Biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Báo cáo bàn giao mặt bằng trường học là biểu mẫu được lập ra để ghi nhận và xác nhận việc bàn giao cơ sở vật chất, tài sản của nhà trường. Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng nhà trường thường được sử dụng vào cuối năm học và trong các kỳ nghỉ hè.

Nội dung của mẫu biên bản bàn giao cần thể hiện rõ thông tin của bên chuyển và bên nhận, nội dung nhận và trách nhiệm của các bên. Tài sản chuyển giao phải được xác định chính xác, theo dõi giá trị trên sổ kế toán và phải được đánh giá lại giá trị thực theo giá trị hình thành tại thời điểm và địa điểm bàn giao. Dưới đây là mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất trường học, mời các bạn tải về tại đây.

mẫu thư bàn giao trường

BỘ Giáo dục và Đào tạo ………….

TRƯỜNG HỌC ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Không anh à – …………..

……….., ngày tháng năm…

BÁO CÁO

XỬ LÝ CƠ SỞ TRƯỜNG HỌC ĐỂ BẢO ĐẢM CÁ NHÂN TRONG NĂM HỌC 20… -20…

Giờ khởi hành: ……………………………………………………………………………………………….

Nơi: ………………………………………………………………………..

Thành phần tham dự: 1 ………… .. – BCH – Hiệu trưởng;

2. ………………………. Phó Bí thư Chi bộ – P. Hiệu trưởng;

3. Giáo viên chủ nhiệm lớp;

4. Ủy ban kiểm kê cơ sở vật chất trường học;

5. ………… ..- Nhân viên bảo vệ.

A. Nội dung:

Bàn giao cơ sở vật chất của trường cho người trông coi trong mùa hè của năm học 20…. – 20….

* Danh mục và hiện trạng TSCĐ:

– Gồm:… .các phòng học, trong đó có… nhà phòng học… tầng 1 và… phòng học nhà cấp 4 (hiện trạng và tài sản trong các phòng học của lớp như biên bản bàn giao).

Các phòng còn lại như sau:

+ Phòng làm việc Hội đồng…. Buồng: (Tài sản trong buồng có biên bản kèm theo).

+… .Phòng danh dự +… .thiết bị: chứa đầy đủ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và tài liệu giảng dạy, học tập (có biên bản kèm theo.)

+ …. phòng máy tính. (Tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).

+ ………… Phòng làm việc của Hiệu trưởng và Hiệu trưởng P. (Tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).

+ ……. nhà công vụ với… .phòng ngủ và ……. phòng vệ sinh.

+ Khuôn viên trường gồm hệ thống cây cảnh, khẩu hiệu.

+ ….. chìa khóa của tất cả các phòng trên được giao cho người giám hộ.

B. Yêu cầu khi thực hiện chức năng của nhân viên bảo vệ:

1. Quản lý, bảo quản các tài sản trên qua hè để tiếp tục sử dụng vào năm học mới.

2. Đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ. Cắt cầu dẫn điện tại các dãy phòng học nhà cấp 4, 2 tầng để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

3. Nếu có gì xảy ra cần báo cáo với ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để có biện pháp xử lý kịp thời.

4. Nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng tài sản của trường thì nhân viên bảo vệ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

5. Trong dịp hè, nhà trường phân công cán bộ quản lý, nhân viên trực theo lịch cụ thể đính kèm.)

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, được tất cả các thành viên tham gia thông qua và tán thành.

Biên bản kết thúc vào hồi… giờ…, ngày… tháng… năm 20…. /.

ĐẠI DIỆN BÊN QUẢN LÝ BÊN

BẢO VỆ

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỚN LAO

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA

(Ký và ghi rõ họ tên)


Thông tin thêm về Biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất trường học là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi chép, xác nhận bàn giao lại tài sản cơ sở vật chất trường học. Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học thường được dùng vào các dịp cuối năm học, nghỉ hè.
Nội dung trong mẫu biên bản bàn giao cần trình bày rõ thông tin của bên bàn giao và bên tiếp nhận, nội dung tiếp nhận và trách nhiệm của các bên. Tài sản bàn giao phải được xác định chính xác giá trị đang theo dõi trên sổ sách kế toán và phải được đánh giá lại giá trị thực tế theo mặt bằng giá trị tại thời điểm và địa điểm bàn giao. Vậy dưới đây là mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất trường học mời các bạn cùng tải tại đây.
Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường

PHÒNG GD&ĐT …………….
TRƯỜNG ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số……/BB – …………..

……….., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN
BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ TRONG THỜI GIAN HÈ NĂM HỌC 20…- 20…
Thời gian bắt đầu: ………………………………………………………………..
Địa điểm: ………………………………………………………………………..
Thành phần tham dự: 1……………………….. – BT Chi bộ- Hiệu trưởng;
2. ………………………. Phó BT Chi bộ- P. Hiệu trưởng ;
3. Giáo viên chủ nhiệm các lớp;
4. Ban kiểm kê cơ sở vật chất nhà trường;
5. ………………………..- Nhân viên bảo vệ .
A. Nội dung:
Bàn giao cơ sở vật chất của nhà trường cho nhân viên bảo vệ trong thời gian hè năm học 20….– 20….
* Danh mục và hiện trạng tài sản cố định :
– Gồm : ….phòng học, trong đó có …phòng học nhà …tầng và … phòng học nhà cấp 4. (Hiện trạng và tài sản trong các phòng học như biên bản bàn giao).
– Các phòng còn lại như sau:
+ Phòng làm việc của hội đồng …. phòng: (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).
+ ….phòng Thư viện + ….thiết bị: chứa tất cả Sách giáo khoa, sách tham khảo và thiết bị dạy và học (có biên bản kèm theo.)
+ …..phòng tin học. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).
+ ………Phòng làm việc của Hiệu trưởng và P Hiệu trưởng. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).
+ ……. nhà công vụ với ….phòng ở và ……. nhà vệ sinh.
+ Khuân viên nhà trường gồm hệ thống cây cảnh, khẩu hiệu.
+ ….. bộ chìa khóa của tất cả các phòng nói trên được giao cho nhân viên bảo vệ.
B. Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ:
1. Quản lý, bảo quản số tài sản như trên trong thời hè để tiếp tục sử dụng trong năm học mới.
2. Niêm phong chặt các cửa đi và cửa sổ. Cắt cầu giao điện ở các phòng học ở nhà cấp 4 và dãy 2 tầng để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.
3. Nếu có việc gì xảy ra phải báo cáo với Ban giám hiệu, với các đoàn thể trong nhà trường để có hướng xử lý kịp thời.
4. Nếu có mất mát, hư hỏng số tài sản của nhà trường, bảo vệ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
5. Trong thời gian hè, nhà trường phân công cán bộ quản lý và nhân viên trực theo lịch cụ thể có đính kèm)
Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, được thông qua và được sự nhất trí của tất cả các thành viên tham gia.
Biên bản kết thúc vào … giờ …, ngày … tháng …năm 20…./.
ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA BÀN GIAO

NHÂN VIÊN BẢO VỆ
(Ký và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM KÊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

#Biên #bản #bàn #giao #cơ #sở #vật #chất #nhà #trường #Mẫu #biên #bản #bàn #giao #tài #sản


  • Tổng hợp: Du Học Mỹ Âu
  • #Biên #bản #bàn #giao #cơ #sở #vật #chất #nhà #trường #Mẫu #biên #bản #bàn #giao #tài #sản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button