Công văn 8363/BTC-QLG Điều hành kinh doanh xăng dầu

Công văn 8363 / BTC-QLG 5 2013 về việc điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu do Bộ Vốn đầu tư ban hành.

TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————————-

Con số: 8363/ BTC-QLG
V / v quản lý kinh doanh khí đốt.

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 THÁNG SÁU 2013

Thân mến: Các doanh nghiệp kinh doanh khí đốt bậc nhất.

Căn cứ Nghị định số. 84/2009 / NĐ-CP ngày 15 tháng 10 5 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi là Nghị định số 84/2009 / NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư số. 234/2009 / TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ Vốn đầu tư chỉ huy việc tạo nên, điều hành và sử dụng Quỹ Bất biến giá dầu theo quy định tại Nghị định số. 84/2009 / NĐ-CP (sau đây viết tắt là Thông tư số 234/2009 / TT-BTC);

Căn cứ vào diễn biến giá xăng dầu toàn cầu vừa qua; cơ sở đăng ký giá của các doanh nghiệp kinh doanh dầu phệ;

Sau lúc hợp nhất với Bộ Công Thương; trên cơ sở nguyên lý tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số. 84/2009 / NĐ-CP, Thông tư số. 234/2009 / TT-BTC (trong ấy thuế suất thuế du nhập, chiết khấu Quỹ bất biến giá xăng dầu theo quy định hiện hành), chênh lệch giữa giá thành hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày tính từ lúc ngày 29/5/2013 cho tới hiện tại Ngày 27/6/2013 của các mặt hàng xăng dầu như sau:

Đơn vị tính: đồng / lít, kg.

BÀI VIẾT

Giá bán hiện nay

Giá cơ sở

Chênh lệch giữa giá thành hiện nay và giá cơ sở ko bao gồm việc sử dụng quỹ BOG

(Trước tiên)

(2)

(3.)) = (1) – (2)

1. Xăng RON 92

23750

24.417

-667

2. Dầu dầu 0,05 S

21.470

22.040

-570

3. Dầu

21300

21805

-505

4. Động cơ diesel 3.5S

18.450

18878

-428

Xem xét: (+) giá hiện nay cao hơn giá cơ sở; (-) giá hiện nay thấp hơn giá cơ sở; Giá hiện hành theo giá thành hiện hành của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Trên cơ sở mức chênh lệch giữa giá thành hiện hành và giá cơ sở tính toán trên, Liên Bộ Vốn đầu tư – Công Thương hợp nhất chỉ huy quản lý đối với công ty kinh doanh xăng dầu như sau:

1. Giữ nguyên mức trích Quỹ Bất biến giá xăng, dầu hiện hành (300 đồng / lít, kg);

2. Bất biến mức chi sử dụng Quỹ Bất biến giá xăng, dầu diesel (xăng: 300 đồng / lít, dầu mazut: 100 đồng / kg); Quy chế sử dụng Quỹ Bất biến giá dầu hỏa:

– Dầu diezel đã qua sử dụng 200 đồng / lít (giảm 100 đồng / lít từ 300 đồng / lít xuống 200 đồng / lít).

– Dầu đã qua sử dụng 200 đồng / lít (giảm 100 đồng / lít từ 300 đồng / lít tới 200 đồng / lít).

2. Sau lúc sử dụng Quỹ Bất biến giá như trên, phần chênh lệch giữa giá thành hiện hành và giá cơ sở của các mặt hàng xăng dầu, chi tiết là:

+ Xăng RON 92 giảm 367 đồng / lít;

+ Dầu diesel 0.05S thấp hơn 370 đồng / lít;

+ Dầu hỏa thấp hơn 305 đồng / lít;

+ Dầu thô 3.5S thấp hơn 328 đồng / kg.

Căn cứ vào mức chênh lệch giữa giá thành hiện hành và giá cơ sở như trên; Liên Bộ Vốn đầu tư – Công Thương đề nghị các công ty đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động kiểm tra phương án tính giá, cách tính theo quy định để đưa ra giá thành xăng dầu trong nước thích hợp với diễn biến của giá cơ sở. thích hợp với quy định tại Nghị định số 84/2009 / NĐ-CP xác định mức cạnh tranh của giá thành xăng dầu trong nước mà ko vượt quá mức chênh lệch giữa giá thành hiện hành và giá cơ sở. thư chính thức này.

3. Đối với thời khắc điều tiết sử dụng Quỹ Bất biến giá dầu: thời khắc 20h00 ngày 28/6/2013.

Thời điểm điều chỉnh giá thành xăng, dầu trong nước sẽ do công ty đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định, mà ko được sớm hơn 20 giờ ngày 28/6/2013.

Bộ Vốn đầu tư sẽ công bố và đề nghị các công ty đầu mối kinh doanh xăng dầu báo cáo tình hình tiến hành về Bộ Vốn đầu tư – Công Thương để liên Bộ theo dõi, giám sát theo quy định.

Người nhận:
– Như trên;
– Chỉ huy Bộ Vốn đầu tư (b / c);
– Chỉ huy Bộ Công Thương (báo cáo);
– Sở Thông tin và Truyền thông (CCC);
– Các doanh nghiệp kinh doanh dầu chính;
– Vụ Dạy nghề, Thanh tra Vốn đầu tư, Vụ KSHT (BTC);
– Lưu: VT, QLG (30).

TL. Bộ
KT. PHÒNG QUẢN LÝ GIÁ
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Anh Tuấn

.


Thông tin thêm về Công văn 8363/BTC-QLG Điều hành kinh doanh xăng dầu

Công văn 8363/BTC-QLG 5 2013 quản lý kinh doanh xăng dầu do Bộ Vốn đầu tư ban hành.BỘ TÀI CHÍNH ——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————–Số: 8363/BTC-QLG V/v quản lý kinh doanh xăng dầu.Hà Nội, ngày 28 tháng 06 5 2013Kính gửi: Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối.Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 84/2009/NĐ-CP);Căn cứ Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 9/12/2009 của Bộ Vốn đầu tư về chỉ dẫn tạo nên, điều hành và sử dụng Quỹ Bất biến giá Xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 234/2009/TT-BTC);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Căn cứ diễn biến giá xăng dầu toàn cầu chỉ mất khoảng vừa qua; căn cứ đăng ký giá của các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối;Sau lúc hợp nhất với Bộ Công Thương; trên cơ sở nguyên lý tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC (trong ấy thuế suất thuế du nhập, mức trích Quỹ Bất biến giá xăng dầu như quy định hiện hành) thì chênh lệch giữa giá thành hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 29/5/2013 tới ngày 27/6/2013 các mặt hàng xăng dầu như sau:Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg.Mặt hàngGiá bán hiện hànhGiá cơ sởMức chênh lệch giữa giá thành hiện hành với giá cơ sở chưa tính sử dụng Quỹ BOG(1)(2)(3)=(1)-(2)1. Xăng RON 9223.75024.417-6672. Dầu điêzen 0,05 S21.47022.040-5703. Dầu hỏa21.30021.805-5054. Dầu madút 3,5S18.45018.878-428(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; giá tiền hiện hành lấy theo giá thành hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.Trên cơ sở chênh lệch giữa giá thành hiện hành và giá cơ sở theo tính toán như trên, Liên Bộ Vốn đầu tư – Công Thương hợp nhất chỉ huy quản lý kinh doanh xăng dầu như sau:1. Giữ bình ổn mức trích Quỹ Bất biến giá xăng, dầu như hiện hành (300 đồng/lít,kg);2. Giữ bình ổn mức sử dụng Quỹ Bất biến giá đối với xăng và dầu madút (xăng: 300 đồng/lít, dầu madút: 100 đồng/kg); điều chỉnh mức sử dụng Quỹ Bất biến giá đối với dầu điêzen và dầu hỏa:- Dầu điêzen sử dụng 200 đồng/lít (giảm 100 đồng/lít từ 300 đồng/lít xuống 200 đồng/lít).- Dầu hỏa sử dụng 200 đồng/lít (giảm 100 đồng/lít từ 300 đồng/lít xuống 200 đồng/lít).2. Sau lúc sử dụng Quỹ Bất biến giá như trên chênh lệch giữa giá thành hiện hành và giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu, chi tiết:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})+ Xăng RON 92 thấp hơn 367 đồng/lít;+ Dầu điêzen 0,05S thấp hơn 370 đồng/lít;+ Dầu hỏa thấp hơn 305 đồng/lít;+ Dầu madut 3,5S thấp hơn 328 đồng/kg.Trên cơ sở chênh lệch giữa giá thành hiện hành và giá cơ sở như trên; Liên Bộ Vốn đầu tư – Công Thương đề nghị các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối chủ động kiểm tra lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để quy định giá thành xăng dầu trong nước thích hợp với diễn biến của giá cơ sở và thích hợp với các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP để kiến lập mặt bằng giá thành xăng dầu cạnh tranh trong nước, mà tối đa ko vượt quá mức chênh lệch giữa giá thành hiện hành và giá cơ sở nêu tại điểm 2 công văn này.3. Về thời khắc tiến hành điều chỉnh mức sử dụng Quỹ Bất biến giá xăng dầu: 20 giờ 00 phút ngày 28 tháng 6 5 2013.Thời điểm điều chỉnh giá thành xăng, dầu trong nước do công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối quyết định mà ko được sớm hơn 20 giờ 00 phút ngày 28 tháng 6 5 2013.Bộ Vốn đầu tư công bố và đề nghị các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối báo cáo tình hình tiến hành về Liên Bộ Vốn đầu tư – Công Thương để Liên Bộ theo dõi, giám sát theo quy định.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Nơi nhận:- Như trên;- Chỉ huy Bộ Vốn đầu tư (báo cáo);- Chỉ huy Bộ Công Thương (báo cáo);- Vụ TTTN (BCT);- Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối;- Cục TCDN, Thanh tra Vốn đầu tư, Vụ CST(BTC);- Lưu: VT, QLG (30).TL. BỘ TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ PHÓ CỤC TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Anh Tuấn

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Công #văn #8363BTCQLG #Điều #hành #kinh #doanh #xăng #dầu


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Công #văn #8363BTCQLG #Điều #hành #kinh #doanh #xăng #dầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button