Công văn 479/TTg-KTN

Công văn 479 / TTg-KTN về việc xử lý, sắp đặt lại các trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ vừa được Thủ tướng Chính phủ ban bố.

đứng đầu
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————————

Con số: 479/ TTg-KTN
Xử lý và tổ chức lại các trạm thu phí trên quốc lộ

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 5 2013

Thân mến:

– Các Bộ: Giao thông chuyển vận, Kế hoạch và Đầu cơ, Nguồn vốn, Lao động – Người khuyết tật và Xã hội;
– Ủy ban quần chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương.

Theo yêu cầu của Bộ Giao thông chuyển vận (Quyết định số 2018 / BGTVT-TC ngày 13 tháng 3 5 2013) và Bộ Nguồn vốn (Quyết định số 3099 / BTC-HCSN ngày 11 tháng 3 5 2013) về việc xử lý, điều chỉnh các trạm thu phí đối với các tuyến quốc lộ, Thủ tướng Chính phủ có quan điểm ​​như sau:

1. Nhất trí với nội dung đã hợp nhất giữa Bộ Giao thông chuyển vận và Bộ Nguồn vốn trong việc giao hàng nêu trên.

2. Đối với 4 trạm bán quyền thu phí (gồm các trạm: số 2 – trạm Phù Đổng, Hoàng Mai, Bàn Thạch – quốc lộ 1 và trạm Bãi Cháy – quốc lộ 18):

– Đối với trạm số. 2 (ga Phù Đổng) – Quốc lộ 1 và ga Bãi Cháy – Quốc lộ 18: Đồng ý Bộ Giao thông chuyển vận chủ trì, phối hợp với Bộ Nguồn vốn thương thảo, hợp nhất với Chủ đầu cơ dự án về vốn đầu tư, vốn đầu tư. vốn đầu tư sắm và thời kì ngừng thu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn, quyết định.

– Đối với trạm Hoàng Mai và trạm Bàn Thạch – Quốc lộ 1: Đồng ý về nguyên lý việc chuyển ủy quyền 2 nhà đầu cơ BOT thu phí hoàn vốn dự án BOT, giao Bộ Giao thông chuyển vận thương thảo, hợp nhất với nhà đầu cơ. . tiếp thu, thời kì chuyển giao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn, quyết định.

Người nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ KP;
– Các Bộ: TTTT, TP, NN & PTNT, XD, CT, quận, huyện, CA, NG;
– Văn phòng Chính phủ: BTCN, các PCN, Cơ quan ô sin TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, TH, NC, PL;
– Lưu: VT, KTN (3).

KT. đứng đầu
PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải

.


Thông tin thêm về Công văn 479/TTg-KTN

Công văn 479/TTg-KTN về xử lý, sắp đặt lại trạm thu phí trên quốc lộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————–

Số: 479/TTg-KTN V/v xử lý, sắp đặt lại các trạm thu phí trên quốc lộ

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 5 2013

Kính gửi:

– Các Bộ: Giao thông chuyển vận, Kế hoạch và Đầu cơ, Nguồn vốn, Lao động – Thương binh và Xã hội; – Ủy ban quần chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương.

Xét yêu cầu của Bộ Giao thông chuyển vận (công văn số 2018/BGTVT-TC ngày 13 tháng 3 5 2013) và Bộ Nguồn vốn (công văn số 3099/BTC-HCSN ngày 11 tháng 3 5 2013) về việc xử lý, sắp đặt các trạm thu phí trên quốc lộ, Thủ tướng Chính phủ có quan điểm như sau:
1. Đồng ý với các nội dung đã hợp nhất giữa Bộ Giao thông chuyển vận và Bộ Nguồn vốn tại các công văn nêu trên.
2. Đối với 4 trạm bán quyền thu phí (gồm các trạm: số 2 – trạm Phù Đổng, Hoàng Mai, Bàn Thạch – quốc lộ 1 và trạm Bãi Cháy – quốc lộ 18):
– Đối với trạm số 2 (trạm Phù Đổng) – quốc lộ 1 và trạm Bãi Cháy – quốc lộ 18: Đồng ý Bộ Giao thông chuyển vận chủ trì, phối hợp với Bộ Nguồn vốn thương thảo hợp nhất với Nhà đầu cơ về phương án vốn đầu tư, vốn đầu tư sắm lại và thời khắc ngừng thu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn, quyết định.
– Đối với trạm Hoàng Mai và trạm Bàn Thạch – quốc lộ 1: Đồng ý về nguyên lý chuyển giao 2 nhà đầu cơ BOT để thu phí hoàn vốn Công trình BOT, giao Bộ Giao thông chuyển vận thương thảo, hợp nhất với Nhà đầu cơ việc sắm lại, thời kì chuyển giao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn, quyết định.

Nơi nhận:– Như trên;– Thủ tướng, các Phó thủ tướng CP;– Các Bộ: TTTT, TP, NN&PTNT, XD, CT, QP, CA, NG;– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, TH, NC, PL;– Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Hoàng Trung Hải

TagsDownload.vn Giao thông chuyển vận Tài liệu Văn bản luật pháp

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Công #văn #479TTgKTN


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Công #văn #479TTgKTN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button