

+ Cán bộ làm công việc rà soát, giám sát: 01 đ/c.

Trong 5 những 5 qua đảng viên trong chi bộ trường tiểu học Thạnh Đông A4 tiến hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước. Thực hiện tốt kỷ cương nền nếp của cơ quan trường học, tiến hành Nghị quyết của đơn vị cũng như Nghị quyết của chi bộ đạt hiệu quả cao. Trong 5 20…. ko có đảng viên nào vi phạm kỷ luật.

Kết quả phân tách chất lượng đảng viên và chi bộ: Trong 5 20…. tổng số đảng viên được phân tách chất lượng 12/12 (01 đảng viên chuyển sinh hoạt đảng về ấp Thạnh Lợi vào tháng 06/20….). Kết quả phân tách chất lượng đảng viên 5 20…. như sau:

Đảng viên đủ nhân cách, xong xuôi hoàn hảo nhiệm vụ: 02/12 đạt 16,6%.

Đảng viên đủ nhân cách, xong xuôi tốt nhiệm vụ: 10/12 đạt 83,4%.

Đảng viên đủ nhân cách, xong xuôi nhiệm vụ: …..đạt …..%.

Trong 5 20…. chi bộ đạt chi bộ Trong sạch lớn mạnh.

II. Kết quả thật hiện nhiệm vụ: (từ ngày 01/01/20…. tới 30/09/20….)

1.Về chỉ đạo và tổ chức tiến hành nhiệm vụ rà soát, giám sát của chi bộ:

– Hàng 5 chi bộ căn cứ vào kế hoạch lãnh đạo khai triển về rà soát, giám sát của Huyện ủy, Đảng ủy. Từ ấy, Chi uỷ chi bộ đã xây dựng Kế hoạch rà soát, giám sát của chi bộ đầy đủ, kịp thời ngay từ đầu 5.

– Khi xác định nội dung giám sát và đảng viên được giám sát, Chi ủy chi bộ công bố cho đảng viên được giám sát biết ngay từ đầu 5 về nội dung, mốc thời khắc giám sát và thời kì thực hiện giám sát.

– Tổ chức họp chi bộ để nghe đảng viên được giám sát báo cáo, sau ấy chi bộ bàn luận góp quan điểm cho đảng viên được giám sát về những vấn đề liên can.

– Chi bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình đảng viên được rà soát, giám sát. Từ ấy đưa ra những quan điểm yêu cầu tạo điều kiện cho đảng viên xong xuôi tốt nhiệm vụ.

– Tổ chức sơ, tổng kết công việc rà soát, giám sát đảng viên 2 lần/5 để bình chọn những ưu, thiếu sót của đảng viên cùng lúc có những giải pháp yêu cầu giúp đảng viên xong xuôi tốt nhiệm vụ.

* Về tổ chức tiến hành nhiệm vụ rà soát, giám sát:

Chi bộ đã lãnh đạo đ/c được cắt cử rà soát, giám sát tiến hành rà soát, giám sát đảng viên theo đúng thời kì đã đề ra trong kế hoạch.

– Kết quả rà soát, giám sát đảng viên:

+ 5 20…. có 08 cuộc đạt 66,64%. (02 chi ủy viên)

+ 5 20…. (tới 30/09) có 9 cuộc đạt 81,81%. (02 chi ủy viên)

– Nội dung giám sát:

+ Việc tiến hành Nghị quyết 5 của chi bộ.

+ Việc tiến hành quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. (Phẩm chất, Đạo đức lối sống; về tinh thần tổ chức kỷ luật; về nhiệm vụ được giao)

+ Việc tiến hành và học tập tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Nêu cao ý thức nghĩa vụ, chống chủ nghĩa tư nhân, nói đi đôi với làm.

+ Việc tiến hành Quy định 47 của Ban chấp hành Trung Ương “Những điều đảng viên ko được làm”.

+ Việc tiến hành Quy định 76 của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công việc giữ mối liên hệ với cấp ủy và tiến hành trách nhiệm công dân nơi trú ngụ.

+ Việc tiến hành quy định số 55-QĐ/TW về công việc rà soát của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng đoàn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên.

+ Thực hiện nhiệm vụ được cắt cử.

– Thuận lợi:

Chi bộ đã xây dựng, chi tiết hoá chương trình rà soát theo từng quá trình chi tiết. Phân công đồng đội Nguyễn Văn Chiến – Phó bí thơ chi bộ đảm trách công việc rà soát.

Từng quá trình có họp bình chọn, nhận xét rút kinh nghiệm kịp thời những mặt làm được và chưa làm được để có hướng giải quyết kịp thời.

Chương trình rà soát được khai triển tới tận từng đảng viên trong Chi bộ, được sự nhất trí hưởng ứng số đông Chi bộ.

đảng viên trong Chi bộ đều tiến hành tốt nội qui định của Chi bộ.

– Khó khăn:

Vẫn còn 1 số đảng viên còn e ngại, nhút nhát chưa thật sự phát huy hết bản lĩnh của mình, bản thân còn ngại việc; chưa dạn dĩ đóng góp quan điểm nhằm xây dựng số đông tân tiến hơn.

* Về tinh thần chấp hành của đảng viên:

Chi ủy chi bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu Điều lệ Đảng, học tập, nghiên cứu các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quyết định của cấp trên và của chi bộ. Sau lúc được học tập, nghiên cứu 100% đảng viên trong chi bộ đã nhận thức rõ ràng và đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Quyết định và Điều lệ Đảng. Đảng viên trong chi bộ đã biết áp dụng cởi mở những hiểu biết ấy vào thực tiễn nhất là trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, lĩnh vực giao tiếp đặc trưng là mối quan hệ với dân chúng.

* Công dụng và hiệu quả của công việc rà soát, giám sát:

– Qua công việc rà soát, giám sát hàng 5 nhìn chung lúc đảng viên được chi bộ xác định nội dung giám sát và công bố tới từng đảng viên, tất cả điều báo cáo đúng theo nội dung, tiến hành tốt 100%.

– Tất cả đảng viên đều nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng, lập trường tư tưởng vững vàng, an tâm công việc. Luôn quán triệt chủ trương đường lối nghị quyết của Đảng và luật pháp của nhà nước cũng như các chủ trương chung của ngành. đảng viên trong chi bộ đều trình bày tính kiểu mẫu, đi đầu tiên phong của người đảng viên, luôn xong xuôi mọi nhiệm vụ được giao.

– Trong công việc giảng dạy, luôn vận dụng những cách thức mới, hăng hái để lôi cuốn học trò và đem đến hiệu quả giảng dạy, giáo dục cao. 100% đảng viên trong chi bộ đã hăng hái và học tập tiến hành có hiệu quả cuộc đi lại “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Công việc khắc phục, khiếu nại đảng viên: ko

3.Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên: ko có đảng viên vi phạm

III. Nhận Xét và Kiến Nghị:

1. Nhận xét bình chọn chung:

*Những điểm tốt chính:

– Chi bộ kịp thời quán triệt, tầm thường nghị quyết của các ngành bộ Đảng, Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương và những văn bản lãnh đạo của cấp trên đặc trưng là khai triển về Quy định số 45-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ đảng và Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên ko được làm đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, thầy cô giáo, viên chức trong đơn vị; cùng lúc chi tiết hoá nghị quyết, chương trình hành động của Đảng uỷ thành nghị quyết, chương trình hành động của Chi bộ đơn vị.

– Chi bộ luôn nêu cao vai trò chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường xong xuôi hoàn hảo nhiệm vụ chính trị trong 5 học.

– Chi bộ luôn làm tốt công việc giáo dục đảng viên, xây dựng Chi bộ trong lành lớn mạnh với 100% đảng viên xong xuôi tốt nhiệm vụ.

– Chi bộ luôn làm tốt công việc rà soát, giám sát đảng viên trong việc tiến hành Điều lệ Đảng, tiến hành Nghị quyết Đại hội Đảng các ngành, Nghị quyết TW 3 về 1 số vấn đề thúc bách về xây dựng Đảng ngày nay, Nghị quyết Chi bộ và nhiệm vụ chính trị của nhà trường theo ấy luôn nêu cao công việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

*Giảm thiểu, yếu kém:

– Trong công việc chỉ đạo, lãnh đạo và tiến hành nhiệm vụ vẫn còn dành nhiều thời kì cho công việc chuyên môn học chính, sự áp dụng lồng ghép giữa công việc Đảng với chính quyền chưa được tận dụng 1 cách triệt để và sâu sát;

* Nguyên nhân của những giảm thiểu, yếu kém:

– Sức ép công tác từ sự lãnh đạo đột xuất của chuyên ngành cấp trên ko nằm trong kế hoạch dự định của đơn vị từ ấy dẫn tới thụ động trong sắp đặt sắp đặt và xây dựng kế hoạch. 1 vài nghị quyết của Chi bộ vẫn còn chung chung, chưa có biện pháp chi tiết.

2. Kiến nghị: ko

Nơi nhận:

– UBKT Đảng uỷ khối …………….

– Đảng uỷ …………………………;

– Lưu.

T/M ĐẢNG UỶ

BÍ THƯ

.


Thông tin thêm về Mẫu Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Báo cáo kết quả công việc rà soát, giám sát, kỷ luật đảng là biểu mẫu được lập ra để báo cáo kết quả công việc rà soát, giám sát, kỷ luật đảng trong Đảng ủy.
Báo cáo này được ủy ban rà soát cơ sở gửi về ủy ban rà soát Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh trước ngày 17 của tháng cuối quý. Vậy sau đây là 2 mẫu báo cáo, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
Báo cáo kết quả công việc rà soát, giám sát Đảng – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ……..
ĐẢNG ỦY ……

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số – BC/ĐU
….., ngày …… tháng …. 5

BÁO CÁOKết quả công việc rà soát, giám sát, kỷ luật đảng6 tháng… (hoặc 5 …) và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng… (hoặc 5 …)
I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
(Tình hình đơn vị, tổ chức đảng; những thuận tiện, gian khổ khai triển tiến hành công việc rà soát, giám sát)
……………………………………………………….. ………………………………………………………..
……………………………………………………….. ………………………………………………………..
……………………………………………………….. ………………………………………………………..
II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
1. Công việc rà soát, giám sát của cấp ủy:
– Số tổ chức đảng được rà soát: ………………………….
Nội dung ……………………………………………………………..
Kết quả: ……………………………………………………………..
– Số đảng viên được rà soát: ……………………………….
Nội dung ……………………………………………………………..
Kết quả: ……………………………………………………………..
– Số tổ chức đảng được giám sát: ………………………….
Nội dung ……………………………………………………………..
Kết quả: ……………………………………………………………..
– Số đảng viên được giám sát: …………………….
Nội dung ……………………………………………………………..
Kết quả: ……………………………………………………………..
2. Công việc rà soát, giám sát của UBKT Đảng ủy:
2.1. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới lúc có tín hiệu vi phạm:
– Tổng số được rà soát: …..
– Nhân vật được rà soát: Chi bộ: ….. Chi uỷ …..
Kết luận có vi phạm: ………………. trong ấy phải xử và đề xuất xử lý: …………….
Đã xử lý: …………..Vẻ ngoài xử lý: Khiển trách: ………….. Cảnh cáo: …………….
Tóm lược lỗi phạm:
……………………………………………………….. ………………………………………………………..
2.2. Kiểm tra đảng viên lúc có tín hiệu vi phạm:
– Tổng số đảng viên được rà soát: …..
– Nhân vật được rà soát:
+ Đảng uỷ viên: …………………….. Chi uỷ viên ……………………………
+ Đảng viên là cán bộ thuộc diện điều hành của cấp uỷ cơ sở:………………..
+Đảng viên ko giữ chức phận: …………………………….
Kết luận:
– Có vi phạm: …………….. (%) số phải xử lý hoặc đề xuất xử lý: …………………
– Đã xử lý: …………..Vẻ ngoài xử lý: Khiển trách: ………….. Cảnh cáo: ……….
Tóm lược lỗi phạm:……………………………………………………….
(Chú ý: UBKT Đảng uỷ cơ sở hàng 5 nên rà soát 1 tổ chức đảng trực thuộc và từ 1-2 đảng viên lúc có tín hiệu vi phạm).
2.3. Giám toán đảng viên và tổ chức đảng:
* Giám toán thường xuyên theo chương trình và phê duyệt công việc điều hành đảng viên hàng 5:
– Tổng số tổ chức đảng được giám sát: …………………………………………………….
– Tổng số đảng viên được giám sát: ………… ………………………………………………
– Bình chọn kết quả giám sát: …………………… ………………………………………………
* Giám toán theo chuyên đề:
– Đối với tổ chức đảng:
+ Tổng số được giám sát: ………………………. ………………………………………………
+ Nội dung giám sát: ………………………………. …………………………………………….
+ Bình chọn kết quả giám sát: …………………… ……………………………………………..
– Đối với đảng viên:
+ Tổng số được giám sát: ………………………. ………………………………………………
+ Nội dung giám sát: ……………………………… ……………………………………………..
+ Bình chọn kết quả giám sát: ………………….. ………………………………………………
2.4. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề xuất thi hành kỷ luật trong Đảng:
* Giấy tờ đề xuất cấp ủy cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật:
– Tổng số đảng viên: …………………………………….
– Tổng số tổ chức đảng cấp dưới: …………………
* Thi hành kỷ luật đảng viên:
– Số đảng viên bị thi hành kỷ luật: …………………………………
– Nhân vật bị thi hành kỷ luật: Đảng uỷ viên cơ sở:….., Chi uỷ viên: ……., Đảng ủy viên bộ phận:….., đảng viên thuộc diện cấp trên điều hành mà chẳng phải cấp uỷ viên cùng cấp: ……, đảng viên ko giữ chức phận: ……….
– Vẻ ngoài kỷ luật: Khiển trách: ………., Cảnh cáo: …….., Cất chức: …………,
– Thẩm quyền thi hành kỷ luật:
Đảng uỷ cơ sở: ……………………………………………………………
Chi bộ: ………………………………………………………..
Tóm lược lỗi phạm bị thi hành kỷ luật:………………………………………………
* Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật tổ chức đảng:
– Số tổ chức bị thi hành kỷ luật: …………………………………
– Nhân vật bị thi hành kỷ luật: Đảng uỷ bộ phận:…….., Ban thường vụ:…………
Chi bộ: ………………, Chi uỷ: ………………………..
– Vẻ ngoài kỷ luật: Khiển trách: ………., Cảnh cáo: ……..,
Tóm lược lỗi phạm bị thi hành kỷ luật:………………………………………………………….
2.5. Gicửa ải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về kỷ luật Đảng:
* Gicửa ải quyết khiếu nại đảng viên:
– Tổng số đơn thu được: ………
Trong ấy: Đơn do cấp trên chuyển tới: …………, đơn nhận trực tiếp: …………….
– Phân loại đơn: Đơn có ký tên: ….., đơn ko ký tên: ….., đơn mạo xưng: …..
– Nhân vật bị khiếu nại: Đảng uỷ viên: ….., Chi uỷ viên: …….., Cán bộ thuộc diện cấp uỷ điều hành mà chẳng phải cấp uỷ viên cùng cấp: …., Đảng viên ko giữ chức phận: ……………………..
– Số đơn phải khắc phục: ………
– Số đơn ko thuộc thẩm quyền khắc phục, đã chuyển cấp thẩm quyền khắc phục: ……………………………………………………………….
Tóm lược nội dung khiếu nại:………………………… ………………………………………..
Kết quả khắc phục:………………………………… ……………………………………….
* Gicửa ải quyết khiếu nại Tổ chức Đảng:
– Tổng số đơn thu được: ………, Số đơn phải khắc phục: ……………………………
Trong ấy: Đơn do cấp trên chuyển tới: …………, đơn nhận trực tiếp: …………….
– Phân loại đơn: Đơn có ký tên: ….., đơn ko ký tên: ….., đơn mạo xưng: …..
– Nhân vật bị khiếu nại: Chi bộ: ………, Chi uỷ: ……
Tóm lược nội dung khiếu nại:………………………… ……………………………………
Kết quả khắc phục:………………………………… …………………………….
* Gicửa ải quyết tố cáo kỷ luật:
– Tổng số đơn thu được: …Trong ấy: Đơn do cấp trên chuyển tới: …, đơn nhận trực tiếp: ……………., Số đơn phải khắc phục: ………
Tóm lược nội dung tố cáo:………. Kết quả khắc phục:…………………..
2.6. Kiểm tra vốn đầu tư:……………………………………………………..
III/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG…. (HOẶC NĂM….):
……………………………………………………….. ………………………………………………………..
……………………………………………………….. ………………………………………………………..
……………………………………………………….. ………………………………………………………..
IV/ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
……………………………………………………….. ………………………………………………………..
……………………………………………………….. ………………………………………………………..
……………………………………………………….. ………………………………………………………..

Nơi nhận:
– UBKT Đảng uỷ khối Doanh nghiệp;
– Đảng uỷ …………………………;
– Lưu.

T/M ĐẢNG UỶ
BÍ THƯ

Chú ý: Báo cáo này đề xuất UBKT cơ sở gửi về UBKT Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh trước ngày 17 của tháng cuối quý.
Báo cáo kết quả công việc rà soát, giám sát Đảng – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ……..
ĐẢNG ỦY ……

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số – BC/ĐU
….., ngày …… tháng …. 5

BÁO CÁOCông tác rà soát, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng 5 20…..
I. Đặc điểm tình hình chi bộ:
+ Tổng số cán bộ thầy cô giáo, viên chức: ………..
+ Số đảng viên: ….. đạt 33,3%. Trong ấy đảng viên chính thức: 11 đồng đội.
+ Cấp ủy chi bộ: 03/01.
+ Cán bộ làm công việc rà soát, giám sát: 01 đ/c.
Trong 5 những 5 qua đảng viên trong chi bộ trường tiểu học Thạnh Đông A4 tiến hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước. Thực hiện tốt kỷ cương nền nếp của cơ quan trường học, tiến hành Nghị quyết của đơn vị cũng như Nghị quyết của chi bộ đạt hiệu quả cao. Trong 5 20…. ko có đảng viên nào vi phạm kỷ luật.
Kết quả phân tách chất lượng đảng viên và chi bộ: Trong 5 20…. tổng số đảng viên được phân tách chất lượng 12/12 (01 đảng viên chuyển sinh hoạt đảng về ấp Thạnh Lợi vào tháng 06/20….). Kết quả phân tách chất lượng đảng viên 5 20…. như sau:
Đảng viên đủ nhân cách, xong xuôi hoàn hảo nhiệm vụ: 02/12 đạt 16,6%.
Đảng viên đủ nhân cách, xong xuôi tốt nhiệm vụ: 10/12 đạt 83,4%.
Đảng viên đủ nhân cách, xong xuôi nhiệm vụ: …..đạt …..%.
Trong 5 20…. chi bộ đạt chi bộ Trong sạch lớn mạnh.
II. Kết quả thật hiện nhiệm vụ: (từ ngày 01/01/20…. tới 30/09/20….)
1.Về chỉ đạo và tổ chức tiến hành nhiệm vụ rà soát, giám sát của chi bộ:
– Hàng 5 chi bộ căn cứ vào kế hoạch lãnh đạo khai triển về rà soát, giám sát của Huyện ủy, Đảng ủy. Từ ấy, Chi uỷ chi bộ đã xây dựng Kế hoạch rà soát, giám sát của chi bộ đầy đủ, kịp thời ngay từ đầu 5.
– Khi xác định nội dung giám sát và đảng viên được giám sát, Chi ủy chi bộ công bố cho đảng viên được giám sát biết ngay từ đầu 5 về nội dung, mốc thời khắc giám sát và thời kì thực hiện giám sát.
– Tổ chức họp chi bộ để nghe đảng viên được giám sát báo cáo, sau ấy chi bộ bàn luận góp quan điểm cho đảng viên được giám sát về những vấn đề liên can.
– Chi bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình đảng viên được rà soát, giám sát. Từ ấy đưa ra những quan điểm yêu cầu tạo điều kiện cho đảng viên xong xuôi tốt nhiệm vụ.
– Tổ chức sơ, tổng kết công việc rà soát, giám sát đảng viên 2 lần/5 để bình chọn những ưu, thiếu sót của đảng viên cùng lúc có những giải pháp yêu cầu giúp đảng viên xong xuôi tốt nhiệm vụ.
* Về tổ chức tiến hành nhiệm vụ rà soát, giám sát:
Chi bộ đã lãnh đạo đ/c được cắt cử rà soát, giám sát tiến hành rà soát, giám sát đảng viên theo đúng thời kì đã đề ra trong kế hoạch.
– Kết quả rà soát, giám sát đảng viên:
+ 5 20…. có 08 cuộc đạt 66,64%. (02 chi ủy viên)
+ 5 20…. (tới 30/09) có 9 cuộc đạt 81,81%. (02 chi ủy viên)
– Nội dung giám sát:
+ Việc tiến hành Nghị quyết 5 của chi bộ.
+ Việc tiến hành quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. (Phẩm chất, Đạo đức lối sống; về tinh thần tổ chức kỷ luật; về nhiệm vụ được giao)
+ Việc tiến hành và học tập tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Nêu cao ý thức nghĩa vụ, chống chủ nghĩa tư nhân, nói đi đôi với làm.
+ Việc tiến hành Quy định 47 của Ban chấp hành Trung Ương “Những điều đảng viên ko được làm”.
+ Việc tiến hành Quy định 76 của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công việc giữ mối liên hệ với cấp ủy và tiến hành trách nhiệm công dân nơi trú ngụ.
+ Việc tiến hành quy định số 55-QĐ/TW về công việc rà soát của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng đoàn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên.
+ Thực hiện nhiệm vụ được cắt cử.
– Thuận lợi:
Chi bộ đã xây dựng, chi tiết hoá chương trình rà soát theo từng quá trình chi tiết. Phân công đồng đội Nguyễn Văn Chiến – Phó bí thơ chi bộ đảm trách công việc rà soát.
Từng quá trình có họp bình chọn, nhận xét rút kinh nghiệm kịp thời những mặt làm được và chưa làm được để có hướng giải quyết kịp thời.
Chương trình rà soát được khai triển tới tận từng đảng viên trong Chi bộ, được sự nhất trí hưởng ứng số đông Chi bộ.
đảng viên trong Chi bộ đều tiến hành tốt nội qui định của Chi bộ.
– Khó khăn:
Vẫn còn 1 số đảng viên còn e ngại, nhút nhát chưa thật sự phát huy hết bản lĩnh của mình, bản thân còn ngại việc; chưa dạn dĩ đóng góp quan điểm nhằm xây dựng số đông tân tiến hơn.
* Về tinh thần chấp hành của đảng viên:
Chi ủy chi bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu Điều lệ Đảng, học tập, nghiên cứu các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quyết định của cấp trên và của chi bộ. Sau lúc được học tập, nghiên cứu 100% đảng viên trong chi bộ đã nhận thức rõ ràng và đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Quyết định và Điều lệ Đảng. Đảng viên trong chi bộ đã biết áp dụng cởi mở những hiểu biết ấy vào thực tiễn nhất là trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, lĩnh vực giao tiếp đặc trưng là mối quan hệ với dân chúng.
* Công dụng và hiệu quả của công việc rà soát, giám sát:
– Qua công việc rà soát, giám sát hàng 5 nhìn chung lúc đảng viên được chi bộ xác định nội dung giám sát và công bố tới từng đảng viên, tất cả điều báo cáo đúng theo nội dung, tiến hành tốt 100%.
– Tất cả đảng viên đều nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng, lập trường tư tưởng vững vàng, an tâm công việc. Luôn quán triệt chủ trương đường lối nghị quyết của Đảng và luật pháp của nhà nước cũng như các chủ trương chung của ngành. đảng viên trong chi bộ đều trình bày tính kiểu mẫu, đi đầu tiên phong của người đảng viên, luôn xong xuôi mọi nhiệm vụ được giao.
– Trong công việc giảng dạy, luôn vận dụng những cách thức mới, hăng hái để lôi cuốn học trò và đem đến hiệu quả giảng dạy, giáo dục cao. 100% đảng viên trong chi bộ đã hăng hái và học tập tiến hành có hiệu quả cuộc đi lại “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
2. Công việc khắc phục, khiếu nại đảng viên: ko
3.Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên: ko có đảng viên vi phạm
III. Nhận Xét và Kiến Nghị:
1. Nhận xét bình chọn chung:
*Những điểm tốt chính:
– Chi bộ kịp thời quán triệt, tầm thường nghị quyết của các ngành bộ Đảng, Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương và những văn bản lãnh đạo của cấp trên đặc trưng là khai triển về Quy định số 45-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ đảng và Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên ko được làm đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, thầy cô giáo, viên chức trong đơn vị; cùng lúc chi tiết hoá nghị quyết, chương trình hành động của Đảng uỷ thành nghị quyết, chương trình hành động của Chi bộ đơn vị.
– Chi bộ luôn nêu cao vai trò chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường xong xuôi hoàn hảo nhiệm vụ chính trị trong 5 học.
– Chi bộ luôn làm tốt công việc giáo dục đảng viên, xây dựng Chi bộ trong lành lớn mạnh với 100% đảng viên xong xuôi tốt nhiệm vụ.
– Chi bộ luôn làm tốt công việc rà soát, giám sát đảng viên trong việc tiến hành Điều lệ Đảng, tiến hành Nghị quyết Đại hội Đảng các ngành, Nghị quyết TW 3 về 1 số vấn đề thúc bách về xây dựng Đảng ngày nay, Nghị quyết Chi bộ và nhiệm vụ chính trị của nhà trường theo ấy luôn nêu cao công việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
*Giảm thiểu, yếu kém:
– Trong công việc chỉ đạo, lãnh đạo và tiến hành nhiệm vụ vẫn còn dành nhiều thời kì cho công việc chuyên môn học chính, sự áp dụng lồng ghép giữa công việc Đảng với chính quyền chưa được tận dụng 1 cách triệt để và sâu sát;
* Nguyên nhân của những giảm thiểu, yếu kém:
– Sức ép công tác từ sự lãnh đạo đột xuất của chuyên ngành cấp trên ko nằm trong kế hoạch dự định của đơn vị từ ấy dẫn tới thụ động trong sắp đặt sắp đặt và xây dựng kế hoạch. 1 vài nghị quyết của Chi bộ vẫn còn chung chung, chưa có biện pháp chi tiết.
2. Kiến nghị: ko

Nơi nhận:
– UBKT Đảng uỷ khối …………….
– Đảng uỷ …………………………;
– Lưu.

T/M ĐẢNG UỶ
BÍ THƯ

TagsBiểu mẫu Download.vn Tài liệu Thủ tục hành chính

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #Báo #cáo #kết #quả #công #tác #kiểm #tra #giám #sát #kỷ #luật #đảng


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Mẫu #Báo #cáo #kết #quả #công #tác #kiểm #tra #giám #sát #kỷ #luật #đảng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button