Biểu Mẫu

Đơn xin học môn thay thế

Đơn xin học môn thay thế là mẫu đơn được học sinh, sinh viên lập ra và gửi lên Ban Giám hiệu nhà trường về việc xin được thay thế môn học.

Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày rõ thông tin của người làm đơn, môn học phần thay thế, lý do xin thay thế. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin học môn thay thế – Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o——-

ĐƠN XIN HỌC MÔN HỌC THAY THẾ

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………

Tôi tên là:………………………….………………Sinh ngày:………………

Nơi sinh (chỉ ghi tỉnh/thành phố): …….………..…Mã SV:…………………

Sinh viên hệ:……………. lớp :………., ngành……………… khoá ………

Điện thoại gia đình:…………..………Điện thoại cầm tay :…………………

Xin đăng ký học môn học/học phần thay thế:

1/ Môn học/học phần còn nợ:………………….…….………, số đvht:…….

Lý do còn nợ môn:………………………………………………………………………..

2/ Môn học/học phần đề nghị được học thay thế:……, số đvht:…..

Lý do đề nghị học thay thế:……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

3/ Đề nghị được học môn học thay thế theo lịch học:

học cùng với lớp:……………………tại phòng học.……buổi:………..…

Tôi cam đoan:

– Lịch đăng ký học lại trên không trùng với thời khóa biểu của tôi đã có trong học kỳ;

– Đóng phí học lại đầy đủ và đúng hạn theo quy định.

– Lên lớp học, dự thi đầy đủ, đúng giờ theo lịch học, thi.

Nếu sai, tôi xin chịu kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

…., ngày …… tháng……. năm 20…

Ý KIẾN CHẤP THUẬN
CỦA LÃNH ĐẠO KHOA ĐÀO TẠO

SINH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Hạn chấp nhận đơn trong vòng 2 tuần kể từ ngày bắt đầu kỳ học hoặc năm học mới.

Đơn xin học môn thay thế – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG/HỌC PHẦN THAY THẾ

Kính gửi:

– Phòng Đào tạo ….., Trường ……………..

– Bộ môn: …………………………………………………

Tên em là: …………………… Mã sinh viên: ………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………

Lớp: ……………………… Khóa: ……. Khoa: ………………………

Ngành:…………………………………………………………………

Chuyên ngành:………………….. Chuyên sâu: ……………………

Điện thoại:……………… Email: ………………………………………

Số CMTND:……………Ngày cấp:……../…../…..…Nơi cấp………

Em làm đơn xin xác nhận học phần tương đương/học phần thay thế sau:

STT

Tên học phần

Mã học phần

Số tín chỉ

Tên học phần tương đương/thay thế

Mã học phần

Số tín chỉ

1
2
3

Em xin chân thành cảm ơn.

…ngày …… tháng …… năm 20……
Ý KIẾN BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Sinh viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN XIN XÁC NHẬN HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG/HỌC PHẦN THAY THẾ

TT

Họ và tên

Mã số

Tên học phần

Mã học phần

Số tín chỉ

Tên học phần tương đương/thay thế

Mã học phần

Số tín chỉ

Chữ ký

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button