Đáp án thi Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng 2021 Cuộc thi Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng năm 2021

Cuộc thi Mày mò cách tân hành chính tỉnh Lâm Đồng 5 2021 tổ chức theo bề ngoài online theo tuần, kể từ ngày 01/11/2021 tới ngày 29/11/2021. Cuộc thi sẽ từ khi 10h00 sáng thứ 2 và chấm dứt vào khi 9h30 sáng thứ 2 của tuần kế tiếp.

Câu hỏi cuộc thi quay quanh nội dung căn bản về công việc cách tân hành chính. Cùng lúc, tăng lên tinh thần, bổn phận của hàng ngũ cán bộ, người lao động nhân viên trong việc chuyên dụng cho người dân, tổ chức và công ty. Mời các bạn tham khảo gợi ý đáp án tuần 3 trong bài viết dưới đây:

Đáp án thi Mày mò cách tân hành chính Lâm Đồng – Đợt 3

Câu 1: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình toàn cục cách tân hành nhà nước quá trình 2021-2030, đâu là nội dung trong tiêu chí chung của Chương trình?

A. Tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, nhiều năm kinh nghiệm, tiên tiến, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo tăng trưởng, liêm chính, chuyên dụng cho quần chúng, trên cơ sở những ý kiến, chủ trương, đường lối của Đảng về tăng cường toàn diện, đồng bộ cuộc đổi mới, xây dựng nhà Nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của quần chúng, do quần chúng, vì quần chúng trong quá trình 2021-2030.

B. Tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, công khai, sáng tỏ, nhiều năm kinh nghiệm, tiên tiến, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo tăng trưởng, liêm chính, chuyên dụng cho quần chúng.

C. Tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, nhiều năm kinh nghiệm, tiên tiến, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo tăng trưởng, cần kiệm liêm chính, chuyên dụng cho quần chúng.

D. Tăng cường xây dựng nền hành chính dân chủ, nhiều năm kinh nghiệm, tiên tiến, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo tăng trưởng, liêm chính, chuyên dụng cho quần chúng.

Câu 2: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình toàn cục cách tân hành chính nhà nước quá trình 2021-2030 có bao lăm nhiệm vụ về xây dựng, hoàn thiện thiết chế kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa?

A. 5 nhiệm vụ.

B. 6 nhiệm vụ.

C. 7 nhiệm vụ.

D. 8 nhiệm vụ.

Câu 3: Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/09/2021 của Ủy ban quần chúng tỉnh ban hành kế hoạch tiến hành công việc Canh tân hành chính quá trình 2021 – 2025 trên khu vực tỉnh Lâm Đồng, nội dung nào sau đây là nội dung tiến hành nhiệm vụ cốt yếu thi hành luật pháp?

A. Đổi mới nội dung, bí quyết, bí quyết tổ chức, chú trọng bảo đảm các điều kiện cho thực thi công việc theo dõi tình hình thi hành luật pháp; Chủ động tiếp thu, xử lý thông tin của các cơ quan, tổ chức, tư nhân phản ảnh về những vụ việc chi tiết trong giai đoạn tiến hành luật pháp, để từ đấy gắn công việc xây dựng luật pháp với công việc rà soát văn bản quy phạm luật pháp và theo dõi thi hành luật pháp, kịp thời tư vấn, yêu cầu các chủ trương, cơ chế 1 cách hiệu quả.

B. Tăng nhanh sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các ngành; huy động sự tham dự hăng hái của Trận mạc Non sông Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội đối với công việc xây dựng luật pháp và giám sát thi hành luật pháp. Xây dựng và hoàn thiện luật pháp phải gắn với tổ chức thi hành luật pháp, đảm bảo luật pháp vừa là dụng cụ điều hành xã hội, vừa là dụng cụ để quần chúng rà soát, giám sát.

C. Thường xuyên tổ chức rà soát tình hình tuân thủ luật pháp của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã trong tất cả các lĩnh vực điều hành nhà nước trên khu vực tỉnh nhằm kịp thời tháo gỡ gian khổ, vướng mắc nảy sinh trong thực tế.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 4: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình toàn cục cách tân hành chính nhà nước quá trình 2021 – 2030, tiêu chí chừng độ ưng ý của người dân, công ty về khắc phục thủ tục hành chính tới 5 2025 đạt tối thiểu:

A. 75%.

B. 80%.

C. 85%.

D. 90%.

Câu 5: Cổng Dịch vụ công Quốc gia có địa chỉ tên miền nào sau đây:

A. https://dvc.gov.vn

B. https://dichvucong.gov.vn

C. https://dichvucong.vn

D. https://dichvucong.com

Câu 6: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình toàn cục cách tân hành nhà nước quá trình 2021-2030, nội dung nào sau đây nằm trong nhiệm vụ tổ chức bố trí, kiện toàn các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước:

A. Triển khai kiểm tra, bố trí bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị, giảm đầu mối tổ chức trung gian, giảm thiểu sự trùng lắp, chồng chéo tính năng, nhiệm vụ, bảo đảm nguyên lý 1 tổ chức có thể đảm nhận nhiều việc, nhưng mà 1 việc chỉ do 1 tổ chức chủ trì và chịu bổn phận chính.

B. Tiếp tục khai triển kiểm tra, bố trí, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị, giảm đầu mối tổ chức trung gian, giải quyết triệt để sự trùng lắp, chồng chéo tính năng, nhiệm vụ, bảo đảm nguyên lý 1 tổ chức có thể đảm nhận nhiều việc, nhưng mà 1 việc chỉ do 1 tổ chức chủ trì và chịu bổn phận chính.

C. Tiếp tục tiến hành kiểm tra, bố trí, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị, giảm đầu mối tổ chức trung gian, giải quyết sự trùng lắp, chồng chéo tính năng, nhiệm vụ, bảo đảm nguyên lý 1 tổ chức có thể đảm nhận nhiều việc, nhưng mà 1 việc chỉ do 1 tổ chức chủ trì và chịu bổn phận chính.

D. Tiếp tục khai triển kiểm tra, bố trí, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị, giải quyết triệt để sự trùng lắp, chồng chéo tính năng, nhiệm vụ, dựa trên nguyên lý 1 tổ chức có thể đảm nhận nhiều việc, nhưng mà 1 việc chỉ do 1 tổ chức chủ trì và chịu bổn phận chính.

Câu 7: Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/09/2021 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch tiến hành công việc Canh tân hành chính quá trình 2021 – 2025 trên khu vực tỉnh Lâm Đồng, nội dung nào sau đây là nhiệm vụ cốt yếu của công việc cách tân cơ chế công vụ?

A. Thực hiện các quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung công việc tuyển dụng, sử dụng, bổ dụng, luân chuyển cán bộ, công chức, nhân viên theo quy định của Trung ương.

B. Cập nhật, vận dụng việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức để chọn lựa, tuyển dụng theo đề xuất, nhiệm vụ thích hợp.

C. Cơ cấu, bố trí lại hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên các ngành, các đơn vị quản lý theo địa điểm việc làm, khung năng lực, đảm bảo đúng người, đúng việc, tăng lên chất lượng, cân đối về cơ cấu.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 8: Theo Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cách tân hành chính 5 2021 trên khu vực tỉnh Lâm Đồng, nhiệm vụ cách tân nguồn vốn công có xây dựng mục tiêu nào dưới đây?

A. Phấn đấu có 10% đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện chấm dứt việc biến đổi thành doanh nghiệp cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu cơ.

B. Phấn đấu có 10% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện chấm dứt việc biến đổi thành doanh nghiệp cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu cơ.

C. Phấn đấu có 10% đơn vị sự nghiệp y tế – dân số có đủ điều kiện chấm dứt việc biến đổi thành doanh nghiệp cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu cơ.

D. Phấn đấu có 10% đơn vị sự nghiệp thông tin và truyền thông có đủ điều kiện chấm dứt việc biến đổi thành doanh nghiệp cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu cơ.

Câu 9: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình toàn cục cách tân hành nhà nước quá trình 2021 – 2030, tiêu chí tới 5 2025 Việt Nam thuộc nhóm nào sau đây?

A. Thuộc nhóm 35 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).

B. Thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).

C. Thuộc nhóm 60 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).

D. Thuộc nhóm 70 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).

Câu 10: Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng, đâu là nhiệm vụ xây dựng và tăng trưởng Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Lâm Đồng?

A. Chọn lọc đô thị tăng trưởng của tỉnh để khai triển thí điểm 1 số dịch vụ trên nền móng đô thị sáng dạ.

B. Chọn lọc thành thị tiêu biểu của tỉnh để khai triển thí điểm 1 số dịch vụ trên nền móng đô thị sáng dạ.

C. Chọn lọc đô thị tiêu biểu của tỉnh để khai triển thí điểm 1 số dịch vụ trên nền móng đô thị sáng dạ.

D. Chọn lọc thành thị tiêu biểu của tỉnh để khai triển thí điểm 1 số dịch vụ trên nền móng thành thị sáng dạ.

Đáp án thi Mày mò cách tân hành chính Lâm Đồng – Đợt 1

Câu 1: Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiến hành Chương trình toàn cục Canh tân hành chính nhà nước quá trình 2021-2030 nói đến tới nội dung nào trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra để định hướng tăng trưởng quốc gia tới 5 2030?

A. Xây dựng và đổi mới Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong lành, lớn mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì quần chúng chuyên dụng cho và vì sự tăng trưởng của quốc gia

B. Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong lành, lớn mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì quần chúng chuyên dụng cho và hướng đến sự tăng trưởng của quốc gia

C. Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong lành, lớn mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì quần chúng chuyên dụng cho và vì sự tăng trưởng của quốc gia

D. Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong lành, lớn mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì hạnh phúc của quần chúng và vì sự tăng trưởng của quốc gia

Câu 2: Theo Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 08/09/2021 của Ủy ban quần chúng tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch tiến hành công việc Canh tân hành chính 5 2021, nội dung nào sau đây là tiêu chí cách tân thiết chế?

A. Triển khai tiến hành đầy đủ, kịp thời và đúng quy định các văn bản quy phạm luật pháp do trung ương ban hành; tiến hành rà soát việc ban hành văn bản quy phạm luật pháp và xử lý kịp thời 100% vấn đề phát hiện qua rà soát

B. Thể chế hành chính bảo đảm tính hợp nhất với quy định của Trung ương và thích hợp với điều kiện thực tế của tỉnh

C. 100% văn bản quy phạm luật pháp được ban hành bảo đảm tính hợp hiến, hợp lí và thích hợp vơi tình hình thực tế của tỉnh; tiến hành xử lý kết quả kiểm tra văn bản quy phạm luật pháp đúng quy định

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 3: Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/09/2021 của Ủy ban quần chúng tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch tiến hành công việc Canh tân hành chính quá trình 2021 – 2025 trên khu vực tỉnh Lâm Đồng, nội dung nào sau đây là 1 trong các nhiệm vụ của công việc xây dựng luật pháp?

A. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chế độ, cơ chế tạo điều kiện thuận tiện để các công ty tiếp cận, sử dụng có hiệu quả nguồn lực và khoáng sản chuyên dụng cho tăng trưởng kinh tế – xã hội

B. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chế độ, cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham dự phân phối dịch vụ trong môi trường cạnh tranh đồng đẳng, lành mạnh

C. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chế độ, cơ chế nhằm cung ứng, tạo điều kiện khai thông nguồn lực, hấp dẫn các nhà đầu cơ chiến lược, nhà đầu cơ tiềm năng; tạo điều kiện thuận tiện để các công ty tiếp cận, sử dụng có hiệu quả nguồn lực và khoáng sản chuyên dụng cho tăng trưởng kinh tế – xã hội; khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham dự phân phối dịch vụ trong môi trường cạnh tranh đồng đẳng, lành mạnh

D. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chế độ, cơ chế nhằm cung ứng, tạo điều kiện khai thông nguồn lực, hấp dẫn các nhà đầu cơ chiến lược, nhà đầu cơ tiềm năng

Câu 04: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình toàn cục cách tân hành chính nhà nước quá trình 2021 – 2030, nội dung cách tân thủ tục hành chính có mấy nhiệm vụ?

A. 8 nhiệm vụ
B. 7 nhiệm vụ
C. 6 nhiệm vụ
D. 5 nhiệm vụ

Câu 05: Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch tiến hành công việc Canh tân hành chính quá trình 2021 – 2025 trên khu vực tỉnh Lâm Đồng, tới 5 2025, tỉ lệ giấy tờ khắc phục online chừng độ 3 và 4 trên tổng số giấy tờ đạt:

A. Tối thiểu 20%
B. Tối thiểu 30%
C. Tối thiểu 40%
D. Tối thiểu 50%

Câu 6: Đâu là nội dung trong Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiến hành Chương trình toàn cục Canh tân hành chính nhà nước quá trình 2021-2030?

A. Thí điểm chuyển giao 1 số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công nhưng Nhà nước ko nhất quyết phải tiến hành cho công ty, các tổ chức xã hội đảm nhận

B. Tăng nhanh thử nghiệm chuyển giao 1 số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công nhưng Nhà nước ko nhất quyết phải tiến hành cho công ty, các tổ chức xã hội đảm nhận

C. Tăng nhanh thử nghiệm chuyển giao 1 số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công của Nhà nước cho công ty, các tổ chức xã hội đảm nhận

D. Chuyển giao 1 số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công nhưng Nhà nước ko nhất quyết phải tiến hành cho công ty, các tổ chức xã hội đảm nhận

Câu 7: Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch tiến hành công việc Canh tân hành chính quá trình 2021-2025 trên khu vực tỉnh Lâm Đồng, nội dung nào sau đây là nhiệm vụ cách tân cơ chế công vụ?

A. Triển khai, tiến hành quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản chỉ dẫn của Trung ương để đảm bảo xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên có đủ năng lực, phẩm giá, cơ cấu cân đối, phục vụ đề xuất nhiệm vụ và sự tăng trưởng chung trong quá trình mới

B. Triển khai, tiến hành các quy định của Trung ương để đảm bảo xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên có đủ năng lực, phẩm giá, cơ cấu cân đối, phục vụ đề xuất, nhiệm vụ và sự tăng trưởng chung trong quá trình mới

C. Triển khai, tiến hành quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản chỉ dẫn của Trung ương trong quá trình mới để đảm bảo xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên có đủ năng lực, phẩm giá, cơ cấu cân đối, phục vụ đề xuất, nhiệm vụ và sự tăng trưởng chung của địa phương

D. Triển khai, tiến hành các quy định của Trung ương để đảm bảo xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên có đủ trình độ, năng lực, phẩm giá, cơ cấu cân đối, phục vụ đề xuất, nhiệm vụ và sự tăng trưởng chung trong quá trình mới

Câu 8: Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiến hành công việc Canh tân hành chính quá trình 2021-2025 trên khu vực tỉnh Lâm Đồng: Tiêu chí tới 5 2025, việc phân bổ ngân sách nhà nước tiến hành theo đúng định hướng của Chính phủ là đảm bảo vai trò chủ động, hăng hái của ngân sách địa phương; tối thiểu bao lăm đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; bao lăm đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện, chấm dứt việc biến đổi thành doanh nghiệp cổ phần hoặc chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu cơ?

A. 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện, chấm dứt việc biến đổi thành doanh nghiệp cổ phần hoặc chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu cơ

B. 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện, chấm dứt việc biến đổi thành doanh nghiệp cổ phần hoặc chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu cơ

C. 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; 90% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện, chấm dứt việc biến đổi thành doanh nghiệp cổ phần hoặc chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu cơ

D. 30% đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; 70% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện, chấm dứt việc biến đổi thành doanh nghiệp cổ phần hoặc chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu cơ

Câu 9: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình toàn cục cách tân hành nhà nước quá trình 2021-2030, có bao lăm nhiệm vụ cốt yếu về xây dựng và tăng trưởng Chính phủ điện tử, Chính phủ số?

A. 5 nhiệm vụ
B. 6 nhiệm vụ
C. 7 nhiệm vụ
D. 8 nhiệm vụ

Câu 10: Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng, tiêu chí tới 5 2025 tỉnh Lâm Đồng đạt tỷ lệ người dân và công ty sử dụng dịch vụ công online được định danh và chuẩn xác hiểu rõ, thống nhất trên tất cả các hệ thống của các ngành chính quyền từ trung ương tới địa phương là bao lăm?

A. 100%
B. 90%
C. 80%
D. 70%

.


Thông tin thêm về Đáp án thi Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng 2021 Cuộc thi Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng năm 2021

Cuộc thi Mày mò cách tân hành chính tỉnh Lâm Đồng 5 2021 tổ chức theo bề ngoài online theo tuần, kể từ ngày 01/11/2021 tới ngày 29/11/2021. Cuộc thi sẽ từ khi 10h00 sáng thứ 2 và chấm dứt vào khi 9h30 sáng thứ 2 của tuần kế tiếp.Câu hỏi cuộc thi quay quanh nội dung căn bản về công việc cách tân hành chính. Cùng lúc, tăng lên tinh thần, bổn phận của hàng ngũ cán bộ, người lao động nhân viên trong việc chuyên dụng cho người dân, tổ chức và công ty. Mời các bạn tham khảo gợi ý đáp án tuần 3 trong bài viết dưới đây:Đáp án thi Mày mò cách tân hành chính Lâm Đồng – Đợt 3Câu 1: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình toàn cục cách tân hành nhà nước quá trình 2021-2030, đâu là nội dung trong tiêu chí chung của Chương trình?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})A. Tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, nhiều năm kinh nghiệm, tiên tiến, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo tăng trưởng, liêm chính, chuyên dụng cho quần chúng, trên cơ sở những ý kiến, chủ trương, đường lối của Đảng về tăng cường toàn diện, đồng bộ cuộc đổi mới, xây dựng nhà Nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của quần chúng, do quần chúng, vì quần chúng trong quá trình 2021-2030.B. Tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, công khai, sáng tỏ, nhiều năm kinh nghiệm, tiên tiến, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo tăng trưởng, liêm chính, chuyên dụng cho quần chúng.C. Tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, nhiều năm kinh nghiệm, tiên tiến, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo tăng trưởng, cần kiệm liêm chính, chuyên dụng cho quần chúng.D. Tăng cường xây dựng nền hành chính dân chủ, nhiều năm kinh nghiệm, tiên tiến, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo tăng trưởng, liêm chính, chuyên dụng cho quần chúng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Câu 2: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình toàn cục cách tân hành chính nhà nước quá trình 2021-2030 có bao lăm nhiệm vụ về xây dựng, hoàn thiện thiết chế kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa?A. 5 nhiệm vụ.B. 6 nhiệm vụ.C. 7 nhiệm vụ.D. 8 nhiệm vụ.Câu 3: Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/09/2021 của Ủy ban quần chúng tỉnh ban hành kế hoạch tiến hành công việc Canh tân hành chính quá trình 2021 – 2025 trên khu vực tỉnh Lâm Đồng, nội dung nào sau đây là nội dung tiến hành nhiệm vụ cốt yếu thi hành luật pháp?A. Đổi mới nội dung, bí quyết, bí quyết tổ chức, chú trọng bảo đảm các điều kiện cho thực thi công việc theo dõi tình hình thi hành luật pháp; Chủ động tiếp thu, xử lý thông tin của các cơ quan, tổ chức, tư nhân phản ảnh về những vụ việc chi tiết trong giai đoạn tiến hành luật pháp, để từ đấy gắn công việc xây dựng luật pháp với công việc rà soát văn bản quy phạm luật pháp và theo dõi thi hành luật pháp, kịp thời tư vấn, yêu cầu các chủ trương, cơ chế 1 cách hiệu quả.B. Tăng nhanh sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các ngành; huy động sự tham dự hăng hái của Trận mạc Non sông Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội đối với công việc xây dựng luật pháp và giám sát thi hành luật pháp. Xây dựng và hoàn thiện luật pháp phải gắn với tổ chức thi hành luật pháp, đảm bảo luật pháp vừa là dụng cụ điều hành xã hội, vừa là dụng cụ để quần chúng rà soát, giám sát.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})C. Thường xuyên tổ chức rà soát tình hình tuân thủ luật pháp của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã trong tất cả các lĩnh vực điều hành nhà nước trên khu vực tỉnh nhằm kịp thời tháo gỡ gian khổ, vướng mắc nảy sinh trong thực tế.D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.Câu 4: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình toàn cục cách tân hành chính nhà nước quá trình 2021 – 2030, tiêu chí chừng độ ưng ý của người dân, công ty về khắc phục thủ tục hành chính tới 5 2025 đạt tối thiểu:A. 75%.B. 80%.C. 85%.D. 90%.Câu 5: Cổng Dịch vụ công Quốc gia có địa chỉ tên miền nào sau đây:A. https://dvc.gov.vnB. https://dichvucong.gov.vnC. https://dichvucong.vnD. https://dichvucong.comCâu 6: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình toàn cục cách tân hành nhà nước quá trình 2021-2030, nội dung nào sau đây nằm trong nhiệm vụ tổ chức bố trí, kiện toàn các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước:A. Triển khai kiểm tra, bố trí bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị, giảm đầu mối tổ chức trung gian, giảm thiểu sự trùng lắp, chồng chéo tính năng, nhiệm vụ, bảo đảm nguyên lý 1 tổ chức có thể đảm nhận nhiều việc, nhưng mà 1 việc chỉ do 1 tổ chức chủ trì và chịu bổn phận chính.B. Tiếp tục khai triển kiểm tra, bố trí, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị, giảm đầu mối tổ chức trung gian, giải quyết triệt để sự trùng lắp, chồng chéo tính năng, nhiệm vụ, bảo đảm nguyên lý 1 tổ chức có thể đảm nhận nhiều việc, nhưng mà 1 việc chỉ do 1 tổ chức chủ trì và chịu bổn phận chính.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})C. Tiếp tục tiến hành kiểm tra, bố trí, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị, giảm đầu mối tổ chức trung gian, giải quyết sự trùng lắp, chồng chéo tính năng, nhiệm vụ, bảo đảm nguyên lý 1 tổ chức có thể đảm nhận nhiều việc, nhưng mà 1 việc chỉ do 1 tổ chức chủ trì và chịu bổn phận chính.D. Tiếp tục khai triển kiểm tra, bố trí, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị, giải quyết triệt để sự trùng lắp, chồng chéo tính năng, nhiệm vụ, dựa trên nguyên lý 1 tổ chức có thể đảm nhận nhiều việc, nhưng mà 1 việc chỉ do 1 tổ chức chủ trì và chịu bổn phận chính.Câu 7: Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/09/2021 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch tiến hành công việc Canh tân hành chính quá trình 2021 – 2025 trên khu vực tỉnh Lâm Đồng, nội dung nào sau đây là nhiệm vụ cốt yếu của công việc cách tân cơ chế công vụ?A. Thực hiện các quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung công việc tuyển dụng, sử dụng, bổ dụng, luân chuyển cán bộ, công chức, nhân viên theo quy định của Trung ương.B. Cập nhật, vận dụng việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức để chọn lựa, tuyển dụng theo đề xuất, nhiệm vụ thích hợp.C. Cơ cấu, bố trí lại hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên các ngành, các đơn vị quản lý theo địa điểm việc làm, khung năng lực, đảm bảo đúng người, đúng việc, tăng lên chất lượng, cân đối về cơ cấu.D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.Câu 8: Theo Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cách tân hành chính 5 2021 trên khu vực tỉnh Lâm Đồng, nhiệm vụ cách tân nguồn vốn công có xây dựng mục tiêu nào dưới đây?A. Phấn đấu có 10% đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện chấm dứt việc biến đổi thành doanh nghiệp cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu cơ.B. Phấn đấu có 10% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện chấm dứt việc biến đổi thành doanh nghiệp cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu cơ.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})C. Phấn đấu có 10% đơn vị sự nghiệp y tế – dân số có đủ điều kiện chấm dứt việc biến đổi thành doanh nghiệp cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu cơ.D. Phấn đấu có 10% đơn vị sự nghiệp thông tin và truyền thông có đủ điều kiện chấm dứt việc biến đổi thành doanh nghiệp cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu cơ.Câu 9: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình toàn cục cách tân hành nhà nước quá trình 2021 – 2030, tiêu chí tới 5 2025 Việt Nam thuộc nhóm nào sau đây?A. Thuộc nhóm 35 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).B. Thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).C. Thuộc nhóm 60 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).D. Thuộc nhóm 70 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).Câu 10: Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng, đâu là nhiệm vụ xây dựng và tăng trưởng Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Lâm Đồng?A. Chọn lọc đô thị tăng trưởng của tỉnh để khai triển thí điểm 1 số dịch vụ trên nền móng đô thị sáng dạ.B. Chọn lọc thành thị tiêu biểu của tỉnh để khai triển thí điểm 1 số dịch vụ trên nền móng đô thị sáng dạ.C. Chọn lọc đô thị tiêu biểu của tỉnh để khai triển thí điểm 1 số dịch vụ trên nền móng đô thị sáng dạ.D. Chọn lọc thành thị tiêu biểu của tỉnh để khai triển thí điểm 1 số dịch vụ trên nền móng thành thị sáng dạ.Đáp án thi Mày mò cách tân hành chính Lâm Đồng – Đợt 1Câu 1: Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiến hành Chương trình toàn cục Canh tân hành chính nhà nước quá trình 2021-2030 nói đến tới nội dung nào trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra để định hướng tăng trưởng quốc gia tới 5 2030?A. Xây dựng và đổi mới Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong lành, lớn mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì quần chúng chuyên dụng cho và vì sự tăng trưởng của đất nướcB. Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong lành, lớn mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì quần chúng chuyên dụng cho và hướng đến sự tăng trưởng của đất nướcC. Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong lành, lớn mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì quần chúng chuyên dụng cho và vì sự tăng trưởng của đất nướcD. Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong lành, lớn mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì hạnh phúc của quần chúng và vì sự tăng trưởng của quốc gia(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Câu 2: Theo Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 08/09/2021 của Ủy ban quần chúng tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch tiến hành công việc Canh tân hành chính 5 2021, nội dung nào sau đây là tiêu chí cách tân thiết chế?A. Triển khai tiến hành đầy đủ, kịp thời và đúng quy định các văn bản quy phạm luật pháp do trung ương ban hành; tiến hành rà soát việc ban hành văn bản quy phạm luật pháp và xử lý kịp thời 100% vấn đề phát hiện qua kiểm traB. Thể chế hành chính bảo đảm tính hợp nhất với quy định của Trung ương và thích hợp với điều kiện thực tế của tỉnhC. 100% văn bản quy phạm luật pháp được ban hành bảo đảm tính hợp hiến, hợp lí và thích hợp vơi tình hình thực tế của tỉnh; tiến hành xử lý kết quả kiểm tra văn bản quy phạm luật pháp đúng quy địnhD. Cả 3 đáp án trên đều đúngCâu 3: Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/09/2021 của Ủy ban quần chúng tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch tiến hành công việc Canh tân hành chính quá trình 2021 – 2025 trên khu vực tỉnh Lâm Đồng, nội dung nào sau đây là 1 trong các nhiệm vụ của công việc xây dựng luật pháp?A. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chế độ, cơ chế tạo điều kiện thuận tiện để các công ty tiếp cận, sử dụng có hiệu quả nguồn lực và khoáng sản chuyên dụng cho tăng trưởng kinh tế – xã hộiB. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chế độ, cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham dự phân phối dịch vụ trong môi trường cạnh tranh đồng đẳng, lành mạnhC. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chế độ, cơ chế nhằm cung ứng, tạo điều kiện khai thông nguồn lực, hấp dẫn các nhà đầu cơ chiến lược, nhà đầu cơ tiềm năng; tạo điều kiện thuận tiện để các công ty tiếp cận, sử dụng có hiệu quả nguồn lực và khoáng sản chuyên dụng cho tăng trưởng kinh tế – xã hội; khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham dự phân phối dịch vụ trong môi trường cạnh tranh đồng đẳng, lành mạnhD. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chế độ, cơ chế nhằm cung ứng, tạo điều kiện khai thông nguồn lực, hấp dẫn các nhà đầu cơ chiến lược, nhà đầu cơ tiềm năngCâu 04: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình toàn cục cách tân hành chính nhà nước quá trình 2021 – 2030, nội dung cách tân thủ tục hành chính có mấy nhiệm vụ?A. 8 nhiệm vụB. 7 nhiệm vụC. 6 nhiệm vụD. 5 nhiệm vụCâu 05: Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch tiến hành công việc Canh tân hành chính quá trình 2021 – 2025 trên khu vực tỉnh Lâm Đồng, tới 5 2025, tỉ lệ giấy tờ khắc phục online chừng độ 3 và 4 trên tổng số giấy tờ đạt:A. Tối thiểu 20phần trămB. Tối thiểu 30phần trămC. Tối thiểu 40phần trămD. Tối thiểu 50phần trămCâu 6: Đâu là nội dung trong Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiến hành Chương trình toàn cục Canh tân hành chính nhà nước quá trình 2021-2030?A. Thí điểm chuyển giao 1 số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công nhưng Nhà nước ko nhất quyết phải tiến hành cho công ty, các tổ chức xã hội đảm nhiệmB. Tăng nhanh thử nghiệm chuyển giao 1 số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công nhưng Nhà nước ko nhất quyết phải tiến hành cho công ty, các tổ chức xã hội đảm nhiệmC. Tăng nhanh thử nghiệm chuyển giao 1 số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công của Nhà nước cho công ty, các tổ chức xã hội đảm nhận(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})D. Chuyển giao 1 số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công nhưng Nhà nước ko nhất quyết phải tiến hành cho công ty, các tổ chức xã hội đảm nhiệmCâu 7: Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch tiến hành công việc Canh tân hành chính quá trình 2021-2025 trên khu vực tỉnh Lâm Đồng, nội dung nào sau đây là nhiệm vụ cách tân cơ chế công vụ?A. Triển khai, tiến hành quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản chỉ dẫn của Trung ương để đảm bảo xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên có đủ năng lực, phẩm giá, cơ cấu cân đối, phục vụ đề xuất nhiệm vụ và sự tăng trưởng chung trong quá trình mớiB. Triển khai, tiến hành các quy định của Trung ương để đảm bảo xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên có đủ năng lực, phẩm giá, cơ cấu cân đối, phục vụ đề xuất, nhiệm vụ và sự tăng trưởng chung trong quá trình mớiC. Triển khai, tiến hành quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản chỉ dẫn của Trung ương trong quá trình mới để đảm bảo xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên có đủ năng lực, phẩm giá, cơ cấu cân đối, phục vụ đề xuất, nhiệm vụ và sự tăng trưởng chung của địa phươngD. Triển khai, tiến hành các quy định của Trung ương để đảm bảo xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên có đủ trình độ, năng lực, phẩm giá, cơ cấu cân đối, phục vụ đề xuất, nhiệm vụ và sự tăng trưởng chung trong quá trình mớiCâu 8: Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiến hành công việc Canh tân hành chính quá trình 2021-2025 trên khu vực tỉnh Lâm Đồng: Tiêu chí tới 5 2025, việc phân bổ ngân sách nhà nước tiến hành theo đúng định hướng của Chính phủ là đảm bảo vai trò chủ động, hăng hái của ngân sách địa phương; tối thiểu bao lăm đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; bao lăm đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện, chấm dứt việc biến đổi thành doanh nghiệp cổ phần hoặc chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu cơ?A. 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện, chấm dứt việc biến đổi thành doanh nghiệp cổ phần hoặc chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tưB. 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện, chấm dứt việc biến đổi thành doanh nghiệp cổ phần hoặc chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tưC. 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; 90% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện, chấm dứt việc biến đổi thành doanh nghiệp cổ phần hoặc chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tưD. 30% đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; 70% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện, chấm dứt việc biến đổi thành doanh nghiệp cổ phần hoặc chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tưCâu 9: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình toàn cục cách tân hành nhà nước quá trình 2021-2030, có bao lăm nhiệm vụ cốt yếu về xây dựng và tăng trưởng Chính phủ điện tử, Chính phủ số?A. 5 nhiệm vụB. 6 nhiệm vụC. 7 nhiệm vụD. 8 nhiệm vụCâu 10: Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng, tiêu chí tới 5 2025 tỉnh Lâm Đồng đạt tỷ lệ người dân và công ty sử dụng dịch vụ công online được định danh và chuẩn xác hiểu rõ, thống nhất trên tất cả các hệ thống của các ngành chính quyền từ trung ương tới địa phương là bao lăm?A. 100phần trămB. 90phần trămC. 80phần trămD. 70%

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đáp #án #thi #Tìm #hiểu #cải #cách #hành #chính #tỉnh #Lâm #Đồng #Cuộc #thi #Tìm #hiểu #cải #cách #hành #chính #tỉnh #Lâm #Đồng #5


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Đáp #án #thi #Tìm #hiểu #cải #cách #hành #chính #tỉnh #Lâm #Đồng #Cuộc #thi #Tìm #hiểu #cải #cách #hành #chính #tỉnh #Lâm #Đồng #5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button