Đơn trình báo mất hộ chiếu mới nhất Mẫu TK05 theo Thông tư 73/2021/TT-BCA

Đơn trình báo mất hộ chiếu mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu TK05 ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an.

Đơn trình báo mất hộ chiếu là biểu mẫu được cá nhân lập ra về việc trình báo mất hộ chiếu phổ thông. Theo quy định trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện mất hộ chiếu, cần trình báo với cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi gần nhất, theo Mẫu TK05 để hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã mất. Khi đến trình báo, cần xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân còn giá trị sử dụng để kiểm tra, đối chiếu. Vậy sau đây là mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu mới nhất, mời các bạn tải tại đây.

Đơn trình báo mất hộ chiếu

Mẫu TK04
Ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG (1)

Kính gửi:.…………………………………………….. (2) ………………………………….

1. Họ và tên (chữ in hoa)…………………………. 2. Giới tính: Nam □ Nữ □

3. Sinh ngày…… tháng…… năm………… Nơi sinh (tỉnh, thành phố)……

4. Số ĐDCN/CMND(3) ……………………..Ngày cấp…../…../…………………

5. Nơi cư trú hiện nay ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

6. Số điện thoại ……………………………………………………….…….

7. Thông tin về hộ chiếu bị mất(4):

Số hộ chiếu ………………………… ngày cấp ………/………/…………

Cơ quan cấp: ……………………………………………….……………

8. Hộ chiếu trên đã bị mất vào hồi: ….… giờ … phút, ngày………/………/…

9. Hoàn cảnh và lý do cụ thể bị mất hộ chiếu:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

Xác nhận của Trưởng Công an
phường, xã, thị trấn(5)

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại……..…… ngày…. tháng…. năm….

Người trình báo

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết đơn trình báo mất hộ chiếu

(1) Người đề nghị điền đầy đủ các nội dung quy định trong mẫu.

(2) Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi thuận lợi hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi.

(3) Điền số định danh cá nhân, số Thẻ căn cước công dân hoặc số Chứng minh nhân dân.

(4) Trường hợp nhớ chính xác thông tin về hộ chiếu bị mất thì ghi, nếu không nhớ chính xác thì không ghi.

(5) Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi công dân đang cư trú hoặc nơi báo mất hộ chiếu xác nhận thông tin nhân thân của người viết đơn nếu người báo mất có nhu cầu gửi đơn đến cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh qua đường bưu điện.


Thông tin thêm về Đơn trình báo mất hộ chiếu mới nhất Mẫu TK05 theo Thông tư 73/2021/TT-BCA

Đơn trình báo mất hộ chiếu mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu TK05 ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an.
Đơn trình báo mất hộ chiếu là biểu mẫu được cá nhân lập ra về việc trình báo mất hộ chiếu phổ thông. Theo quy định trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện mất hộ chiếu, cần trình báo với cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi gần nhất, theo Mẫu TK05 để hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã mất. Khi đến trình báo, cần xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân còn giá trị sử dụng để kiểm tra, đối chiếu. Vậy sau đây là mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu mới nhất, mời các bạn tải tại đây.
Đơn trình báo mất hộ chiếu

Mẫu TK04Ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG (1)
Kính gửi:.…………………………………………….. (2) ………………………………….
1. Họ và tên (chữ in hoa)…………………………. 2. Giới tính: Nam □ Nữ □
3. Sinh ngày…… tháng…… năm………… Nơi sinh (tỉnh, thành phố)……
4. Số ĐDCN/CMND(3) ……………………..Ngày cấp…../…../…………………
5. Nơi cư trú hiện nay ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
6. Số điện thoại ……………………………………………………….…….
7. Thông tin về hộ chiếu bị mất(4):
Số hộ chiếu ………………………… ngày cấp ………/………/…………
Cơ quan cấp: ……………………………………………….……………
8. Hộ chiếu trên đã bị mất vào hồi: ….… giờ … phút, ngày………/………/…
9. Hoàn cảnh và lý do cụ thể bị mất hộ chiếu:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

Xác nhận của Trưởng Công anphường, xã, thị trấn(5)
(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại……..…… ngày…. tháng…. năm….
Người trình báo
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết đơn trình báo mất hộ chiếu
(1) Người đề nghị điền đầy đủ các nội dung quy định trong mẫu.
(2) Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi thuận lợi hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi.
(3) Điền số định danh cá nhân, số Thẻ căn cước công dân hoặc số Chứng minh nhân dân.
(4) Trường hợp nhớ chính xác thông tin về hộ chiếu bị mất thì ghi, nếu không nhớ chính xác thì không ghi.
(5) Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi công dân đang cư trú hoặc nơi báo mất hộ chiếu xác nhận thông tin nhân thân của người viết đơn nếu người báo mất có nhu cầu gửi đơn đến cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh qua đường bưu điện.

#Đơn #trình #báo #mất #hộ #chiếu #mới #nhất #Mẫu #TK05 #theo #Thông #tư #732021TTBCA


  • Tổng hợp: Du Học Mỹ Âu
  • #Đơn #trình #báo #mất #hộ #chiếu #mới #nhất #Mẫu #TK05 #theo #Thông #tư #732021TTBCA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button