Công văn 90/2013/LĐTBXH-QLLĐNN

Công văn 90/2013/LĐTBXH-QLLĐNN về thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Đức do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

————
Số: 90/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v:Thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên
sang học tập và làm việc tại CHLB Đức.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 10 tháng 01năm 2013

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố.

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các Cơ quan nhà nước có liên quan của Cộng hòa Liên bang Đức về việc đưa lao động kỹ thuật Việt Nam sang làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã thống nhất với phía Đức thí điểm thực hiện chương trình đưa 100 người đã tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng điều dưỡng sang Cộng hòa Liên bang Đức học tập để lấy chứng chỉ quốc gia của Đức về chăm sóc người già và làm việc tối thiểu 3 năm ở các cơ sở điều dưỡng người già tại Cộng hòa Liên bang Đức (Chi tiết tại thông báo tuyển chọn kèm theo công văn này).

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông tin rộng rãi về chương trình tới các huyện, các trung tâm dịch vụ việc làm và các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để những người có nguyện vọng và đáp ứng yêu cầu biết, đăng ký tham gia.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– UBND các tỉnh/thành phố (để p/h chỉ đạo);
– Lưu VP, QLLĐNN (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button