Công văn 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD

Công văn 1880 / BGDĐT-KTKDCLGD chỉ dẫn tuyển thẳng, dành đầu tiên xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng 5 2013 do Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————————

Con số: 1880/ BGDĐT-KTKDCLGD
V / v chỉ dẫn xét tuyển thẳng, dành đầu tiên xét tuyển vào các trường đại học, các khoa 5 2013

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 5 2013

Thân mến:

– Các sở giáo dục và tập huấn;
– Các trường đại học, học viện;
– Các trường đại học và cao đẳng.

Theo Thông tư số. 09/2012 / TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 5 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành kèm theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và Thông tư số 1. 24/2012 / TT-BGDĐT ngày 29/6. , 2012 về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số. 09/2012 / TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 5 2012 sửa đổi, bổ sung hàng loạt điều ban hành kèm theo Thông tư số. 03/2013 / TT-BGDĐT ngày 20/02/2013 ,. của Bộ Giáo dục và Tập huấn, Bộ Giáo dục và Tập huấn lãnh đạo các Sở Giáo dục và Tập huấn, các trường đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng (gọi chung là trường) xét tuyển thẳng, dành đầu tiên xét tuyển và xét tuyển hệ chính quy. các trường đại học, cao đẳng 5 2013 như sau:

I. NGƯỜI TRÚNG TUYỂN, ƯU TIÊN TUYỂN DỤNG

1. Các đơn vị được tuyển dụng trực tiếp

Thí sinh được tuyển thẳng vào các trường đại học, khoa chính quy quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e điểm 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, khoa chính quy hiện hành.

2. Dành đầu tiên ứng cử viên trúng tuyển

Nhân vật dành đầu tiên xét tuyển vào các trường đại học, khoa được quy định tại điểm a, b, c điểm 3 Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

3. Thí sinh diện tuyển thẳng

Thí sinh được tuyển thẳng vào các trường đại học, khoa được quy định tại điểm I, điểm 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

II. ĐỂ LƯU TRỮ KẾT QUẢ

Thí sinh đạt giải trong kỳ thi học trò giỏi tổ quốc nếu chưa học hết cấp 3 thì được bảo lưu kết quả tới hết cấp 3.

III. DANH SÁCH CÁC NGÀNH ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

1. Thí sinh đạt giải nhất, nhị, 3 trong kỳ thi học trò giỏi tổ quốc lớp 12 THPT được tuyển thẳng vào đại học vào ngành thích hợp hoặc ngành gần với môn của thí sinh đoạt giải (Phụ lục số). . 4). ).

2. Thí sinh đạt giải khuyến khích trong kỳ thi học trò giỏi tổ quốc lớp 12 THPT được xét tuyển thẳng vào khoa của ngành, lĩnh vực gần nhân vật của thí sinh đạt giải (Phụ lục 5).

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG, ƯU TIÊN NGƯỜI TUYỂN DỤNG VÀ TRÚNG TUYỂN

1. Giấy tờ tuyển dụng trực tiếp

Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, điểm 2, điều 7, lập 1 bộ giấy má gửi về Sở Giáo dục và Tập huấn trước ngày 25/6/2013. Giấy tờ gồm :

a) Đơn đăng ký tuyển thẳng (Phụ lục số 01);

b) Bản sao hợp thức: Giđó chứng thực là thành viên đội tuyển tổ quốc dự thi Olympic khu vực và quốc tế; Chứng nhận là thành viên đội tuyển thông minh khoa học kỹ thuật quốc tế; Giđó chứng thực đoạt giải trong kỳ thi học trò giỏi tổ quốc cấp THPT; Chứng chỉ đạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật và các chứng chỉ thuộc các nhân vật dành đầu tiên tuyển thẳng khác.

c) Giđó chứng thực tốt nghiệp trung học phổ biến 5 2013;

d) Hai bao thơ dán kín ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số dế yêu của thí sinh; 2 ảnh chân dung có kích tấc 4 x 6.

e) Lệ phí xét tuyển thẳng là 30.000 đồng / thí sinh / giấy má (gồm 20.000 đồng nộp tại Sở Giáo dục và Tập huấn, 10.000 đồng lúc tới trường).

2. Giấy tờ đăng ký dành đầu tiên xét tuyển.

Thí sinh quy định tại các điểm a, b và c điểm 3 điều 7 ko được sử dụng quyền tuyển thẳng nhưng mà được đăng ký dự thi, phải nộp giấy má xét tuyển dành đầu tiên kèm theo giấy má đăng ký dự thi đại học. Giám đốc Sở Giáo dục và Tập huấn chỉ cần khoảng từ ngày 11/3/2013 tới hết ngày 11/4/2013 hoặc trực tiếp tại các trường tổ chức kỳ thi từ ngày 12/4/2013 tới hết ngày 19/4/2013. Giấy tờ đăng ký trước bao gồm:

a) Đơn đăng ký dành đầu tiên xét tuyển (Phụ lục số 02);

b) Bản sao hợp thức: Giđó chứng thực đạt giải trong kỳ thi học trò giỏi tổ quốc lớp 12 THPT 5 2013; Giđó chứng thực đạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật.

3. Giấy tờ xét tuyển thẳng

Giấy tờ xét tuyển thẳng quy định tại điểm I, điểm 2, Điều 7, gửi về Sở Giáo dục và Tập huấn trước ngày 25 tháng 6 5 2013. Giấy tờ gồm:

a) Đơn đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục số 03);

b) Bản sao hợp thức kết quả học tập 3 5 THPT;

c) Giđó chứng thực tốt nghiệp trung học phổ biến 5 2013;

d) Hai bao thơ dán kín ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số dế yêu của thí sinh; 2 ảnh chân dung 4 x 6;

đ) Bản sao hợp thức giấy phép thường trú;

e) Lệ phí xét tuyển thẳng là 30.000 đồng / thí sinh / giấy má (gồm 20.000 đồng nộp tại Sở Giáo dục và Tập huấn, 10.000 đồng lúc tới trường).

V. TRÁCH NHIỆM CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ CÁC NHÀ TRƯỜNG

1. Trách nhiệm của các sở giáo dục và tập huấn:

a) Chỉ dẫn các trường THPT có thí sinh quy định tại mục I của công văn này hoàn thiện phiếu đăng ký xét tuyển thẳng, phiếu đăng ký dành đầu tiên xét tuyển và phiếu đăng ký xét tuyển thẳng.

b) Trước ngày 30/6/2013, gửi giấy má đăng ký xét tuyển thẳng kèm theo danh sách thí sinh (Phụ lục 7) về các trường nơi thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng.

c) Lấy phiếu đăng ký dành đầu tiên xét tuyển, phiếu đăng ký xét tuyển thẳng và lập danh sách thí sinh đăng ký dành đầu tiên (Phụ lục 8); danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 9) gửi các trường nơi thí sinh đăng ký dành đầu tiên xét tuyển, đăng ký xét tuyển thẳng trong ngày nộp giấy má đăng ký dự thi giữa Sở Giáo dục và Tập huấn. tạo với các trường học (miền Bắc ngày 5/5/2013, miền Nam ngày 7/5/2013).

2. Trách nhiệm của các trường đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng:

a) Căn cứ Quy chế đăng ký ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành, các trường cần soạn thảo quy chế chi tiết đối với việc xét tuyển thẳng, dành đầu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng và công bố công khai trên mạng internet. Thông tin trường điện tử, thông tin điểm thi tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Tập huấn và trên các dụng cụ thông tin đại chúng trước ngày 05/4/2013;

b) Thông báo kết quả tuyển thẳng về Sở Giáo dục và Tập huấn trước ngày 30/6/2013 để Sở Giáo dục và Tập huấn công bố cho người dự tuyển;

c) Tổ chức xét tuyển những thí sinh thuộc diện dành đầu tiên đăng ký dự thi và được đăng ký dành đầu tiên xét tuyển thẳng vào trường hoặc cấp giấy chứng thực kết quả thi (Phụ lục 6) cho những thí sinh có ước vọng dự thi. có ước vọng đăng ký xét tuyển dành đầu tiên vào trường khác; công bố cho các Phòng GD & ĐT kết quả xét tuyển dành đầu tiên trước ngày 15/8/2013;

d) Tổ chức xét tuyển đối với những thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng đã nộp giấy má đăng ký xét tuyển vào trường và công bố về Sở Giáo dục và Tập huấn trước ngày 20 tháng 8 5 2013 để Sở Giáo dục và Tập huấn tạo quảng bá cho thí sinh;

e) Báo cáo kết quả xét tuyển thẳng, dành đầu tiên, xét tuyển thẳng về Bộ Giáo dục và Tập huấn (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) trước ngày 15/8/2013.

Các sở giáo dục và tập huấn, các trường đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng khai triển tiến hành nội dung chỉ dẫn của tờ trình này. Trong giai đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc, đề xuất liên hệ trực tiếp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Tập huấn để được xử lý kịp thời. /.

Người nhận:
– Như trên;
– BT Phạm Vũ Luận (để b / c);
– Các Thứ trưởng (để phối hợp);
– Các Vụ, Cục, Thanh tra (để tiến hành)
– Các khóa: VT, Phòng Kế toán, KĐCLGD

KT. Bộ
PHÓ PHÓ

(Đã ký)

Bùi Văn Ga

.


Thông tin thêm về Công văn 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD

Công văn 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD chỉ dẫn tuyển thẳng, dành đầu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng 5 2013 do Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————-

Số: 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD V/v: chỉ dẫn tuyển thẳng, dành đầu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng 5 2013

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 5 2013

Kính gửi:

– Các sở giáo dục và tập huấn; – Các đại học, học viện; – Các trường đại học, cao đẳng.

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 5 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc ban hành kèm theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 5 2012 về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 5 2012, được sửa đổi, bổ sung 1 số điều kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 02 5 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn, Bộ Giáo dục và Tập huấn chỉ dẫn các sở giáo dục và tập huấn, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (gọi chung là các trường) về tuyển thẳng, dành đầu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy 5 2013 như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN
1. Nhân vật tuyển thẳng
Nhân vật tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.
2. Nhân vật dành đầu tiên xét tuyển
Nhân vật dành đầu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng được quy định tại các điểm a, b, c khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.
3. Nhân vật xét tuyển thẳng
Nhân vật xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng được quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.
II. VỀ BẢO LƯU KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI
Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học trò giỏi tổ quốc nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ biến, sẽ được bảo lưu kết quả thi học trò giỏi tới lúc tốt nghiệp trung học phổ biến.
III. DANH MỤC NGÀNH ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG
1. Thí sinh đoạt giải nhất, nhị, 3 trong kỳ thi chọn học trò giỏi tổ quốc lớp 12 trung học phổ biến, được tuyển thẳng vào đại học các đơn vị quản lý đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải (Phụ lục số 4).
2. Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học trò giỏi tổ quốc lớp 12 trung học phổ biến, được tuyển thẳng vào cao đẳng các đơn vị quản lý đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải (Phụ lục số 5).
IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN THẲNG
1. Giấy tờ đăng ký tuyển thẳng
Thí sinh đăng ký tuyển thẳng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e khoản 2 Điều 7 làm 1 bộ giấy má gửi về sở giáo dục và tập huấn trước ngày 25/6/2013. Giấy tờ gồm:
a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng (phụ lục số 01);
b) Bản sao hợp thức: Giđó chứng thực là thành viên của đội tuyển tổ quốc dự thi Olympic khu vực và quốc tế; Giđó chứng thực là thành viên đội tuyển dự thi thông minh khoa học kỹ thuật quốc tế; Giđó chứng thực đoạt giải trong kỳ thi chọn học trò giỏi tổ quốc trung học phổ biến; Giđó chứng thực đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật và giấy chứng thực các nhân vật dành đầu tiên tuyển thẳng khác.
c) Giđó chứng thực tốt nghiệp THPT 5 2013;
d) Hai bao thơ đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số dế yêu của thí sinh; 2 ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
e) Lệ phí tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/giấy má (trong ấy nộp cho sở giáo dục và tập huấn 20.000 đồng, nộp cho trường lúc tới nhập học 10.000 đồng).
2. Giấy tờ đăng ký dành đầu tiên xét tuyển
Thí sinh quy định tại các điểm a, b, c khoản 3 Điều 7 ko sử dụng quyền tuyển thẳng nhưng mà đăng ký dự thi, cần nộp giấy má đăng ký dành đầu tiên xét tuyển cộng với giấy má đăng ký dự thi đại học, cao đẳng về sở giáo dục và tập huấn trong thời hạn từ ngày 11/3/2013 tới hết ngày 11/4/2013 hoặc nộp trực tiếp tại các trường có tổ chức thi từ ngày 12/4/2013 tới hết ngày 19/4/2013. Giấy tờ đăng ký dành đầu tiên xét tuyển gồm:
a) Phiếu đăng ký dành đầu tiên xét tuyển (phụ lục số 02);
b) Bản sao hợp thức: Giđó chứng thực đoạt giải trong kỳ thi chọn học trò giỏi tổ quốc lớp 12 trung học phổ biến 5 2013; Giđó chứng thực đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật.
3. Giấy tờ đăng ký xét tuyển thẳng
Giấy tờ đăng ký xét tuyển thẳng quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 gửi về sở giáo dục và tập huấn trước ngày 25/6/2013. Giấy tờ gồm:
a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (phụ lục số 03);
b) Bản sao hợp thức học bạ 3 5 học trung học phổ biến;
c) Giđó chứng thực tốt nghiệp THPT 5 2013;
d) Hai bao thơ đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số dế yêu của thí sinh; 2 ảnh chân dung cỡ 4 x 6;
đ) Bản sao hợp thức hộ khẩu thường trú;
e) Lệ phí xét tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/giấy má (trong ấy nộp cho sở giáo dục và tập huấn 20.000 đồng, nộp cho trường lúc tới nhập học 10.000 đồng).
V. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ CÁC TRƯỜNG
1. Trách nhiệm của các sở giáo dục và tập huấn:
a) Chỉ dẫn các trường trung học phổ biến có thí sinh thuộc diện quy định tại mục I của công văn này khai phiếu đăng ký tuyển thẳng, phiếu đăng ký dành đầu tiên xét tuyển và phiếu đăng ký xét tuyển thẳng.
b) Trước ngày 30/6/2013, gửi giấy má đăng ký tuyển thẳng, kèm theo danh sách thí sinh (phụ lục số 7) cho các trường nơi thí sinh đăng ký tuyển thẳng.
c) Thu phiếu đăng ký dành đầu tiên xét tuyển, phiếu đăng ký xét tuyển thẳng và lập danh sách thí sinh đăng ký dành đầu tiên xét tuyển (phụ lục số 8); danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng (phụ lục số 9) và gửi cho các trường thí sinh đăng ký dành đầu tiên xét tuyển, đăng ký xét tuyển thẳng trong ngày bàn giao giấy má đăng ký dự thi giữa sở giáo dục và tập huấn với các trường (phía Bắc ngày 05/5/2013, phía Nam ngày 07/5/2013).
2. Trách nhiệm của các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng:
a) Căn cứ quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, các trường xây dựng quy định chi tiết về tuyển thẳng, dành đầu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng, ban bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường, trang thông tin thi tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Tập huấn và trên các dụng cụ thông tin đại chúng trước ngày 05/4/2013;
b) Thông báo kết quả tuyển thẳng cho các sở giáo dục và tập huấn trước ngày 30/6/2013, để các sở giáo dục và tập huấn công bố cho thí sinh;
c) Tổ chức xét tuyển những thí sinh thuộc diện dành đầu tiên xét tuyển đã đăng ký dự thi và đăng ký dành đầu tiên xét tuyển thẳng vào trường hoặc cấp giấy chứng thực kết quả thi (phụ lục số 6) cho những thí sinh có ước vọng đăng ký dành đầu tiên xét tuyển vào trường khác; công bố cho các sở giáo dục và tập huấn kết quả dành đầu tiên xét tuyển trước ngày 15/8/2013;
d) Tổ chức xét tuyển những thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng đã nộp giấy má đăng ký xét tuyển vào trường và công bố cho các sở giáo dục và tập huấn trước ngày 20/8/2013, để các sở giáo dục và tập huấn công bố cho thí sinh;
e) Báo cáo kết quả tuyển thẳng, dành đầu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng về Bộ Giáo dục và Tập huấn (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) trước ngày 15/8/2013.
Các sở giáo dục và tập huấn, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng khai triển tiến hành nội dung chỉ dẫn của công văn này. Trong giai đoạn tiến hành nếu có vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Tập huấn để kịp thời xử lý.

Nơi nhận:– Như trên;– BT Phạm Vũ Luận (để b/c);– Các Thứ trưởng (để phối hợp);– Các Cục, Vụ, Thanh tra (để tiến hành)– Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
(Đã ký) Bùi Văn Ga

TagsDownload.vn Giáo dục – Tập huấn Tài liệu Văn bản luật pháp

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Công #văn #1880BGDĐTKTKĐCLGD


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Công #văn #1880BGDĐTKTKĐCLGD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button