Công văn 401/2013/VPCP-KGVX

Công văn 401/2013/VPCP-KGVX quy định về điều kiện và trình tự, thủ tục thành lập, cho phép thành lập, hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-
Số: 401/VPCP-KGVX
V/v: Quyết định quy định về điều kiện và trình tự,
thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép
hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập,
chia, tách, giải thể trường đại học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 1218/TTr-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 về Quyết định quy định về điều kiện và trình tự, thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ việc tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan và hoàn thiện dự thảo Quyết định mới nhất gửi cho các Bộ liên quan (kèm theo ý kiến giải trình) trước ngày 15 tháng 01 năm 2013. Lưu ý một số vấn đề sau:

– Đề nghị quy định rõ điều kiện (định lượng cụ thể, quy trình, thủ tục mỗi bước). Các điều kiện thành lập trường tại dự thảo chưa đủ để trường được thành lập, đề nghị ghép phần này vào nội dung quy định cho phép hoạt động. Rà soát lại điều kiện về đất đai, với quy mô diện tích 5 ha là khiêm tốn; bổ sung điều kiện về danh sách dự kiến giảng viên cơ hữu sau khi thành lập phù hợp quy mô sinh viên; quy định rõ về cơ quan có thẩm quyền xác nhận về vốn; điều chỉnh lại quy định về thủ tục cho phép hoạt động để phù hợp quy định của Điều lệ trường đại học (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

– Đề nghị bổ sung quy định về việc thành lập trường trên cơ sở nâng cấp trường cao đẳng (Bộ Tài chính);

– Đề nghị cân nhắc nâng diện tích đất xây dựng trường lên không ít hơn 10 ha và mức bình quân tối thiểu là 35 m2/1 sinh viên; rút ngắn thời gian giải quyết công việc theo tinh thần cải cách hành chính; giảm thủ tục hành chính thành lập Phân hiệu (Bộ Nội vụ);

– Dự thảo quy định việc thành lập trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của Chính phủ là trái thẩm quyền so với Luật Giáo dục đại học (khoản 1 Điều 27 đã quy định việc này thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ). Các đại học, trường đại học, học viện công lập thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp, nên phải tuân thủ quy định tại Nghị định này. So với Nghị định này thì quy định về điều kiện thành lập tại Điều 3 dự thảo là chưa phù hợp; quy định về trình tự, hồ sơ thành lập, về sáp nhập, chia tách, giải thể là chưa đủ, không đúng quy định;

– Đề nghị quy định rõ, có ràng buộc chặt chẽ để chỉ các trường hợp thực sự có nhu cầu, triển khai khả thi mới được thành lập trường, như: Quy định không cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch đã được duyệt; Việc thu hồi đất trong trường hợp giải thể, phá sản, chuyển mục đích; Nghĩa vụ đóng góp vốn đầu tư; Chế tài xử lý vi phạm;

– Làm rõ về việc giải quyết, khắc phục hậu quả khi thu hồi quyết định thành lập trường nếu không đủ điều kiện để cho phép hoạt động sau 4 năm, nhất là đối với các trường công lập, như: việc thu hồi Quyết định có được coi là việc giải thể trường đại học sau này 4 năm thành lập hay không? Việc xử lý về cơ sở vật chất, đất đai… đã được đầu tư như thế nào.

2. Trước ngày 25 tháng 01 năm 2013, Phó Thủ tướng sẽ chủ trì cuộc họp để xem xét lại lần cuối về Dự thảo Quyết định này trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
– Các Bộ: Tư pháp, KH&ĐT, TC, Nội vụ;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TCCV, PL, TH, Cổng TTĐT;
– Lưu: Văn thư, KGVX(3). QT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Khắc Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button