Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Du Học Mỹ Âu VN xin giới thiệu tới các bạn Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTTngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn tham khảo.

1. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam là gì?

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam là mẫu dùng để gửi lên Bộ Thông tin và Truyền thông xin gia hạn giấy phép theo quy định của pháp luật.

2. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

(Cục Xuất bản, In và Phát hành)

– Tên đầy đủ của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài:

– Trụ sở chính (địa chỉ):………………………………….

– Số điện thoại: ……………………….Fax:………………………. E-mail:……………………….

– Chức năng, nội dung và phạm vi hoạt động của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài:

………..1 được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam số ………………/GP-BTTTT.

Nay, giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của chúng tôi đã hết hạn. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông gia hạn giấy phép theo quy định của pháp luật đến ngày….. tháng …….năm.

Kèm theo đơn này là bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nói trên. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản, của tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài và các quy định pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Tên nhà xuất bản/tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  • Biểu mẫu thông tư 01 2020 BTTTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button