Biểu Mẫu

Báo cáo về việc đáp ứng đủ điều kiện làm ngân hàng thanh toán

Báo cáo về việc đáp ứng đủ điều kiện làm ngân hàng thanh toán được ban hành kèm theo Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành.

1. Báo cáo về việc đáp ứng đủ điều kiện làm ngân hàng thanh toán là gì?

Báo cáo về việc đáp ứng đủ điều kiện làm ngân hàng thanh toán là mẫu để thống kê các điều kiện để trở thành ngân hàng thanh toán.

2. Báo cáo về việc đáp ứng đủ điều kiện làm ngân hàng thanh toán

TÊN NGÂN HÀNG
THANH TOÁN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BÁO CÁO

Về việc đáp ứng đủ điều kiện làm ngân hàng thanh toán năm…..

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ngân hàng ………… được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép làm ngân hàng hàng thanh toán theo Quyết định số …

Ngân hàng… kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo về việc đáp ứng đủ điều kiện làm ngân hàng thanh toán năm … như sau:

STT

Điều kiện làm ngân hàng thanh toán

Mô tả chi tiết

Đáp ứng (x)

1

Có Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

2

Có vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng.

3

Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm gần nhất.

4

Đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định pháp luật về ngân hàng.

5

Có hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện thanh toán giao dịch và kết nối với hệ thống của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

6

Có hệ thống thanh toán, bù trừ kết nối với hệ thống thanh toán, bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

7

Có hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật để lưu giữ số liệu thông tin thanh toán giao dịch trong thời hạn ít nhất 10 năm và cung cấp được cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trong thời hạn 48 giờ khi có yêu cầu.

(*) Ngân hàng thanh toán ghi rõ về việc có hoặc không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định và gửi tài liệu chứng minh việc đáp ứng các điều kiện. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, đề nghị Ngân hàng thanh toán nêu rõ lý do.

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

….., ngày … tháng … năm ….
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page