Tài Liệu

17 Mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiếu

17 MẪU GIẤY PHÉP, ĐƠN XIN PHÉP, GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ,
TỜ KHAI NỘP LƯU CHIỂU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin)

Mẫu số 1. Giấy phép thành lập nhà xuất bản

Mẫu số 2. Đơn xin phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Mẫu số 3a. Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (do Cục trưởng Cục Xuất bản cấp)

Mẫu số 3b. Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (do Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin cấp)

Mẫu số 4. Tờ khai nộp lưu chiểu xuất bản phẩm

Mẫu số 5. Đơn xin phép đặt văn phòng đại diện nhà xuất bản nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 6. Giấy phép đặt văn phòng đại diện nhà xuất bản nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 7. Quyết định xuất bản của Giám đốc nhà xuất bản

Mẫu số 8. Đơn xin phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Mẫu số 9a. Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (do Cục trưởng Cục Xuất bản cấp)

Mẫu số 9b. Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (do Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin cấp)

Mẫu số 10a. Giấy phép hoạt động ngành in (do Cục trưởng Cục Xuất bản cấp)

Mẫu số 10b. Giấy phép hoạt động ngành in (do Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin cấp)

Mẫu số 11. Đơn xin phép đặt văn phòng đại diện hoạt động trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm tại Việt Nam.

Mẫu số 12. Giấy phép đặt văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm

Mẫu số 13. Đơn xin phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Mẫu số 14a. Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (do Cục trưởng Cục Xuất bản cấp)

Mẫu số 14b. Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (do Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin cấp)

Mẫu số 15. Giấy xác nhận đăng ký Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu

Mẫu số 16. Đơn xin cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Mẫu số 17. Giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Mẫu số 1

BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN
____________

Số:……/GP-BVHTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm…

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP NHÀ XUẤT BẢN BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN

– Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004;

– Căn cứ Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;

– Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa – Thông tin;

– Xét hồ sơ xin thành lập nhà xuất bản của………………………………;

– Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản,

CHO PHÉP:

1. Cơ quan (tổ chức)………………………………được thành lập Nhà xuất bản…………………..

trụ sở tại…………………………………………………….

2. Nhà xuất bản………………………………………… có tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ:

a)……………………………

b)……………………..

3. Cơ quan chủ quản Nhà xuất bản………………………… có trách nhiệm thực hiện quy định của Luật Xuất bản và các quy định pháp luật có liên quan.

Du Học Mỹ Âu văn bản để xem thêm chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button