Đáp án thi Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” Gia Lai nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân về những nội dung cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau đây là đáp án tham khảo cuộc thi.

Để tham gia thi, các bạn truy cập vào đường link sau đây: https://thongtintuyengiaogialai.vn/

Đáp án thi Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Gia Lai

1. Hãy cho biết trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (tháng 12/1958) của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cách mạng phải có gì làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang?

a.Tư tưởng cách mạng.

b.Đạo đức cách mạng.

c. Lề lối làm việc của người cách mạng.

2. “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Hãy cho biết đoạn viết trên được trích dẫn từ tác phẩm nào dưới đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

a. Sửa đổi lối làm việc (tháng 10/1947).

b. Cần, kiệm, liêm, chính (tháng 6/1949).

c. Đạo đức cách mạng (tháng 12/1958).

3. “Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm, là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh tiến bộ. Dân tộc ta đang kháng chiến và kiến quốc, đang xây dựng một đời sống mới trong nước Việt Nam mới. Chẳng những chúng ta phải cần, kiệm, chúng ta còn phải thực hành chữ liêm”. Hãy cho biết nội dung trên được trích trong tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

a. Cần kiệm liêm chính (tháng 6/1949).

b. Lời phát biểu trong phiên họp Hội đồng Chính phủ (tháng 11/1950).

c. Chớ kiêu ngạo, phải khiêm tốn, đăng trên Báo Nhân Dân, số 194 (từ ngày 13 đến ngày 15/6/1954).

4. “Những người trong các công sở đều có nhiềuhoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm, Chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân”. Hãy cho biết nội dung trên đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo trong bài viết nào? Vào thời gian nào?

a. Đời sống mới; tháng 3/1947.

b. Đạo đức cách mạng; tháng 12/1958.

c. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân;tháng 2/1969.

5. “Chúng ta vì dân, vì nước mà làm cách mạng. Muốn cách mạng thành công, ắt phải đoàn kết và tiến bộ. Muốn đoàn kết càng chặt chẽ, tiến bộ càng mau chóng, thì mọi người phải sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm. Mà muốn được như thế thì không có cách gì khác hơn là thật thà tự phê bình và phê bình”. Hãy cho biết nội dung trên đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trong bài viết nào? Vào thời gian nào?

a. Phê bình; năm 1951.

b. Chống quan liêu, tham ô, lãng phí; năm 1952.

c. Chớ kiêu ngạo, phải khiêm tốn; năm 1954.

6. “Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng theo tinh thần Đảng ta là đạo đức, là văn minh cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc”. Hãy cho biết, tư tưởng chỉ đạo trên đây được Đảng ta đề ra trong văn kiện nào dưới đây?

a. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (năm 2011)

b. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (năm 2016).

c. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (năm 2021)

7. Nội dung Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của tỉnh Gia Lai là gì?

a. “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

b. “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

c. “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Du Học Mỹ Âu.


Thông tin thêm về Đáp án thi Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” Gia Lai nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân về những nội dung cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau đây là đáp án tham khảo cuộc thi.
Để tham gia thi, các bạn truy cập vào đường link sau đây: https://thongtintuyengiaogialai.vn/
Đáp án thi Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Gia Lai
1. Hãy cho biết trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (tháng 12/1958) của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cách mạng phải có gì làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang?
a.Tư tưởng cách mạng.
b.Đạo đức cách mạng.
c. Lề lối làm việc của người cách mạng.
2. “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Hãy cho biết đoạn viết trên được trích dẫn từ tác phẩm nào dưới đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
a. Sửa đổi lối làm việc (tháng 10/1947).
b. Cần, kiệm, liêm, chính (tháng 6/1949).
c. Đạo đức cách mạng (tháng 12/1958).
3. “Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm, là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh tiến bộ. Dân tộc ta đang kháng chiến và kiến quốc, đang xây dựng một đời sống mới trong nước Việt Nam mới. Chẳng những chúng ta phải cần, kiệm, chúng ta còn phải thực hành chữ liêm”. Hãy cho biết nội dung trên được trích trong tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
a. Cần kiệm liêm chính (tháng 6/1949).
b. Lời phát biểu trong phiên họp Hội đồng Chính phủ (tháng 11/1950).
c. Chớ kiêu ngạo, phải khiêm tốn, đăng trên Báo Nhân Dân, số 194 (từ ngày 13 đến ngày 15/6/1954).
4. “Những người trong các công sở đều có nhiềuhoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm, Chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân”. Hãy cho biết nội dung trên đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo trong bài viết nào? Vào thời gian nào?
a. Đời sống mới; tháng 3/1947.
b. Đạo đức cách mạng; tháng 12/1958.
c. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân;tháng 2/1969.
5. “Chúng ta vì dân, vì nước mà làm cách mạng. Muốn cách mạng thành công, ắt phải đoàn kết và tiến bộ. Muốn đoàn kết càng chặt chẽ, tiến bộ càng mau chóng, thì mọi người phải sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm. Mà muốn được như thế thì không có cách gì khác hơn là thật thà tự phê bình và phê bình”. Hãy cho biết nội dung trên đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trong bài viết nào? Vào thời gian nào?
a. Phê bình; năm 1951.
b. Chống quan liêu, tham ô, lãng phí; năm 1952.
c. Chớ kiêu ngạo, phải khiêm tốn; năm 1954.
6. “Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng theo tinh thần Đảng ta là đạo đức, là văn minh cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc”. Hãy cho biết, tư tưởng chỉ đạo trên đây được Đảng ta đề ra trong văn kiện nào dưới đây?
a. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (năm 2011)
b. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (năm 2016).
c. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (năm 2021)
7. Nội dung Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của tỉnh Gia Lai là gì?
a. “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.
b. “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
c. “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Du Học Mỹ Âu.

#Đáp #án #thi #Tìm #hiểu #tư #tưởng #đạo #đức #phong #cách #Hồ #Chí #Minh #về #nâng #cao #đạo #đức #cách #mạng #phòng #chống #tham #nhũng #tiêu #cực


  • Tổng hợp: Du Học Mỹ Âu
  • #Đáp #án #thi #Tìm #hiểu #tư #tưởng #đạo #đức #phong #cách #Hồ #Chí #Minh #về #nâng #cao #đạo #đức #cách #mạng #phòng #chống #tham #nhũng #tiêu #cực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button