Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa XII của Đảng viên Tổng hợp các bài thu hoạch sau học tập nghị quyết XII của Đảng

Với 6 mẫu bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa XII của Đảng viên dưới đây sẽ giúp Đảng viên mau chóng kết thúc bài thu hoạch của mình sau lúc học tập nghị quyết XII của Đảng. Bài viết được chúng tôi sưu tầm, lựa chọn qua các buổi học tập quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương 4 khóa XII. Mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng:

Xem thêm:

 • Bài thu hoạch học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 • Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 – Khóa XII
 • Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 5 khóa XII của Đảng viên

Bài thu hoạch nghị quyết hội nghị trung ương 4 khóa XII mẫu 1

ĐẢNG BỘ XÃ ……………
CHI BỘ TRƯỜNG THCS ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
——————————–
……………, ngày …. tháng …… 5 ………

BÀI THU HOẠCH
Kết quả học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Là đảng viên chi bộ Trường THCS ……………

Qua học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII, bản thân đã nhận thức thâm thúy những vấn đề mấu chốt của Nghị quyết như sau:

1. Nhận thức thâm thúy nhất của tư nhân đối với các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng tập hợp vào 6 nhiệm vụ trọng điểm sau:

a. Đẩy mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng; chặn đứng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là hàng ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm giá và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

b. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường chiến đấu phòng, chống tham nhũng, phí phạm, quan liêu.

c. tiến hành các biện pháp tăng lên chất lượng phát triển, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục tiến hành có hiệu quả 3 đột phá chiến lược (hoàn thiện thiết chế kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục, tập huấn, tăng trưởng nguồn nhân công, nhất là nguồn nhân công chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu cơ sở vật chất đồng bộ), cơ cấu lại toàn cục và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mẫu hình phát triển; tăng cường công nghiệp hóa, đương đại hóa quốc gia, chú trọng công nghiệp hóa, đương đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng khắc phục tốt vấn đề cơ cấu lại công ty nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và đảm bảo an toàn nợ công.

d. Kiên quyết, bền chí chiến đấu bảo vệ cứng cáp độc lập, chủ quyền, hợp nhất và kiêm toàn cương vực của Đất nước; giữ vững môi trường hòa bình, bình ổn để tăng trưởng quốc gia; đảm bảo an ninh đất nước, giữ giàng thứ tự, an toàn xã hội . Mở mang và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng cơ hội, vượt qua thử thách, tiến hành hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp diễn tăng lên vị thế và uy tín của quốc gia trên trường quốc tế.

e. Thu hút, phát huy mạnh bạo mọi nguồn lực và sức thông minh của dân chúng. Chăm lo tăng lên đời sống vật chất, ý thức, khắc phục tốt những vấn đề bức thiết; tăng mạnh điều hành tăng trưởng xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người; đảm bảo an sinh xã hội, tăng lên phúc lợi xã hội và giảm nghèo vững bền. Phát huy quyền làm chủ của dân chúng, phát huy sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc.

f. Phát huy yếu tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập hợp xây dựng con người về đạo đức, tư cách, lối sống, trí não và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

2. Quan điểm và bổn phận tư nhân đối với các dự thảo

*Về tư tưởng chính trị:

 • Luôn giữ vững ý kiến, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước, cùng lúc đi lại gia đình và người nhà tiến hành tốt các qui định của địa phương nơi trú ngụ
 • Nghiêm túc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

*Phẩm chất đạo đức lối sống:

 • Có lối sống lành mạnh, giản dị, thật thà. Luôn giữ giàng sự kết đoàn trong khu dân cư
 • Luôn lắng tai tâm tình ước muốn của người dân để có yêu cầu kịp thời với chỉ huy cơ quan.

3. Yêu cầu, kến nghị những biện pháp để tổ chức tiến hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII chỉ mất khoảng đến

Để tổ chức, tiến hành tốt nội dung của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng chỉ mất khoảng đến, tôi xin yêu cầu 1 số nhiệm vụ và biện pháp như sau:

 • 1 là, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải tập hợp làm rõ và nêu cao ý thức bổn phận tư nhân, kiểu mẫu tiến hành nguyên lý tập hợp dân chủ, số đông chỉ huy, tư nhân đảm trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống để từ ấy đề ra các hoạt động tiến hành công việc chuyên môn, nhất là các chế độ của Đảng, Nhà nước có liên can, tác động bự tới mọi người dân.
 • Hai là, tự phê bình và phê bình ngay thẳng, dân chủ, nghiêm chỉnh, thành tâm trên cơ sở tình thương mến đồng đội, đồng nghiệp. Thực hiện nghiêm chỉnh Quy định về những điều Đảng viên ko được làm. Làm tốt việc kiểm điểm hàng 5 để có căn cứ phê chuẩn, chắt lọc hàng ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhằm tăng lên năng lực chỉ huy, sức đấu tranh của tổ chức cơ sở đảng.
 • Ba là, tôn trọng, lắng tai và khắc phục những tâm tình, ước muốn của dân chúng, cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân là căn cứ quan trọng để tổ chức phê chuẩn cán bộ.
 • 4 là, tiến hành tốt việc tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “tiếp diễn học tập và tuân theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, cá tính đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt các nguyên lý sinh hoạt Đảng.

Với truyền thống, thực chất tốt đẹp của Đảng, được dân chúng, cán bộ, công chức nhất trí, ủng hộ, nhất mực chúng ta sẽ tiến hành chiến thắng nghị quyết này, tạo bước chuyển biến mới trong công việc xây dựng Đảng, khiến cho Đảng ta càng ngày càng trong lành, lớn mạnh, đưa quốc gia tiến hành chiến thắng sự nghiệp CNH, HĐH quốc gia, hội nhập và tăng trưởng toàn diện quốc gia với chỉ tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tiến bộ

Người viết thu hoạch

Nguyễn Văn A

Bài thu hoạch nghị quyết hội nghị trung ương 4 khóa 12 mẫu 2

ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN ………….
CHI BỘ …………………..
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
.…….., ngày ……. tháng ……. 5 ………

BÀI THU HOẠCH
Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội
Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

– Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………………….

– Chức vụ, đơn vị công việc:……………………………………………………………………………………………………

Sau 1 ngày rưỡi được học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phê duyệt 3 chuyên đề: Những nội dung căn bản của báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết tiến hành Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “1 số vấn đề cần kíp về xây dựng Đảng ngày nay”; Báo cáo đáng giá kết quả thật hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2011 – 2015 và phương hướng, nhiện vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2016 – 2020. Bản thân đã nhận thức về những vấn đề căn bản từ 3 chuyên đề được học tập và rút ra được 1 số vấn đề từ Nghị quyết đối với thực tế của bản thân trong công đoạn thực thi nhiệm vụ của mình, chi tiết như sau:

I. Nhận thức, tiếp nhận của bản thân về những vấn đề căn bản, điểm mới trong các chuyên đề được nêu trong Nghị quyết:

Về Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng, bản thân tiếp nhận được những nội dung sau: Về kết cấu, NQ Đại hội XII gồm 6 phần:

1. Tán đồng những nội dung căn bản về bình chọn tình hình 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ 5 5 2016-2020 nêu trong Báo cáo Chính trị, Báo cáo KT-XH của Ban Chấp hành TW Đảng khoá XI trình Đại hội;

2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự chỉ huy, lãnh đạo của Ban Chấp hành TW Đảng khoá XI trình Đại hội XII;

3. Thông qua Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI; đồng ý ko sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành;

4. Thông qua Báo cáo tổng kết tiến hành Nghị quyết TW 4 khoá XI;

5. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành TW Đảng khoá XII;

6. Trách nhiệm chỉ huy, lãnh đạo, khai triển tiến hành. (NQ Đại hội XI của Đảng có thêm 2 phần: Thông qua dự thảo Cương lĩnh xây dựng quốc gia trong giai đoạn quá độ lên CNXH (bổ sung, tăng trưởng 5 2011); Thông qua dự thảo Chiến lược tăng trưởng KT-XH 2011-2020).

Nhìn chung, Văn kiện Đại hội XII của Đảng là thành phầm tập hợp trí não của toàn bộ cán bộ, đảng viên và dân chúng ta. Nội dung văn kiện đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết thâm thúy lý luận và thực tế 30 5 đổi mới, có sự kế thừa, bổ dung, tăng trưởng của nội dung văn kiện Đại hội XI, của các cuộc Hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, ý kiến của Đảng trong các nhiệm kỳ trước.

Các văn kiện tiếp diễn khẳng định, hoàn thiện ý kiến, đường lối đổi mới của Đảng ta trên cơ sở áp dụng thông minh chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp nhận những kinh nghiệm quốc tế thích hợp với điều kiện ở nước ta.

Văn kiện Đại hội XII cũng có nhiều điểm mới, trình bày trình độ tăng trưởng tư duy, lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nhấn trong nội dung văn kiện là trình bày những ý kiến, những vấn đề căn bản nhất của cách mệnh Việt Nam, những nguyên lý trong hoạt động của Đảng, cùng lúc đặt ra những nhiệm vụ chi tiết, những vấn đề mới, cần kíp nãy sinh từ thực tế, trong ấy nhấn mạnh các vấn đề sau:

 • Về đổi mới mẫu hình phát triển và hoàn thiện thiết chế, tăng trưởng kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa. Kế thừa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XI, Văn kiện Đại hội XII có những tăng trưởng mới rất rõ nét, nêu rõ hơn định hướng và biện pháp đổi mới mẫu hình phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mẫu hình phát triển, xác định đặc thù căn bản của nền kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam ấy là nền kinh tế thị phần đương đại và hội nhập quốc tế; có sự điều hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ huy, nhằm chỉ tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bình, tiến bộ”.
 • Về lĩnh vực văn hoá – xã hội, Văn kiện đặc trưng chú trọng các nhiệm vụ, biện pháp gắn kết giáo dục, tập huấn và khoa học công nghệ với tăng trưởng nguồn nhân công, nhất là nguồn nhân công chất lượng cao, chuyên dụng cho hiệu quả công đoạn tăng cường công nghiệp hoá, đương đại hoá, đổi mới mẫu hình phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế, tiến hành 3 đột phá chiến lược. Việc xây dựng, tăng trưởng văn hoá con người Việt Nam, Văn kiện chọn lựa, định hướng 7 nhiệm vụ, biện pháp chính yếu, trong ấy nhấn mạnh và đặt lên bậc nhất là nhiệm vụ xây dựng con người. Thực hiện văn minh, công bình xã hội, đặc trưng là đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội là 1 trong những thành quả nổi trội trong 30 5 đổi mới, Văn kiện xác định điểm thu hút và cũng là điểm mới, ấy là tiến hành hiệu quả hơn trong 5 5 đến vấn đề điều hành tăng trưởng xã hội.
 • Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại, Báo cáo chính trị Đại hội XII có nêu: “Đẩy mạnh quốc phòng, an ninh, bảo vệ cứng cáp Đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”. Cụm từ “trong tình hình mới” là điểm mới được nhấn mạnh. Về công việc đối ngoại và hội nhập quốc tế, Báo cáo chỉ ra vấn đề mấu chốt là phải xác định chỉ tiêu tối thượng là ích lợi đất nước – dân tộc. Trong lúc nhận rõ cộng tác tăng trưởng là xu hướng thì cùng lúc ko mơ hồ chỉ thấy cộng tác 1 chiều. Hiệp tác cùng lúc phải đi đôi với chiến đấu, cạnh tranh để bảo vệ ích lợi chính đáng của đất nước; cùng lúc chiến đấu, cạnh tranh để cộng tác chứ ko dẫn đến đối đầu, bất lợi.
 • Về chủ trương phát huy sức mạnh đại kết đoàn dân tộc, so với Nghị quyết Đại hội XI, điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII có nêu: “Phát huy mạnh bạo mọi nguồn lực, mọi tiềm năng thông minh của dân chúng”; “Tôn trọng những điểm dị biệt ko trái với ích lợi chung của đất nước – dân tộc”. Trong định hướng xây dựng các giai tầng trong xã hội, Văn kiện có đề nghị mới ấy là “tiếp diễn hoàn thiện chế độ, luật pháp về tôn giáo, tín ngưỡng, phát huy những trị giá văn hoá, đạo đức tốt đẹp của các tín ngưỡng”.
 • Về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo tiến hành quyền làm chủ của dân chúng, ngoài 1 số nhiệm vụ, biện pháp mới, Văn kiện cũng bổ sung phương hướng: “Dân chủ phải được tiến hành đầy đủ, nghiêm chỉnh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội”. ” xây dựng những văn bản luật pháp liên can trực tiếp tới quyền làm chủ của dân chúng”. Bổ sung nội dung “giám sát” trong phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân rà soát, giám sát”.
 • Về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, Văn kiện nêu lên nhiều nhiệm vụ, biện pháp mới, nổi trội là việc hoàn thiện công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Nhà nước theo quy định của Hiến pháp 5 2013. Thực hiện thử nghiệm dân trực tiếp bầu 1 số chức danh ở cơ sở và ở cấp huyện; mở mang nhân vật thi tuyển chức danh cán bộ điều hành; hoàn thiện chỉ tiêu bình chọn và chế độ rà soát, giám sát, kiểm soát việc thực xây cất vụ; xác định rõ quyền hạn, bổn phận của người đứng đầu tư quan hành chính.
 • Về xây dựng Đảng trong lành lớn mạnh, Báo cáo chính trị nêu trọng điểm là cương quyết, bền chí tiếp diễn tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI. Các đơn vị quản lý uỷ, tổ chức đảng, số đông chỉ huy cơ quan, đơn vị và tư nhân cán bộ chỉ huy, điều hành các đơn vị quản lý từ Trung ương tới cơ sở nghiêm chỉnh, tự giác và có kế hoạch, giải pháp thích hợp để giải quyết, tu sửa những yếu kém, thiếu sót. Ngoài ra, ở phần nhiệm vụ, biện pháp, Văn kiện đề ra 10 nội dung, tất cả đều được bổ sung tăng trưởng trên cơ sở kế thừa từ các văn kiện Đại hội khoá trước.

Những điểm mới nêu trong Văn kiện Đại hội XII phản ảnh bước tiến về tư duy lý luận của Đảng và sẽ biến thành những định hướng chính trị quan trọng của chỉ tiêu xây dựng, tăng trưởng quốc gia trong 5 5 đến. Việc làm rõ những vấn đề mới trong Văn kiện Đại hội XII sẽ giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ đạo các đơn vị quản lý trong tỉnh nắm vững 1 bước nội dung Văn kiện, sẵn sàng cho đợt sinh hoạt chính trị bao la, từ ấy góp phần tiến hành đúng mực, thông minh Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thích hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn của huyện nhà, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng tập hợp vào 6 nhiệm vụ trọng điểm sau:

1. Đẩy mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng; chặn đứng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là hàng ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm giá và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

2. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường chiến đấu phòng, chống tham nhũng, phí phạm, quan liêu.

3. tiến hành các biện pháp tăng lên chất lượng phát triển, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục tiến hành có hiệu quả 3 đột phá chiến lược (hoàn thiện thiết chế kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục, tập huấn, tăng trưởng nguồn nhân công, nhất là nguồn nhân công chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu cơ sở vật chất đồng bộ), cơ cấu lại toàn cục và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mẫu hình phát triển; tăng cường công nghiệp hóa, đương đại hóa quốc gia, chú trọng công nghiệp hóa, đương đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng khắc phục tốt vấn đề cơ cấu lại công ty nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và đảm bảo an toàn nợ công.

4. Kiên quyết, bền chí chiến đấu bảo vệ cứng cáp độc lập, chủ quyền, hợp nhất và kiêm toàn cương vực của Đất nước; giữ vững môi trường hòa bình, bình ổn để tăng trưởng quốc gia; đảm bảo an ninh đất nước, giữ giàng thứ tự, an toàn xã hội . Mở mang và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng cơ hội, vượt qua thử thách, tiến hành hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp diễn tăng lên vị thế và uy tín của quốc gia trên trường quốc tế.

5. Thu hút, phát huy mạnh bạo mọi nguồn lực và sức thông minh của dân chúng. Chăm lo tăng lên đời sống vật chất, ý thức, khắc phục tốt những vấn đề bức thiết; tăng mạnh điều hành tăng trưởng xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người; đảm bảo an sinh xã hội, tăng lên phúc lợi xã hội và giảm nghèo vững bền. Phát huy quyền làm chủ của dân chúng, phát huy sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc.

6. Phát huy yếu tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập hợp xây dựng con người về đạo đức, tư cách, lối sống, trí não và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

II. Qua những nội dung đã nghiên cứu về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, liên hệ thực tế của ngành, của đơn vị:

Bản thân là đảng viên tôi xoành xoạch giữ vững ý kiến, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên trì chỉ tiêu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chấp hành tốt các chủ trương, chế độ của đảng luật pháp Nhà nước, đi lại gia đình và người nhà. Thực hiện tốt các quy định của địa phương nơi trú ngụ. tiến hành tốt pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy và quy chế làm việc tại đơn vị.

Lối sống lành mạnh, giản dị, thật thà. luôn giữ giàng kết đoàn nội bộ, tiếp nhận và lắng tai quan điểm đóng góp đồng đội trong đơn vị. Luôn giải quyết gian nan, kết đoàn hỗ trợ đồng nghiệp để kết thúc tốt công tác được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, chiến đấu chống các bộc lộ thụ động quan liêu, tham nhũng…

Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn để đạt hiệu quả cao hơn trong công việc. Luôn ko dừng học hỏi để có thể thích nghi với những chỉnh sửa, niềm nở với công cuộc đổi mới giáo dục. Phấn đấu quyết tâm trau dồi chuyên môn để có tri thức chuyên môn sâu rộng, có trình độ sư phạm lành nghề, biết ứng sử tinh tế, biết sử dụng các công nghệ tin vào dạy học, biết định hướng tăng trưởng của học trò theo chỉ tiêu giáo dục nhưng mà cũng bảo đảm được sự tự do của học trò trong hoạt động nhận thức, là tấm gương cho học trò noi theo.

Đối với tổ chuyên môn trực tiếp điều hành, chủ động tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề tăng lên chất lượng dạy và học.

Trong công việc chủ nhiệm: ân cần cổ vũ học trò kiêu hãnh về ngôi trường đang học, động viên phát huy tính hăng hái, tự giác chủ động thông minh của các em, thành lập các câu lạc bộ nhóm, tổ học tập trong lớp là thời cơ cho các em luận bàn tri thức, tăng trưởng mình, hoàn thiện bản thân, hoàn thiện tư cách sống. Trong các buổi sinh hoạt lớp chú trọng tuyên truyền về truyền thống nhà trường, quê hương quốc gia, giữ giàng thứ tự an toàn giao thông, khẳng định nhãn hàng của nhà trường.

III. Những kiến nghị, yêu cầu:

Để tổ chức, tiến hành tốt nội dung của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng

1. Trong chi bộ chỉ mất khoảng đến, tôi xin yêu cầu 1 số nhiệm vụ và biện pháp như sau:

1 là, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải tập hợp làm rõ và nêu cao ý thức bổn phận tư nhân, kiểu mẫu tiến hành nguyên lý tập hợp dân chủ, số đông chỉ huy, tư nhân đảm trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống để từ ấy đề ra các hoạt động tiến hành công việc chuyên môn, nhất là các chế độ của Đảng, Nhà nước có liên can, tác động bự tới mọi người dân.

Hai là, tự phê bình và phê bình ngay thẳng, dân chủ, nghiêm chỉnh, thành tâm trên cơ sở tình thương mến đồng đội, đồng nghiệp. Thực hiện nghiêm chỉnh Quy định về những điều Đảng viên ko được làm. Làm tốt việc kiểm điểm hàng 5 để có căn cứ phê chuẩn, chắt lọc hàng ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhằm tăng lên năng lực chỉ huy, sức đấu tranh của tổ chức cơ sở đảng.

Ba là, tôn trọng, lắng tai và khắc phục những tâm tình, ước muốn của dân chúng, cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân là căn cứ quan trọng để tổ chức phê chuẩn cán bộ.

4 là, tiến hành tốt việc tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “tiếp diễn học tập và tuân theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, cá tính đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Trong đơn vị chỉ mất khoảng đến, tôi xin yêu cầu 1 số nhiệm vụ và biện pháp như sau:

Phcửa ải bản chất xem giáo dục là quốc sách bậc nhất. Thực sự tăng lên dân trí, tập huấn nhân công, bồi dưỡng thiên tài bằng những việc làm chi tiết, thiết thực. Tránh chạy theo thành quả.

Có đủ hạ tầng, nội dung, tài liệu học tập thích hợp và giải quyết được nhu cầu học tập suốt đời của dân chúng.

Tiếp tục đổi mới mạnh bạo bí quyết dạy và học, bề ngoài và bí quyết thi, rà soát và bình chọn kết quả giáo dục, tập huấn, đảm bảo thật thà, khách quan.

Quy hoạch lại màng lưới, chia khu vực tuyển sinh cho thích hợp.

Đổi mới cơ bản công việc điều hành giáo dục, tập huấn, đảm bảo dân chủ, hợp nhất. Giao quyền tự chủ, tự chịu bổn phận cho các cơ sở giáo dục, tập huấn; tiến hành giám sát của các chủ thể trong nhà trường và xã hội, tăng mạnh công việc rà soát, thanh tra của cơ quan điều hành các đơn vị quản lý, đảm bảo dân chủ, công khai, sáng tỏ

Bảo đảm ngân sách nhà nước chi cho giáo dục và tập huấn tối thiểu ở mức 20% tổng chi ngân sách; tăng lên hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Tiếp tục tiến hành chỉ tiêu cứng cáp hóa trường, lớp học.

Phát triển hàng ngũ nhà giáo và cán bộ điều hành, phục vụ đề nghị đổi mới giáo dục và tập huấn. Thực hiện chuẩn hóa hàng ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ tập huấn. Đổi mới chế độ, chế độ nguồn vốn, tăng lên đời sống vật chất, ý thức cho hàng ngũ nhà giáo.

Với truyền thống, thực chất tốt đẹp của Đảng, được dân chúng, cán bộ, công chức, nhân viên nhất trí, niềm nở ủng hộ, nhất mực chúng ta sẽ tiến hành chiến thắng nghị quyết TW XII của Đảng, tạo bước chuyển biến mới trong công việc xây dựng Đảng, khiến cho Đảng ta càng ngày càng trong lành, lớn mạnh, tiến hành chiến thắng sự nghiệp CNH, HĐH, hội nhập và tăng trưởng toàn diện quốc gia với chỉ tiêu chung là “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tiến bộ”../

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

Ký và ghi rõ họ tên

Bài thu hoạch nghị quyết hội nghị trung ương 4 khóa 12 mẫu 3

ĐẢNG ỦY CƠ QUAN DÂN ĐẢNG
CHI BỘ BAN DÂN VẬN – ĐOÀN THANH NIÊN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày ….. tháng ….. 5 ……..

BÀI THU HOẠCH
HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG
——

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………………..

Đảng viên Chi bộ Ban Dân vận – Đoàn thanh niên, Đảng ủy Cơ quan dân đảng.

Sau lúc được học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng, bản thân tôi đã nhận thức về những vấn đề căn bản từ những chuyên đề được học tập và rút 1 số vấn đề từ Nghị quyết đối với thực tế của bản thân trong công đoạn thực thi nhiệm vụ của bản thân, chi tiết như sau:

I. Nhận thức, tiếp nhận của bản thân về những vấn đề căn bản, điểm mới trong các chuyên đề được nêu trong Nghị quyết:

Qua nội dung học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng, bản thân tiếp nhận được những nội dung sau:

Về kết cấu, NQ Đại hội XII gồm 6 phần: (1) Tán đồng những nội dung căn bản về bình chọn tình hình 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ 5 5 2016-2020 nêu trong Báo cáo Chính trị, Báo cáo KT-XH của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XI trình Đại hội; (2) phê duyệt Báo cáo kiểm điểm sự chỉ huy, lãnh đạo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XI trình Đại hội XII; (3) phê duyệt Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI; đồng ý ko sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành; (4) phê duyệt Báo cáo tổng kết tiến hành Nghị quyết T.Ư 4 khoá XI; (5) phê duyệt kết quả bầu Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XII; (6) bổn phận chỉ huy, lãnh đạo, khai triển tiến hành. (NQ Đại hội XI của Đảng có thêm 2 phần: Thông qua dự thảo Cương lĩnh xây dựng quốc gia trong giai đoạn quá độ lên CNXH (bổ sung, tăng trưởng 5 2011); Thông qua dự thảo Chiến lược tăng trưởng KT-XH 2011-2020).

Nội dung Văn kiện Đại hội XII được xây dựng trên cơ sở tổng kết thâm thúy lý luận và thực tế 30 5 đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, tăng trưởng Văn kiện Đại hội XI, của các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, ý kiến của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Trong ấy, những ý kiến căn bản, tư tưởng lãnh đạo, nội dung mấu chốt, những vấn đề mới, đều hiện diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chi tiết như sau:

Về đổi mới mẫu hình phát triển và hoàn thiện thiết chế, tăng trưởng kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa. Kế thừa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XI, Văn kiện Đại hội XII có những tăng trưởng mới rất rõ nét, nêu rõ hơn định hướng và biện pháp đổi mới mẫu hình phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mẫu hình phát triển, xác định đặc thù căn bản của nền kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam ấy là nền kinh tế thị phần đương đại và hội nhập quốc tế; có sự điều hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ huy, nhằm chỉ tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bình, tiến bộ”.

Về lĩnh vực văn hoá – xã hội, Văn kiện đặc trưng chú trọng các nhiệm vụ, biện pháp gắn kết giáo dục, tập huấn và khoa học công nghệ với tăng trưởng nguồn nhân công, nhất là nguồn nhân công chất lượng cao, chuyên dụng cho hiệu quả công đoạn tăng cường công nghiệp hoá, đương đại hoá, đổi mới mẫu hình phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế, tiến hành 3 đột phá chiến lược. Việc xây dựng, tăng trưởng văn hoá con người Việt Nam, Văn kiện chọn lựa, định hướng 7 nhiệm vụ, biện pháp chính yếu, trong ấy nhấn mạnh và đặt lên bậc nhất là nhiệm vụ xây dựng con người. Thực hiện văn minh, công bình xã hội, đặc trưng là đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội là 1 trong những thành quả nổi trội trong 30 5 đổi mới, Văn kiện xác định điểm thu hút và cũng là điểm mới, ấy là tiến hành hiệu quả hơn trong 5 5 đến vấn đề điều hành tăng trưởng xã hội.

Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại, Báo cáo chính trị Đại hội XII có nêu: “Đẩy mạnh quốc phòng, an ninh, bảo vệ cứng cáp Đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”. Cụm từ “trong tình hình mới” là điểm mới được nhấn mạnh. Về công việc đối ngoại và hội nhập quốc tế, Báo cáo chỉ ra vấn đề mấu chốt là phải xác định chỉ tiêu tối thượng là ích lợi đất nước – dân tộc. Trong lúc nhận rõ cộng tác tăng trưởng là xu hướng thì cùng lúc ko mơ hồ chỉ thấy cộng tác 1 chiều. Hiệp tác cùng lúc phải đi đôi với chiến đấu, cạnh tranh để bảo vệ ích lợi chính đáng của đất nước; cùng lúc chiến đấu, cạnh tranh để cộng tác chứ ko dẫn đến đối đầu, bất lợi.

Về chủ trương phát huy sức mạnh đại kết đoàn dân tộc, so với Nghị quyết Đại hội XI, điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII có nêu: “Phát huy mạnh bạo mọi nguồn lực, mọi tiềm năng thông minh của dân chúng”; “Tôn trọng những điểm dị biệt ko trái với ích lợi chung của đất nước – dân tộc”. Trong định hướng xây dựng các giai tầng trong xã hội, Văn kiện có đề nghị mới ấy là “tiếp diễn hoàn thiện chế độ, luật pháp về tôn giáo, tín ngưỡng, phát huy những trị giá văn hoá, đạo đức tốt đẹp của các tín ngưỡng”.
Về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo tiến hành quyền làm chủ của dân chúng, ngoài 1 số nhiệm vụ, biện pháp mới, Văn kiện cũng bổ sung phương hướng: “Dân chủ phải được tiến hành đầy đủ, nghiêm chỉnh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội”. ” xây dựng những văn bản luật pháp liên can trực tiếp tới quyền làm chủ của dân chúng”. Bổ sung nội dung “giám sát” trong phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân rà soát, giám sát”.

Về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, Văn kiện nêu lên nhiều nhiệm vụ, biện pháp mới, nổi trội là việc hoàn thiện công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Nhà nước theo quy định của Hiến pháp 5 2013. Thực hiện thử nghiệm dân trực tiếp bầu 1 số chức danh ở cơ sở và ở cấp huyện; mở mang nhân vật thi tuyển chức danh cán bộ điều hành; hoàn thiện chỉ tiêu bình chọn và chế độ rà soát, giám sát, kiểm soát việc thực xây cất vụ; xác định rõ quyền hạn, bổn phận của người đứng đầu tư quan hành chính.

Về xây dựng Đảng trong lành lớn mạnh, Báo cáo chính trị nêu trọng điểm là cương quyết, bền chí tiếp diễn tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI. Các đơn vị quản lý uỷ, tổ chức đảng, số đông chỉ huy cơ quan, đơn vị và tư nhân cán bộ chỉ huy, điều hành các đơn vị quản lý từ Trung ương tới cơ sở nghiêm chỉnh, tự giác và có kế hoạch, giải pháp thích hợp để giải quyết, tu sửa những yếu kém, thiếu sót. Ngoài ra, ở phần nhiệm vụ, biện pháp, Văn kiện đề ra 10 nội dung, tất cả đều được bổ sung tăng trưởng trên cơ sở kế thừa từ các văn kiện Đại hội khoá trước.

Những điểm mới nêu trong Văn kiện Đại hội XII phản ảnh bước tiến về tư duy lý luận của Đảng và sẽ biến thành những định hướng chính trị quan trọng của chỉ tiêu xây dựng, tăng trưởng quốc gia trong 5 5 đến. Việc làm rõ những vấn đề mới trong Văn kiện Đại hội XII sẽ giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ đạo các đơn vị quản lý trong tỉnh nắm vững 1 bước nội dung Văn kiện, sẵn sàng cho đợt sinh hoạt chính trị bao la, từ ấy góp phần tiến hành đúng mực, thông minh Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thích hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn của tỉnh ta, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

Đẩy mạnh xây dựng Đảng trong lành, lớn mạnh, tăng lên năng lực chỉ huy, cầm quyền và sức đấu tranh của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị lớn mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tăng cường toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; tăng trưởng kinh tế nhanh, vững bền, xây dựng nền móng để sớm đưa nước ta căn bản biến thành nước công nghiệp theo hướng đương đại. Tăng lên đời sống vật chất và ý thức của dân chúng. Bảo vệ cứng cáp độc lập, chủ quyền, hợp nhất, kiêm toàn cương vực của Đất nước, bảo vệ Đảng, Nhà nước, dân chúng và cơ chế xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hoà bình, bình ổn để tăng trưởng quốc gia. Tăng lên vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên toàn cầu.. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng tập hợp vào 6 nhiệm vụ trọng điểm sau:

(1) Đẩy mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng; chặn đứng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là hàng ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm giá và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

(2) Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường chiến đấu phòng, chống tham nhũng, phí phạm, quan liêu.

(3) tiến hành các biện pháp tăng lên chất lượng phát triển, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục tiến hành có hiệu quả 3 đột phá chiến lược (hoàn thiện thiết chế kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục, tập huấn; tăng trưởng nguồn nhân công, nhất là nguồn nhân công chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu cơ sở vật chất đồng bộ), cơ cấu lại toàn cục và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mẫu hình phát triển; tăng cường công nghiệp hoá, đương đại hoá quốc gia, chú trọng công nghiệp hoá, đương đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng khắc phục tốt vấn đề cơ cấu lại công ty nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và đảm bảo an toàn nợ công.

(4) Kiên quyết, bền chí chiến đấu bảo vệ cứng cáp độc lập, chủ quyền, hợp nhất và kiêm toàn cương vực của Đất nước; giữ vững môi trường hoà bình, bình ổn để tăng trưởng quốc gia; đảm bảo an ninh đất nước, giữ giàng thứ tự, an toàn xã hội. Mở mang và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng cơ hội, vượt qua thử thách, tiến hành hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp diễn tăng lên vị thế và uy tín của quốc gia trên trường quốc tế.

(5) Thu hút, phát huy mạnh bạo mọi nguồn lực và sức thông minh của dân chúng. Chăm lo tăng lên đời sống vật chất, ý thức, khắc phục tốt những vấn đề bức thiết; tăng mạnh điều hành tăng trưởng xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người; đảm bảo an sinh xã hội, tăng lên phúc lợi xã hội và giảm nghèo vững bền. Phát huy quyền làm chủ của dân chúng, phát huy sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc.

(6) Phát huy yếu tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập hợp xây dựng con người về đạo đức, tư cách, lối sống, trí não và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

II. Những công tác bản thân cần làm để tiến hành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, biện pháp nhưng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng đề ra

1. Về tư tưởng chính trị:

 • Luôn giữ vững ý kiến, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước, cùng lúc đi lại gia đình và người nhà tiến hành tốt các qui định của địa phương nơi trú ngụ
 • Nghiêm túc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống:

 • Có lối sống lành mạnh, giản dị, thật thà. Luôn giữ giàng sự kết đoàn trong khu dân cư
 • Luôn lắng tai tâm tình ước muốn của người dân để có yêu cầu kịp thời với chỉ huy cơ quan.

III. Những kiến nghị, yêu cầu:

Để tổ chức, tiến hành tốt nội dung của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng trong chi bộ trong thời gia đến, tôi xin yêu cầu 1 số nhiệm vụ và biện pháp như sau:

 • 1 là, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải tập hợp làm rõ và nêu cao ý thức bổn phận tư nhân, kiểu mẫu tiến hành nguyên lý tập hợp dân chủ, số đông chỉ huy, tư nhân đảm trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống để từ ấy đề ra các hoạt động tiến hành công việc chuyên môn, nhất là các chế độ của Đảng, Nhà nước có liên can, tác động bự tới mọi người dân.
 • Hai là, tự phê bình và phê bình ngay thẳng, dân chủ, nghiêm chỉnh, thành tâm trên cơ sở tình thương mến đồng đội, đồng nghiệp. Thực hiện nghiêm chỉnh Quy định về những điều Đảng viên ko được làm. Làm tốt việc kiểm điểm hàng 5 để có căn cứ phê chuẩn, chắt lọc hàng ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhằm tăng lên năng lực chỉ huy, sức đấu tranh của tổ chức cơ sở đảng.
 • Ba là, tôn trọng, lắng tai và khắc phục những tâm tình, ước muốn của dân chúng, cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân là căn cứ quan trọng để tổ chức phê chuẩn cán bộ.
 • 4 là, tiến hành tốt việc tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “tiếp diễn học tập và tuân theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, cá tính đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt các nguyên lý sinh hoạt Đảng.

Với truyền thống, thực chất tốt đẹp của Đảng, được dân chúng, cán bộ, công chức nhất trí, ủng hộ, nhất mực chúng ta sẽ tiến hành chiến thắng nghị quyết này, tạo bước chuyển biến mới trong công việc xây dựng Đảng, khiến cho Đảng ta càng ngày càng trong lành, lớn mạnh, đưa quốc gia tiến hành chiến thắng sự nghiệp CNH, HĐH quốc gia, hội nhập và tăng trưởng toàn diện quốc gia với chỉ tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tiến bộ”

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

Ký và ghi rõ họ tên

Bài thu hoạch nghị quyết hội nghị trung ương 4 khóa 12 mẫu 4

BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN
Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………………..

Chi bộ:……………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………

Qua dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Đảng ủy Khối tổ chức, bản thân nhận thức như sau:

I. NHẬN ĐỊNH KHÁI QUÁT BỐI CẢNH TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

5 5 qua (2011 – 2015), kế bên những cơ hội, thuận tiện, tình hình toàn cầu, khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp; kinh tế toàn cầu bình phục chậm; khủng hoảng chính trị ở nhiều nơi, nhiều nước; cạnh tranh về nhiều mặt càng ngày càng quyết liệt giữa các nước bự tại khu vực; diễn biến phức tạp trên Biển Đông,… đã ảnh hưởng bất lợi tới nước ta. Trong nước, ngay từ đầu nhiệm kỳ, cộng với những tác động của khủng hoảng nguồn vốn và suy thóai kinh tế thế giới, những giảm thiểu, khuyết thiếu vốn có của nền kinh tế, những giảm thiểu, yếu kém trong chỉ huy, điều hành và những vấn đề mới nảy sinh đã khiến cho lạm phát tăng cao, tác động nghiêm trọng tới bình ổn kinh tế vĩ mô, vận tốc phát triển và đời sống dân chúng. Thiên tai, dịch bệnh, chuyển đổi khí hậu gây thiệt hại nặng nề. Nhu cầu đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội càng ngày càng cao. Cùng lúc, chúng ta phải dành nhiều nguồn lực để đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia trước những diễn biến mới, phức tạp của tình hình khu vực và quốc tế. Trong bối cảnh ấy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã cố gắng quyết tâm tiến hành Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và đạt được những thành tích quan trọng.

II. NHẬN THỨC VỀ THỰC TRẠNG

1. Những thành quả nổi trội

Nền kinh tế vượt qua nhiều gian nan, thử thách, quy mô và tiềm lực được nâng lên; kinh tế vĩ mô căn bản bình ổn, lạm phát được kiểm soát; phát triển kinh tế được duy trì ở mức cân đối, từ 5 2013 dần bình phục, 5 sau cao hơn 5 trước. Đổi mới mẫu hình phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế và tiến hành 3 đột phá chiến lược được tập hợp tiến hành, bước đầu đạt kết quả hăng hái. Giáo dục và tập huấn, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế có bước tăng trưởng. An sinh xã hội được ân cần nhiều hơn và căn bản được đảm bảo, đời sống của dân chúng tiếp diễn được cải thiện. Chính trị – xã hội bình ổn; quốc phòng, an ninh được tăng mạnh; cương quyết, bền chí chiến đấu bảo vệ cứng cáp độc lập, chủ quyền, hợp nhất, kiêm toàn cương vực của Đất nước, giữ vững hoà bình, bình ổn. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế càng ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp diễn được tăng lên. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc tiếp diễn được phát huy. Công việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả quan trọng.

2. Những giảm thiểu, yếu kém

Tuy nhiên, đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện. 1 số mục tiêu kinh tế – xã hội chưa đạt kế hoạch; nhiều mục tiêu, chỉ tiêu trong chỉ tiêu quyết tâm để tới 5 2020 nước ta căn bản biến thành nước công nghiệp theo hướng đương đại chưa đạt được. Nhiều giảm thiểu, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và tập huấn, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế chậm được giải quyết. Đời sống của 1 bộ phận dân chúng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều gian nan. 4 nguy mà lại Đảng ta chỉ ra vẫn còn còn đó, có mặt diễn biến phức tạp. Hiện trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của 1 bộ phận ko bé cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, phí phạm chưa bị đẩy lùi. 1 số mặt công việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến chậm.

3. Nguyên nhân chính yếu của giảm thiểu, yếu kém đã đầy đủ và xác đáng chưa? Nguyên nhân khách quan, chủ quan chính yếu nào cản trở sự tăng trưởng của quốc gia?

Những nguyên cớ chính yếu của giảm thiểu, yếu kém trong thẩm định của văn kiện là đầy đủ và xác đáng. Cùng lúc, ấy cũng là những rào cản góp phần làm chậm đi sự tăng trưởng của quốc gia.

3.1. Nguyên nhân khách quan

 • Kinh tế toàn cầu bình phục chậm hơn dự đoán. Khủng hoảng nợ công diễn ra trầm trọng hơn ở nhiều đất nước. Nhiều nước tăng mạnh bảo hộ thương nghiệp và sản xuất. Khủng hoảng nguồn vốn và suy thóai kinh tế thế giới ảnh hưởng khiến cho mặt trái của chế độ kích cầu và những yếu kém nội tại của nền kinh tế biểu hiện nặng nề hơn.
 • Khủng hoảng chính trị ở nhiều nơi, nhiều nước; các nước bự cạnh tranh quyết liệt giành tác động trong khu vực. Tình hình phức tạp, căng thẳng ở Biển Đông dọa nạt nghiêm trọng hòa bình, bình ổn và ảnh hưởng thụ động tới tăng trưởng kinh tế – xã hội của quốc gia.

3.2. Nguyên nhân chủ quan

 • Kinh tế vĩ mô bình ổn nhưng mà chưa cứng cáp; nợ công đẩy mạnh, nợ xấu đang giảm dần nhưng mà còn ở mức cao; sản xuất kinh doanh còn gặp rất nhiều gian nan. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Thể chế kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa chậm được hoàn thiện, chưa có chế độ đột phá để xúc tiến tăng trưởng; chất lượng nguồn nhân công còn thấp; kết cấu cơ sở vật chất thiếu đồng bộ, tiếp diễn là những nhân tố cản trở tăng trưởng. Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mẫu hình phát triển còn chậm.
 • Nhiều giảm thiểu, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và tập huấn, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội chậm được giải quyết. Đối phó với chuyển đổi khí hậu, điều hành khoáng sản, bảo vệ môi trường còn bất cập.
 • Hiện trạng suy thóai về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của 1 bộ phận ko bé cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, phí phạm,… chưa được chặn đứng và đẩy lùi; tội nhân và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; đạo đức xã hội có mặt xuống cấp. 1 số mặt trong công việc xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và
 • Chiến trận Đất nước, các tổ chức chính trị – xã hội chuyển biến chậm. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc chưa được phát huy đầy đủ; kỷ cương, phép nước chưa nghiêm.
 • Hiệu lực, hiệu quả điều hành nhà nước nhiều mặt còn giảm thiểu. Quản lý xã hội còn 1 số mặt bất cập. Công việc dự đoán, hoạch định và chỉ huy tổ chức tiến hành chế độ của Đảng, Nhà nước, hiệu lực, hiệu quả điều hành nhà nước, điều hành tăng trưởng xã hội còn nhiều bất cập. Hội nhập quốc tế có mặt chưa chủ động, hiệu quả chưa cao.

III. NHẬN THỨC VỀ NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN

1. Chủ đề của Đại hội

Trong các thành tố chủ đề của Đại hội XII đều có những điểm mới, nhất là thành tố thứ tư “bảo vệ cứng cáp Đất nước, giữ vững môi trường hòa bình, bình ổn” lần trước tiên được đưa vào chủ đề Đại hội.

2. Đại hội nhìn lại 30 5 đổi mới

Từ những thành quả cũng như giảm thiểu, Đại hội rút ra 5 bài học. So với bài học rút ra của các Đại hội trước, các bài học Đại hội XII rút ra đều có những điểm mới, đặc trưng là bài học thứ tư về mối quan hệ dân tộc – quốc tế đã nhấn mạnh “phải đặt ích lợi đất nước dân tộc lên trên hết”.

3. Xác định “4 rường cột” tăng trưởng quốc gia trong giai đoạn mới

Trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng do đồng đội Tổng Bí thơ Nguyễn Phú Trọng thể hiện nêu rõ: Thời kỳ mới yêu cầu phải tăng trưởng quốc gia toàn diện, đồng bộ hơn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, trong ấy tăng trưởng kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựng

Đảng là mấu chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền móng ý thức; tăng mạnh quốc phòng, an ninh là hiểm yếu, thường xuyên. Điểm mới nổi trội là: Văn kiện Đại hội XII ko chỉ xác định tăng trưởng kinh tế là trung tâm nhưng cả tăng trưởng xã hội là trung tâm; ko chỉ xây dựng văn hóa làm nền móng ý thức nhưng cả xây dựng con người làm nền móng ý thức.

4. Chủ trương tiếp diễn đổi mới mẫu hình phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế; tăng cường công nghiệp hóa, đương đại hóa gắn với tăng trưởng kinh tế kiến thức; hoàn thiện thiết chế, tăng trưởng kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa

Đây là 1 chủ trương bự, quan trọng, được nêu ra từ Đại hội XI của Đảng. Trong thời kì đến cần tiếp diễn tăng cường công đoạn này theo hướng liên kết có hiệu quả tăng trưởng chiều rộng với chiều sâu, chú trọng tăng trưởng chiều sâu, tăng lên chất lượng phát triển và sức cạnh tranh trên cơ sở tăng lên năng suất lao động, phần mềm văn minh khoa học – công nghệ, đổi mới và thông minh, tăng lên chất lượng nguồn nhân công, phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế tăng trưởng nhanh và vững bền (hướng đến các chỉ tiêu tăng trưởng vững bền tới 5 2030 của Liên hợp quốc). Đổi mới mẫu hình phát triển chuyển mạnh từ chính yếu dựa vào xuất khẩu và vốn đầu cơ sang tăng trưởng cùng lúc dựa cả vào vốn đầu cơ, xuất khẩu và thị phần trong nước. Động lực quan trọng nhất và cũng là điều kiện để đổi mới mẫu hình phát triển là tăng cường nghiên cứu, phần mềm khoa học, công nghệ và đổi mới, thông minh.

5. Chủ trương tăng trưởng các vấn đề văn hóa, xã hội, môi trường

 • Xây dựng, tăng trưởng văn hóa, con người: Các đơn vị quản lý, các đơn vị quản lý phải nhận thức đầy đủ, thâm thúy tầm quan trọng đặc trưng của văn hóa, con người; phải tiến hành có kết quả chỉ tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam tăng trưởng toàn diện, hướng tới chân thiện – mỹ, thấm nhuần ý thức dân tộc, nhân bản, dân chủ và khoa học; xây dựng văn hóa đích thực biến thành nền móng ý thức cứng cáp của xã hội; xây dựng con người Việt Nam tăng trưởng toàn diện.
 • Quản lý tăng trưởng xã hội; tiến hành văn minh, công bình xã hội: Nhận thức thâm thúy địa điểm, tầm quan trọng của tăng trưởng xã hội vững bền và điều hành tăng trưởng xã hội đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Đất nước. Xây dựng, tiến hành các chế độ thích hợp với các giai tầng xã hội; khắc phục có hiệu quả những vấn đề xã hội giận dữ; giải quyết từng bước sự mất hợp lý về tăng trưởng giữa các lĩnh vực, các vùng, miền; đảm bảo sự hài hoà về ích lợi, về quan hệ xã hội, ân cần thích đáng tới các phân khúc, bộ phận yếu thế trong xã hội, giải quyết xu thế tăng thêm phân hóa giàu – nghèo. Kịp thời kiểm soát và xử lý các không may, tranh chấp, xung đột xã hội. Tăng cường các biện pháp chiến đấu phòng, chống tội nhân và tệ nạn xã hội; hạn chế tai nạn giao thông.
 • Quản lý khoáng sản, bảo vệ môi trường, chủ động đối phó chuyển đổi khí hậu: Khoáng sản là của nả đất nước, nguồn lực quan trọng của quốc gia, phải được bình chọn đầy đủ, hạch toán trong nền kinh tế; được điều hành, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, cân đối, có hiệu quả và vững bền, gắn với chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh. Chú trọng sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái hiện, nguyên liệu mới. Chủ động xây dựng, khai triển và rà soát, giám sát việc tiến hành các chương trình, kế hoạch đối phó với chuyển đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai cho từng công đoạn. Trước mắt tập hợp xử lý hiệu quả hiện trạng lũ lụt, hạn hán, sạt lở bãi sông, bãi biển, thâm nhập mặn và triều cường,… đang ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, sản xuất của dân chúng.

Bài thu hoạch nghị quyết hội nghị trung ương 4 khóa 12 mẫu 5

BÀI THU HOẠCH

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

Họ và tên:……………………………..

Chi bộ:…………………………………

Chức vụ:……………………………..

Câu hỏi 1: Đồng đội hãy nêu những nội dung căn bản (nhất là những điểm mới) của Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Để tiến hành được các nội dung ấy, với công dụng, nhiệm vụ đang đảm nhận, đồng đội cần phải tập hợp những biện pháp gì?

Trả lời:

Thứ nhất, những nội dung căn bản, điểm mới về chủ đề và kết cấu báo cáo, có 4 điểm mới:

1. Về bối cảnh diễn ra Đại hội và nhiệm vụ Đại hội XII là: Tình hình toàn cầu, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; quốc gia đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả thuận tiện, cơ hội đan xen gian nan, thử thách gay gắt; “tạo nên chủ trương, chỉ tiêu và nhiệm vụ trong công đoạn cách mệnh mới phục vụ đề nghị của thực tế đặt ra và hy vọng của cán bộ, đảng viên và dân chúng…” ;

2. Về chủ đề Đại hội XII (tiêu đề Báo cáo chính trị): “Đẩy mạnh xây dựng Đảng trong lành, lớn mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; tăng cường toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ cứng cáp Đất nước, giữ vững môi trường hoà bình, bình ổn; quyết tâm sớm đưa nước ta căn bản biến thành nước công nghiệp theo hướng đương đại”; 5 thành tố, trong ấy hoàn thiện 4 thành tố, bổ sung 1 thành tố.

3. Về phương châm Đại hội: “Kết đoàn – dân chủ – kỷ cương – đổi mới”.

4. Về kết cấu Báo cáo chính trị: được kết cấu thành 15 vấn đề.

Thứ 2,

– Những nội dung căn bản, điểm mới trong bình chọn kết quả thật hiện nghị quyết Đại hội XI; nhìn lại 30 5 đổi mới ấy là: trong 5 5 (2011-2015) đạt được “những thành tích quan trọng”; trong 30 5 đạt được “những thành quả lớn bự, có ý nghĩa lịch sử”.

– Tuy nhiên vẫn còn nhiều còn đó giảm thiểu, thiếu sót như: Đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện, 1 số mục tiêu kinh tế – xã hội chưa đạt kế hoạch; 4 nguy mà lại Đảng chỉ ra vần còn còn đó, có mặt diễn biến phức tạp.

– Xác định chỉ tiêu tổng quát, động lực tăng trưởng quốc gia 5 5 đến. Văn kiện rút ra 5 bài học, mỗi bài học đều có nội dung mới, đặc trưng là bài học thứ tư có ý nghĩa đột phá, ấy là “phải đặt ích lợi đất nước – dân tộc lên trên hết”; về chỉ tiêu tổng quát, động lực tăng trưởng quốc gia 5 5 đến, Văn kiện nêu nội dung: phát huy các yếu tố tổng hợp tạo thành động lực để tăng trưởng quốc gia.

Thứ 3, những nội dung căn bản, những điểm mới về đổi mới mẫu hình phát triển và hoàn thiện thiết chế, tăng trưởng kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa, Văn kiện Đại hội XII nêu rõ 2 nội dung:

– Về đổi mới mẫu hình phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế: “Chuyển đổi mẫu hình phát triển từ chính yếu tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng cân đối giữa chiều rộng và chiều sâu…”; trong định hướng đổi mới mẫu hình phát triển “… liên kết có hiệu quả tăng trưởng chiều rộng với chiều sâu, chú trọng tăng trưởng chiều sâu, tăng lên chất lượng phát triển và sức cạnh tranh…”.

– Về hoàn thiện thiết chế, tăng trưởng kinh tế thị phần định hướng XHCN: được Đại hội XII xác định “… là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của nền kinh tế thị phần, cùng lúc đảm bảo định hướng XHCN thích hợp với từng công đoạn tăng trưởng của quốc gia. Ấy là nền kinh tế thị phần đương đại và hội nhập quốc tế; có sự điều hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ huy nhằm chỉ tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bình, tiến bộ”.

Thứ tư, những nội dung căn bản, những điểm mới về văn hóa – xã hội, văn kiện Đại hội XII nêu rõ 3 nội dung:

– Thứ nhất: Về phương hướng và biện pháp đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và tập huấn, tăng trưởng, phần mềm khoa học, công nghệ gắn với tăng trưởng nguồn nhân công. Chi tiết: Phát triển giáo dục và tập huấn nhằm tăng lên dân trí, tập huấn nhân công, bồi dưỡng thiên tài, găn với nhu cầu tăng trưởng kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ quốc gia…; Phát triển mạnh bạo khoa học và công nghệ, khiến cho khoa học, công nghệ đích thực là quốc sách bậc nhất… Cùng lúc giữa giáo dục, tập huấn và khoa học – công nghệ phải gắn kết, tương tác lẫn nhau.

– Thứ 2: Về phương hướng và biện pháp xây dựng, tăng trưởng văn hoá, con người Việt Nam. Trong ấy đặt lên bậc nhất về nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam tăng trưởng toàn diện; Xây dựng 1 môi trường văn hoá lành mạnh, thích hợp với bối cảnh tăng trưởng kinh tế thị phần định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Xây dựng văn hoá trong chính trị và kinh tế; Phát triển công nghiệp văn hoá đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thi trường dịch vụ và thành phầm văn hoá.

– Thứ 3: Về phương hướng và biện pháp điều hành tăng trưởng xã hội, tiến hành văn minh và công bình xã hội. Văn kiện Đại hội XII đã xác định những nhiệm vụ và biện pháp để tiếp diễn tiến hành hiệu quả hơn trong 5 5 đến.

Thứ 5, những nội dung căn bản, những điểm mới về quốc phòng, an ninh. Thể hiện ngay ở chủ đề Đại hội: Đại hội XI nêu 5 thành tố: sự chỉ huy của Đảng; dân tộc, dân chủ; đổi mới; chỉ tiêu xây dựng quốc gia. Chủ đề Đại hội XII có 5 thành tố, thêm thành tố: “bảo vệ Đất nước”.

Trong báo cáo chính trị Đại hội XII ghi rõ: “Đẩy mạnh quốc phòng – an ninh, bảo vệ cứng cáp Đất nước Việt Nam XHCN trong tình hình mới”. Cụm từ “tình hình mới”là điểm mới được nhấn mạnh.

Về bình chọn tình hình văn kiện đại hội XII của đảng nêu “Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều phúc tạp, chúng ta cương quyết, bền chí chiến đấu giữ vững độc lập chủ quyền, hợp nhất kiêm toàn cương vực của Đất nước, đảo bảo quốc phòng an ninh và thứ tự, an toàn xã hội”. có 3 vấn đề mới được khẳng định (1.Về nhận thức có bước tăng trưởng; 2. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết với thế trận an ninh dân chúng tiếp diễn được tăng mạnh, củng cố; 3. Sức mạnh của QĐND và CAND được tăng mạnh).

Về chỉ tiêu: có 2 điểm mới (1. “Tranh thủ tối đa sự nhất trí, ủng hộ của số đông quốc tế”; 2. “Kiên quyết, bền chí” chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, kiêm toàn cương vực của Đất nước).

Về phương hướng, nhiệm vụ có 2 điểm mới (1. Liên kết chặt chẽ KT, VH, XH với QP- AN và trái lại; 2. chủ động chiến đấu làm thất bại mọi mưu mô, hoạt động chống phá của các thần thế cừu địch)…

Thứ 6, những nội dung căn bản, những điểm mới về đối ngoại, có 8 điểm mới (1. Lần trước tiên nhiệm vụ đối ngoại được nêu như 1 thành tố của chủ đề Đại hội; 2. Công việc đối ngoại nhiệm kỳ trước được bình chọn sâu hơn; 3. Tiêu chí đối ngoại được nhắc đến rõ hơn và ở chừng độ cao nhất; 4. Phương châm lãnh đạo các hoạt động đối ngoại được nêu rõ hơn; 5. Quan điểm lãnh đạo việc tiến hành nhiệm vụ bảo vệ Đất nước được nêu chi tiết hơn; 6. Các ý kiến lãnh đạo, định hướng bự đối với công đoạn hội nhập quốc tế được nêu rõ; 7. Công việc đối ngoại đa phương hóa được nhấn mạnh; 8. Công việc đối ngoại dân chúng được tiếp cận theo phương cách mới).

Thứ 7, những nội dung căn bản, những điểm mới về phát huy sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Điểm mới: Đại kết đoàn dân tộc là “động lực và nguồn lực lớn bự trong xây dựng và bảo vệ Đất nước”; “phát huy mạnh bạo mọi nguồn lực, mọi tiềm năng thông minh của dân chúng để xây dựng và bảo vệ Đất nước”; “tôn trọng những điểm dị biệt ko trái với ích lợi chung của đất nước – dân tộc”;… xác định rõ nhân vật của , kết đoàn “mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước”; để tạo “sinh lực mới của khối đại kết đoàn toàn dân tộc”, phải “tăng mạnh quan hệ khăng khít giữ Nhân dân với Đảng, Nhà nước”…

Về phát huy dân chủ XHCN, Đại hội XII có nhiều đổi mới để đảm bảo quyền làm chủ của dân chúng, như: sự xây dựng về quyết sách dân chủ; về vấn đề tiến hành quyền con người và đề cao đạo đức xã hội; Đại hội đã tìm được điểm then chốt trên bình diện phát huy và thực hành quyền dân chủ XHCN…

Thứ 8, những nội dung căn bản, những điểm mới về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nổi trội như: trong phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN là “tiếp diễn hoàn thiện chế độ bảo vệ Hiến pháp và luật pháp”, trong việc hoàn thiện hệ thống nhiệm vụ, biện pháp xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; trong việc xây dựng Đảng trong lành lớn mạnh, tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của Đảng với việc đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, biện pháp và trong mỗi nhóm đều có sự bổ sung, tăng trưởng.

Thứ 9, những nội dung căn bản, những điểm mới trong việc xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng điểm trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng (1. Đẩy mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng; 2. Xây dựng tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; 3. tiến hành các biện pháp tăng lên chất lượng phát triển, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; 4. Kiên quyết, bền chí chiến đấu bảo vệ cứng cáp độc lập, chủ quyền, hợp nhất và kiêm toàn cương vực; 5.Thu hút, phát huy mạnh bạo mọi nguồn nhân công và sức thông minh của dân chúng; 6. Phát huy yếu tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội).

Gợi ý các biện pháp chính yếu để tiến hành các nội dung đã nêu trên:

+ Cần tập hợp nghiên cứu, nắm vững những tư tưởng lãnh đạo, nội dung mấu chốt, những vấn đề mới trong văn kiện Đại hội XII;
Trong 6 nhiệm vụ trọng điểm đã được Đại hội XII xác định, cần nghiên cứu kĩ từng nhiệm vụ, liên hệ những đề nghị, nhiệm vụ chi tiết của địa phương, cơ quan, đơn vị; Vai trò chỉ huy, lãnh đạo của tư nhân trên lĩnh vực đảm trách để khai triển tiến hành có hiệu quả, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

+ Theo chức trách và nhiệm vụ được giao, các đơn vị quản lý ủy, tổ chức Đảng, trước nhất là người đứng đầu phải lãnh đạo, xây dựng kế hoạch tiến hành việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, khai triển tiến hành Nghị quyết Đại hội XII cho cán bộ, đảng viên và các phân khúc dân chúng, liên kết với việc tiến hành các nghị quyết đại hội đảng ở địa phương, đơn vị mình.

+ lãnh đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thích hợp với tình hình của địa phương, đơn vị, tư nhân về tiến hành Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có hiệu quả. (nhấn mạnh việc khai triển, tiến hành Nghị quyết XII của Đảng gắn với 3 mũi đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng cấp địa phương, đơn vị ).

Câu hỏi 2: Theo lĩnh vực, địa bàn đảm trách hãy nêu các biện pháp, kiến nghị, yêu cầu để tiếp diễn tiến hành hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về tăng cường học tập tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh chỉ mất khoảng đến?

Gợi ý giải đáp:

– Đặt vấn đề, nêu nói chung về những kết quả đạt được, những giảm thiểu yếu kém trong tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

* Về tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Nêu các biện pháp, kiến nghị để tiếp diễn tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 “1 số vấn đề cần kíp về xây dựng Đảng ngày nay”.

– Cấp ủy, tổ chức đảng các đơn vị quản lý kiểm tra việc tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 chỉ mất khoảng qua và kế hoạch tu sửa, giải quyết thiếu sót của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

– Bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc cho thích hợp với Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của đại hội đảng bộ cấp mình và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 gắn với tiến hành Quy định của Ban Bí thơ về bổn phận nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ đạo các đơn vị quản lý.

– Đổi mới và tăng lên chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và tăng mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm giá đạo đức, lối sống cách mệnh cho cán bộ, đảng viên; cương quyết phê phán, chiến đấu với những bộc lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

– Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ huy của Đảng, kiên trì chỉ tiêu, lý tưởng cách mệnh; tăng mạnh sự hợp nhất ý chí, hành động trong Đảng, giữ mối liên hệ khăng khít với dân chúng.

– Xây dựng chế độ, chế độ phát hiện, quyến rũ, trọng dụng thiên tài để xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là hàng ngũ cán bộ cấp chiến lược, có phẩm giá và uy tín, đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

– Thực hiện nghiêm chỉnh kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng 5 trong các đơn vị quản lý ủy, tổ chức đảng và đảng viên theo ý thức Nghị quyết Trung ương 4, trọng điểm là rà soát việc tu sửa, giải quyết những giảm thiểu, thiếu sót đã được chỉ ra qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, kiểm điểm hàng 5 và những vấn đề mới nảy sinh liên can tới bổn phận của số đông và tư nhân.

* Về tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về tăng cường học tập tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh chỉ mất khoảng đến:

+ Tiếp tục tăng cường học tập tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh tới tận cán bộ, đảng viên và các phân khúc dân chúng; tạo sự chuyển biến mạnh bạo về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và dân chúng, đưa việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh thành công tác, tự giác, thường xuyên.

+ Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tiếp và có hệ thống bằng nhiều bề ngoài phong phú, sinh động các nội dung chính yếu về tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và dân chúng.

+ Đưa việc học tập và tuân theo và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động tiến hành Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của các đơn vị quản lý ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc đi lại, các phong trào thi đua yêu nước, với việc tiến hành nhiệm vụ chính trị… Lấy kết quả học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh là 1 trong những tiêu chuẩn bình chọn, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng 5.

+ Chỉ huy, lãnh đạo chặt chẽ việc khai triển tiến hành theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với tuân theo, chú trọng việc tuân theo bằng những hành động và việc làm chi tiết. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những tiêu biểu hiện đại về tuân theo tư tưởng, đạo đức và cá tính Hồ Chí Minh, liên kết giữa “xây” với “chống”; Đề cao bổn phận nêu gương, tự giác học trước, tuân theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ đạo các đơn vị quản lý, của cán bộ, đảng viên; Đẩy mạnh công việc rà soát, đôn đốc việc tiến hành. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; Hoàn thiện chế độ, luật pháp liên can tới đạo đức công vụ.

+ Tiếp tục đưa nội dung về tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và trường chính trị, trường tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các đơn vị quản lý, đảm bảo thích hợp với từng cấp học, bậc học và với đề nghị giáo dục, tập huấn.

+ Về tổ chức tiến hành việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh do cấp ủy các đơn vị quản lý, trực tiếp là ban thường vụ cấp ủy, đồng đội bí thơ cấp ủy lãnh đạo.

Bài thu hoạch nghị quyết hội nghị trung ương 4 khóa 12 mẫu 6

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG
CHI BỘ TRƯỜNG THPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

BÀI THU HOẠCH
Học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công việc: ………………………………………………………………………………………..

1. Sau thời kì học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bản thân tôi thấm nhuần nội dung căn bản của Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng ấy là:

 • 5 5 đến, tình hình toàn cầu và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp tới nước ta, tạo ra cả cơ hội và thử thách. Hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, cộng tác và tăng trưởng vẫn là xu hướng bự. Toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế, cách mệnh khoa học – công nghệ, kinh tế kiến thức tiếp diễn được tăng cường. Châu Á -Thái Bình Dương, trong ấy có khu vực Đông Nam Á đã biến thành 1 số đông, tiếp diễn là trung tâm tăng trưởng năng động, có địa điểm địa – kinh tế – chính trị chiến lược càng ngày càng quan trọng; cùng lúc, đây cũng là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa 1 số nước bự; mâu thuẫn cương vực, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đông còn diễn ra gay gắt.
 • Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của quốc gia nâng cao, uy tín quốc tế của quốc gia càng ngày càng được tăng lên. Nước ta sẽ tiến hành đầy đủ các cam kết trong số đông ASEAN và WTO, tham dự các hiệp nghị thương nghiệp tự do lứa tuổi mới, hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với công đoạn trước. Thời cơ, vận hội tăng trưởng mở ra bao la. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều gian nan, thử thách. 4 nguy mà lại Đảng ta đã chỉ ra vẫn còn đó, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên toàn cầu; nguy cơ “diễn biến hoà bình” của thần thế cừu địch nhằm chống phá nước ta; hiện trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong 1 bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên; sự còn đó và những diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, tham nhũng, phí phạm…..
 • Để tận dụng, phát huy tốt nhất cơ hội, thuận tiện, vượt qua gian nan, thử thách, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần kết đoàn 1 lòng, nỗ lực tiến hành chiến thắng chỉ tiêu, các mục tiêu và nhiệm vụ sau:

Tiêu chí tổng quát của Đại hội

Đẩy mạnh xây dựng Đảng trong lành, lớn mạnh, tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị lớn mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tăng cường toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; tăng trưởng kinh tế nhanh, vững bền, quyết tâm sớm đưa nước ta căn bản biến thành nước công nghiệp theo hướng đương đại. Tăng lên đời sống vật chất và ý thức của dân chúng. Kiên quyết, bền chí chiến đấu bảo vệ cứng cáp độc lập, chủ quyền, hợp nhất, kiêm toàn cương vực của Đất nước, bảo vệ Đảng, Nhà nước, dân chúng và cơ chế xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hoà bình, bình ổn, chủ động và hăng hái hội nhập quốc tế để tăng trưởng quốc gia; tăng lên vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên toàn cầu.

Các mục tiêu quan trọng:

 • Về kinh tế: Vận tốc phát triển kinh tế bình quân 5 5 đạt 6,5 – 7%/5. Tới 5 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 – 3.500 đô la; tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP khoảng 85%; tổng vốn đầu cơ toàn xã hội bình quân 5 5 bằng khoảng 32 – 34% GDP; bội chi ngân sách nhà nước còn khoảng 4% GDP. Năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào phát triển khoảng 30 – 35%; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 5%/5; mất dần năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1 – 1,5%/5. Tỷ lệ đô thị hoá tới 5 2020 đạt 38 – 40%.
 • Về xã hội: Tới 5 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 40%; tỷ lệ lao động qua tập huấn đạt khoảng 65 – 70%, trong ấy có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành phố dưới 4%; có 9 – 10 lang y và trên 26,5 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0 – 1,5%/5.
 • Về môi trường: Tới 5 2020, 95% dân cư thành phố, 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh và 85% chất thải nguy hại, 95 – 100% chất thải y tế được xử lý; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.

Các nhiệm vụ trọng điểm:

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, trên cơ sở quán triệt và chỉ huy, lãnh đạo toàn diện việc tiến hành các ý kiến, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực đã nêu trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế – xã hội, cần tăng cường toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để tăng trưởng quốc gia nhanh, vững bền; đặc trưng chú trọng tập hợp chỉ huy, lãnh đạo tiến hành có kết quả các nhiệm vụ trọng điểm sau:

(1) Đẩy mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng; chặn đứng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là hàng ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm giá và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

(2) Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường chiến đấu phòng, chống tham nhũng, phí phạm, quan liêu.

(3) tiến hành các biện pháp tăng lên chất lượng phát triển, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục tiến hành có hiệu quả 3 đột phá chiến lược (hoàn thiện thiết chế kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục, tập huấn; tăng trưởng nguồn nhân công, nhất là nguồn nhân công chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu cơ sở vật chất đồng bộ), cơ cấu lại toàn cục và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mẫu hình phát triển; tăng cường công nghiệp hoá, đương đại hoá quốc gia, chú trọng công nghiệp hoá, đương đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng khắc phục tốt vấn đề cơ cấu lại công ty nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và đảm bảo an toàn nợ công.

(4) Kiên quyết, bền chí chiến đấu bảo vệ cứng cáp độc lập, chủ quyền, hợp nhất và kiêm toàn cương vực của Đất nước; giữ vững môi trường hoà bình, bình ổn để tăng trưởng quốc gia; đảm bảo an ninh đất nước, giữ giàng thứ tự, an toàn xã hội. Mở mang và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng cơ hội, vượt qua thử thách, tiến hành hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp diễn tăng lên vị thế và uy tín của quốc gia trên trường quốc tế.

(5) Thu hút, phát huy mạnh bạo mọi nguồn lực và sức thông minh của dân chúng. Chăm lo tăng lên đời sống vật chất, ý thức, khắc phục tốt những vấn đề bức thiết; tăng mạnh điều hành tăng trưởng xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người; đảm bảo an sinh xã hội, tăng lên phúc lợi xã hội và giảm nghèo vững bền. Phát huy quyền làm chủ của dân chúng, phát huy sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc.

(6) Phát huy yếu tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập hợp xây dựng con người về đạo đức, tư cách, lối sống, trí não và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

2. Từ những nội dung được nghiên cứu và quán triệt trên cương vị công việc của bản thân mình tôi nhận thấy:

Chấp hành tốt chủ trương chế độ của Đảng, luật pháp Nhà Nước tiến hành tốt pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy và quy chế làm việc cơ quan.

Trong công việc hàng ngày luôn giải quyết gian nan, kết đoàn hỗ trợ đồng nghiệp để kết thúc tốt công tác được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, chiến đấu chống các bộc lộ thụ động quan lieu, tham nhũng…

Thường xuyên học hỏi để tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, luận bàn chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn để đạt hiệu quả cao hơn trong công việc. Luôn ko dừng học hỏi để có thể thích nghi với những chỉnh sửa về công dụng, nhiệm vụ rất nhiều chủng loại và phức tạp của mình, niềm nở với công cuộc đổi mới giáo dục. Phấn đấu quyết tâm trau dồi chuyên môn để có tri thức chuyên môn sâu rộng, có trình độ sư phạm lành nghề, biết xử sự tinh tế, biết sử dụng các công nghệ tin vào dạy học, biết định hướng tăng trưởng của học trò theo chỉ tiêu giáo dục nhưng mà cũng bảo đảm được sự tự do của học trò trong hoạt động nhận thức.

+ Trong thời kì đến bản thân mình phải trau dồi đạo đức, lối sống, tiến hành tốt chế độ của nhà nước và luật pháp. Tiếp tục học tập tăng lên trình độ phục vụ đề nghị của xã hội, là tấm gương cho sinh viên noi theo. Để tiến hành chỉ tiêu hội nhập quốc tế bản thân tôi xác định phải đầu cơ học tập ngoại ngữ, phục vụ đề nghị dạy học song ngữ trong nhà trường. Đối với bộ môn trực tiếp điều hành, chủ động tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề tăng lên chất lượng dạy và học.

+ Việc nghiên cứu khoa học được chú trọng bảo đảm mỗi 5 học có chí ít 1 đề tài hoặc bài báo được đăng trên tin báo.

+ Việc rèn nghề cho sinh viên được thực hiện ngay từ 5 thứ 2, bản thân trực tiếp học hỏi liên hệ thầy cô giáo phổ biến, sưu tầm nhiều tư liệu về NVSP để chỉ dẫn việc rèn NVSP cho sinh viên, tạo cho sinh viên tâm thế tri thức cứng cáp lúc đi tập sự sư phạm.

+ Trong công việc chủ nhiệm: ân cần cổ vũ sinh viên kiêu hãnh về ngôi trường đang học, động viên phát huy tính hăng hái, tự giác chủ động thông minh của các em sinh viên, thành lập các câu lạc bộ Toán học, Vật lí trong Khoa là thời cơ cho các em sinh viên luận bàn tri thức, tăng trưởng mình, hoàn thiện bản thân, hoàn thiện tư cách sống, phục vụ đề nghị của xã hội.

+ Trong các buổi sinh hoạt lớp chú trọng tuyên truyền về truyền thống nhà trường, quê hương quốc gia, giữ giàng thứ tự an toàn xã hội, để mỗi học trò lúc ra trường có thể có chỗ đứng trong xã hội, khẳng định nhãn hàng của nhà trường.

3. Những yêu cầu kiến nghị về chỉ tiêu, nhiệm vụ và biện pháp để tổ chức tiến hành Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại đơn vị chỉ mất khoảng đến:

Đảng chỉ huy số đông quản lí đề ra phương hướng chỉ tiêu rõ rệt, ko dừng tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của toàn Đảng, toàn dân. Không dừng tăng mạnh kết đoàn phát huy dân chủ luôn giữ vững chính trị, kết đoàn hợp nhất trong Đảng, chung sức đấu tranh học tập trong tăng trưởng công nghiệp hóa đương đại hóa quốc gia. Không dừng tăng lên đời sống vật chất ý thức của dân chúng đưa quốc gia ta tăng trưởng nhanh và vững bền.

Cùng lúc Đảng và Nhà nước ta luôn quyết tâm nắm bắt cơ hội vượt qua những gian nan thách thức để đi lên thành công, khắc phục tốt các vấn đề giận dữ về văn hóa xã hội tạo ra những chuyển biến trong công việc giáo dục, phần mềm công nghệ thông tin vào trong công việc giảng dạy.

Tạo ra bước tiến rõ rệt trong đời sống dân chúng, thăng bằng đời sống của người dân trong xã hội. Giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng lên trình độ dân trí, tăng mạnh sức khỏe, giữ vững và phát huy bản sắc dân tộc.

Đẩy mạnh quốc phòng an ninh chính trị trong nước, chặn đứng làm thất bại mưu mô chống phá của các thần thế cừu địch. Xây dựng hệ thống chính trị xã hội, tiếp diễn tiến hành cuộc đi lại “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tăng lên trình độ năng lực, ý thức bổn phận của hàng ngũ cán bộ Đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ được giao.

Làm tốt công việc xây dựng Đảng về tổ chức, chính trị tư tưởng suốt đời trung thành với Đảng. Xây dựng Đảng trong lành lớn mạnh.

Về giáo dục các đơn vị quản lý ban ngành cần chịu bổn phận trực tiếp về việc đổi mới bí quyết dạy học ở trường mình, đặt vấn đề này ở tầm quan trọng đúng mức trong sự phối hợp các hoạt động toàn diện của nhà trường. Các đơn vị quản lý chỉ huy cần trân trọng, ủng hộ, khuyến khích mỗi sáng kiến, cải tiến dù bé của hàng ngũ thầy cô giáo, cùng lúc cũng cần biết chỉ dẫn, tương trợ thầy cô giáo áp dụng các bí quyết dạy học hăng hái phù hợp với môn học, đặc điểm học trò, điều kiện dạy và học ở địa phương, khiến cho phong trào đổi mới bí quyết dạy học càng ngày càng phổ thông, thường xuyên và có hiệu quả hơn.

Hãy quyết tâm để trong mỗi tiết học ở các trường, người học được hoạt động nhiều hơn, thực hành nhiều hơn, bàn bạc nhiều hơn và quan trọng là được nghĩ suy nhiều hơn trên trục đường chiếm lĩnh nội dung học tập.

 • Cần tiếp diễn củng cố hàng ngũ cán bộ có đủ năng lực và uy tín để kết thúc công tác.
 • Tiếp tục cử giảng sư và sinh viên tham dự các diễn đàn trong khu vực: Giao lưu trung bắc, Thi Olimpic cấp đất nước, tham dự viết bài các hội thảo để khẳng định vị thế của nhà trường.
 • Liên hệ mời thầy cô giáo trung học phổ biến có kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy học phần tập giảng cho sinh viên sư phạm 5 thứ 4.
 • Cũng cố, kiện toàn các cán bộ đoàn từ cấp Liên chi đến cấp chi đoàn, cán bộ lớp đủ năng lực để cổ vũ, động viên các sinh viên hăng hái tự học, tự đoàn luyện NVSP, các kỹ năng sống phục vụ đề nghị càng ngày càng cao của xã hội.
 • Tổ chức nhiều các hoạt động đoàn luyện kỹ năng sống, đạo đức xã hội cho sinh viên.
…………, ngày….tháng….5….
Người làm bài thu thoạch

.


Thông tin thêm về Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa XII của Đảng viên Tổng hợp các bài thu hoạch sau học tập nghị quyết XII của Đảng

Với 6 mẫu bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa XII của Đảng viên dưới đây sẽ giúp Đảng viên mau chóng kết thúc bài thu hoạch của mình sau lúc học tập nghị quyết XII của Đảng. Bài viết được chúng tôi sưu tầm, lựa chọn qua các buổi học tập quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương 4 khóa XII. Mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng:Xem thêm:Bài thu hoạch học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhToàn văn Nghị quyết Trung ương 4 – Khóa XIIBài thu hoạch nghị quyết trung ương 5 khóa XII của Đảng viênBài thu hoạch nghị quyết hội nghị trung ương 4 khóa XII mẫu 1ĐẢNG BỘ XÃ ……………CHI BỘ TRƯỜNG THCS ……………ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM——————————–……………, ngày …. tháng …… 5 ………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})BÀI THU HOẠCHKết quả học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XIIHọ và tên: Nguyễn Văn ALà đảng viên chi bộ Trường THCS ……………Qua học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII, bản thân đã nhận thức thâm thúy những vấn đề mấu chốt của Nghị quyết như sau:1. Nhận thức thâm thúy nhất của tư nhân đối với các Nghị quyết, Kết luận của Trung ươngNghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng tập hợp vào 6 nhiệm vụ trọng điểm sau:a. Đẩy mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng; chặn đứng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là hàng ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm giá và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.b. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường chiến đấu phòng, chống tham nhũng, phí phạm, quan liêu.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})c. tiến hành các biện pháp tăng lên chất lượng phát triển, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục tiến hành có hiệu quả 3 đột phá chiến lược (hoàn thiện thiết chế kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục, tập huấn, tăng trưởng nguồn nhân công, nhất là nguồn nhân công chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu cơ sở vật chất đồng bộ), cơ cấu lại toàn cục và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mẫu hình phát triển; tăng cường công nghiệp hóa, đương đại hóa quốc gia, chú trọng công nghiệp hóa, đương đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng khắc phục tốt vấn đề cơ cấu lại công ty nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và đảm bảo an toàn nợ công.d. Kiên quyết, bền chí chiến đấu bảo vệ cứng cáp độc lập, chủ quyền, hợp nhất và kiêm toàn cương vực của Đất nước; giữ vững môi trường hòa bình, bình ổn để tăng trưởng quốc gia; đảm bảo an ninh đất nước, giữ giàng thứ tự, an toàn xã hội . Mở mang và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng cơ hội, vượt qua thử thách, tiến hành hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp diễn tăng lên vị thế và uy tín của quốc gia trên trường quốc tế.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})e. Thu hút, phát huy mạnh bạo mọi nguồn lực và sức thông minh của dân chúng. Chăm lo tăng lên đời sống vật chất, ý thức, khắc phục tốt những vấn đề bức thiết; tăng mạnh điều hành tăng trưởng xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người; đảm bảo an sinh xã hội, tăng lên phúc lợi xã hội và giảm nghèo vững bền. Phát huy quyền làm chủ của dân chúng, phát huy sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc.f. Phát huy yếu tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập hợp xây dựng con người về đạo đức, tư cách, lối sống, trí não và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.2. Quan điểm và bổn phận tư nhân đối với các dự thảo*Về tư tưởng chính trị:Luôn giữ vững ý kiến, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí MinhLuôn chấp hành nghiêm các chủ trương, chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước, cùng lúc đi lại gia đình và người nhà tiến hành tốt các qui định của địa phương nơi trú ngụNghiêm túc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.*Phẩm chất đạo đức lối sống:Có lối sống lành mạnh, giản dị, thật thà. Luôn giữ giàng sự kết đoàn trong khu dân cưLuôn lắng tai tâm tình ước muốn của người dân để có yêu cầu kịp thời với chỉ huy cơ quan.3. Yêu cầu, kến nghị những biện pháp để tổ chức tiến hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII chỉ mất khoảng tớiĐể tổ chức, tiến hành tốt nội dung của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng chỉ mất khoảng đến, tôi xin yêu cầu 1 số nhiệm vụ và biện pháp như sau:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1 là, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải tập hợp làm rõ và nêu cao ý thức bổn phận tư nhân, kiểu mẫu tiến hành nguyên lý tập hợp dân chủ, số đông chỉ huy, tư nhân đảm trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống để từ ấy đề ra các hoạt động tiến hành công việc chuyên môn, nhất là các chế độ của Đảng, Nhà nước có liên can, tác động bự tới mọi người dân.Hai là, tự phê bình và phê bình ngay thẳng, dân chủ, nghiêm chỉnh, thành tâm trên cơ sở tình thương mến đồng đội, đồng nghiệp. Thực hiện nghiêm chỉnh Quy định về những điều Đảng viên ko được làm. Làm tốt việc kiểm điểm hàng 5 để có căn cứ phê chuẩn, chắt lọc hàng ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhằm tăng lên năng lực chỉ huy, sức đấu tranh của tổ chức cơ sở đảng.Ba là, tôn trọng, lắng tai và khắc phục những tâm tình, ước muốn của dân chúng, cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân là căn cứ quan trọng để tổ chức phê chuẩn cán bộ.4 là, tiến hành tốt việc tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “tiếp diễn học tập và tuân theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, cá tính đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt các nguyên lý sinh hoạt Đảng.Với truyền thống, thực chất tốt đẹp của Đảng, được dân chúng, cán bộ, công chức nhất trí, ủng hộ, nhất mực chúng ta sẽ tiến hành chiến thắng nghị quyết này, tạo bước chuyển biến mới trong công việc xây dựng Đảng, khiến cho Đảng ta càng ngày càng trong lành, lớn mạnh, đưa quốc gia tiến hành chiến thắng sự nghiệp CNH, HĐH quốc gia, hội nhập và tăng trưởng toàn diện quốc gia với chỉ tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tiến bộ”Người viết thu hoạchNguyễn Văn ABài thu hoạch nghị quyết hội nghị trung ương 4 khóa 12 mẫu 2ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN ………….CHI BỘ ………………….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM………, ngày ……. tháng ……. 5 ………BÀI THU HOẠCHHọc tập, quán triệt Nghị quyết Đại hộiĐại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………………….- Chức vụ, đơn vị công việc:……………………………………………………………………………………………………Sau 1 ngày rưỡi được học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phê duyệt 3 chuyên đề: Những nội dung căn bản của báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết tiến hành Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “1 số vấn đề cần kíp về xây dựng Đảng ngày nay”; Báo cáo đáng giá kết quả thật hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2011 – 2015 và phương hướng, nhiện vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2016 – 2020. Bản thân đã nhận thức về những vấn đề căn bản từ 3 chuyên đề được học tập và rút ra được 1 số vấn đề từ Nghị quyết đối với thực tế của bản thân trong công đoạn thực thi nhiệm vụ của mình, chi tiết như sau:I. Nhận thức, tiếp nhận của bản thân về những vấn đề căn bản, điểm mới trong các chuyên đề được nêu trong Nghị quyết:Về Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng, bản thân tiếp nhận được những nội dung sau: Về kết cấu, NQ Đại hội XII gồm 6 phần:1. Tán đồng những nội dung căn bản về bình chọn tình hình 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ 5 5 2016-2020 nêu trong Báo cáo Chính trị, Báo cáo KT-XH của Ban Chấp hành TW Đảng khoá XI trình Đại hội;2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự chỉ huy, lãnh đạo của Ban Chấp hành TW Đảng khoá XI trình Đại hội XII;3. Thông qua Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI; đồng ý ko sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành;4. Thông qua Báo cáo tổng kết tiến hành Nghị quyết TW 4 khoá XI;5. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành TW Đảng khoá XII;6. Trách nhiệm chỉ huy, lãnh đạo, khai triển tiến hành. (NQ Đại hội XI của Đảng có thêm 2 phần: Thông qua dự thảo Cương lĩnh xây dựng quốc gia trong giai đoạn quá độ lên CNXH (bổ sung, tăng trưởng 5 2011); Thông qua dự thảo Chiến lược tăng trưởng KT-XH 2011-2020).Nhìn chung, Văn kiện Đại hội XII của Đảng là thành phầm tập hợp trí não của toàn bộ cán bộ, đảng viên và dân chúng ta. Nội dung văn kiện đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết thâm thúy lý luận và thực tế 30 5 đổi mới, có sự kế thừa, bổ dung, tăng trưởng của nội dung văn kiện Đại hội XI, của các cuộc Hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, ý kiến của Đảng trong các nhiệm kỳ trước.Các văn kiện tiếp diễn khẳng định, hoàn thiện ý kiến, đường lối đổi mới của Đảng ta trên cơ sở áp dụng thông minh chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp nhận những kinh nghiệm quốc tế thích hợp với điều kiện ở nước ta.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Văn kiện Đại hội XII cũng có nhiều điểm mới, trình bày trình độ tăng trưởng tư duy, lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nhấn trong nội dung văn kiện là trình bày những ý kiến, những vấn đề căn bản nhất của cách mệnh Việt Nam, những nguyên lý trong hoạt động của Đảng, cùng lúc đặt ra những nhiệm vụ chi tiết, những vấn đề mới, cần kíp nãy sinh từ thực tế, trong ấy nhấn mạnh các vấn đề sau:Về đổi mới mẫu hình phát triển và hoàn thiện thiết chế, tăng trưởng kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa. Kế thừa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XI, Văn kiện Đại hội XII có những tăng trưởng mới rất rõ nét, nêu rõ hơn định hướng và biện pháp đổi mới mẫu hình phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mẫu hình phát triển, xác định đặc thù căn bản của nền kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam ấy là nền kinh tế thị phần đương đại và hội nhập quốc tế; có sự điều hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ huy, nhằm chỉ tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bình, tiến bộ”.Về lĩnh vực văn hoá – xã hội, Văn kiện đặc trưng chú trọng các nhiệm vụ, biện pháp gắn kết giáo dục, tập huấn và khoa học công nghệ với tăng trưởng nguồn nhân công, nhất là nguồn nhân công chất lượng cao, chuyên dụng cho hiệu quả công đoạn tăng cường công nghiệp hoá, đương đại hoá, đổi mới mẫu hình phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế, tiến hành 3 đột phá chiến lược. Việc xây dựng, tăng trưởng văn hoá con người Việt Nam, Văn kiện chọn lựa, định hướng 7 nhiệm vụ, biện pháp chính yếu, trong ấy nhấn mạnh và đặt lên bậc nhất là nhiệm vụ xây dựng con người. Thực hiện văn minh, công bình xã hội, đặc trưng là đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội là 1 trong những thành quả nổi trội trong 30 5 đổi mới, Văn kiện xác định điểm thu hút và cũng là điểm mới, ấy là tiến hành hiệu quả hơn trong 5 5 đến vấn đề điều hành tăng trưởng xã hội.Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại, Báo cáo chính trị Đại hội XII có nêu: “Đẩy mạnh quốc phòng, an ninh, bảo vệ cứng cáp Đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”. Cụm từ “trong tình hình mới” là điểm mới được nhấn mạnh. Về công việc đối ngoại và hội nhập quốc tế, Báo cáo chỉ ra vấn đề mấu chốt là phải xác định chỉ tiêu tối thượng là ích lợi đất nước – dân tộc. Trong lúc nhận rõ cộng tác tăng trưởng là xu hướng thì cùng lúc ko mơ hồ chỉ thấy cộng tác 1 chiều. Hiệp tác cùng lúc phải đi đôi với chiến đấu, cạnh tranh để bảo vệ ích lợi chính đáng của đất nước; cùng lúc chiến đấu, cạnh tranh để cộng tác chứ ko dẫn đến đối đầu, bất lợi.Về chủ trương phát huy sức mạnh đại kết đoàn dân tộc, so với Nghị quyết Đại hội XI, điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII có nêu: “Phát huy mạnh bạo mọi nguồn lực, mọi tiềm năng thông minh của dân chúng”; “Tôn trọng những điểm dị biệt ko trái với ích lợi chung của đất nước – dân tộc”. Trong định hướng xây dựng các giai tầng trong xã hội, Văn kiện có đề nghị mới ấy là “tiếp diễn hoàn thiện chế độ, luật pháp về tôn giáo, tín ngưỡng, phát huy những trị giá văn hoá, đạo đức tốt đẹp của các tín ngưỡng”.Về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo tiến hành quyền làm chủ của dân chúng, ngoài 1 số nhiệm vụ, biện pháp mới, Văn kiện cũng bổ sung phương hướng: “Dân chủ phải được tiến hành đầy đủ, nghiêm chỉnh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội”. ” xây dựng những văn bản luật pháp liên can trực tiếp tới quyền làm chủ của dân chúng”. Bổ sung nội dung “giám sát” trong phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân rà soát, giám sát”.Về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, Văn kiện nêu lên nhiều nhiệm vụ, biện pháp mới, nổi trội là việc hoàn thiện công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Nhà nước theo quy định của Hiến pháp 5 2013. Thực hiện thử nghiệm dân trực tiếp bầu 1 số chức danh ở cơ sở và ở cấp huyện; mở mang nhân vật thi tuyển chức danh cán bộ điều hành; hoàn thiện chỉ tiêu bình chọn và chế độ rà soát, giám sát, kiểm soát việc thực xây cất vụ; xác định rõ quyền hạn, bổn phận của người đứng đầu tư quan hành chính.Về xây dựng Đảng trong lành lớn mạnh, Báo cáo chính trị nêu trọng điểm là cương quyết, bền chí tiếp diễn tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI. Các đơn vị quản lý uỷ, tổ chức đảng, số đông chỉ huy cơ quan, đơn vị và tư nhân cán bộ chỉ huy, điều hành các đơn vị quản lý từ Trung ương tới cơ sở nghiêm chỉnh, tự giác và có kế hoạch, giải pháp thích hợp để giải quyết, tu sửa những yếu kém, thiếu sót. Ngoài ra, ở phần nhiệm vụ, biện pháp, Văn kiện đề ra 10 nội dung, tất cả đều được bổ sung tăng trưởng trên cơ sở kế thừa từ các văn kiện Đại hội khoá trước.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Những điểm mới nêu trong Văn kiện Đại hội XII phản ảnh bước tiến về tư duy lý luận của Đảng và sẽ biến thành những định hướng chính trị quan trọng của chỉ tiêu xây dựng, tăng trưởng quốc gia trong 5 5 đến. Việc làm rõ những vấn đề mới trong Văn kiện Đại hội XII sẽ giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ đạo các đơn vị quản lý trong tỉnh nắm vững 1 bước nội dung Văn kiện, sẵn sàng cho đợt sinh hoạt chính trị bao la, từ ấy góp phần tiến hành đúng mực, thông minh Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thích hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn của huyện nhà, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng tập hợp vào 6 nhiệm vụ trọng điểm sau:1. Đẩy mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng; chặn đứng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là hàng ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm giá và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.2. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường chiến đấu phòng, chống tham nhũng, phí phạm, quan liêu.3. tiến hành các biện pháp tăng lên chất lượng phát triển, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục tiến hành có hiệu quả 3 đột phá chiến lược (hoàn thiện thiết chế kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục, tập huấn, tăng trưởng nguồn nhân công, nhất là nguồn nhân công chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu cơ sở vật chất đồng bộ), cơ cấu lại toàn cục và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mẫu hình phát triển; tăng cường công nghiệp hóa, đương đại hóa quốc gia, chú trọng công nghiệp hóa, đương đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng khắc phục tốt vấn đề cơ cấu lại công ty nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và đảm bảo an toàn nợ công.4. Kiên quyết, bền chí chiến đấu bảo vệ cứng cáp độc lập, chủ quyền, hợp nhất và kiêm toàn cương vực của Đất nước; giữ vững môi trường hòa bình, bình ổn để tăng trưởng quốc gia; đảm bảo an ninh đất nước, giữ giàng thứ tự, an toàn xã hội . Mở mang và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng cơ hội, vượt qua thử thách, tiến hành hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp diễn tăng lên vị thế và uy tín của quốc gia trên trường quốc tế.5. Thu hút, phát huy mạnh bạo mọi nguồn lực và sức thông minh của dân chúng. Chăm lo tăng lên đời sống vật chất, ý thức, khắc phục tốt những vấn đề bức thiết; tăng mạnh điều hành tăng trưởng xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người; đảm bảo an sinh xã hội, tăng lên phúc lợi xã hội và giảm nghèo vững bền. Phát huy quyền làm chủ của dân chúng, phát huy sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc.6. Phát huy yếu tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập hợp xây dựng con người về đạo đức, tư cách, lối sống, trí não và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.II. Qua những nội dung đã nghiên cứu về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, liên hệ thực tế của ngành, của đơn vị:Bản thân là đảng viên tôi xoành xoạch giữ vững ý kiến, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên trì chỉ tiêu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Chấp hành tốt các chủ trương, chế độ của đảng luật pháp Nhà nước, đi lại gia đình và người nhà. Thực hiện tốt các quy định của địa phương nơi trú ngụ. tiến hành tốt pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy và quy chế làm việc tại đơn vị.Lối sống lành mạnh, giản dị, thật thà. luôn giữ giàng kết đoàn nội bộ, tiếp nhận và lắng tai quan điểm đóng góp đồng đội trong đơn vị. Luôn giải quyết gian nan, kết đoàn hỗ trợ đồng nghiệp để kết thúc tốt công tác được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, chiến đấu chống các bộc lộ thụ động quan liêu, tham nhũng…Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn để đạt hiệu quả cao hơn trong công việc. Luôn ko dừng học hỏi để có thể thích nghi với những chỉnh sửa, niềm nở với công cuộc đổi mới giáo dục. Phấn đấu quyết tâm trau dồi chuyên môn để có tri thức chuyên môn sâu rộng, có trình độ sư phạm lành nghề, biết ứng sử tinh tế, biết sử dụng các công nghệ tin vào dạy học, biết định hướng tăng trưởng của học trò theo chỉ tiêu giáo dục nhưng mà cũng bảo đảm được sự tự do của học trò trong hoạt động nhận thức, là tấm gương cho học trò noi theo.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Đối với tổ chuyên môn trực tiếp điều hành, chủ động tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề tăng lên chất lượng dạy và học.Trong công việc chủ nhiệm: ân cần cổ vũ học trò kiêu hãnh về ngôi trường đang học, động viên phát huy tính hăng hái, tự giác chủ động thông minh của các em, thành lập các câu lạc bộ nhóm, tổ học tập trong lớp là thời cơ cho các em luận bàn tri thức, tăng trưởng mình, hoàn thiện bản thân, hoàn thiện tư cách sống. Trong các buổi sinh hoạt lớp chú trọng tuyên truyền về truyền thống nhà trường, quê hương quốc gia, giữ giàng thứ tự an toàn giao thông, khẳng định nhãn hàng của nhà trường.III. Những kiến nghị, yêu cầu:Để tổ chức, tiến hành tốt nội dung của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng1. Trong chi bộ chỉ mất khoảng đến, tôi xin yêu cầu 1 số nhiệm vụ và biện pháp như sau:1 là, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải tập hợp làm rõ và nêu cao ý thức bổn phận tư nhân, kiểu mẫu tiến hành nguyên lý tập hợp dân chủ, số đông chỉ huy, tư nhân đảm trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống để từ ấy đề ra các hoạt động tiến hành công việc chuyên môn, nhất là các chế độ của Đảng, Nhà nước có liên can, tác động bự tới mọi người dân.Hai là, tự phê bình và phê bình ngay thẳng, dân chủ, nghiêm chỉnh, thành tâm trên cơ sở tình thương mến đồng đội, đồng nghiệp. Thực hiện nghiêm chỉnh Quy định về những điều Đảng viên ko được làm. Làm tốt việc kiểm điểm hàng 5 để có căn cứ phê chuẩn, chắt lọc hàng ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhằm tăng lên năng lực chỉ huy, sức đấu tranh của tổ chức cơ sở đảng.Ba là, tôn trọng, lắng tai và khắc phục những tâm tình, ước muốn của dân chúng, cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân là căn cứ quan trọng để tổ chức phê chuẩn cán bộ.4 là, tiến hành tốt việc tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “tiếp diễn học tập và tuân theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, cá tính đạo đức Hồ Chí Minh”.2. Trong đơn vị chỉ mất khoảng đến, tôi xin yêu cầu 1 số nhiệm vụ và biện pháp như sau:Phcửa ải bản chất xem giáo dục là quốc sách bậc nhất. Thực sự tăng lên dân trí, tập huấn nhân công, bồi dưỡng thiên tài bằng những việc làm chi tiết, thiết thực. Tránh chạy theo thành quả.Có đủ hạ tầng, nội dung, tài liệu học tập thích hợp và giải quyết được nhu cầu học tập suốt đời của dân chúng.Tiếp tục đổi mới mạnh bạo bí quyết dạy và học, bề ngoài và bí quyết thi, rà soát và bình chọn kết quả giáo dục, tập huấn, đảm bảo thật thà, khách quan.Quy hoạch lại màng lưới, chia khu vực tuyển sinh cho thích hợp.Đổi mới cơ bản công việc điều hành giáo dục, tập huấn, đảm bảo dân chủ, hợp nhất. Giao quyền tự chủ, tự chịu bổn phận cho các cơ sở giáo dục, tập huấn; tiến hành giám sát của các chủ thể trong nhà trường và xã hội, tăng mạnh công việc rà soát, thanh tra của cơ quan điều hành các đơn vị quản lý, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạchĐảm bảo ngân sách nhà nước chi cho giáo dục và tập huấn tối thiểu ở mức 20% tổng chi ngân sách; tăng lên hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Tiếp tục tiến hành chỉ tiêu cứng cáp hóa trường, lớp học.Phát triển hàng ngũ nhà giáo và cán bộ điều hành, phục vụ đề nghị đổi mới giáo dục và tập huấn. Thực hiện chuẩn hóa hàng ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ tập huấn. Đổi mới chế độ, chế độ nguồn vốn, tăng lên đời sống vật chất, ý thức cho hàng ngũ nhà giáo.Với truyền thống, thực chất tốt đẹp của Đảng, được dân chúng, cán bộ, công chức, nhân viên nhất trí, niềm nở ủng hộ, nhất mực chúng ta sẽ tiến hành chiến thắng nghị quyết TW XII của Đảng, tạo bước chuyển biến mới trong công việc xây dựng Đảng, khiến cho Đảng ta càng ngày càng trong lành, lớn mạnh, tiến hành chiến thắng sự nghiệp CNH, HĐH, hội nhập và tăng trưởng toàn diện quốc gia với chỉ tiêu chung là “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tiến bộ”../NGƯỜI VIẾT THU HOẠCHKý và ghi rõ họ tênBài thu hoạch nghị quyết hội nghị trung ương 4 khóa 12 mẫu 3ĐẢNG ỦY CƠ QUAN DÂN ĐẢNGCHI BỘ BAN DÂN VẬN – ĐOÀN THANH NIÊNĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…….., ngày ….. tháng ….. 5 ……..BÀI THU HOẠCHHỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG——Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………………..Đảng viên Chi bộ Ban Dân vận – Đoàn thanh niên, Đảng ủy Cơ quan dân đảng.Sau lúc được học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng, bản thân tôi đã nhận thức về những vấn đề căn bản từ những chuyên đề được học tập và rút 1 số vấn đề từ Nghị quyết đối với thực tế của bản thân trong công đoạn thực thi nhiệm vụ của bản thân, chi tiết như sau:I. Nhận thức, tiếp nhận của bản thân về những vấn đề căn bản, điểm mới trong các chuyên đề được nêu trong Nghị quyết:Qua nội dung học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng, bản thân tiếp nhận được những nội dung sau:Về kết cấu, NQ Đại hội XII gồm 6 phần: (1) Tán đồng những nội dung căn bản về bình chọn tình hình 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ 5 5 2016-2020 nêu trong Báo cáo Chính trị, Báo cáo KT-XH của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XI trình Đại hội; (2) phê duyệt Báo cáo kiểm điểm sự chỉ huy, lãnh đạo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XI trình Đại hội XII; (3) phê duyệt Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI; đồng ý ko sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành; (4) phê duyệt Báo cáo tổng kết tiến hành Nghị quyết T.Ư 4 khoá XI; (5) phê duyệt kết quả bầu Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XII; (6) bổn phận chỉ huy, lãnh đạo, khai triển tiến hành. (NQ Đại hội XI của Đảng có thêm 2 phần: Thông qua dự thảo Cương lĩnh xây dựng quốc gia trong giai đoạn quá độ lên CNXH (bổ sung, tăng trưởng 5 2011); Thông qua dự thảo Chiến lược tăng trưởng KT-XH 2011-2020).(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Nội dung Văn kiện Đại hội XII được xây dựng trên cơ sở tổng kết thâm thúy lý luận và thực tế 30 5 đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, tăng trưởng Văn kiện Đại hội XI, của các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, ý kiến của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Trong ấy, những ý kiến căn bản, tư tưởng lãnh đạo, nội dung mấu chốt, những vấn đề mới, đều hiện diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chi tiết như sau:Về đổi mới mẫu hình phát triển và hoàn thiện thiết chế, tăng trưởng kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa. Kế thừa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XI, Văn kiện Đại hội XII có những tăng trưởng mới rất rõ nét, nêu rõ hơn định hướng và biện pháp đổi mới mẫu hình phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mẫu hình phát triển, xác định đặc thù căn bản của nền kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam ấy là nền kinh tế thị phần đương đại và hội nhập quốc tế; có sự điều hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ huy, nhằm chỉ tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bình, tiến bộ”.Về lĩnh vực văn hoá – xã hội, Văn kiện đặc trưng chú trọng các nhiệm vụ, biện pháp gắn kết giáo dục, tập huấn và khoa học công nghệ với tăng trưởng nguồn nhân công, nhất là nguồn nhân công chất lượng cao, chuyên dụng cho hiệu quả công đoạn tăng cường công nghiệp hoá, đương đại hoá, đổi mới mẫu hình phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế, tiến hành 3 đột phá chiến lược. Việc xây dựng, tăng trưởng văn hoá con người Việt Nam, Văn kiện chọn lựa, định hướng 7 nhiệm vụ, biện pháp chính yếu, trong ấy nhấn mạnh và đặt lên bậc nhất là nhiệm vụ xây dựng con người. Thực hiện văn minh, công bình xã hội, đặc trưng là đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội là 1 trong những thành quả nổi trội trong 30 5 đổi mới, Văn kiện xác định điểm thu hút và cũng là điểm mới, ấy là tiến hành hiệu quả hơn trong 5 5 đến vấn đề điều hành tăng trưởng xã hội.Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại, Báo cáo chính trị Đại hội XII có nêu: “Đẩy mạnh quốc phòng, an ninh, bảo vệ cứng cáp Đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”. Cụm từ “trong tình hình mới” là điểm mới được nhấn mạnh. Về công việc đối ngoại và hội nhập quốc tế, Báo cáo chỉ ra vấn đề mấu chốt là phải xác định chỉ tiêu tối thượng là ích lợi đất nước – dân tộc. Trong lúc nhận rõ cộng tác tăng trưởng là xu hướng thì cùng lúc ko mơ hồ chỉ thấy cộng tác 1 chiều. Hiệp tác cùng lúc phải đi đôi với chiến đấu, cạnh tranh để bảo vệ ích lợi chính đáng của đất nước; cùng lúc chiến đấu, cạnh tranh để cộng tác chứ ko dẫn đến đối đầu, bất lợi.Về chủ trương phát huy sức mạnh đại kết đoàn dân tộc, so với Nghị quyết Đại hội XI, điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII có nêu: “Phát huy mạnh bạo mọi nguồn lực, mọi tiềm năng thông minh của dân chúng”; “Tôn trọng những điểm dị biệt ko trái với ích lợi chung của đất nước – dân tộc”. Trong định hướng xây dựng các giai tầng trong xã hội, Văn kiện có đề nghị mới ấy là “tiếp diễn hoàn thiện chế độ, luật pháp về tôn giáo, tín ngưỡng, phát huy những trị giá văn hoá, đạo đức tốt đẹp của các tín ngưỡng”.Về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo tiến hành quyền làm chủ của dân chúng, ngoài 1 số nhiệm vụ, biện pháp mới, Văn kiện cũng bổ sung phương hướng: “Dân chủ phải được tiến hành đầy đủ, nghiêm chỉnh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội”. ” xây dựng những văn bản luật pháp liên can trực tiếp tới quyền làm chủ của dân chúng”. Bổ sung nội dung “giám sát” trong phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân rà soát, giám sát”.Về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, Văn kiện nêu lên nhiều nhiệm vụ, biện pháp mới, nổi trội là việc hoàn thiện công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Nhà nước theo quy định của Hiến pháp 5 2013. Thực hiện thử nghiệm dân trực tiếp bầu 1 số chức danh ở cơ sở và ở cấp huyện; mở mang nhân vật thi tuyển chức danh cán bộ điều hành; hoàn thiện chỉ tiêu bình chọn và chế độ rà soát, giám sát, kiểm soát việc thực xây cất vụ; xác định rõ quyền hạn, bổn phận của người đứng đầu tư quan hành chính.Về xây dựng Đảng trong lành lớn mạnh, Báo cáo chính trị nêu trọng điểm là cương quyết, bền chí tiếp diễn tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI. Các đơn vị quản lý uỷ, tổ chức đảng, số đông chỉ huy cơ quan, đơn vị và tư nhân cán bộ chỉ huy, điều hành các đơn vị quản lý từ Trung ương tới cơ sở nghiêm chỉnh, tự giác và có kế hoạch, giải pháp thích hợp để giải quyết, tu sửa những yếu kém, thiếu sót. Ngoài ra, ở phần nhiệm vụ, biện pháp, Văn kiện đề ra 10 nội dung, tất cả đều được bổ sung tăng trưởng trên cơ sở kế thừa từ các văn kiện Đại hội khoá trước.Những điểm mới nêu trong Văn kiện Đại hội XII phản ảnh bước tiến về tư duy lý luận của Đảng và sẽ biến thành những định hướng chính trị quan trọng của chỉ tiêu xây dựng, tăng trưởng quốc gia trong 5 5 đến. Việc làm rõ những vấn đề mới trong Văn kiện Đại hội XII sẽ giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ đạo các đơn vị quản lý trong tỉnh nắm vững 1 bước nội dung Văn kiện, sẵn sàng cho đợt sinh hoạt chính trị bao la, từ ấy góp phần tiến hành đúng mực, thông minh Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thích hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn của tỉnh ta, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sốngTăng cường xây dựng Đảng trong lành, lớn mạnh, tăng lên năng lực chỉ huy, cầm quyền và sức đấu tranh của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị lớn mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tăng cường toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; tăng trưởng kinh tế nhanh, vững bền, xây dựng nền móng để sớm đưa nước ta căn bản biến thành nước công nghiệp theo hướng đương đại. Tăng lên đời sống vật chất và ý thức của dân chúng. Bảo vệ cứng cáp độc lập, chủ quyền, hợp nhất, kiêm toàn cương vực của Đất nước, bảo vệ Đảng, Nhà nước, dân chúng và cơ chế xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hoà bình, bình ổn để tăng trưởng quốc gia. Tăng lên vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên toàn cầu.. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng tập hợp vào 6 nhiệm vụ trọng điểm sau:(1) Đẩy mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng; chặn đứng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là hàng ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm giá và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.(2) Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường chiến đấu phòng, chống tham nhũng, phí phạm, quan liêu.(3) tiến hành các biện pháp tăng lên chất lượng phát triển, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục tiến hành có hiệu quả 3 đột phá chiến lược (hoàn thiện thiết chế kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục, tập huấn; tăng trưởng nguồn nhân công, nhất là nguồn nhân công chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu cơ sở vật chất đồng bộ), cơ cấu lại toàn cục và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mẫu hình phát triển; tăng cường công nghiệp hoá, đương đại hoá quốc gia, chú trọng công nghiệp hoá, đương đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng khắc phục tốt vấn đề cơ cấu lại công ty nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và đảm bảo an toàn nợ công.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})(4) Kiên quyết, bền chí chiến đấu bảo vệ cứng cáp độc lập, chủ quyền, hợp nhất và kiêm toàn cương vực của Đất nước; giữ vững môi trường hoà bình, bình ổn để tăng trưởng quốc gia; đảm bảo an ninh đất nước, giữ giàng thứ tự, an toàn xã hội. Mở mang và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng cơ hội, vượt qua thử thách, tiến hành hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp diễn tăng lên vị thế và uy tín của quốc gia trên trường quốc tế.(5) Thu hút, phát huy mạnh bạo mọi nguồn lực và sức thông minh của dân chúng. Chăm lo tăng lên đời sống vật chất, ý thức, khắc phục tốt những vấn đề bức thiết; tăng mạnh điều hành tăng trưởng xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người; đảm bảo an sinh xã hội, tăng lên phúc lợi xã hội và giảm nghèo vững bền. Phát huy quyền làm chủ của dân chúng, phát huy sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc.(6) Phát huy yếu tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập hợp xây dựng con người về đạo đức, tư cách, lối sống, trí não và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.II. Những công tác bản thân cần làm để tiến hành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, biện pháp nhưng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng đề ra1. Về tư tưởng chính trị:Luôn giữ vững ý kiến, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí MinhLuôn chấp hành nghiêm các chủ trương, chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước, cùng lúc đi lại gia đình và người nhà tiến hành tốt các qui định của địa phương nơi trú ngụNghiêm túc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.2. Phẩm chất đạo đức, lối sống:Có lối sống lành mạnh, giản dị, thật thà. Luôn giữ giàng sự kết đoàn trong khu dân cưLuôn lắng tai tâm tình ước muốn của người dân để có yêu cầu kịp thời với chỉ huy cơ quan.III. Những kiến nghị, yêu cầu:Để tổ chức, tiến hành tốt nội dung của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng trong chi bộ trong thời gia đến, tôi xin yêu cầu 1 số nhiệm vụ và biện pháp như sau:1 là, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải tập hợp làm rõ và nêu cao ý thức bổn phận tư nhân, kiểu mẫu tiến hành nguyên lý tập hợp dân chủ, số đông chỉ huy, tư nhân đảm trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống để từ ấy đề ra các hoạt động tiến hành công việc chuyên môn, nhất là các chế độ của Đảng, Nhà nước có liên can, tác động bự tới mọi người dân.Hai là, tự phê bình và phê bình ngay thẳng, dân chủ, nghiêm chỉnh, thành tâm trên cơ sở tình thương mến đồng đội, đồng nghiệp. Thực hiện nghiêm chỉnh Quy định về những điều Đảng viên ko được làm. Làm tốt việc kiểm điểm hàng 5 để có căn cứ phê chuẩn, chắt lọc hàng ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhằm tăng lên năng lực chỉ huy, sức đấu tranh của tổ chức cơ sở đảng.Ba là, tôn trọng, lắng tai và khắc phục những tâm tình, ước muốn của dân chúng, cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân là căn cứ quan trọng để tổ chức phê chuẩn cán bộ.4 là, tiến hành tốt việc tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “tiếp diễn học tập và tuân theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, cá tính đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt các nguyên lý sinh hoạt Đảng.Với truyền thống, thực chất tốt đẹp của Đảng, được dân chúng, cán bộ, công chức nhất trí, ủng hộ, nhất mực chúng ta sẽ tiến hành chiến thắng nghị quyết này, tạo bước chuyển biến mới trong công việc xây dựng Đảng, khiến cho Đảng ta càng ngày càng trong lành, lớn mạnh, đưa quốc gia tiến hành chiến thắng sự nghiệp CNH, HĐH quốc gia, hội nhập và tăng trưởng toàn diện quốc gia với chỉ tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tiến bộ”NGƯỜI VIẾT THU HOẠCHKý và ghi rõ họ tênBài thu hoạch nghị quyết hội nghị trung ương 4 khóa 12 mẫu 4BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂNQuán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của ĐảngHọ và tên:…………………………………………………………………………………………………………………..Chi bộ:……………………………………………………………………………………………………………………….Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………Qua dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Đảng ủy Khối tổ chức, bản thân nhận thức như sau:I. NHẬN ĐỊNH KHÁI QUÁT BỐI CẢNH TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾTNăm 5 qua (2011 – 2015), kế bên những cơ hội, thuận tiện, tình hình toàn cầu, khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp; kinh tế toàn cầu bình phục chậm; khủng hoảng chính trị ở nhiều nơi, nhiều nước; cạnh tranh về nhiều mặt càng ngày càng quyết liệt giữa các nước bự tại khu vực; diễn biến phức tạp trên Biển Đông,… đã ảnh hưởng bất lợi tới nước ta. Trong nước, ngay từ đầu nhiệm kỳ, cộng với những tác động của khủng hoảng nguồn vốn và suy thóai kinh tế thế giới, những giảm thiểu, khuyết thiếu vốn có của nền kinh tế, những giảm thiểu, yếu kém trong chỉ huy, điều hành và những vấn đề mới nảy sinh đã khiến cho lạm phát tăng cao, tác động nghiêm trọng tới bình ổn kinh tế vĩ mô, vận tốc phát triển và đời sống dân chúng. Thiên tai, dịch bệnh, chuyển đổi khí hậu gây thiệt hại nặng nề. Nhu cầu đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội càng ngày càng cao. Cùng lúc, chúng ta phải dành nhiều nguồn lực để đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia trước những diễn biến mới, phức tạp của tình hình khu vực và quốc tế. Trong bối cảnh ấy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã cố gắng quyết tâm tiến hành Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và đạt được những thành tích quan trọng.II. NHẬN THỨC VỀ THỰC TRẠNG1. Những thành quả nổi bậtNền kinh tế vượt qua nhiều gian nan, thử thách, quy mô và tiềm lực được nâng lên; kinh tế vĩ mô căn bản bình ổn, lạm phát được kiểm soát; phát triển kinh tế được duy trì ở mức cân đối, từ 5 2013 dần bình phục, 5 sau cao hơn 5 trước. Đổi mới mẫu hình phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế và tiến hành 3 đột phá chiến lược được tập hợp tiến hành, bước đầu đạt kết quả hăng hái. Giáo dục và tập huấn, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế có bước tăng trưởng. An sinh xã hội được ân cần nhiều hơn và căn bản được đảm bảo, đời sống của dân chúng tiếp diễn được cải thiện. Chính trị – xã hội bình ổn; quốc phòng, an ninh được tăng mạnh; cương quyết, bền chí chiến đấu bảo vệ cứng cáp độc lập, chủ quyền, hợp nhất, kiêm toàn cương vực của Đất nước, giữ vững hoà bình, bình ổn. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế càng ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp diễn được tăng lên. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc tiếp diễn được phát huy. Công việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả quan trọng.2. Những giảm thiểu, yếu kémTuy nhiên, đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện. 1 số mục tiêu kinh tế – xã hội chưa đạt kế hoạch; nhiều mục tiêu, chỉ tiêu trong chỉ tiêu quyết tâm để tới 5 2020 nước ta căn bản biến thành nước công nghiệp theo hướng đương đại chưa đạt được. Nhiều giảm thiểu, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và tập huấn, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế chậm được giải quyết. Đời sống của 1 bộ phận dân chúng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều gian nan. 4 nguy mà lại Đảng ta chỉ ra vẫn còn còn đó, có mặt diễn biến phức tạp. Hiện trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của 1 bộ phận ko bé cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, phí phạm chưa bị đẩy lùi. 1 số mặt công việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến chậm.3. Nguyên nhân chính yếu của giảm thiểu, yếu kém đã đầy đủ và xác đáng chưa? Nguyên nhân khách quan, chủ quan chính yếu nào cản trở sự tăng trưởng của quốc gia?Những nguyên cớ chính yếu của giảm thiểu, yếu kém trong thẩm định của văn kiện là đầy đủ và xác đáng. Cùng lúc, ấy cũng là những rào cản góp phần làm chậm đi sự tăng trưởng của quốc gia.3.1. Nguyên nhân khách quanKinh tế toàn cầu bình phục chậm hơn dự đoán. Khủng hoảng nợ công diễn ra trầm trọng hơn ở nhiều đất nước. Nhiều nước tăng mạnh bảo hộ thương nghiệp và sản xuất. Khủng hoảng nguồn vốn và suy thóai kinh tế thế giới ảnh hưởng khiến cho mặt trái của chế độ kích cầu và những yếu kém nội tại của nền kinh tế biểu hiện nặng nề hơn.Khủng hoảng chính trị ở nhiều nơi, nhiều nước; các nước bự cạnh tranh quyết liệt giành tác động trong khu vực. Tình hình phức tạp, căng thẳng ở Biển Đông dọa nạt nghiêm trọng hòa bình, bình ổn và ảnh hưởng thụ động tới tăng trưởng kinh tế – xã hội của quốc gia.3.2. Nguyên nhân chủ quanKinh tế vĩ mô bình ổn nhưng mà chưa cứng cáp; nợ công đẩy mạnh, nợ xấu đang giảm dần nhưng mà còn ở mức cao; sản xuất kinh doanh còn gặp rất nhiều gian nan. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Thể chế kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa chậm được hoàn thiện, chưa có chế độ đột phá để xúc tiến tăng trưởng; chất lượng nguồn nhân công còn thấp; kết cấu cơ sở vật chất thiếu đồng bộ, tiếp diễn là những nhân tố cản trở tăng trưởng. Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mẫu hình phát triển còn chậm.Nhiều giảm thiểu, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và tập huấn, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội chậm được giải quyết. Đối phó với chuyển đổi khí hậu, điều hành khoáng sản, bảo vệ môi trường còn bất cập.Hiện trạng suy thóai về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của 1 bộ phận ko bé cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, phí phạm,… chưa được chặn đứng và đẩy lùi; tội nhân và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; đạo đức xã hội có mặt xuống cấp. 1 số mặt trong công việc xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vàMặt trận Đất nước, các tổ chức chính trị – xã hội chuyển biến chậm. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc chưa được phát huy đầy đủ; kỷ cương, phép nước chưa nghiêm.Hiệu lực, hiệu quả điều hành nhà nước nhiều mặt còn giảm thiểu. Quản lý xã hội còn 1 số mặt bất cập. Công việc dự đoán, hoạch định và chỉ huy tổ chức tiến hành chế độ của Đảng, Nhà nước, hiệu lực, hiệu quả điều hành nhà nước, điều hành tăng trưởng xã hội còn nhiều bất cập. Hội nhập quốc tế có mặt chưa chủ động, hiệu quả chưa cao.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})III. NHẬN THỨC VỀ NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN1. Chủ đề của Đại hộiTrong các thành tố chủ đề của Đại hội XII đều có những điểm mới, nhất là thành tố thứ tư “bảo vệ cứng cáp Đất nước, giữ vững môi trường hòa bình, bình ổn” lần trước tiên được đưa vào chủ đề Đại hội.2. Đại hội nhìn lại 30 5 đổi mớiTừ những thành quả cũng như giảm thiểu, Đại hội rút ra 5 bài học. So với bài học rút ra của các Đại hội trước, các bài học Đại hội XII rút ra đều có những điểm mới, đặc trưng là bài học thứ tư về mối quan hệ dân tộc – quốc tế đã nhấn mạnh “phải đặt ích lợi đất nước dân tộc lên trên hết”.3. Xác định “4 rường cột” tăng trưởng quốc gia trong giai đoạn mớiTrong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng do đồng đội Tổng Bí thơ Nguyễn Phú Trọng thể hiện nêu rõ: Thời kỳ mới yêu cầu phải tăng trưởng quốc gia toàn diện, đồng bộ hơn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, trong ấy tăng trưởng kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựngĐảng là mấu chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền móng ý thức; tăng mạnh quốc phòng, an ninh là hiểm yếu, thường xuyên. Điểm mới nổi trội là: Văn kiện Đại hội XII ko chỉ xác định tăng trưởng kinh tế là trung tâm nhưng cả tăng trưởng xã hội là trung tâm; ko chỉ xây dựng văn hóa làm nền móng ý thức nhưng cả xây dựng con người làm nền móng ý thức.4. Chủ trương tiếp diễn đổi mới mẫu hình phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế; tăng cường công nghiệp hóa, đương đại hóa gắn với tăng trưởng kinh tế kiến thức; hoàn thiện thiết chế, tăng trưởng kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩaĐây là 1 chủ trương bự, quan trọng, được nêu ra từ Đại hội XI của Đảng. Trong thời kì đến cần tiếp diễn tăng cường công đoạn này theo hướng liên kết có hiệu quả tăng trưởng chiều rộng với chiều sâu, chú trọng tăng trưởng chiều sâu, tăng lên chất lượng phát triển và sức cạnh tranh trên cơ sở tăng lên năng suất lao động, phần mềm văn minh khoa học – công nghệ, đổi mới và thông minh, tăng lên chất lượng nguồn nhân công, phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế tăng trưởng nhanh và vững bền (hướng đến các chỉ tiêu tăng trưởng vững bền tới 5 2030 của Liên hợp quốc). Đổi mới mẫu hình phát triển chuyển mạnh từ chính yếu dựa vào xuất khẩu và vốn đầu cơ sang tăng trưởng cùng lúc dựa cả vào vốn đầu cơ, xuất khẩu và thị phần trong nước. Động lực quan trọng nhất và cũng là điều kiện để đổi mới mẫu hình phát triển là tăng cường nghiên cứu, phần mềm khoa học, công nghệ và đổi mới, thông minh.5. Chủ trương tăng trưởng các vấn đề văn hóa, xã hội, môi trườngXây dựng, tăng trưởng văn hóa, con người: Các đơn vị quản lý, các đơn vị quản lý phải nhận thức đầy đủ, thâm thúy tầm quan trọng đặc trưng của văn hóa, con người; phải tiến hành có kết quả chỉ tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam tăng trưởng toàn diện, hướng tới chân thiện – mỹ, thấm nhuần ý thức dân tộc, nhân bản, dân chủ và khoa học; xây dựng văn hóa đích thực biến thành nền móng ý thức cứng cáp của xã hội; xây dựng con người Việt Nam tăng trưởng toàn diện.Quản lý tăng trưởng xã hội; tiến hành văn minh, công bình xã hội: Nhận thức thâm thúy địa điểm, tầm quan trọng của tăng trưởng xã hội vững bền và điều hành tăng trưởng xã hội đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Đất nước. Xây dựng, tiến hành các chế độ thích hợp với các giai tầng xã hội; khắc phục có hiệu quả những vấn đề xã hội giận dữ; giải quyết từng bước sự mất hợp lý về tăng trưởng giữa các lĩnh vực, các vùng, miền; đảm bảo sự hài hoà về ích lợi, về quan hệ xã hội, ân cần thích đáng tới các phân khúc, bộ phận yếu thế trong xã hội, giải quyết xu thế tăng thêm phân hóa giàu – nghèo. Kịp thời kiểm soát và xử lý các không may, tranh chấp, xung đột xã hội. Tăng cường các biện pháp chiến đấu phòng, chống tội nhân và tệ nạn xã hội; hạn chế tai nạn giao thông.Quản lý khoáng sản, bảo vệ môi trường, chủ động đối phó chuyển đổi khí hậu: Khoáng sản là của nả đất nước, nguồn lực quan trọng của quốc gia, phải được bình chọn đầy đủ, hạch toán trong nền kinh tế; được điều hành, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, cân đối, có hiệu quả và vững bền, gắn với chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh. Chú trọng sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái hiện, nguyên liệu mới. Chủ động xây dựng, khai triển và rà soát, giám sát việc tiến hành các chương trình, kế hoạch đối phó với chuyển đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai cho từng công đoạn. Trước mắt tập hợp xử lý hiệu quả hiện trạng lũ lụt, hạn hán, sạt lở bãi sông, bãi biển, thâm nhập mặn và triều cường,… đang ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, sản xuất của dân chúng.Bài thu hoạch nghị quyết hội nghị trung ương 4 khóa 12 mẫu 5BÀI THU HOẠCHHỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNGHọ và tên:……………………………..Chi bộ:…………………………………Chức vụ:……………………………..Câu hỏi 1: Đồng đội hãy nêu những nội dung căn bản (nhất là những điểm mới) của Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Để tiến hành được các nội dung ấy, với công dụng, nhiệm vụ đang đảm nhận, đồng đội cần phải tập hợp những biện pháp gì?Trả lời:Thứ nhất, những nội dung căn bản, điểm mới về chủ đề và kết cấu báo cáo, có 4 điểm mới:1. Về bối cảnh diễn ra Đại hội và nhiệm vụ Đại hội XII là: Tình hình toàn cầu, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; quốc gia đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả thuận tiện, cơ hội đan xen gian nan, thử thách gay gắt; “tạo nên chủ trương, chỉ tiêu và nhiệm vụ trong công đoạn cách mệnh mới phục vụ đề nghị của thực tế đặt ra và hy vọng của cán bộ, đảng viên và dân chúng…” ;2. Về chủ đề Đại hội XII (tiêu đề Báo cáo chính trị): “Đẩy mạnh xây dựng Đảng trong lành, lớn mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; tăng cường toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ cứng cáp Đất nước, giữ vững môi trường hoà bình, bình ổn; quyết tâm sớm đưa nước ta căn bản biến thành nước công nghiệp theo hướng đương đại”; 5 thành tố, trong ấy hoàn thiện 4 thành tố, bổ sung 1 thành tố.3. Về phương châm Đại hội: “Kết đoàn – dân chủ – kỷ cương – đổi mới”.4. Về kết cấu Báo cáo chính trị: được kết cấu thành 15 vấn đề.Thứ 2,- Những nội dung căn bản, điểm mới trong bình chọn kết quả thật hiện nghị quyết Đại hội XI; nhìn lại 30 5 đổi mới ấy là: trong 5 5 (2011-2015) đạt được “những thành tích quan trọng”; trong 30 5 đạt được “những thành quả lớn bự, có ý nghĩa lịch sử”.- Tuy nhiên vẫn còn nhiều còn đó giảm thiểu, thiếu sót như: Đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện, 1 số mục tiêu kinh tế – xã hội chưa đạt kế hoạch; 4 nguy mà lại Đảng chỉ ra vần còn còn đó, có mặt diễn biến phức tạp.- Xác định chỉ tiêu tổng quát, động lực tăng trưởng quốc gia 5 5 đến. Văn kiện rút ra 5 bài học, mỗi bài học đều có nội dung mới, đặc trưng là bài học thứ tư có ý nghĩa đột phá, ấy là “phải đặt ích lợi đất nước – dân tộc lên trên hết”; về chỉ tiêu tổng quát, động lực tăng trưởng quốc gia 5 5 đến, Văn kiện nêu nội dung: phát huy các yếu tố tổng hợp tạo thành động lực để tăng trưởng quốc gia.Thứ 3, những nội dung căn bản, những điểm mới về đổi mới mẫu hình phát triển và hoàn thiện thiết chế, tăng trưởng kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa, Văn kiện Đại hội XII nêu rõ 2 nội dung:- Về đổi mới mẫu hình phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế: “Chuyển đổi mẫu hình phát triển từ chính yếu tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng cân đối giữa chiều rộng và chiều sâu…”; trong định hướng đổi mới mẫu hình phát triển “… liên kết có hiệu quả tăng trưởng chiều rộng với chiều sâu, chú trọng tăng trưởng chiều sâu, tăng lên chất lượng phát triển và sức cạnh tranh…”.- Về hoàn thiện thiết chế, tăng trưởng kinh tế thị phần định hướng XHCN: được Đại hội XII xác định “… là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của nền kinh tế thị phần, cùng lúc đảm bảo định hướng XHCN thích hợp với từng công đoạn tăng trưởng của quốc gia. Ấy là nền kinh tế thị phần đương đại và hội nhập quốc tế; có sự điều hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ huy nhằm chỉ tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bình, tiến bộ”.Thứ tư, những nội dung căn bản, những điểm mới về văn hóa – xã hội, văn kiện Đại hội XII nêu rõ 3 nội dung:- Thứ nhất: Về phương hướng và biện pháp đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và tập huấn, tăng trưởng, phần mềm khoa học, công nghệ gắn với tăng trưởng nguồn nhân công. Chi tiết: Phát triển giáo dục và tập huấn nhằm tăng lên dân trí, tập huấn nhân công, bồi dưỡng thiên tài, găn với nhu cầu tăng trưởng kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ quốc gia…; Phát triển mạnh bạo khoa học và công nghệ, khiến cho khoa học, công nghệ đích thực là quốc sách bậc nhất… Cùng lúc giữa giáo dục, tập huấn và khoa học – công nghệ phải gắn kết, tương tác lẫn nhau.- Thứ 2: Về phương hướng và biện pháp xây dựng, tăng trưởng văn hoá, con người Việt Nam. Trong ấy đặt lên bậc nhất về nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam tăng trưởng toàn diện; Xây dựng 1 môi trường văn hoá lành mạnh, thích hợp với bối cảnh tăng trưởng kinh tế thị phần định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Xây dựng văn hoá trong chính trị và kinh tế; Phát triển công nghiệp văn hoá đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thi trường dịch vụ và thành phầm văn hoá.- Thứ 3: Về phương hướng và biện pháp điều hành tăng trưởng xã hội, tiến hành văn minh và công bình xã hội. Văn kiện Đại hội XII đã xác định những nhiệm vụ và biện pháp để tiếp diễn tiến hành hiệu quả hơn trong 5 5 đến.Thứ 5, những nội dung căn bản, những điểm mới về quốc phòng, an ninh. Thể hiện ngay ở chủ đề Đại hội: Đại hội XI nêu 5 thành tố: sự chỉ huy của Đảng; dân tộc, dân chủ; đổi mới; chỉ tiêu xây dựng quốc gia. Chủ đề Đại hội XII có 5 thành tố, thêm thành tố: “bảo vệ Đất nước”.Trong báo cáo chính trị Đại hội XII ghi rõ: “Đẩy mạnh quốc phòng – an ninh, bảo vệ cứng cáp Đất nước Việt Nam XHCN trong tình hình mới”. Cụm từ “tình hình mới”là điểm mới được nhấn mạnh.Về bình chọn tình hình văn kiện đại hội XII của đảng nêu “Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều phúc tạp, chúng ta cương quyết, bền chí chiến đấu giữ vững độc lập chủ quyền, hợp nhất kiêm toàn cương vực của Đất nước, đảo bảo quốc phòng an ninh và thứ tự, an toàn xã hội”. có 3 vấn đề mới được khẳng định (1.Về nhận thức có bước tăng trưởng; 2. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết với thế trận an ninh dân chúng tiếp diễn được tăng mạnh, củng cố; 3. Sức mạnh của QĐND và CAND được tăng mạnh).Về chỉ tiêu: có 2 điểm mới (1. “Tranh thủ tối đa sự nhất trí, ủng hộ của số đông quốc tế”; 2. “Kiên quyết, bền chí” chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, kiêm toàn cương vực của Đất nước).Về phương hướng, nhiệm vụ có 2 điểm mới (1. Liên kết chặt chẽ KT, VH, XH với QP- AN và trái lại; 2. chủ động chiến đấu làm thất bại mọi mưu mô, hoạt động chống phá của các thần thế cừu địch)…Thứ 6, những nội dung căn bản, những điểm mới về đối ngoại, có 8 điểm mới (1. Lần trước tiên nhiệm vụ đối ngoại được nêu như 1 thành tố của chủ đề Đại hội; 2. Công việc đối ngoại nhiệm kỳ trước được bình chọn sâu hơn; 3. Tiêu chí đối ngoại được nhắc đến rõ hơn và ở chừng độ cao nhất; 4. Phương châm lãnh đạo các hoạt động đối ngoại được nêu rõ hơn; 5. Quan điểm lãnh đạo việc tiến hành nhiệm vụ bảo vệ Đất nước được nêu chi tiết hơn; 6. Các ý kiến lãnh đạo, định hướng bự đối với công đoạn hội nhập quốc tế được nêu rõ; 7. Công việc đối ngoại đa phương hóa được nhấn mạnh; 8. Công việc đối ngoại dân chúng được tiếp cận theo phương cách mới).Thứ 7, những nội dung căn bản, những điểm mới về phát huy sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa.Điểm mới: Đại kết đoàn dân tộc là “động lực và nguồn lực lớn bự trong xây dựng và bảo vệ Đất nước”; “phát huy mạnh bạo mọi nguồn lực, mọi tiềm năng thông minh của dân chúng để xây dựng và bảo vệ Đất nước”; “tôn trọng những điểm dị biệt ko trái với ích lợi chung của đất nước – dân tộc”;… xác định rõ nhân vật của , kết đoàn “mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước”; để tạo “sinh lực mới của khối đại kết đoàn toàn dân tộc”, phải “tăng mạnh quan hệ khăng khít giữ Nhân dân với Đảng, Nhà nước”…Về phát huy dân chủ XHCN, Đại hội XII có nhiều đổi mới để đảm bảo quyền làm chủ của dân chúng, như: sự xây dựng về quyết sách dân chủ; về vấn đề tiến hành quyền con người và đề cao đạo đức xã hội; Đại hội đã tìm được điểm then chốt trên bình diện phát huy và thực hành quyền dân chủ XHCN…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Thứ 8, những nội dung căn bản, những điểm mới về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nổi trội như: trong phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN là “tiếp diễn hoàn thiện chế độ bảo vệ Hiến pháp và luật pháp”, trong việc hoàn thiện hệ thống nhiệm vụ, biện pháp xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; trong việc xây dựng Đảng trong lành lớn mạnh, tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của Đảng với việc đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, biện pháp và trong mỗi nhóm đều có sự bổ sung, tăng trưởng.Thứ 9, những nội dung căn bản, những điểm mới trong việc xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng điểm trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng (1. Đẩy mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng; 2. Xây dựng tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; 3. tiến hành các biện pháp tăng lên chất lượng phát triển, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; 4. Kiên quyết, bền chí chiến đấu bảo vệ cứng cáp độc lập, chủ quyền, hợp nhất và kiêm toàn cương vực; 5.Thu hút, phát huy mạnh bạo mọi nguồn nhân công và sức thông minh của dân chúng; 6. Phát huy yếu tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội).Gợi ý các biện pháp chính yếu để tiến hành các nội dung đã nêu trên:+ Cần tập hợp nghiên cứu, nắm vững những tư tưởng lãnh đạo, nội dung mấu chốt, những vấn đề mới trong văn kiện Đại hội XII;Trong 6 nhiệm vụ trọng điểm đã được Đại hội XII xác định, cần nghiên cứu kĩ từng nhiệm vụ, liên hệ những đề nghị, nhiệm vụ chi tiết của địa phương, cơ quan, đơn vị; Vai trò chỉ huy, lãnh đạo của tư nhân trên lĩnh vực đảm trách để khai triển tiến hành có hiệu quả, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.+ Theo chức trách và nhiệm vụ được giao, các đơn vị quản lý ủy, tổ chức Đảng, trước nhất là người đứng đầu phải lãnh đạo, xây dựng kế hoạch tiến hành việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, khai triển tiến hành Nghị quyết Đại hội XII cho cán bộ, đảng viên và các phân khúc dân chúng, liên kết với việc tiến hành các nghị quyết đại hội đảng ở địa phương, đơn vị mình.+ lãnh đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thích hợp với tình hình của địa phương, đơn vị, tư nhân về tiến hành Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có hiệu quả. (nhấn mạnh việc khai triển, tiến hành Nghị quyết XII của Đảng gắn với 3 mũi đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng cấp địa phương, đơn vị ).Câu hỏi 2: Theo lĩnh vực, địa bàn đảm trách hãy nêu các biện pháp, kiến nghị, yêu cầu để tiếp diễn tiến hành hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về tăng cường học tập tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh chỉ mất khoảng đến?Gợi ý giải đáp:- Đặt vấn đề, nêu nói chung về những kết quả đạt được, những giảm thiểu yếu kém trong tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.* Về tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).Nêu các biện pháp, kiến nghị để tiếp diễn tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 “1 số vấn đề cần kíp về xây dựng Đảng ngày nay”.- Cấp ủy, tổ chức đảng các đơn vị quản lý kiểm tra việc tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 chỉ mất khoảng qua và kế hoạch tu sửa, giải quyết thiếu sót của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình.- Bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc cho thích hợp với Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của đại hội đảng bộ cấp mình và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 gắn với tiến hành Quy định của Ban Bí thơ về bổn phận nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ đạo các đơn vị quản lý.- Đổi mới và tăng lên chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và tăng mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm giá đạo đức, lối sống cách mệnh cho cán bộ, đảng viên; cương quyết phê phán, chiến đấu với những bộc lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.- Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ huy của Đảng, kiên trì chỉ tiêu, lý tưởng cách mệnh; tăng mạnh sự hợp nhất ý chí, hành động trong Đảng, giữ mối liên hệ khăng khít với dân chúng.- Xây dựng chế độ, chế độ phát hiện, quyến rũ, trọng dụng thiên tài để xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là hàng ngũ cán bộ cấp chiến lược, có phẩm giá và uy tín, đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.- Thực hiện nghiêm chỉnh kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng 5 trong các đơn vị quản lý ủy, tổ chức đảng và đảng viên theo ý thức Nghị quyết Trung ương 4, trọng điểm là rà soát việc tu sửa, giải quyết những giảm thiểu, thiếu sót đã được chỉ ra qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, kiểm điểm hàng 5 và những vấn đề mới nảy sinh liên can tới bổn phận của số đông và tư nhân.* Về tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về tăng cường học tập tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh chỉ mất khoảng đến:+ Tiếp tục tăng cường học tập tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh tới tận cán bộ, đảng viên và các phân khúc dân chúng; tạo sự chuyển biến mạnh bạo về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và dân chúng, đưa việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh thành công tác, tự giác, thường xuyên.+ Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tiếp và có hệ thống bằng nhiều bề ngoài phong phú, sinh động các nội dung chính yếu về tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và dân chúng.+ Đưa việc học tập và tuân theo và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động tiến hành Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của các đơn vị quản lý ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc đi lại, các phong trào thi đua yêu nước, với việc tiến hành nhiệm vụ chính trị… Lấy kết quả học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh là 1 trong những tiêu chuẩn bình chọn, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng 5.+ Chỉ huy, lãnh đạo chặt chẽ việc khai triển tiến hành theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với tuân theo, chú trọng việc tuân theo bằng những hành động và việc làm chi tiết. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những tiêu biểu hiện đại về tuân theo tư tưởng, đạo đức và cá tính Hồ Chí Minh, liên kết giữa “xây” với “chống”; Đề cao bổn phận nêu gương, tự giác học trước, tuân theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ đạo các đơn vị quản lý, của cán bộ, đảng viên; Đẩy mạnh công việc rà soát, đôn đốc việc tiến hành. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; Hoàn thiện chế độ, luật pháp liên can tới đạo đức công vụ.+ Tiếp tục đưa nội dung về tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và trường chính trị, trường tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các đơn vị quản lý, đảm bảo thích hợp với từng cấp học, bậc học và với đề nghị giáo dục, tập huấn.+ Về tổ chức tiến hành việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh do cấp ủy các đơn vị quản lý, trực tiếp là ban thường vụ cấp ủy, đồng đội bí thơ cấp ủy lãnh đạo.Bài thu hoạch nghị quyết hội nghị trung ương 4 khóa 12 mẫu 6ĐẢNG ỦY TRƯỜNGCHI BỘ TRƯỜNG THPTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————————BÀI THU HOẠCHHọc tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của ĐảngHọ và tên: ………………………………………………………………………………………………..Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………….Đơn vị công việc: ………………………………………………………………………………………..1. Sau thời kì học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bản thân tôi thấm nhuần nội dung căn bản của Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng ấy là:5 5 đến, tình hình toàn cầu và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp tới nước ta, tạo ra cả cơ hội và thử thách. Hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, cộng tác và tăng trưởng vẫn là xu hướng bự. Toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế, cách mệnh khoa học – công nghệ, kinh tế kiến thức tiếp diễn được tăng cường. Châu Á -Thái Bình Dương, trong ấy có khu vực Đông Nam Á đã biến thành 1 số đông, tiếp diễn là trung tâm tăng trưởng năng động, có địa điểm địa – kinh tế – chính trị chiến lược càng ngày càng quan trọng; cùng lúc, đây cũng là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa 1 số nước bự; mâu thuẫn cương vực, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đông còn diễn ra gay gắt.Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của quốc gia nâng cao, uy tín quốc tế của quốc gia càng ngày càng được tăng lên. Nước ta sẽ tiến hành đầy đủ các cam kết trong số đông ASEAN và WTO, tham dự các hiệp nghị thương nghiệp tự do lứa tuổi mới, hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với công đoạn trước. Thời cơ, vận hội tăng trưởng mở ra bao la. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều gian nan, thử thách. 4 nguy mà lại Đảng ta đã chỉ ra vẫn còn đó, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên toàn cầu; nguy cơ “diễn biến hoà bình” của thần thế cừu địch nhằm chống phá nước ta; hiện trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong 1 bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên; sự còn đó và những diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, tham nhũng, phí phạm…..Để tận dụng, phát huy tốt nhất cơ hội, thuận tiện, vượt qua gian nan, thử thách, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần kết đoàn 1 lòng, nỗ lực tiến hành chiến thắng chỉ tiêu, các mục tiêu và nhiệm vụ sau:Tiêu chí tổng quát của Đại hộiTăng cường xây dựng Đảng trong lành, lớn mạnh, tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị lớn mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tăng cường toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; tăng trưởng kinh tế nhanh, vững bền, quyết tâm sớm đưa nước ta căn bản biến thành nước công nghiệp theo hướng đương đại. Tăng lên đời sống vật chất và ý thức của dân chúng. Kiên quyết, bền chí chiến đấu bảo vệ cứng cáp độc lập, chủ quyền, hợp nhất, kiêm toàn cương vực của Đất nước, bảo vệ Đảng, Nhà nước, dân chúng và cơ chế xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hoà bình, bình ổn, chủ động và hăng hái hội nhập quốc tế để tăng trưởng quốc gia; tăng lên vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên toàn cầu.Các mục tiêu quan trọng:Về kinh tế: Vận tốc phát triển kinh tế bình quân 5 5 đạt 6,5 – 7%/5. Tới 5 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 – 3.500 đô la; tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP khoảng 85%; tổng vốn đầu cơ toàn xã hội bình quân 5 5 bằng khoảng 32 – 34% GDP; bội chi ngân sách nhà nước còn khoảng 4% GDP. Năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào phát triển khoảng 30 – 35%; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 5%/5; mất dần năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1 – 1,5%/5. Tỷ lệ đô thị hoá tới 5 2020 đạt 38 – 40%.Về xã hội: Tới 5 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 40%; tỷ lệ lao động qua tập huấn đạt khoảng 65 – 70%, trong ấy có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành phố dưới 4%; có 9 – 10 lang y và trên 26,5 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0 – 1,5%/5.Về môi trường: Tới 5 2020, 95% dân cư thành phố, 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh và 85% chất thải nguy hại, 95 – 100% chất thải y tế được xử lý; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.Các nhiệm vụ trọng điểm:Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, trên cơ sở quán triệt và chỉ huy, lãnh đạo toàn diện việc tiến hành các ý kiến, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực đã nêu trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế – xã hội, cần tăng cường toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để tăng trưởng quốc gia nhanh, vững bền; đặc trưng chú trọng tập hợp chỉ huy, lãnh đạo tiến hành có kết quả các nhiệm vụ trọng điểm sau:(1) Đẩy mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng; chặn đứng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là hàng ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm giá và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.(2) Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường chiến đấu phòng, chống tham nhũng, phí phạm, quan liêu.(3) tiến hành các biện pháp tăng lên chất lượng phát triển, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục tiến hành có hiệu quả 3 đột phá chiến lược (hoàn thiện thiết chế kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục, tập huấn; tăng trưởng nguồn nhân công, nhất là nguồn nhân công chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu cơ sở vật chất đồng bộ), cơ cấu lại toàn cục và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mẫu hình phát triển; tăng cường công nghiệp hoá, đương đại hoá quốc gia, chú trọng công nghiệp hoá, đương đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng khắc phục tốt vấn đề cơ cấu lại công ty nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và đảm bảo an toàn nợ công.(4) Kiên quyết, bền chí chiến đấu bảo vệ cứng cáp độc lập, chủ quyền, hợp nhất và kiêm toàn cương vực của Đất nước; giữ vững môi trường hoà bình, bình ổn để tăng trưởng quốc gia; đảm bảo an ninh đất nước, giữ giàng thứ tự, an toàn xã hội. Mở mang và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng cơ hội, vượt qua thử thách, tiến hành hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp diễn tăng lên vị thế và uy tín của quốc gia trên trường quốc tế.(5) Thu hút, phát huy mạnh bạo mọi nguồn lực và sức thông minh của dân chúng. Chăm lo tăng lên đời sống vật chất, ý thức, khắc phục tốt những vấn đề bức thiết; tăng mạnh điều hành tăng trưởng xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người; đảm bảo an sinh xã hội, tăng lên phúc lợi xã hội và giảm nghèo vững bền. Phát huy quyền làm chủ của dân chúng, phát huy sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc.(6) Phát huy yếu tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập hợp xây dựng con người về đạo đức, tư cách, lối sống, trí não và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.2. Từ những nội dung được nghiên cứu và quán triệt trên cương vị công việc của bản thân mình tôi nhận thấy:Chấp hành tốt chủ trương chế độ của Đảng, luật pháp Nhà Nước tiến hành tốt pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy và quy chế làm việc cơ quan.Trong công việc hàng ngày luôn giải quyết gian nan, kết đoàn hỗ trợ đồng nghiệp để kết thúc tốt công tác được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, chiến đấu chống các bộc lộ thụ động quan lieu, tham nhũng…Thường xuyên học hỏi để tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, luận bàn chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn để đạt hiệu quả cao hơn trong công việc. Luôn ko dừng học hỏi để có thể thích nghi với những chỉnh sửa về công dụng, nhiệm vụ rất nhiều chủng loại và phức tạp của mình, niềm nở với công cuộc đổi mới giáo dục. Phấn đấu quyết tâm trau dồi chuyên môn để có tri thức chuyên môn sâu rộng, có trình độ sư phạm lành nghề, biết xử sự tinh tế, biết sử dụng các công nghệ tin vào dạy học, biết định hướng tăng trưởng của học trò theo chỉ tiêu giáo dục nhưng mà cũng bảo đảm được sự tự do của học trò trong hoạt động nhận thức.+ Trong thời kì đến bản thân mình phải trau dồi đạo đức, lối sống, tiến hành tốt chế độ của nhà nước và luật pháp. Tiếp tục học tập tăng lên trình độ phục vụ đề nghị của xã hội, là tấm gương cho sinh viên noi theo. Để tiến hành chỉ tiêu hội nhập quốc tế bản thân tôi xác định phải đầu cơ học tập ngoại ngữ, phục vụ đề nghị dạy học song ngữ trong nhà trường. Đối với bộ môn trực tiếp điều hành, chủ động tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề tăng lên chất lượng dạy và học.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})+ Việc nghiên cứu khoa học được chú trọng bảo đảm mỗi 5 học có chí ít 1 đề tài hoặc bài báo được đăng trên tin báo.+ Việc rèn nghề cho sinh viên được thực hiện ngay từ 5 thứ 2, bản thân trực tiếp học hỏi liên hệ thầy cô giáo phổ biến, sưu tầm nhiều tư liệu về NVSP để chỉ dẫn việc rèn NVSP cho sinh viên, tạo cho sinh viên tâm thế tri thức cứng cáp lúc đi tập sự sư phạm.+ Trong công việc chủ nhiệm: ân cần cổ vũ sinh viên kiêu hãnh về ngôi trường đang học, động viên phát huy tính hăng hái, tự giác chủ động thông minh của các em sinh viên, thành lập các câu lạc bộ Toán học, Vật lí trong Khoa là thời cơ cho các em sinh viên luận bàn tri thức, tăng trưởng mình, hoàn thiện bản thân, hoàn thiện tư cách sống, phục vụ đề nghị của xã hội.+ Trong các buổi sinh hoạt lớp chú trọng tuyên truyền về truyền thống nhà trường, quê hương quốc gia, giữ giàng thứ tự an toàn xã hội, để mỗi học trò lúc ra trường có thể có chỗ đứng trong xã hội, khẳng định nhãn hàng của nhà trường.3. Những yêu cầu kiến nghị về chỉ tiêu, nhiệm vụ và biện pháp để tổ chức tiến hành Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại đơn vị chỉ mất khoảng đến:Đảng chỉ huy số đông quản lí đề ra phương hướng chỉ tiêu rõ rệt, ko dừng tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của toàn Đảng, toàn dân. Không dừng tăng mạnh kết đoàn phát huy dân chủ luôn giữ vững chính trị, kết đoàn hợp nhất trong Đảng, chung sức đấu tranh học tập trong tăng trưởng công nghiệp hóa đương đại hóa quốc gia. Không dừng tăng lên đời sống vật chất ý thức của dân chúng đưa quốc gia ta tăng trưởng nhanh và vững bền.Cùng lúc Đảng và Nhà nước ta luôn quyết tâm nắm bắt cơ hội vượt qua những gian nan thách thức để đi lên thành công, khắc phục tốt các vấn đề giận dữ về văn hóa xã hội tạo ra những chuyển biến trong công việc giáo dục, phần mềm công nghệ thông tin vào trong công việc giảng dạy.Tạo ra bước tiến rõ rệt trong đời sống dân chúng, thăng bằng đời sống của người dân trong xã hội. Giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng lên trình độ dân trí, tăng mạnh sức khỏe, giữ vững và phát huy bản sắc dân tộc.Đẩy mạnh quốc phòng an ninh chính trị trong nước, chặn đứng làm thất bại mưu mô chống phá của các thần thế cừu địch. Xây dựng hệ thống chính trị xã hội, tiếp diễn tiến hành cuộc đi lại “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tăng lên trình độ năng lực, ý thức bổn phận của hàng ngũ cán bộ Đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ được giao.Làm tốt công việc xây dựng Đảng về tổ chức, chính trị tư tưởng suốt đời trung thành với Đảng. Xây dựng Đảng trong lành lớn mạnh.Về giáo dục các đơn vị quản lý ban ngành cần chịu bổn phận trực tiếp về việc đổi mới bí quyết dạy học ở trường mình, đặt vấn đề này ở tầm quan trọng đúng mức trong sự phối hợp các hoạt động toàn diện của nhà trường. Các đơn vị quản lý chỉ huy cần trân trọng, ủng hộ, khuyến khích mỗi sáng kiến, cải tiến dù bé của hàng ngũ thầy cô giáo, cùng lúc cũng cần biết chỉ dẫn, tương trợ thầy cô giáo áp dụng các bí quyết dạy học hăng hái phù hợp với môn học, đặc điểm học trò, điều kiện dạy và học ở địa phương, khiến cho phong trào đổi mới bí quyết dạy học càng ngày càng phổ thông, thường xuyên và có hiệu quả hơn.Hãy quyết tâm để trong mỗi tiết học ở các trường, người học được hoạt động nhiều hơn, thực hành nhiều hơn, bàn bạc nhiều hơn và quan trọng là được nghĩ suy nhiều hơn trên trục đường chiếm lĩnh nội dung học tập.Cần tiếp diễn củng cố hàng ngũ cán bộ có đủ năng lực và uy tín để kết thúc công tác.Tiếp tục cử giảng sư và sinh viên tham dự các diễn đàn trong khu vực: Giao lưu trung bắc, Thi Olimpic cấp đất nước, tham dự viết bài các hội thảo để khẳng định vị thế của nhà trường.Liên hệ mời thầy cô giáo trung học phổ biến có kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy học phần tập giảng cho sinh viên sư phạm 5 thứ 4.Cũng cố, kiện toàn các cán bộ đoàn từ cấp Liên chi đến cấp chi đoàn, cán bộ lớp đủ năng lực để cổ vũ, động viên các sinh viên hăng hái tự học, tự đoàn luyện NVSP, các kỹ năng sống phục vụ đề nghị càng ngày càng cao của xã hội.Tổ chức nhiều các hoạt động đoàn luyện kỹ năng sống, đạo đức xã hội cho sinh viên…………., ngày….tháng….5….Người làm bài thu thoạch

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bài #thu #hoạch #nghị #quyết #trung #ương #khóa #XII #của #Đảng #viên #Tổng #hợp #các #bài #thu #hoạch #sau #học #tập #nghị #quyết #XII #của #Đảng


 • Du Học Mỹ Âu
 • #Bài #thu #hoạch #nghị #quyết #trung #ương #khóa #XII #của #Đảng #viên #Tổng #hợp #các #bài #thu #hoạch #sau #học #tập #nghị #quyết #XII #của #Đảng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button