Giải lịch sử 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII


Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập 31 cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII – trang 151 lịch sử lớp 10. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 10 bài 31 cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Trước cách mạng, tình hình kinh tế – xã hội Pháp có gì nổi bật?

Trả lời:

Về kinh tế:

 • Cuối thế kỷ XVIII, Pháp vẫn là nước nông nghiệp
  • Công cụ, kĩ thuật canh tác lạc hậu, năng suất thấp.
  • Lãnh chúa, Giáo hội bóc lột nông dân nặng nề.
 • Công thương nghiệp phát triển
  • Máy  móc  sử dụng ngày  càng  nhiều (dệt, khai mỏ, luyện kim)
  • Công nhân đông, sống tập trung
  • Buôn bán mở rộng với nhiều nước.
 • Về chính trị: Xã hội chia thành 3 đẳng cấp
  • Tăng lữ: nắm đặc quyền
  • Quí tộc: kinh tế, chính trị, giáo hội.
  • Đẳng cấp thứ ba: Gồm TS, Nông dân, bình dân. Họ làm ra của cải, phải đóng mọi thứ thuế, không được hưởng quyền lợi chính trị. Mâu thuẫn xã hội gay gắt.

Câu 2: Những nhà tư tưởng tiến bộ của Pháp đã có vai trò như thế nào….

Những nhà tư tưởng tiến bộ của Pháp đã có vai trò như thế nào trong việc chuẩn bị cho cách mạng?

Trả lời:

Những tư tưởng tiến bộ phê phán những quan điểm lỗi thời, giáo lý lạc hậu, mở đường cho xã  hội phát triển. Triết học ánh sáng dọn đường  cho cách mạng bùng nổ, định hướng cho một  xã hội mới tương lai.

Câu 3: Cách mạng tư sản Pháp 1789 bùng nổ trong bối cảnh nào?

Trả lời:

Năm 1789 diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính. Ngày 5/5/1789 Vua triệu tập Hội nghị Ba đẳng cấp, để vay tiền và ban thuế mới.

Bất bình trước hành động của nhà vua, ngày 14/7/1789, quần chúng nhân dân đã tấn công các trụ sở cơ quan quan trọng của thành phố và chiếm ngục B-xti.

=>Vua Lui XVI chuẩn bị đàn áp bằng quân đội, cách mạng bùng nổ.

Câu 4: Hãy nêu những việc làm sai trái của phái lập hiến sau khi cầm quyền?

Trả lời:

Những việc làm sai trái của phái lập hiến sau khi cầm quyền là:

 • Duy trì ngôi vua
 • Thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền  với khẩu hiệu: “Tự do – bình đẳng- bác ái”.
 • Ban hành nhiều chính sách nhằm khuyến khích công thương nghiệp phát triển như: Bãi bỏ quy chế phường hội, cho phép tự do buôn bán, tổ chức hành chính theo quy chế mới…

Câu 5: Vì sao quần chúng cách mạng Pháp tiếp tục nổi dậy?

Trả lời:

Mặc dù phái lập hiến ban hành nhiều chính sách tiến bộ nhưng cuộc sống của nhân dân lao động vẫn chưa được cải thiện. Chia ruộng đất theo từng lô lớn đem bán với giá cao nên nông dân không thể mua được. Công nhân vẫn phải đấu tranh đòi tăng lương giảm giờ làm. Thêm vào đó, việc ban hành đạo luật cấm công nhân hội họp, bãi công…càng làm tăng sự bất mãn trong quần chúng nhân dân , nhiều cuộc đấu tranh liên tiếp nổ ra.

Câu 6: Chính quyền Gia cô banh đã thực hiện biện pháp gì trong cuộc đấu….

Chính quyền Gia cô banh đã thực hiện biện pháp gì trong cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài?

Trả lời:

Những biện pháp của chính quyền Gia cô banh trong cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài là:

 • Tịch thu ruộng đất của quý tộc phong kiến chia thành nhiều mảnh nhỏ, bán theo phương thức trả góp trong 10 năm.
 • Tháng 6/1793, tuyên bố chế độ cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng rãi.
 • Mọi sự bất bình đẳng về đẳng cấp bị xóa bỏ.
 • Ngày 23/8/1793 huy động sức mạnh toàn dân chống thù trong giặc ngoài thông qua sắc lệnh “tổng động viên toàn quốc”.
 • Ban hành luật tối đa đối với lương thực, thực phẩm để chống nạn đầu cơ tích trữ, đồng thời ban hành luật về mức lương tối đa của công nhân.

Câu 7: Hãy cho biết tình hình nước Pháp sau cuộc đảo chính ngày 27/7/1794?

Trả lời:

Tình hình nước Pháp sau cuộc đảo chính ngày 27/7/1794:

 • Sau đảo chính, Uỷ ban Đốc chính ra đời đã thủ tiêu mọi thành quả của cách mạng.
 • 11/1799, Cuộc đảo chính lật đổ chế độ đốc chính, đưa Na-pô-lê-ông lên nắm quyền, xây dựng chế độ độc tài.
 • Sau nhiều năm chiến tranh, Đế chế I của Na-pô-lê-ông bị suy yếu, thất bại (1815). Chế độ quân chủ của Pháp được phục hồi.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Cách mạng tư sản Pháp nổ ra trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

Cách mạng tư sản Pháp nổ ra trong hoàn cảnh:

 • Những mâu thuẫn về kinh tế, chính trị, xã hội trong lòng chế độ phong kiến Pháp ngay càng gay gắt , trong đó bao trùm là mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba (muốn xóa bỏ chế độ phong kiến) với hai đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc (muốn duy trì chế độ phong kiến)
 • Sự khủng hoảng của nền tài chính quốc gia buộc Lui-i XVI phải triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp ngày 5/5/1789 tại cung điện Vec-sai để đề xuất vấn đề vay tiền và tăng thuế.
 • Bất bình trước hành động của nhà vua, 14/7/1789, nhân dân Pa-ri tấn công ngục Ba-xti – biểu tượng của chế độ phong kiến. Cách mạng Pháp bùng nổ.

Câu 2: Lập niên biểu diễn biến cách mạng qua các giai đoạn. Tại sao nói:…

Lập niên biểu diễn biến cách mạng qua các giai đoạn. Tại sao nói: Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp?

Trả lời:

Các giai đoạn

Nội dung

Sự kiện chính

Từ 14/7/1789 đến 10/8/1792

Cách mạng bùng nổ và phát triển

 • Khởi nghĩa của nhân dân Pari phá ngục Baxti
 • 8/1789, thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.
 • 9/1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến.

Từ 10/8/1792 đến 2/6/1793

Bước đầu của nền cộng hòa

 • Khởi nghĩa của nhân dân Pari lật đổ nền quân chủ lập hiến, thiết lập chế độ Cộng hòa
 • Vua Lu-i XVI bị tử hình

Từ 2/6/1793 đến 27/7/1794

Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia –cô-bin. Đỉnh cao của cách mạng.

 • Phái Giacobin thực hiến nhiều chính sách tiến bộ
  • Thiết lập nền dân chủ cách mạng, trừng trị bọn phản cách mạng.
  • Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân
  • Ban hành tổng động viên.
 • Đẩy lùi nạn ngoại xâm

Từ 27/7/1794 đến 9/11/1799

Thoái trào cách mạng

 • Đảo chính phản cách mạng, phái Gia-cô-banh bị lật đổ
 • Đảo chính của Na-pô-lê-ông, chế độ độc tài quân sự được thiết lập

Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp vì:

Trước những khó khăn, thử thách nghiêm trọng. Chính quyền Gia –cô-banh đã đưa ra những biện pháp kịp thời và hiệu quả. Đó là giải quyết ruộng đất cho nông dân, vấn đề tiền lương cho công nhân. Bên cạnh đó thông qua hiến pháp mới, mở rộng tự do dân chỉ. Để chống giặc, phái Gia – cô- banh đã ban hành sắc lệnh “tổng động viên” kêu gọi nhân dân đoàn kết đánh giặc. Đồng thời xóa nạn đầu cơ tích trữ lương thực, thực phẩm…

Nhờ các chính sách của mình, phái Gia-co-banh đã dập tắt được các cuộc nổi loạn, đuổi quân xâm lược ra khỏi biên giới. Hoàn thành các nhiệm vụ dân tộc và dân chủ. Cách mạng đạt đến đỉnh cao.

Câu 3: Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

Trả lời:

Ý nghĩa của các mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là:

 • Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển.
 • Làm cho chế độ phong kiến lung lay toàn châu Âu.
 • Mở ra một thời đại mới: thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button