Giải sinh học 9 bài 25: Thường biến


Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 9 bài: Thường biến. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 9 nhé.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Thương biến là gì? Phân biệt thường biến với đột biến.

Trả lời: 

  • Thường biến là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.
  • Phân biệt thường biến với đột biến:

Bài tập 2: Mức phản ứng là gì? Cho ví dụ về mức phản ứng ở cây trồng.

Trả lời: 

  • Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen ( hoặc chỉ 1 gen hoặc 1 nhóm gen) trước môi trường khác nhau.
  • Mức phản ứng do kiểu gen quy định.

Bài tập 3: Người ta đã vận dụng những hiếu biết về ảnh hưởng của môi trường đôi với tính trạng số lượng về mức phản ứng để nâng cao năng suất, vật nuôi, cây trồng như thế nào

Trả lời: 

  • Người ta đã vận dụng những hiểu biết về ảnh -hưởng của môi trường đốì với các tính trạng số lượng trong trường hợp tạo điều kiện thuận lợi nhát để đạt tới kiểu hình tối đa nhằm tăng năng suất và hạn chế các điều kiện ảnh hưởng xấu, làm giảm năng suất.
  • Người ta vận dụng những hiểu biết về mức phản ứng để tăng năng suất vật nuôi cây trồng theo hai cách: áp dụng kĩ thuật chăn nuôi, trồng trọt thích hợp hoặc cải tạo, thay giống cũ bàng giống mới có tiềm năng năng suất cao hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button